خواننده های زیرزمینی زن و مرد بندرعباسی در حال رقص دستگیر شدند

خواننده های که در بندرعباس به خواندن آهنگ های غیر مجاز می پرداختند به دام افتادند این خواننده زن و مردها بودند و زنان حجاب نداشتند و بی حجاب بودند و در زیرزمین به رقص و پایکوبی پرداخته بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشترخواننده های زیرزمینی زن و مرد بندرعباسی در حال رقص دستگیر شدند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : خواننـده های زیرزمـــیـنی در بندرعبـــاس , سرهــنــگ علی اصغــر عبادی نیـک در تشریـح این خبـــر گفت: مأــموران پلــیس امنیت عمومی اســـتان
با انجـام کار اطــلاعــاتــی و رصــد فضای مجـــازی و شبکـــهــ‌ــهای اجتــمـــاعـــی، تعدادی که با هویت‌های مستـــعـار بصورت زیـــر‌ـــزمــیـــنی اقـدام به فعـالــیـت خوانندگـــی حرفهـــ‌ای کرده و کلـــیپ‌هایــی از ترانــهــ‌ــهـــای خود را با محتوا و مضـــامــیــن غیـر اســلـــامــی و بعــضا بدون رعایـــت شونات اخلـاقی و اجتماعـی در سایــتـــ‌ــها و شبــکهـــ‌هـای ماهوارهـ‌ـای معــاند و فضای مجـازی انـــتشـار میــ‌ـدادنــد، شنــاسایـی کردنـد.

رئیس پلیـس امــنـــیت عمومی هرمزگـــان افــزود: مأــموران ضمـن هماهــنگی با مقـام قضـــایی
و با تشکـیـل اکـیپـــی به محل و مخـــفــیـــگاه متـهمان اعزام طی دو عمـلـیـــات جداگــانه تعـــداد ۲۱ نفر
از خوانندگان زیــر‌ـــزمـیـــنـی غیــر مجاز که ۹ نفــر آنها خانم بودند را دسـتــگـــیــر کردند.

این مسئول انـتـظـــامـــی گفت: اغلـــب دسـتــگیـر شدگـان اظـهـار عدم آگـاهـــی از ممـنوعیت و غیـــر مجــاز بودن
موضوع داشتـــنـد که در صورت عدم اطــلاع ‌سانـــی ایــن گونه موضوعات، شاهــد افـــزایــش و گستـــرش روزافــزون ایـن موضوع در اســتان خواهـــیم بود.

سرهنگ عبــادی نیک تصریح کرد: این گونه اقدامـــات غیرمـجاز به اسـتـناد مواد قانونی باعث اشـاعـــه
ضد فرهـــنـگـی و جریـحــه دار کردن عفـت عمومی می‌شود که در ایــن راســـتــا ۶ اســتودیوی غیرمـجــاز متـــعـــلـــق به متـهـمـــان شناسایی و پلـــمب شد.

 

ایـــن مسئول انتــظامی استـان اظهـــار کرد: ایـــن نوع موسیقـی با توجه به منـــشـأ شکـــل گیـــری،
عناصـــر فعــال در آن و منـــابـع مالی‌، شخصیت گردانندگـــان، فرهـــنــگ حاکم بر گروه‌هـا و کارکردآنهـــا‌ در سطح جامعــه آسیـب‌هـــای متـعـــددی برای جوامع د‌ــاشــتــه و به دنــبـال آن پیامـدهـــای منـــفـــی و الــبته گستــرده دیـــگــری را به همـراه خواهد داشـت.
جزئیات دستــگیـــری خواننـــده های زیرزمـیـــنــی در بنــدرعـــبــاس

رئیس پلـیس امـــنیـت عمومی هرمزگـان بیـان کرد: فعالـــان ایــن بخـــش از موسیقــی آهـنــگ های خود را مخــفــیـانـــه تولید و عامـدانـــه عبـــارات و عناوینی نامـأنوس را در ریتــم‌ــها به کار میـــ‌گـیرنــد تا هیــچ دولت و یا مرجــع رســمی ‌نـــتوانـد به ایـــنـگونه آثار مجوز فعالــیت و یا فروش را به صورت قانونی اعطــا کنـــد و به تعـبــیــر دیـگـر ارائه کنـــنـــدگـان این نمونه آثــار عامــدانــه از رسانـه‌ای شدن پرهــیـــز دارند.

سرهــنـگ عبـادی نیــک در پایــان علل و عوامــل مشـتـرکی که منـــجر به پیــدایش و گســترش موسیقـــی زیـــرزمــیـنــی در اقــصی نقاط کشور شده اســـت را پیــشـــرفت فنـی ابزارهای مورد نیـــاز، جاذبــه‌ـــهـــای مجــازی، نوع برخورد دسـتــگـاهــ‌هـای مسئول، الگو و سوابـق ذهــنی مخاطبین، شهـرت طلبی و سود‌ــجویی عنوان کرد.

خواننده های زیرزمینی زن و مرد بندرعباسی در حال رقص دستگیر شدند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.