خطرات زود انزالی در بدن و ضررهای درمان نکردن زود انزالی

زود انزالی باعث می شود که مردان در زندگی زناشویی خود دچاراختلال شوند و بسیاری از مردان به درمان زود انزالی خود نمی پردازند که این درمان کردن زود انزالی هم عوارض خاص خود را دارد نزدیکی که با زود انزالی همراه باشد برای زوجین لذت بخش نخواهد بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خطرات زود انزالی در بدن و ضررهای درمان نکردن زود انزالی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اختلـــالـات جنــســـی شایـع در مردان را می‌ــتوان به سه دسـته بزرگ تقـســـیـــم کرد: اخـــتـــلــال در میـــل جنــسی، اخـــتلـال در نعوظ و اختلال در انزال. اختلـــال در انــزال سه نوع شایـع دارد که انزال زودرس، انـــزال دیررس و عدم انـزال را شامــل میـــ‌ــشود. این هفـتــه به موضوع انـــزال زودرس که شایـــع‌ـــتریــن اخـــتــلـــال جنـــســـی در مردان اســـت، میــ‌پــردازیم.

براساس آمــار، تقریـبا یکـ‌ــسوم مردان دچار انـــزال زودرس هســتــنـد که میـ‌ـتوانـد ضمــن ایجاد مشــکل شدیـد در روابـــط زنــاشویی، تبـعـــات اجــتـــمــاعـــی و خانوادگـی شدیـد به همراه داشتـه باشد. در ایـن میــان، متأسفانــه کم نیــســتــنـــد بیــمــارانـی که به پیشــنــهـــاد دوستان و اطرافــیــان برای درمـان مشکـلـشـــان از مواد مخدر اســتـــفــاده میــ‌کنند و رفته‌ـــرفتـه دچار اعتـــیـــاد می‌ـــشوند. گاهـــی مشــکل انـــزال زودرس، اخـتلــال روابـــط زن و شوهر را در پی دارد و به طلاق میـ‌انـجـامد.

بایــد بدانـیــد انـــزال پدیدهـ‌ـای اســـت که در آن، سیسـتـــم عصبــی مرکـــزی و محــیــطــی دخـیل است. نقاط مخـتلفی از مغـــز در رابطـه نزدیـک با یکـدیگر هماهـــنـگ عمل می‌کنـــنـد تا انــزال طبیـعـی اتـفـــاق بیفتـد. با این حســـاب، هر عامـــلـــی که سبب ایجــاد اختـلــال یا آسـیب در سیــستم عصــبی مرکـــزی یا محیــطـــی شود، می‌توانـد در فرآیـند انزال اخــتلــال ایـجاد کنــد. مثـــلـــا در بیــمــارانـــی که به مدت طولانی دچار دیـابــت هستـــنـــد، اعـصـــاب محـیـطـی بدن ممـــکن اســت دچـــار آسیــب شود و در تعـدادی از ایــن مردان ما پدیــده انزال پس گرد را خواهیــم داشـت یعنـــی هنـگام انزال مایـع منی داخـل مثـــانــه ریخـتــه، بعـدا با ادرار دفـــع می‌شود.

اگر با مشکـل انـزال زودرس برخورد صحیـح نشود، میــ‌ـتوانــد منـــجـر به عواقـــب ناخواسـتــه جدی شود. مردانی که دچـار انــزال زودرس هســـتند، رضـایت آنهــا از روابـط زنـــاشویی انـدک است، اعـــتمــاد به نفــس جنــسی آنها کاهـش می‌ـیــابد، سعــی می‌ـکـــنـنـد از برقرار کردن رابطــه زنـاشویی فرار کنــند و در معـــرض افسـردگـی قرار میـ‌گــیــرنـد. همچــنــیــن همسـران مردانــی که انـــزال زودرس دارنـــد، بیشــتـر مبـتـــلـــا به عدم رضــایـت جنـــســی و عدم ارضـــا و نیز اســـترس فردی میـــ‌شوند. ممکـــن است افــراد مخــتلف تعـریف خاصــی از ایــن مفهوم در ذهـنشـان باشد یا انتــظارات متفاوتی از خود داشته باشـــنـد، ولی ایـن دلـیـــل وجود بیمـــاری نیسـت.

تعـدادی از کمپــانیـ‌ـهای سود‌جو از همــیــن مورد سوء‌اسـتفـــاده کرده و از جیـب بیــمــاران خود ساخـتــه، سود چنـــد صد میـــلیون دلـاری در سال به دســـت میـــ‌ـآورنـد. باید بدانیــد انزال زودرس به انـــزال زودتـــر از دو دقـیقه که در بیـــش از 90 درصـد روابــط زناشویی اتــفاق بیفــتد، اطـلـاق می‌ــشود و آن در صورتـی است که فرد نزدیـکی مرتـب و منظـم داشـته باشد. ایـن به ایــن معــنـــی اســت که اگــر تعـداد روابـط زنانـــشویی کم مثلـــا ماهــانه یکبـار یا حتــی کمــتــر از آن باشــد، نمــی‌ـــتوان در مورد ایـنـــ‌کـــه فرد دارای انــزال زودرس است یا نه، قضــاوت دقــیـــق کرد.

انــزال زودرس هم دو نوع اســت؛ یکـی نوع اولیـه که فرد از بدو زنـدگی زناشویی دچار آن است و دیـگـــری ثانویه که بیـمار پس از یک دوره روابـط زناشویی طبیعــی، دچار آن میـ‌ـشود.

پس از ایـن که مشــخـص شد، مردی طبـــق تعـــریـــف علمــی انــزال زودرس دارد، نبـــاید بلــافاصـلــه برای او دارو تجویز کرد. مثلـــا وقتــی با بیمـار صحبـت می‌ـــشود، متوجه می‌ـشویم مشکـــلـــات دیـگری وجود دارد که به صورت انـــزال زودرس تظــاهر یافــتــه است در حالـــی که فرد دچــار انـــزال زودرس نیسـت و از مشـکـلات عاطفی با همــســـرش رنـج می‌بـرد. گاهـــی مرد دچـار اخــتـلال در نعوظ است که به شکــل ناتوانی در تداوم آن مشـاهـــده می‌ـــشود. برای این که این توانـــایـی در ابقـای نعوظ مشـکل‌ـســـاز نشود، فرد وقوع انـزال را عمـدا تســهیـــل میـ‌کند. در ایـن موارد بایــد به ریشه مشکل پرداخت و آن را برطرف کرد. هفته آیـنـــده، بیـشــتر به دیـگر دلــایــل انـــزال زودرس و درمـــان ایـن بیماری می‌پــردازیم.

خطرات زود انزالی در بدن و ضررهای درمان نکردن زود انزالی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.