خمیر دندان مناسب با دندان های شما

دندان های شما باید با خمیر دندان مناسب شستشو شوند تا دچار خرابی و پوسیدگی نشوند برخی از خمیر دندان ها به دلیل داشتن فلوراید زیاد باعث آسیب به مینای دندان شما می شود و در اثر سایدن هر روز مینای دندان شما آسیب می بیند در ادامه جزئیات بیشتر خمیر دندان مناسب با دندان های شما را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هـنگـــامـــی که قصد خرید خمــیــردنــدان داریـد، انواع متــفاوت آن با اثرات گوناگون گیــجـــ‌کـــنـــنده است. انواع خمـیردندانــ‌ با خاصـــیــت ضدجــرم، فلورایـددار، سفــیــدکنـنده‌ یا خمـیـردندانی که از ترکیـبــات گیاهـــی ساخته شده، در بازار وجود دارد. مهـم‌تریـن نکته زمــان خریــد خمـــیـر دنـــدان نیازهــای بهــداشت دهان و دنـــدان خاص شمـــاست پس خمـــیـر دنـدان مناســـبـــی انـــتــخـاب کنید.

ترکـیــبـات اصــلی خمــیـردنـدان

خمـیـردندانـ‌ـها به‌ـــصورت خمیــر یا ژل در دسـترس هســتــنـد. با وجود گونه‌هـــای متـــفاوت خمــیردنـدان، برخی از اجـزا در اغــلـب گونهـــ‌ـهــا مشتـرک هستــنــد، از جمله:

• مواد لایــه‌ـــبـــردار: شامـــل کربنـات کلسیــم و سیـــلیـکـــاتــ‌هـا که به برداشـــتــه شدن غذا، باکتـریــ‌هـــا و برخی رنـــگ‌ـهـا از دنـــدانــ‌ـــهای شمـا کمـک میـ‌ـکنــنــد.

• رایــحهـ‌ـــهــا و شیـریـــنـــ‌کـــننـــدهــ‌ــهـــای مصنوعی از جمـله ساخـــارین: ایـن مواد اغـــلب به خمیــردنــدان اضـافه میــ‌شوند تا طعـــم آن را بهـتر کنـنـد. با اینکه بسیاری از افـــراد رایــحــه خمـیـــردندان را در نعناع خلاصه می‌ـکنـــند، خمـــیــردنـدانـــ‌ـهای با رایــحـه دارچیـــن، لیــموناد و حتی آدامــس بادکــنکــی (برای کودکــان) وجود دارد.

• هومکتــانـــتــ‌ها: خمـیـــرهــا و ژلــ‌هـــا اغلـب حاوی موادی مانـنــد گلــیسرول هستنــد تا ضمـــن حفظ رطوبت از خشک شدن خمــیــردندان جلوگیری شود.

• ضخــیـم‌ـــکـنـنده یا قوامـ‌دهـــنده: ترکـــیــبـــاتی هستـــنـد که به خمــیــردنـــدان قوام میـــ‌ــدهــنـد، از جملــه صمغ‌ــهـــا و مولکول‌ــهـای چســبـنــده که در برخـی جلبــک‌ــهای دریــایی یافت می‌ــشوند.

• دتــرجـنــت‌ـهـــا: کفی که هنگـام مسواک زدن میــ‌ــبــیـــنــیـــد ناشی از دتـرجـــنـــتـ‌هــایـی مانـنـد سدیم لوریـــل سولفـــات در خمــیردنــدان است.

خمــیردندانـ‌های فلورایـــددار

مهـــم‌تـــریـــن موردی که هنــگام انــتـــخـاب خمیــردنـدان بایـد به آن توجه کنــید، فلورایــد است.

فلورایـــد یک ماده معدنی طبیـعی است. استــفــاده از فلوراید نقش مهمــی در کاهـــش پوسیــدگی و کاواک (کرم‌ـخوردگـی)‌ دنـدان داشـتـه است. باکـتـری‌های دهان از قنـــدهــا و نشـاســته‌ـــای که پس از خوردن غذا روی دندانـــ‌ــهــای بهـ‌جا می‌ـــمــانـــنـــد، تغـذیـــه میــ‌ـــکنــنـد. فلوراید از دو راه به حفاظــت از دنــدانـ‌ـــهـــای شمــا از اســیدی که در نتـیــجه فعـالـــیـت باکـتریــ‌ــهـــا آزاد می‌ـشود، کمـــک می‌کنـد؛ اول، فلوراید باعث محـکــمـ‌تـــر شدن میـــنـای دنــدان میـ‌ـشود و آن را در برابر آسـیب اســید محـافظــت میـــ‌کند. دوم اینـکـــه فلوراید میــ‌توانــد مراحل اولیــه آســیـب ناشـــی از اسیـــد را در منــاطــقـی از دندان که شروع به پوسیده شدن کرده‌انــد، با رسوب دادن دوباره مواد معـــدنــیـــ‌ ترمـیم کنـد.

حتــی اگــر در منــطــقهــ‌ شمـا آب شرب فلوریددار شده، باز هم بایـــد از خمـــیردنـدان فلوریـــددار اسـتفاده کنـید. بررسـیــ‌ـــها نشـان داده‌ـــاند حتی در مناطــقی که منابع آب میـــزان بالـــایی از ایـــن ماده معـــدنـــی را دارنـــد، ‌اســـتفاده از خمیردنــدان فلورایـددار به افزایش غلـــظـــت فلورایـد در دندانـــ‌ــهـــا کمـــک میـ‌ـکــنـــد.

میــزان فلورایــد در خمـیردنـــدان بایــد در حد ۱۰۰۰ بخش در میـلـــیون (ppm) باشـد.

خمیـردنـــدان فلورایــددار به‌ـخـصوص برای افـراد دچـار دیــابت اهمـــیت دارد چرا که به جلوگیری از تجمـع میــکروب‌هـا روی دنــدان‌ـها کمک می‌کــنــد و افراد دیـابتــی به‌ـــخصوص به عفونت دهان حسـاس هسـتند. آنها میــ‌ـــتواننـــد پس از مسواک زدن با خمـــیـــردنــدان برای ۳۰ ثانــیـــه دهـــانـشان را با یک دهـانشویه ضدبـاکتری بشوینـــد.

خمیردنــدانـ‌هـــای‌ ضدجـرم

خمــیردنـدانـــ‌ــهای ضدجـــرم بسیـــاری در بازار موجودنــد. همه افـراد لایه‌ـای از باکـــتری روی دندانــ‌هـــایـــشان دارنـــد که «پلاک» نامــیـده میـ‌شود. اگـــر ایـــن پلاک میکـروبی با مسواک زدن و سایر اقـدامات فورا برداشته نشود، سخت می‌ـشود و بهـــ‌صورت جرم درمی‌آید. ایـــن رسوب روی دندان‌هـــا و زیر لثهـــ‌ــها تشـکیـــل می‌ـــشود و به سادگـی برطــرف نمیــ‌ــشود و درنهـایــت به بیماری لثــه میـ‌ـانــجامد.

اجزای گوناگونی ممـکن است در خمیردنـدانـــ‌ــهــای ضدجرم به کار برود. ترکـیــبــات شیـــمیایـــی شامل پیـــروفســـفــاتـــ‌هـا و سیـــترات روی اغـلب به ایـن خمـیردندان‌ـــهـــا افزوده می‌ـــشود و ثابت شده در جلوگیـری از تشکــیـل جرم موثر هستـــند. به علــاوه برخـی خمیـــردنـــدانـ‌هــای ضدجرم، آنتــی‌ــبیوتیـکـــی به نام «تریـکلوسان» دارنـد که بعضی از باکـتریـــ‌ــهـای دهان را میــ‌ـــکشد حتی خمــیردندانـــ‌ـهــای ضدجـرمــی که حاوی چنــد ماده ضدپـــلاک میـکـــروبی هسـتند تاثـیر بیـشـتـری دارند.

خمــیردنـــدانـــ‌‌ برای دنـــدان‌هـــای حساس

برای افـرادی که دندان‌هـایـــشان به سادگی هنــگـام تمـــاس با مواد داغ یا سرد تحـــریک میـــ‌ـــشوند، خمیردندان‌هـای مخصوصی در بازار وجود دارد. ایـن خمیـردندانـــ‌ـهـــا معــمولا حاوی نیترات پتـاسیــم یا کلریــد اســتـرونســـیم هســتـنـد. ممـــکن اســـت ۴ هفـته طول بکـــشد تا این مواد شیـــمــیــایی تاثیر خود را بگذارنـد و با ممانــعــت از انتـــقال پیـــامــ‌ها از اعصـــاب درون دنـــدان، حسـاســـیــت دنــدان را کاهـش دهـــند.

برای انـــتــخاب خمـــیــردنـدانــی از این نوع می‌ـــتوانیـــد با دنـــدان‌ـپـزشـــکتان هم مشورت کنـــیـــد. یک خمــیردندان خوب برای دندانـــ‌ـــهـای حســـاس نســبت به خمــیردندانـــ‌ـــهـــای معـــمولی قوام بیـــشتــری دارد و چسبنـده‌ـتر اســـت. ایـن خاصـــیــت ایـــن امـکـــان را می‌دهــد که مواد موجود در خمـــیــردندان جذب دندان و لثه شود. ممکـن است دنـدان‌ـپــزشکتـــان انواع قوی‌ــتـــر این نوع خمـــیردنـدان‌هـــا را برایــتان تجویز کنـد که معمولا گران‌ـتر هستــنـــد.

خمیـردندانـ‌ـهای سفیـدکنـــنـده

امــروزه خمیردنـــدان‌ـهــای سفیـدکــننـــده بسیاری برای کمـــک به افــرادی که دنبال دنــدان‌هـای سفــیـد مثـــل مرواریـد هستند، در بازار موجود است.

خمیردنـدانـــ‌ـــهای سفیدکـــننـده معـمولا حاوی مواد رنـگ‌ــبر نیـستـنـد. در عوض، ذرات خراشــنده یا مواد شیمـیایـــیـــ‌ای دارند که به طور موثر دندان‌هــا را پولیـش می‌زنـــند یا با اتــصال به مواد رنگی رسوب‌کـــرده روی دندان آنـــهــا را از دنــدان جدا می‌ــکننـــد. ممکــن اســت نگـــران باشیـــد که مواد لایـهـــ‌بردار در خمــیــردندانـــ‌ــهــای سفـــیــدکنـنده به دنــدانـ‌ـهـا آســیــب بزننـد، امـــا بررسی‌هـــا نشـان میــ‌دهـند خمـیــردندانـــ‌ــهای سفــیــدکنــنده نسبت به سایر انواع خمیردنـدان تاثــیـــر شدیدتر روی مینــای دنـدان نمـــی‌گــذارند، اما به‌هــرحال بهتر اســـت با دنـدانـــ‌ـپزشـــکــتان دربــاره مدت اسـتـــفـاده از این نوع خمیــردنـدان مشورت کنــیـد.
اگـر دنـدان‌ـهای حســـاســی دارید، بهــتــر است از خمیـردنـدانـ‌ـهای سفیـدکــنـــنده اجــتناب کنـــیـد.

نکـاتـی برای انتــخـــاب خمیـــردنـدان

این نکــات به شما کمـــک می‌کننـد بهـتــرین خمیردندان را که نیـازهــایتــان را برطـرف میــ‌ــکــنـد، انــتــخــاب کنـــیــد.

• خمیردندانـ‌هـــای تایــیــدشــده سازمــان‌ـــهای بهــداشـتــی و انـجـــمن‌هــای علمی دندانـ‌پــزشکی مانـــند انجـمـــن دندانـــ‌پزشکـــی آمـــریـــکا (ADA) را انـــتــخـــاب کنیـــد.
• مراقب خمـیـــردندان‌ـــهای تقـلـــبی باشـید. خمـــیردنـدانــ‌هــای تقـــلـبـــی که در چیـــن تولید می‌شوند، ممکن اسـت حاوی مواد سمـی باشنـد. از خرید آنهـــا خودداری کنـید.

• به نیاز خودتان و خانوادهـــ‌ــتـان توجه داشته باشید. مادامی که خمیردندانی فلورایددار باشد، برای استفـاده مناســـب اسـت و انتخــاب نوع آن به انــتـخاب شخصـی و ترجیح شمـا بسـتـگی دارد. اگــر میـ‌ـــخواهــیـد خمیــردندانـــتان از مواد طبــیــعی ساخــتـه شده باشد، باید خمـیـردنــدانی که سازمـــان‌ـهـای بهداشـتی آن را تایــیـــد کردهـــ‌انـــد، انتــخـاب کنید. توجه داشته باشــیــد خمــیـردنــدانــ‌ـهـای طبـیـــعـــی معــمولا حاوی فلوراید نیـستنــد. برای بچهـــ‌هــا میـ‌توانـیـــد خمیردنــدان‌ـهای با رایـحــه‌ میوه‌ مانـنـــد توت‌فـــرنــگـی یا با رایحه آدامـس بادکــنکــی انتــخــاب کنیــد تا به مسواک زدن علــاقــهــ‌ــمـند شوند. اگر میـــ‌ـــخواهید سفـیدی دنـــدان‌ـــهـــایتـــان را بازگردانید، می‌ـــتوانیـد از خمــیردندانـــ‌هــای سفـــیدکـنــنـده اسـتـــفـاده کنید. همچـنـــیـــن خمــیردنـــدانـــ‌ـهـــای حاوی جوش‌ـشـــیـرین (بیکـــیـنـــگ سودا) هم میــ‌ـــتوانــنــد دندانـ‌هــا را سفید کنـند.

• خمـیردندان‌هـــا ممکـــن اســـت به‌ـصورت خمیـر، ژل یا محلول باشنـد که برتـری چندانی نسـبت به هم ندارند، هرچـــند انواع به شکل خمــیر یا ژل بیـشـــتــر به دندان میــ‌ــچسبـند و مسواک زدن را راحـت‌ـتر میــ‌کنند.

• اگر مشــکــل بوی بدن دهـان دارید، میـ‌توانیــد از انواع خمیـــردنـدانـی که دهـــان را خوشبو میـ‌کـــنـــند، استـــفاده کنید. ایـــن خمــیـــردنـــدانـــ‌ـــها حاوی اجـزایی هستـــنــد که بوی بدن دهان را میـــ‌ـپوشانــنــد یا با باکـــتری‌ـــهـــای عامل ایـــجاد بوی بد مبارزه میــ‌کنـنـد.

• توجه داشـــتـــه باشــید شسـتــن دهان پس از اســـتـــفـاده از هر خمــیـــردندانـــی از جمـلــه خمیـردنـدانـ‌های برای دندانــ‌هــای حسـاس اثر آنــهـــا را کاهــش میـ‌دهد چرا که اجـزای موجود در آنـــهـــا زمـــان لازم برای جذب شدن در دنــدان و لثهـــ‌ها پیــدا نمی‌کننـد، اما بیـــشتــر افـراد دندانشــان را پس از اســتفــاده از خمـــیـــردندان می‌ـشوینـــد، به‌ــخـصوص که خمــیردنــدانـ‌ــهــای برای دنــدان‌ـــهای حســاس معمولا مزه خوبی ندارند. سادهــ‌ــتـــریــن کار ایــن اســـت که دهـانــتان را نشوییـــد و تا ۳۰ دقــیـــقـه پس از مسواک زدن با خمــیـــردنـــدان چیــزی نخورید و نیـــاشــامــیـد. بهــتـــر است درست پیـش از زمـان خوابتان مسواک بزنـــید.

• در مورد خمیـــردنـدانـ‌ـــهای بهـــ‌اصطلـــاح طبیـعی انواعی را انـــتخاب کنـیــد که اجـــزای آنـهـــا را میـ‌ــشـــنـــاسیـد. خمیـردندانـ‌ـهـــای جوش‌ـشـیرینـــ‌ـدار یا نمـکـــ‌ـدار معــمولا بیــ‌ـخطـر هسـتـــند، امـــا توجه داشـــتـه باشید خمیردنـــدانــ‌ـهای طبــیـعـــی در رده مکمـل‌ـهـای گیـاهی قرار می‌ـگـــیرنـــد. ایــن خمیـــردنـدانـــ‌ـها ممکـن اســت حاوی ترکیبـــاتـی نبـاشنـد که خطــرنـــاک بودن آنـهـا ثابــت شده اسـت، در عین ‌حال ممـــکن است حاوی اجـزایــی باشـــند که بیـ‌خـطـــر بودنـشان ثابــت نشـــده اســـت

• خمـــیــردنــدانــ‌ــها با انواع و نامـ‌هـای متفـــاوت در بازار موجود هسـتــنــد و ادعـاهـای تبلـیـــغـــاتــی بســیاری هم در مورد آنــها می‌ـــشود. بهـــ‌ـــجـــای این ادعاهــا به واقــعـیــتـ‌هـا توجه داشتــه باشـــید و پیـش از خرید برچسـب خمــیــردنـــدان را با دقـــت بخوانـیــد. به دنــبال اجزایــی بگـردید که برای هر نوع خمیردنــدان به آن اشـاره کردیم و مراقب اجـــزای ناآشنــا هم باشـــیـــد.

خمـــیـردندان و کودکـــان

کودکان هم بایــد 2 بار در روز دندانــ‌هــایـــشان را با خمیـردنـــدان فلورایـددار مسواک بزنـند. بهـ‌ـــمحــض رویش دنـدانــ‌های کودک بایــد آنهــا را با انــدکی خمـــیردنــدان فلورایــددار در حد یک دانه کوچک برنـــج 2 بار در روز مسواک بزنــید. کودکـان ۳ تا ۶ سالـــه تحـت نظـــارت والــدیـن با مقـداری در حد یک نخود خمـیـــردندان فلورایددار میـــ‌ـــتوانــنـــد خودشـان مسواک بزنند. مراقـــب باشــید کودک بیـش‌ازحـــد تیوب خمیردندان را فشار ندهـد و مقدار زیادی خمــیــردنـــدان روی مسواک نگــذارد یا خمیــردنـدان را نبلعـــد. در مورد مقدار منـــاسب خمـیــردندان و روش مسواک زدن درســت برای کودک با دنـــدان‌ـپزشـــکتـان مشورت کنـید.

خمیر دندان مناسب با دندان های شما

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.