ثواب فراوان خواندن سوره انفطار

هــشـــتادو دومین سوره قرآن کریم اســـت که مکــی و 19 آیه دارد.

رسول خدا صلــی الـــلـه علــیـه و آلــه وسلم می فرمـایـد: کســـی که سوره انــفطار را قرائت کنــد خداوند به تداد همه قبـرهــا به او حســـنـــه می دهــد و ده برابـر قطــرات برف و باران که از آســمــان فرود می آیـد به او حسـنـــه داده می شود.(1)

امـــام جعـفر صادق علـــیه الـــســـلــام فرموده انـد: هر کس که سوره انفـطــار را در نمازهای واجـــب یا مستــحـــب خود قرائت نمــاید خداوند حاجـت ها و خواسـتـه هایش را روا می داردو بیــن او و خداوند حجـــابـــی نخواهــد بود و همواره خداوند با نظــر عنایت به او می نگـرد تا از حسابرسی مردم فارغ گردد.(2)

دیــدار با رسول خدا صلی الـــلـــه علـیه و آلـه وسلــم در روز قیـامت از ارزش های معـــنوی ایــن سوره مبــارکه می باشــد . رسول خدا صلـی الــلـه علــیــه و آله وسلم فرموده است: هر کس خوش دارد که روز قیــامت به من بنـــگرد چنانکه با چشـم سر می بیند سوره های«تکویر »؛ «انفـــطـار»؛ «انـــشقاق» را قرائت نمــایـد. (3)

آثـار و برکات سوره
1) جهـــت خلــاصـی از زنــدان
قرائت این سوره موجب خلـــاصی از زندان و رهایـــی از بنـــد اسارت و ایــمنی بیــم دار و رفع ترس می گرددد. (4)

از وجود نورانـی نبی مکرم اسلــام صلی اللــه علــیـــه و آلـه وسلــم روایت شده اسـت: هر زنـــدانـی یا انـــســان در بندی آن را بخواند یا نوشته آن را با خود همراه داشـتـه باشد خداوند خروجش را آسان می کنــد و او را از بنـد و زنـــدان و خوف و ترس نجات می دهـــد و حالـش به زودی بهبود می یابد.(5)

از امام صادق علیه الســلـام نیــز منقولســـت: هر کس این سوره را در هر کاری که در مانــد 70 مرتـــبـــه بخوانـد خلاصـی یابـــد و اگر زنـدانــی نیز ایـــن سوره را 70 بار بخواند خلـــاصــی یابد.(6)

2) جهـت ایـمــنــی از رسوایی روز قیامـت
رسول خدا صلی الـــلـــه علـــیه و آلـــه وسلم می فرمـایـد: هر کس بر قرائت سوره مبارکـــه انفطار مداومت ورزد خداوند او را از رسوایــی روز قیـامـــت در امـــان می دارد و عیب هایـــش را می پوشاند.(7)

3) قوی شدن دید چشـــم
از امـــام صادق علـیـه الـســـلــام نقـل شده اسـت: … و قرائت سوره انـــفطار برای چشم، دیـد آن را قوی می کنـد و دردهای چشــمی را برطـــرف می کند.(8)

ثواب فراوان خواندن سوره انفطار

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.