خصوصیات یک چهره دوست داشتنی و جذاب

چهره دوست داشتنی و جذاب همگی خصوصیات و ویژگی های خاصی دارند که افراد باید به این نکات توجه نمایند افراد جذاب گاهی چهره نامتقارنی دارند ولی باز هم دوست داشتنی به نظر می رسند مردان جذاب معمولا ته ریش دارند و موی صورت باعث جذابیت آنها می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خصوصیات یک چهره دوست داشتنی و جذاب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : گـاهـی چنـدان آسان نیـــست بگوییــم که چه خصلــتی در یک فرد سبـب جلــب توجه ما شده است؛ ممـــکـن اســـت در نتــیـــجــه اعــتـــمادبهـــ‌نـــفس او باشد، یا شوخ‌ــطبــیــ‌اش یا حتی شاید فقط جذب چهـــره و ویژگیـــ‌ــهای صورت او شده‌ باشیــم.

در سالـــیــان گذشـتــه، مطــالعـات و تحقیـقــات گستــردهـ‌ــای در مورد اینــکـه مردم چگونه می‌توانــنـــد نظر دیـــگــران را به خود جلب نمـــاینــد صورت گرفـــتـه است. نتــیـــجـه ایــن مطالعات علمـی نشـــان داده که گستـــرهـــ‌ـی ایــن عوامل بســـیـار وسیع است و از بوی عطر و بدن مرد گرفــته تا دیــدن گروهی زنـان میــ‌ـتوانـــنـــد فاکــتورهــای برای جلب توجه جنس مخالـــف بشمار بروند.

برخی از مطالـــعات همـــچــنیـن گفـــتــهـــ‌ـاند که برخـی از مردم جذب کســانی میـــ‌ــشوند که طرز فکر مشـابـهـــی به آنـــها دارد و علاقـه‌ـــمنـدیـ‌ــها و خواستـــهـ‌ـهایشــان با هم یکـی اســـت.

فارغ از همـه موارد یادشـده، در بعضی تحـــقیـــقــات علــمـــی مشــخـــص شده که ویژگــیـــ‌های چهـره یک فرد می‌ـــتوانـد در جلب توجه دیـــگـــران نســـبت به او نقــش اساســـی داشـــته باشد. از اینــ‌ــرو در ادامـه این مطلـــب، ۹ ویژگـــی صورت که میـــ‌تواند به جذاب شدن بیـشـــتر افــراد منجر شوند را معرفـی کردهــ‌ایـم.

برای آشــنایـــی با آنـهــا در ادامـه همراهمان باشیــد.

۱- تقــارن

در تحــقیــقـی که نتیجـــه آن در نشریه روانشـنـاسـی تطـــبـیـقی چاپ شده و تحقـــیـــق دیگـــری که در مجلــه تکـامـــل و رفتـار انـــســـان منتشـــر شده اسـت، در شرایـط تجـــربــی، زنــان و مردان هر دو صورت‌ــهــایـــی که از تقـارن کامـل برخوردار هســتـنـــد را به دیـگـر چهرهـ‌ــها ترجــیح میـ‌دهنــد.

در مطالعـــه علـــمـی دیـگـــری هم ثابت شد دوقلوهایی که صورت قرینـــه داشـتـنــد، بســیار جذاب‌ـتـر از بقیــه انتخاب شدنـــد.

یک جمـعـــ‌ـبـــندی که محـــققـــان از ایــن نتـایــج بدست آوردهـ‌اند ایـن اســـت که در فرایــنـــد تکـــامل، اغــلـــب مردم صورت متقـــارن را نتـیجــه سلـــامـت خوب بدن می‌دانــیم و از این‌رو به سمـــت این‌ـــگونه چهـــره‌ـــها کشش بیـــشتــری داریــم. چهره متـقــارن می‌ـــتواند نشانــه «ژن خوب» باشــد. به این مفــهوم که فرد در دوران جنـیــنـی در رحم مادر خود، در شرایط درستی بوده و فشــارهــای محیطی موجب تغــیــیـــر شکـل صورتــش نشده است.

الـــبتـه، در سال ۲۰۱۴ محـقـقان دانشگاه برونل با مقایـــسه ۵ هزار نوجوان با صورت متقـارن متوجه شدند که سلـامـــت عمومی بدن و صورت قرینـه هیـــچ ربط و ارتباطی به هم ندارنـــد.

۲- عدم تقارن

این یک قانون مکـتوب نیـست، اما واقـعــیــت ایـــن است که بســیاری از هنـرمـــنــدان و هنـرپــیشـهـ‌ــهـــایــی که ما دوست داریم، چهـرهـــ‌ـــهـــای متـــقـارن و قرینــه‌ـــای ندارنـــد اما برایـمـــان جذاب و دوستــ‌ـــداشــتـــنی هســتـنــد. به‌طور مثال، بسیـــاری از مردم اعتـــقاد دارنــد که خنـــدهــ‌ـــهای کج هنرمنـــدی همچون میلو آنــتونی ونتیـــمیگلـــیا، بســـیـار جذاب و دوستــ‌داشــتنــی است.

۳- صورت معمولی

بسـیـاری از مردم معتـــقـد هستنــد چهـــرهـــ‌ـهـای معمولی با ویژگیــ‌هـــای متوسط جذابـ‌ـتـر از صورتــ‌ـهای خاص هســتند. در سال ۱۸۷۸ میـــلادی، تحـــقـــیقی که روی صورت‌ــهـــای مخــتــلف انـجـام شده بود، نشـان میـــ‌ـداد که بیشــتر مردم صورتــ‌ـــهـــای عادی را بیشـتــر دوست دارند. به این خاطـر که ترکـیبــی از ژنـــ‌ـــهـــای مختلف هستـنــد. مزیـــت این ترکــیـــبی بودن هم ایــن اســـت که این افـراد در مقـابـل بیـمــاری‌هـا و ویروس‌هـــا مقاومت بیـشتری دارنــد.

۴- چهره جاافتـاده

در تحقــیقـــاتی که در سال ۲۰۱۲ میـــلادی صورت گرفت مشــخـــص شد زنان به سمت مردانی با چهره‌هــای جاافــتــاده کشـش بیـشـــتری دارنـــد. جالــب اســت که بیــشـتر زنــانـــی که به لحــاظ مالـــی اســتقـــلال کامـل داشتـنـــد مدعـــی بودنــد که مردان جاافتـاده و میـــان‌ــسال از نظــرشان جذابــ‌ـــتــر هسـتند.

محــقـــقان این موضوع را با «اثـــر جرج کلونی» یاد میـــ‌ــکــنند و دلـیل ایــن عقیده زنان را در ایــن می ‌دانـنـد که خانم‌ـــهــا بین بلوغ تا یائسگـی (مدت محـــدود) قابلیــت باروری دارند اما مردان تا کهنــ‌سالـی نیز همــچـــنــان بارور باقــی میـ‌مـاننــد.

۵– موی صورت

برخــی از مردان شش تیـغــه هســـتــنـــد و برخـی دیگر ته‌ـریش یا ریش کامــل دارند. در مطـالـعاتـــی که در سال ۲۰۱۳ میـلادی صورت گرفــت، عکـــس ۱۷۷ مرد به ۳۵۱ زن نمایش داده شد. این مردها چهـره‌های متــفـــاوتی داشـــتنـــد، برخی ریــش، تعـــدادی ته‌ـــریـش، شش تیـــغه و حتی ریـــش بلـــند داشتنـــد.

نتیجـه نظرســـنــجی خانمــ‌ـــها نشان داد، مردانـــی ریــش کوتاه (۱۰ روزه) دارند بیشـــتر از بقـــیه برای زنـان جذابیت داشتــهـ‌اند.

همـــچــنـیـن در ایـــن آزمایش مشخــص شد که ریـش بلـنـد، شش تیــغـه و تهــ‌ـــریش خیلی کوتاه کمــتـرین میزان محـــبوبیت را داشـتــند.

۶- جای زخـم

ایـــن مورد به زن یا مردن بودن فرد بسـتــگی دارد. در مطــالعاتی که نتیجـــه آن در مجلـه شخــصیت و تفاوت‌ـــهای فردی منـــتـشر شد، مشـخــص گشــت که مردانـــی که جای زخم روی صورت خود دارنـــد برای برخی زنـــان جذابـــ‌تر هســـتنــد. امـا ایـــن مسـالـه در مورد زنـان به هیچ عنوان مصـــداق ندارد.

محــقــقــان با نمـــایـــش عکـس ۲۴ زن و ۲۴ مرد به ۲۰۰ دانـــشـجو از آنها خواستند تا جذابـ‌ــتریـن چهرهــ‌هــا را از نظر خود مشخص کنند. همــچنـــیـن از آنـــها خواســتـند تا مشـخص کنند که آیا این افـراد برای رابـطـه طولانـی یا کوتاهـ‌مـدت منــاسب هستـــنــد یا خیـــر.

نتیـــجه نشــان داد که مردانی که جای زخم در صورت خود داشتـنـــد، از نظـــر زنـــان برای یک رابطه کوتاه و غیـــرازدواجـــی منــاسب هســـتــند.

جای زخـم روی صورت زنان برای بســیــاری از مردم اصـلا جذاب نبود.

۷- آشنا بودن چهـره

در یک مطالــعــه دیگـر که در مجله کورنت بیولوژی منـتـــشر شده، گفـتـــه شد همـــیـــشــه ژنــتـیــک در جلب توجه افراد نقـش ندارد. بعضــی مواقع ایـــن تجـــربـه شخصـی ماســت که چهـرهـ‌ــای را برایــمـــان جذاب و دوست‌ــداشـــتــنی میـ‌ــکنـــد. یعنی ما چهــره‌ـــهـــای آشنایی که حس یا خاطـــره‌ـای خوب را برایــمـان تداعــی میـ‌کـنـــند را بســـیار جذاب می‌بــینـــیم. این در حالـیــست که ممکـــن اســت نظر دوستـــمـان در مورد آن شخص کامل متـــفــاوت باشـــد.

۸- سادگی

در تحقیقـاتــی که در سال ۲۰۱۶ میلادی انجــام شد، مشــخص گشـت که مردهـا بیشــتر از ایــنکـــه که به شکـل چشـــم یا لب زنــان توجه داشـتـند، ترکیـــب کلی صورت آنها را میـــ‌ـبیـننـد و دوست دارنـــد. در ایـن آزمـایـش، به ۱۶۹ مرد فرانسوی عکـــس‌ـهایی از صورت زنــان مخـــتـــلــف نمایـــش داده شد و از آنــان خواســـته شد تا از صفر تا ۲۰ به ایــن زنـان امــتـیاز دهـــند.

نتیـجــه نشـان داد که مردان عموما چهـــره‌ــهـایـــی را انـــتـــخـاب کردهــ‌ــاند که هیـچ ویژگـــی خاصــی ندارند، حتـــی خیـلـی متقـارن نیـستـــند و گاهـا رنـگ‌پریده و روشن بهـ‌ـنــظـر میــ‌ـــرســـنــد.

۹- صورت‌ـــهای شبــیـــه والـــدین

برخـی تحقــیـــقــات جدید ثابـت کرده‌انــد که مردم اغـــلب جذب صورتــ‌ـــهـــایـی می‌ـــشوند که شبیه پدر یا مادر آنــهاســت. بر اسـاس تحــقیـق سنت انــدروز، ما اغلب جذب کسـانـــی میــ‌ـشویم که شبیه والدیـــن‌مان (از جنـــس دیگر) هســـتـنـــد به ایــن خاطر که آنــهــا نخـستیـن حامیان و مراقبان ما بودهـــ‌ـــاند و ما دوستـشان داریـــم.

در مطـــالعات سال ۲۰۰۲ نیــز مشـخص شد، کســـانــی که والدین مسن (بالــای ۳۰ سال) دارنـد، خیلــی کم به سمـت جوانــان کشیـده و جذب میـ‌ــشوند. ایــن در حالـــیــست که افرادی که والـدیـن زیر ۳۰ سال دارنـد، برعکس رفـتار میـــ‌کنـــند و سراغ پارتـــنـرهـــای جوان می‌روند.

خصوصیات یک چهره دوست داشتنی و جذاب

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.