خودزنی و خون بازی دختران ایرانی نوجوان

خون بازی دختران دبیرستانی یکی از خشونت هایی می باشد که چند سالی است در دبیرستان های دخترانه رواج پیدا نموده است دختران با تیغ رگ دستانشان را بریده و به این کار خون بازی می گویند اگر سوال پرسیده شود می گویند با این کار آرام میشویم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خودزنی و خون بازی دختران ایرانی نوجوان را در سایت دانستنخواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دستــ‌هـایـ‌ــشان را گذاشــتهـ‌انـــد کنــار هم؛ هر یک از دسـتـ‌هـــا پر اسـت از خط و خطوطی که تیـــغ روی آن کشـــیده شده اســـت. دختران یک مدرســـه دخـــترانه روی دسـتــ‌هـــای‌شـــان تیـــغ می‌ــکشـــنــد و به خود آسیب می‌ـزنند. البـته ایــن مخــتص یک دبـیــرســـتـان نیـســـت. خیـــلـی از دخـــتـــرهـا خودزنی یا همان خون‌ــبـــازی را راهی برای رســـیدن به آرامش می‌داننـد. دخــتـرها هر یک روی دسـتـــ‌هایـ‌شان جای زخمی دارنــد که میـــ‌ـــگوینــد از ایــن کار لذت میــ‌ـــبــرنـــد. خشونت راه خود را به مدارس باز کرده و آموزشـ‌وپرورش هم کار خاصی انجام نمــیـــ‌ــدهد.

ایـــن ماجـــرا فقــط برای دخترهـــای دبیرســتـــانـــی امـروز نیـسـت. در گذشــتـه هم چنـــیـــن کارهایی به‌ــصورت مشابه وجود داشـــت؛ البــته نه به ایـــن شدت. مثلـا بچـــهــ‌ها با کبریت به خود آســیب میـ‌ـرسانـدند؛ آســیــبـی که به‌ــمـــراتـب کمــتــر از خون‌ــبـازی بود. بهاره مهـــرجویی، روانــ‌ـشــنــاس حوزه تربیــت، به «عصر ایـــران» میــ‌ــگوید: «خودزنی بیــن دخـتـــران دانـشـ‌ــآموز به‌راحـتی اتفاق میـــ‌ـافتـد، ایـــن کار به ‌دســت خودشان یا حتــی اگر ناتوان در انجـام آن باشند یا بتــرســنــد ازسوی فرد دیگـری، برایـــشان انجــام می‌شود.

جالـــب اینــ‌ــجاســت که مدارس چنین مسئلهـــ‌ـای را میـــ‌ــداننــد، ولی از دانــش‌آموزانــی که به خودزنــی دست زده‌انــد می‌خواهـــنــد که زخـمـشـان را بپوشانـــنـد. بیــشتـــر نوجوانــان علایق و نیـازهایی ازجـملــه نیــاز به احتـــرام، دوستـ‌داشتـــهـــ‌شـــدن، معـــرفـیـ‌شــدن به جامعـه، خودنــمـایـی، موردتــشویق قرارگرفتـن و ارزشـمـــنـــد محـــسوب‌شدن دارنــد که وقتـی به این نیازها پاســـخ داده نمـــیــ‌ـــشود، دست به مکـانــیزم‌ـهــای دفــاعــی میـــ‌ـــزنــند. ممـــکـــن اســـت برخی مکـــانــیـــزم دفـاعـــیـ‌شـــان ایــن باشد که نقاش یا کوشا در درس باشنــد که توجه دیـگــران را به خودشان جلــب کننـد، برخیـ‌هـا هم بهـــ‌صورت خودزنـــی این کار را میــ‌ـــکــنند. این در حالی اسـت که باید نوجوانان و جوانــان رشـد متعــادل و همـ‌ـــجـانـبه پیدا کنــنـــد.»

مهـرجویی درباره دلـایل ایـن دخـــتـــران برای خودزنـــی، میـ‌ـــگوید: «تعدادی از دختران به ایـن دلـیــل که دوستـــانــ‌ـشان دست به چنـین کاری زدنـد از آن‌ـهـــا الگوبرداری میـــ‌ـکـنــنـــد؛ چون فکــر میـ‌کـــنـــند کارشـان درسـت است. بعـــضـــی‌ـهـا هم از آرامشـــی می‌ـــگویند که ایـــن کار به آنـــ‌ها می‌دهد، امـــا هر چه هست راهی اســـت برای افـــزایش خشونت در بیـن دخــتـرانـــی که ایــن روزهـــا از آن حرفـ‌های زیادی میـــ‌ـــزنند.»

از ماجرای تیـــغ‌ـزنـی دخــتران در مدارس که فاصــلــه بگـیــریم به خشونتـ‌هــایـــی میـــ‌ــرســـیـــم که این روزهـا در حال افــزایـــش هستـــنــد و دعواهـــای خیـابـانـــی را شامـــل می‌ــشوند. دعواهـایــی که در متــرو و مکـان‌هـای عمومی هر روز بیـــشـتر اتفاق میــ‌ـــافـتـد. متـــاسـفـانه ایـن نوع دعوا همـــیـــشــه برای عموم مردم جذابـــ‌تر بوده‌اسـت. دعواهـای زنـانـه هنوز هم یک اتفاق عادی نیـست و در جستــ‌وجوها فیــلـــمـــ‌های زیـادی از آن می‌ـــتوانـــیـد به دســـت بیـاورید، امـا چرا این اتـــفـاق میـــ‌ــافتـــد؟ مهـــرداد نریــمـانی، روان‌ـــشــنـاس، میــ‌گوید: «سالــ‌هـــا طول میـ‌ــکشد تا ما به زنـــانــی که خلاف تصور عموم رفتار می‌کـــنــنـد، عادت کنیـــم.

هنوز هم در نظر خیــلــی از ما زنی که با یک زن دیـگـر دســـت به یقه شود و شروع به کتــک‌ـکـــاری کند، کار عجــیـــبی انــجام داده و همیـــن عجـــیب بودن اســـت که ما را مشــتــاق می‌ــکند تا به تماشــای این دعوا بنـشـیـنــیم؛ الـــبـــتـــه ایـن مورد تنــها مخـتص ایران نیــســت. ایــن موضوع در کشورهــای دیـــگر هم به همـین انـدازه عجـیـب اســـت. با ایـنــ‌ــکه مدتـــ‌هـــاست ایــن تابو شکسـتـه شده اســت.»

آمــارهای پزشــکـی قانونی نشـان می‌ـدهنــد نزاع زنــان در حال افــزایـش اســت. طبق آخـــریــن آمــارهـای پزشـکی قانونی بیـش از 16هزار زن بهــ‌دلیـــل نزاع و درگـیـری به پزشــکی قانونی مراجــعه کردهــ‌ــاند که در این بیــن، استان آذربــایــجـانــ‌ــشـــرقـی در صدر قرار دارد.

در سالـ‌های اخیـر، بســـیـاری از آسیب‌ــهای اجـــتمـاعــی که تا پیش از ایـــن مردان به آن ورود پیـــدا می‌ـکردنــد در میـان زنان در حال افزایـش است. همانــ‌طور که گفتــه شده، اعــتـیـاد در این سال‌ـهـــا زنــانـه شده و بایـد گفـت دعوای خیابـــانی نیـــز زنـانــه شده اســـت. ایـــن روزها کلاســـ‌ــهـــای دفاع شخـــصــی طرفــداران زیادی بین دخـــترهـــا پیـــدا کرده است.

یکـــی از مدیــران ایــن باشــگـــاهــ‌ــهــا می‌ــگوید: «دخـتــران به ایـــن نتیجه رسیــدهــ‌انـد که بایــد حقــشــان را بگـیــرنــد. برای همـیـــن هم خیـلـیــ‌هایـــ‌شـــان دفـاع شخصـی می‌ـآیـنـــد تا جواب مزاحم‌ـــها را شخصا بدهـنـد. گاهی در باشـــگـاه خاطرات دعواهایی را که انجام دادهـــ‌انــد با افـتـخار برای همم تعـــریف میــ‌ـکـــنــنــد؛ البتـه به نظــر من، ایـــن موضوع اصـلا بد هم نیـــست. بهـــ‌هرحــال، در جامـــعه که خطـــرات زیادی برای زن وجود دارد بهـتر اســت زنـــان شجـــاعت بیشتری داشتـــه باشنــد و از دعواکـــردن نتــرســند. این‌ـطوری راحـــتـ‌ــتــر هم میـ‌ـتوانـــنـــد زنـدگی کنــنــد.»

خودزنی و خون بازی دختران ایرانی نوجوان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.