خطرات کرم ها و اسپری تاخیری برای مردان

اسپری تاخیری خطراتش را میتوانید از آلت جنسی خود به شریک جنسیتان منتقل نمایید استفاده قبل از رابطه جنسی استفاده شود و بیشتر لذت جنسی را اسپری های تاخیری از بین می برد و باعث می شود شما به نعوظ نرسید و همسرتان هم ارضا نشود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خطرات کرم ها و اسپری تاخیری برای مردان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اسـتـفاده از کرمــ‌ـــها و اسـپـــریـــ‌هـــای تاخیــری راه حلـــی آســان و سریــع برای اثربخـشی در ارگــاسم مردان هســتــند. ایــن محصولات به ویژه زمانـی که مشکل نعوظ در شمـــا به علــت حسـاســیــت فیـــزیکـــی است میـــ‌ــتواند بسیار مفـــید باشــنـــد، الــبــتــه تا حدودی روی انـزال زودرس تحـت تاثـــیــر عواملــی مانـــنــد اضـطـــراب یا عدم کنــترل انگیـــخـــتگـی نیـــز موثرند.
در این مقـــالـــه بطور خلــاصــه به اطـــلاعــاتــتـی در خصوص مزایـــا و معـــایب استــفاده از کرم‌ـــهـا و اســپـریــ‌هـای تاخــیـری پرداخته خواهـــد شد و به شمــا کمـــک میـــ‌ـــکنـیم که در خصوص منـاســـب بودن ییـا عدم منـــاسب بودن آن برای شمــا اطـلـاعـات لازم را کسـب نمائید.

مزایــای اســـتـــفـاده از کرمــ‌هــا و اسپری‌ــهـــای تاخــیــری

گزینــه‌ـــای آسان که نیاز به حداقل تلـــاش دارد
استــفـــاده از کرمـ‌ـهـــا و اســـپریـ‌ـــهــای تاخـیـــری شاید سریعـــتـریـن و سادهــ‌ـــتـــرین روش برای مقابـــله با انـزال زودرس باشد. همـه‌ـــی کاری که بایــد انــجــام دهیـد ایـن اســـت که قبــل از رابطـه جنســی از این محـصولات استـــفاده کنید، چند دقـــیقــه صبــر کنـــیـد و سپس شســتــشو دهید و برای رابــطـه جنسی آمـاده شوید.
اســتفاده موردی
از مزایــای دیگــر ایــن محـــصولات، مصـــرف موردی آن‌ـهــا می‌ـــبـــاشـد؛ بدین صورت که شمــا صرفا زمـانــی که قصـد برقـــراری رابطه جنـســی داریــد از این کرمــ‌ــها و اسپـریـــ‌ـهای تاخیـری اسـتفـــاده خواهـید کرد. بنــابـراین اگـــر در اغلب اوقات رابطــه جنسی ندارید، نیـازی به نگــرانــی در مورد اســـتفـــاده مســتمــر از آن‌ــهـا را نیــز نداریــد و تنـها میـ‌ــتوانید به صورت موردی در زمان رابــطه آنـ‌ـها را به کار گیرید. این موضوع در مقـایســـه با برخـی دیـگــر از روش‌های درمــانی، همـانــنــد مصـرف دارو‌هـای ضد افــسـردگـی که بایـــد هر روز مصــرف شوند گزیـــنــه بهتری خواهد بود.
مواد تشـــکـیل دهـــنـــده ایمن
مواد تشـــکیـل دهنده ایــن کرمــ‌ها و اسپـــریــ‌ـــها عموما بنـــزوکائین، لیدوکائین و بی حس کنـــنــدهـ‌های موضعـــی هستــنـــد که به طور کلـی برای بیـــشـــتر افراد سالــم در نظـــر گرفتـــه می‌ـشوند. برای مثال کانــدوم‌ـــهای تاخــیری نیـز حاوی چنــیــن موادی می‌ـــبـــاشـــنــد. برخـی افراد ممـــکن اســت واکنـــش نامطـبوعی به کرمـــ‌های بی حسی موضعـی داشـتـــه باشـــند، امـا ایـن بســیـــار نادر است و اکـثر افــراد ایـن ماده و سایر ترکیـبـــات ایـن کرم‌هـا و اسـپری‌ـــهـــا را به خوبی تحمـل میـ‌کـنــنـــد.
در دسترس بدون نسخــه پزشک
اکثر اســـپری، کرم و قرصـــ‌هـــای تاخــیری را می‌توان به راحتــی و بدون نسخــه پزشــکــی خریداری کرد و حتـی به صورت آنـلایــن سفارش داد؛ بنابــرایــن اگـــر شمـا در مورد صحـــبــت با پزشـــک خود در مورد آن نگـران هســتـــیـد و احـــساس خجــالــت می‌ــکنـید، اســـتفاده از ایـن محــصولات گزیـــنـــهـ‌ی مثــبت و منـــاســبی محـسوب میــ‌ـــشود که میـ‌ـتوانـــد از هر گونه خجـالـــت بالــقوه پیشـــگیــری نماید.

مسـائل احتــمـــالـــی و عوارض اسپـری‌ تاخــیــری و محـصولات مشـابه

الـبتـه مهمـــتـــریـــن مسئله در خصوص مصرف کرم و اســپــری های تاخـیـــری ایــن است که آیا مصرف این محـــصولات واقـعا موثر وتقــع میــ‌ـــشوند یا خیــر. بایــد گفت بله؛ اکـثــر آن‌ها کار میـ‌ـکننـد و گاهـــی اوقات تاثـیــر بســیار خوبی نیـــز خواهـــند داشــت. با ایـن حال بی حسی که ایجـاد می‌ــکنــنـد در برخـی اوقات کمــی بیـــش از حد قوی اسـت و باعث مشــکـــلــات دیـــگـــر می‌ــشود که در ادامـــه به آن‌هــا اشاره خواهــیم کرد.

از دسـت دادن نعوظ
یکـــی از عوارض اســپــری تاخــیری و سایــر محــصولات مشابــه ایــن است که گاهــی بیش از حد بی حس کنـنــده هستــنــد. اگـــر کرم یا اســـپــری بیش از حد قوی باشــد یا بیـش از حد استفاده شود، ممـکـن اســت حســـاســیت در آلـت تنـاســلی شمــا به میـزان زیـــادی کاهـش یابد و بی حســـی کامل ایــجاد شود. ایــن امر گاهــی اوقات ممـکـــن است باعـث عدم توان در ایــجاد نعوظ و یا حفظ آن شود. در چنـــین مواردی باید تا جایـــی که میـ‌توان آلت تناسـلــی آغـشـته به کرم یا اســپـری تاخیـــری را شســـت وشو داد و تا از بیـــن رفتـــن بخـــشـی از اثـر آن کمـی صبــر کرد که ایــن موضوع در حین رابطـــه جنـــسـی وضعـــیت خوبی نیـســـت.
از دســـت دادن لذت
یکـی دیــگـــر از مشکلــات رایج اسـتــفــاده از کرمـ‌هــا و اســـپــریـــ‌ـــهــای تاخیــری ایـن است که شما به طور موثری حس لذت خود را کاهش میـ‌ـدهید. در نظر داشــتـه باشـید که به هنــگام اســـتفــاده از این محــصولات تاخـــیری بایـد زمـان بیــشـتـری را در رختخواب سپـــری کنـــیــد، اما ممــکن است حس کمـــتـری داشـتــه باشــیـد و لذت کمتـری از رابــطه جنـــسـی ببرید. با این حال درســت اســت که شما احسـاس لذت کمـتــری میـــ‌بریــد، امــا آن را برای مدت طولانـی‌ــتـر خواهیـد داشــت و از طرف دیـگر دانـستن این که میــزان بیشتــری لذت جنـسی به شریکــتـان منتـــقل میــ‌ـکنیـــد، به حس خوبی در رابـطه‌ـتان خواهـــید رســـیـــد.
انـتـقال به شریـک خود
یکـی دیگــر از عوارض اسـپــری تاخــیــری و محصولات مشابــه، احـــتمـال انـتقـال اثـرات آن به ناحــیــه تنـــاسـلی شریـــک جنسـیـ‌ــتـان میــ‌بــاشــد. هر نوع کرم یا اسپــری اگـــر از طریـــقــی به شریـکتان انــتـقال یابـــد باعث کاهش یافـــتـن حس جنـســـی برای شریک شمـــا میـــ‌ـــشود؛ بنابــراین مهـم است که به دقــت دستورالـــعملــ‌ـهـــای آنــ‌هــا را دنــبال کنیــد و به خوبی روی زمـــان بندی یا شستن درســـت آنــ‌ها تمرکز کنـــیـــد. راه آسان برای جلوگیـــری از ایـن موارد ایــن اســت که از کانـدوم اسـتفـــاده کنـید.
استفاده قبـــل از رابطـــه
بستـــه به وضعیت شمـا، عمــل کردن اسپری یا کرم خود می‌تواند یک مسئله باشد. اگـر شما در رابـــطهـ‌ــای هســـتیـد که فرد دارای درک متــقــابــل از مسالـه شما است، احــتمالا مسئله‌ـــای نیسـت؛ (به خصوص اگر دقــیقا زمانـی که میــ‌خواهـــید رابطـــه جنــســـی داشـته باشیـــد را میـ‌ـدانـــید.) امــا اگر شما به تازگی وارد رابـطه جنــســی شده‌اید، ممــکـن اســت این مسـاله که لازم اســـت قبـل از شروع رابطه به حمام رفـتـه و برای اســـتعـــمــال و شست وشوی کرم یا اســـپــری تاخیری زمــانــی را به تعویق انــدازیـد، مشــکل ساز باشـــد. توصیه ایـــن است که در چنـــیـــن مواردی بیشتر زمـــان خود را برای پیـش نوازی با همـــســـرتان به کار گیــریــد و در واقع از تمرکزی که وی بر روی کار شمـا دارد بکـاهـــید و بدیــن ترتیـــب هر دو از این زمان برای بهـــبود رابــطه اســتـــفـاده خواهیـــد برد.
هزیـنــه بر بودن در طولانی مدت
محـــصولات بی حس کننــده نمیـــ‌ــتواننـد انزال زودرس را درمان کنــنــد، بنابــراین اگـر شما تصمـیم به اســـتفاده از آن‌هــا به طور مداوم بگیرید، بایــد به خریــد آنـــ‌ـــهـا ادامـــه دهـــیـد که این می‌تواند در طولانــی مدت برای شمـــا هزیــنــه بر باشـــد.

نتـیجه پایـانی

همـانطور که میـــ‌ـبینــید، دلــایــل مثـبــت و منـفی بر اســپـری‌ها و کرم‌ـــهـای تاخــیـــری وجود دارد. مزایای اصـــلــی آن‌ها این اسـت که در اســتــفاده آسان هســتنـــد، سریـــع کار میـــ‌ـــکننـد و شما لازم نیســـت هیچـگونه تلاشی در یادگـــیـــری کنــترل انزال داشته باشید. مشـــکـــل اصـــلی شان نیــز ایـــن است که یک گزیـــنـــه درمـانی نیــســـتــند و می‌ــتواننــد باعــث از دست دادن لذت و قدرت نعوظ شوند.
توصیـه این اســـت که اگـر به یک راه حل فوری و در کوتاه مدت نیـاز دارید، این موارد ارزش امــتحـان کردن را دارنــد تا بفهــمـــید که آیـــا برای شمــا منــاســـب هسـتــنــد یا نه. فقـــط اطــمـیــنــان حاصـــل کنید که دســـتورالـعـــمـــلـ‌های آنـ‌ها را به دقت دنبـــال کنـــیـــد و فراموش نکــنـــید پس از اســـتـعـــمــال و پیـــش از شروع رابـــطـه حتما آنـ‌ـهـا را شست و شو دهــید.

خطرات کرم ها و اسپری تاخیری برای مردان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.