خصوصیات منحصر بفرد یک زن برای جذب مردان

مردان از زن های جذاب بسیار خوششان می آید یک مرد از زن صادق و وفادار بیشتر خوشش می آید تا یک زن دروغگو که همش بی وفایی بکند اعتماد به نفس زن باعث جذب مردان می شود زنی که مکالمه منطقی با افراد داشته باشد و بتواند موضوعات جالبی را برای صحبت کردن پیدا نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خصوصیات منحصر بفرد یک زن برای جذب مردان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تا به حال به این فکــر کرده اید که کدام خصوصیات زنــانه واقعــا برای مردان جذاب هســتـــنـد؟ منظور از خصوصیــات زنانــه لزوما زیبـایـــی ظاهری نیــسـت. برخـلاف تصور بســـیـاری از خانـــم ها، اکثـــر مردان هنـگـــام انتــخـــاب همســـر به غیـــر از زیـــبــایی به چیـــزهای دیگـــری هم فکر می کننــد. اما ایـن خصوصیـات زنـانــه که مردان را به سوی خود جلـــب می کنند چه چیزهـایـــی هستـــنــد؟

ویژگــی زنـــانـــه 1: زنــدگــی خودش را دارد.

زنان در زندگی امــروز نسـبـت به زنان در قدیم از اســـتـقلال شخـصـــیتــی بیــشـتری برخوردارنـــد. مهم اســـت که ثابـت کنـــیـــد خودکـــفا و مستقــل هســتیـد و ایــن اســـتـــقلال را در تمـام طول زنــدگی مشترک حفظ کنــید. یک مرد امــروزی دوست ندارد همـسرش بیـش از اندازه به او وابسته باشد و به اصـطلـاح به او بچــســبد، چنین چیــزی باعـث می شود که او احساس خفگی کنــد.

پس به جای ایـــنــکه خانواده و دوستـان را به کلــی کنار بگــذارید و همـه وقت خود را در کنــار همســـرتـــان سپــری کنیـد، همــیشه در برنامـه روزانه خود زمــانی را به فعـالـیــت های جداگـــانــه و مخــصوص به خود اختـصاص دهـید. یک رابـــطـــه خوب بر زندگـی ما حکومت نمی کند، بلکـه کیـــفیت آن را تقویت می کنـد.

ویژگی زنانـــه 2: صادق و وفادار اســـت.

در مورد علایـــق، احســـاســات، نقــاط ضعــف و حتــی گذشته خود صادق باشـید. ممکــن اسـت وسواس خاصـــی داشـتـه باشـید یا در حال حاضـــر از یک بیـــمـاری رنج ببــریــد ولی ترس از دســـت دادن او نبـاید شمـا را به دروغ گفتــن ترغـــیــب کنــد. هرچــیزی که ممــکن اسـت بعـدها لو برود و او را نسبـــت به شمـــا سرخورده کند، باید صادقانـــه و شجاعانــه بازگو شود.

هیــچ چیـــز را پنهــان نکـنـــید. مطـمئن باشـیـد اگـر او به انــدازه کافی دوستـــتان داشتـــه باشد نه تنــهـــا ترکـتان نخواهـد کرد، بلکه صداقت و شهامــت شمــا را خواهد ستود و چه بسـا به شما کمک خواهـــد کرد.

ویژگـی زنــانـــه 3: مراقــب خودش هسـت.

ایـــن چیـزی اسـت که سابــقـه ای طولانــی دارد و از زمان دورتـــریـــن اجـداد ما تا کنون تغیـــیر نکــرده اســـت. مردان خانم هایی را می پســنـدند که از ظاهـــر خود راضی هســتـند و به آن افتخـــار می کنــنـد. منظور ما اصـلــا این اســـت که ظاهـری بی عیــب و نقـــص یا شبـــیـــه به مدل های لبـاس داشته باشید. ظاهــر همـه چیـــز نیست. اما خانمی که به ظاهر خود، به لباس هایی که به تن دارد و به نظـافــت خود اهــمیـــت می دهــد مطمئنا جذاب خواهـــد بود. یک آرایش ملایــم، یک عطر خوب و همــه چیــزهـایــی که برای داشــتـــن یک زیبـــایی طبیـــعــی لازم است، ایـــنـــها را فراموش نکـنــید.

ویژگـی زنانه 4: اعـتمـــاد به نفس دارد.

مطـــمئن باشـــید روزهـایـــی که زنـــان ظریـــف و ترسو مردان قوی را به خود جذب می کردنـــد گذشته است. ایـــن روزها ضعیـف و نیــازمنـد بودن تنـــهــا سرزنــش دیگـران را بر می انـگـــیزد. مطــمئن باشـــیـد افــراد مشــهوری که در رسانـه ها می بینیـم آنقدرهــا که به نظر می رسد شجــاع و قوی نیـستـــنـد. آنــها گاهــی فقـط تظــاهـر می کننــد. پس به جای ایـــنـــکـــه بر نقـــاط ضعف خود تمرکــز کنیــد، توانـایی های خود را گســتـــرش دهیــد و به رخ بکشــیـــد. از زبـان بدن حتمـا استــفاده کنــیــد چون به شما کمــک می کنــد به داشتــن اعتــمـاد به نفــس تظـــاهر کنـــید. تمـاس چشمـی را فراموش نکـنـــیـد و گاهـی لبخــنـــدی پیـــروزمنـدانـه بزنیــد.

ویژگــی زنــانــه 5: بالـــغ اســت و دیالوگ برقـرار می کنـد.

بعــضـــی خانم های جوان دوست دارنـد با زبـان کودکـانه حرف بزنــنـد و اتـفـــاقا با ایـن کار توجه طرفـشـان را جلـب می کنـــنــد. امــا مراقب باشیـد در این کار افـراط نکنـید. یک مرد امروزی از همسـر خود انـتـظـار دارد که توانـــایی برقراری یک مکـالمه منـطقــی و عقـلـانـــی را داشته باشد. بیـــش از حد کودکـانـــه رفتـار کردن باعـــث سرخوردگی او می شود. ثابـــت کنید که فردی رشد یافته و منــطقی هستیـد. در مورد موضوعات جالــب صحـــبـت کنید و با دقـت به صحبت های او گوش کنیـــد.

این یک حقــیقـــت پذیــرفـته شده است که یک مرد امروزی نسبت به مردی که 30 سال پیش زندگی می کرد از همـــسـر خود توقعـــات بیـــشــتـری دارد. هرچــند مردهـــا با هم متــفاوتنـــد و معــیارهـــای متـــفـاوتی هم دارنـد، اما 5 معــیـار بالا تقـــریبا مورد توجه همه مردان است.

خصوصیات منحصر بفرد یک زن برای جذب مردان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.