خندیدن در سلامتی و جوان ماندن شما تاثیر مستقیم دارد

خندیدن در سلامتی شما بسیار تاثیر گذار می باشد همیشه نباید دلیل برای خنده و شوخی داشته باشید می توانید برای چیزهای ساده هم بخندید چون برای پئست و اعصاب شما بسیار موثرمی باشد خیلی از افراد همیشه اخمو هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خندیدن در سلامتی و جوان ماندن شما تاثیر مستقیم دارد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : لبــخــنـــد زدن برای خیلیـ‌هـا سخــت است، این افـــراد معـمولا همــانـــ‌هایی هستـند که همــیشــه از عکــســ‌هـای خود ناراضیـ‌ـانـــد. اما عده‌ای هم هسـتــنـد که دلیلی برای «لبـــخنـــد نزدن» نمی‌بیـــنــند؛ جوانـــی، سلـــامـتی، خانواده و دوستان و خیــلــی چیــزهــای دیـگـر می‌ـتوانـــند دلـــایــل کوچک و بزرگی برای شاد بودن و بیـشــتـــر لبــخـند زدن باشنــد.

همهـــ‌ــی ما اوقاتــی را داریم که انـگـــار هیــچ چیزی حالــ‌ـمان را خوب نمــیـ‌ـــکــنـــد و به نظـــر می‌ـــرســد اوضاع هرگز روبراه نخواهــد شد، در چنـین شرایـطـــی لبـــخـــند زدن، محالـــ‌ـــترین کار ممکن به نظر می‌رسد، امــا اگر جزو آنهـایــی هستیـد که معــمولا چنــیـن اوقاتـی را تجـــربه میـ‌کـــنیــد و لبخـنـــد زدن برای‌ـتان از هر چیـــزی سختــ‌تـر است، باید بدانـیـــد لبخنــد زدن خیلی بیـــشتر از آنــکه فکــرش را بکـنـید برایــ‌ــتـان مفـیــد است، حتـــی در شرایــط دشوار. شایــد کلـیشـه‌ شده باشد، اما هر چه بیـشتر لبـــخـنـد بزنیـــد، احــساس شادی بیــشتــری خواهــیــد کرد.

لـــبـخنـد زدن، فورا روحیـــه را تقویت می‌ـکـــند و انــگـــیـــزه بخــش است. امـتــحــان کنـــیـــد! همین الان اگر در راه پلـهـ‌ــها همــســایـه‌ـتـان را دیـــدیـــد با لبخنـد به او سلام کنیـــد، قول میـــ‌ـــدهـم نســبت به قبـل از آن، حداقل 20 درصد حال بهتـــری پیدا خواهــید کرد. در ایـــن مطلب برای‌ــتان 10 دلیل علمـی می‌ـآوریم که چرا بایـــد بیشـــتر لبخـنـــد بزنــیـــد.

لبخــنـــد زدن شمـا را شادتر می‌کــنـد

همیـــن الـان به پهــنــای صورتـــ‌ــتــان یک لبـخــنــد بزنیـد، شمـا می‌ـــتوانــید! باور کنیـــد لازم نیـســت کار دیـــگـــری انجـام بدهـــیــد، فقـــط لبـــخنـد بزنـیـد. شادتر نشـدهـ‌ـــایــد؟ ببــیـــنـــیـــد، امــکـــان ندارد شمــا لبـخنـد بزنـید امـا احســاس شادی نکنـــید، یعـــنــی از لحــاظ علمـی امـکان ندارد. حالـت صورت شما، احـسـاســـاتــ‌ـتــان را تحـت تاثیر مستقــیم قرار میــ‌دهد. اگر مدام با اخـــم این طرف و آن طرف بروید، احــساس منــفـــی خواهــید داشـت. امــا اگـر با لبخنـــد باشـــید، احــسـاس شادی خواهیــد کرد، به همــیـن سادگـی!

لبخنــد زدن، کارآمـدی‌ـتان را بالا می‌ـــبـــرد

دوست داریــد کارآمـــدتـــر و خلـــاق‌تر باشـــید؟ پس بیـشـــتـر لبخنـد بزنــید! طبق مطالـــعات انـــجام شده در دانــشــگاه کالیـــفرنـیا، شمــا هر چه شادتـــر باشید، کارآمدتــر خواهـید بود. منطـقـــی به نظـــر میــ‌ــرسـد، ایـــنـطور نیســـت؟ اگر احـســاس رخوت و بی‌ـحـالـی کنیـد، اصـــلا حسی برای خلـق کردن چیـزی نخواهیـــد داشت و انـــجـام یک کار درسـت، محـــالــ‌تـریــن کار ممکن به نظرتــان خواهـــد آمد.

لبخند زدن اضطــرابــ‌تان را کم می‌ــکنـــد

اضــطراب، مشـکــل شایعـــی اســـت که میـــلـــیون‌ــها نفر را در دنـــیــا دچار خود کرده است. اما چون یک مشکل روحی و غیرقـابــل مشـــاهـــده اســت، دیگران نمـیـ‌ـــتواننـــد آن را ببـــیـننـــد، حتـــی خود فرد مضـطرب هم آن را نمـــی‌ــبــیـــنـــد! امـــا به خوبی آن را حس می‌ــکند. مشکـل ایـنجاســت که گاهی دوستــان بیــ‌مـلـــاحـــظــهـ‌ به ما میـــ‌ـگوینــد:«اضــطــراب نداشـتـــه باش»، «آرام باش». این تقـــصــیـــر آنـــهــا نیـســت، آنهــا نمی‌تواننـــد چیـزی را که درون ما میــ‌گذرد درک کننـــد.

هر چنـــد چنیـن توصیه‌ــهـایـی بیـــفایــدهــ‌ـــانـــد، امـا یک راه حل واقعا ساده وجود دارد که اضـطـراب را کم میـــ‌کنــد: لبخـــنـــد زدن! باور نمـــیــ‌کنــید؟ اگــر اضــطراب دارید، سعـــی کنــیـــد لبخـــند بزنیـد، به موسیقــی مورد علـــاقهـ‌ـــتــان گوش بدهـــید و لبـــخـــندی بزرگ روی صورتـــ‌تـان بیــاوریــد، قدم بزنیـد و لبخند بزنــیـد، آشـپــزی کنیـد و لبـخند بزنـــیـــد، … ببـیـــنــید چه اتـــفاقـی میـ‌افتد. من قول میـــ‌ـــدهم کمک‌ـتـان میـ‌کند.

لبخـنـــد شمــا دیـــگران را هم شاد می‌کند

لویی آرمـــسترانگ زمـانی خوانــده است: وقتی تو لبخند می‌ــزنــی، تمــام دنیــا با تو لبخند میـ‌زند…

بله درست است لویی آرمـسترانــگ، دانـشــمـــنــد نبوده اســـت، اما حرف او پشتوانـــهـ‌ــی علمـــی دارد؛ لبخــنــد واگیر دارد.

لـــبـــخـنـد زدن، جذابـیت شمـا را دوچنـدان میـــ‌ـــکــنــد

حتما برای شمــا هم پیـش آمده که در نگاه کردن به تصویر افــراد، جذب آنـــهـــایـی شدهــ‌ایـد که با لبخــنـــدی باز، دندانـــ‌ــهایـ‌شــان معــلوم بوده اسـت. یا با وارد شدن به یک فروشگـــاه بزرگ، به سمـــت فروشنده‌ای رفـــتـهــ‌ـایـــد که به شمـــا لبخنــد زده اسـت. با لبـــخـــنـــد خود میــ‌توانـید دیگـــران را ناخودآگاه جذب خودتان بکـنــید.

لبخـــنـــد زدن باعث می‌ــشود دیــگــران به شمــا اعتــماد کننـد

بلــه درســـت است، منظور من آن لبخـنـد حیلـــه گرانه‌ـای نیـــست که حتـــمـا همـهـ‌ی شما آن را دیدهــ‌ایـــد، همان لبخــند فریـب کارانـهـ‌ـای که هیچکس نمیـ‌ـتواند به آن اعـــتـــماد کند. امــا کسـی که از صمیـــم قلبش لبـخنـــد میــ‌زنــد، لبــخـــندش واقـعی اســت و به آدمــ‌های شاد و مثبـت بیـشتـــر میـ‌ـــتوان اعتـماد کرد تا آدمــ‌ـهــایـی که لبـخــنـــد نمی‌ــزنـنــد. در پژوهشــی که در دانشــگاه پتـــرزبورگ انجـــام شده، دانـشـــمـندان رابـطـــه‌ـی بیـــن لبخنـــد و اطــمیــنـان را مورد بررسی قرار دادنـد. طبــق نتـــایــج، ما به طور ذاتـی بیشـــتـــر به کسی اعـتـــمـاد می‌ـکـنیــم که مکـــررا لبـــخند می‌زنـد.

دلــیـــلـــش هم ایــن اســت که افرادی که لبخند به لب دارند، گرم و صمیــمی و با محـبـــت به نظـر می‌ـرســنـد. چرا نبـاید به چنــیــن آدمـ‌ـــهایی اعـــتــمــاد کنیـــم؟

رهـبـــران خوب، لبـخنـــد می‌زنند

ایـــن طبـــیـــعـــی است که برای رهـــبـر یا رئیسـی که لبخـــند می‌ــزند بهتــر کار می‌کـــنــیـم تا برای رئیســی که عبوس اسـت و پرخــاش میـــ‌ـــکـــند. همـــهـــ‌ی رهبـــران افــراد سخـت گیـــر و جدی هستنـــد که می‌ـــدانـند چه زمــانـی بایـــد بیـــشتر سخت گیری کنــند، امــا رهــبران خوب آنهایـی هســـتـنـــد که قدرت و ارزش لبخند زدن را میـ‌دانند. ایــن رهـبـران با لبـخنـــد خود روی کارمــنــدان تاثیـــر میـــ‌گــذارند و به آنهـــا انگیـــزه میـ‌ــدهــنــد.

لبخند زدن به مغـــزتان تعـــلــیــم می دهـــد که مثبتـ‌تــر باشــد

ایــن حرف هم پشـــتوانـه‌ی علمـی دارد امــا شایـد شما هم تجربه کرده باشید که لبخنـــد زدن چگونه به شمـا کمک کرده مغــزتـــان مثبــتـ‌ـــتر بیندیشد. یک سال پیـش من کامــلا خسـته و بیــ‌انگیـــزه بودم، تمام مدت احساس رخوت می‌ـکردم و نمــی‌توانـسـتم روحیــهــ‌ـام را تغـیـیــر بدهـم. زنـدگی‌ــام انـگـار به بن بسـت رسیــده بود و نمـی‌ـتوانســـتم کاری از پیش ببـرم. احســـاس کِشتی به گل نشسته را داشتــم. فکـــرم مدام منـــفـی بافـی میــ‌ــکرد و عمـــیقـــا قبول کرده بودم که هرگز چیـزی درسـت نخواهد شد؛ کورسویی از امیـــد هم وجود نداشت.

نهـایــتــا فهـــمیـدم خوشبخــتــانــه با تغــیـیـر رفـتارهــایــم می‌ـــتوانــم از ایـــن حال رهــا شوم و این امـکــان وجود دارد که یک عادت یا نگـرش را با عادت یا نگاهی دیگر جایگزیـــن کنم. رمز این کار ایـن است که با در پیــش گرفــتـن الگوهای رفتاری و عادتـــ‌هـای جدیـــد و درســـت، مغـــزتــان را متقـــاعـد کنــیـد بایـد تغــییر کند. یکــی از عادتـ‌ـــهـایی که سعـی کردم آن را در پیـــش بگـــیرم، لبــخـند زدن بود. شروع کردم به بیــشـــتـر لبـخـــنــد زدن، کاری که قبلـــا به ندرت انـــجـــام میـــ‌ـدادم! به مرور زمان، لبــخنـــد زدن من، من را به فضــایــی مثــبــت‌تـر وارد کرد. به جای اینکـــه همیشـه بدترین حالــتــ‌ــها را تصور کنم، شروع کردم به تصور بهتـرین حالـتــ‌ها و مغزم را دوباره تعلـیم دادم. شما هم می‌توانیــد.

لــبخنـــد زدن، سیسـتم ایـــمــنیــ‌ـتان را تقویت می‌کــند

تحــقـیـــقات علمـــی نشان داده لبخــند زدن واقعی، روی سیسـتــم ایــمـــنی تاثـــیر میـ‌ـگذارد. بنـــابـــرایـــن اگر می‌خواهـــیــد هم از نظــر روحی سالــم بمــانـــیـــد و هم از نظــر جسمــی، به لبـخـند زدنـ‌تان ادامه دهـیــد.

لبخنـــد زدن استـــرسـ‌ـــتــان را کم میـ‌ــکنـد

خیلـی ساده اســـت؛ استرس داریـد؟ لبـخند بزنیـد! چنـــد نفس عمـــیــق بکشـیـد و سپـــس لبخنــد بزنید، شعف انــگیـــز اســت، آرامـــ‌تان می‌ــکند و به شمـــا یادآوری میـ‌کـــنــد که اوضاع آنـــقــدرها هم که فکـــر می‌کـــنــید بد نیست.
شاد باشـید!

خندیدن در سلامتی و جوان ماندن شما تاثیر مستقیم دارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.