خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان

خودکشی کاووس سیدامامی آخرین فردی می باشد که در زندان دست به این کار زده است او و سایر زندانیان سیاسی که حکمشان بسیار سنگین می باشد دست به خودکشی زدند مثل سعید امامی که چند سال پیش در حمام زندان اوین خودش را کشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: جـای مرموزی اسـت. تصور بیـــشــتــر آدمـــ‌ـــها از اتــفـــاقات داخــل آن، زاییـده فیلمــ‌ــها یا در بهتریـن حالـــت، حاصـــل خاطرات راست و دروغ کســانـــی است که پایشـان به آنـــجــا باز شده است.

صحــبــت از زنـدان و بازداشتگـاه اسـت. زنـدان به جایــی میـــ‌ـگوینـد که محـــکومان در آن نگـــهـــداری می‌ـشوند و بازداشـتگـاه هم محل پذیـرایی از کسـانی است که فعـلا متهـــم هستند و ممکن است بی‌ــگــناهیــ‌ـــشــان ثابت شود.

زندانی اگر دوران محکومیتـــش موقت باشد و به مرگ طبـــیــعی نمـــیرد، بعـد از تحمـــل حبـــس آزاد میـ‌شود و میــ‌رود دنــبـال زنـــدگی‌ـــاش. اگر هم حبسش ابـد یا محـــکوم به اعدام باشـــد یا موعد مرگــش به صورت طبـیـعـــی فرا برســد، زنــدان برایش خانه آخـر است و چارهـ‌ــای ندارد جز اینـــکه همــان جا با زنــدگــی خداحـــافـــظی کنـد. از طرفی ممکــن اســـت به مرگ طبیعی نمـیـرد؛ یعنــی کشتـــه شود یا خودکـــشـــی کنـد. برای متـــهم بازداشتــی هم سه حالت بیشتـر وجود ندارد؛ یا معلوم می‌شود گناهکــار اســت که باید برود دادگــاه و محــکوم شود که اگــر حکمش حبس یا اعـــدام باشـد به زنــدان می‌ـرود و اگـر مجازات دیـگــری داشـتـــه باشد، بعـد از اجرای مجــازات آزاد است، یا بیـــ‌ـــگنـاه است و آزاد میـ‌شود، یا می‌مـیــرد. این مرگ هم میـــ‌ــتواند طبیعی، قتـــل یا خودکشـــی باشـــد. پس پشـت دیوارهای ساخـتـــمـان‌ مرموز فقـــط دو سرنوشت در انـــتـــظـار میــهمـــان اســت؛ آزادی یا مرگ.

زنـــدانــیان و بازداشـــتــیـ‌ـهایـــی در ایران بودهـــ‌انــد که در حبس مردهـــ‌ــانــد و مرگشان خبــرسـاز شده اسـت. در ادامه، مشهورتـریــنــ‌هــا را مرور می‌کـنیـــم:

سعیـد امـامــی

سعـیـد امامی یا سعید اســـلـــامی، معـاون وزیــر اطـلـــاعات در دوران وزارت علــی فلـاحـــیان بود. نام او زمانـــی بر سر زبان‌ـها افــتاد که به عنوان متـــهـــم اصـــلی جنــایــات موسوم به «قتل‌ـهای زنـجــیره‌ای» معرفــی شد. قتلـ‌ـــهــای زنـــجـــیـــرهــ‌ای، مجـــموعه جنایــاتی بود که طی آن برخی نویسنـدگـــان و فعـالـــان سیـــاســی از جمله داریوش فروهر و محمـد مختـــاری به قتل رسیـدنـــد. در زمان وقوع قتل‌ـهـای زنــجـیـــرهـــ‌ــای، سعـیــد امامی در وزارت اطلـــاعات مشـــاور بود. این وزارتـــخانــه در تاریـــخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطـــلـــاعـــیــهـــ‌ای اعــلـام کرد که گروهی از اعضای وزارت اطلــاعـات مسئول قتـــل‌ـهای زنجـــیــره‌ـــای بودهـ‌انـــد و سعــید امـامی از جملــه آن افراد بوده اســـت. امــامـــی پنجم بهـمـن همـــان سال بازداشت شد.

نهایـــتا ۳۰ خرداد ۷۸، خبر درگذشـــت سعیــد امامـــی در بیـمارســتــان لقمـان تهران منــتـشـر شد و روز بعـد، محــمـــد نیازی از مسئولان وقت سازمــان قضایی نیروهای مســلـح اعلـام کرد که سعیـد امـامی به عنوان مسئول اصلـی «قتلـ‌های خودسـرانه»، در زندان اوین و با خوردن داروی نظــافت خودکشی کردهـــ‌ اسـت. او گفـــت که با توجه به مدارک موجود و اعـــتراف‌ـــهای صریــح سعیــد امـامـی، وی هیـچ گونه راه فراری نداشــتـه و اگـر با این اتهامـــات به دادگـاه میـــ‌ـرفـــت حکــمــش اعدام بود.

زهـرا کاظـــمـــی

در جریـــان ناآرامــیـــ‌ـها و اعـتـــراضــات دانــشــجویی در خردادمــاه سال ۸۲ و دستـگـــیــری تعدادی از دانــشـجویان، خانواده‌ـهای آنـان در دوم تیــر در مقـــابــل زندان اوین دست به تجــمـــع زدنـــد. یک عکاس برای عکســبــرداری از این تجـــمـع در آنــجـا حضور داشـت. نام او زهــرا کاظمی بود؛ عکـــاس ۵۵ سالـه ایرانـی – کانادایی که همانجـا در مقابل زنـــدان بازداشـت شد.

دادستانـی می‌ـــگفت کاظــمی در محلــی عکـــاسی میـــ‌ـکـرده که عکــاسی در آنجا ممنوع بوده و تابــلوی اعـلـام ممــنوعیـــت هم نصب بوده اسـت. او در حالــی که ۱۸ روز بازداشـت بود، ۲۰ تیر در بازداشـــتگاه درگــذشت. مقـــامـــات دادستانـی دلیل مرگ او را غش کردن، برخورد سر با زمـــین و نهـایتـــا ضربه مغـزی اعــلام کردند. مرگ زهــرا کاظـــمی ۲۵ تیـر اعــلام شد.

کمیته تحــقیــق و تفــحـص مجلس ششـــم دربـاره مرگ زهرا کاظــمــی در گزارشـی قاضی جنجـــالـی سال‌ـهـــای اخـــیر یعنـی سعـید مرتـضوی را به عنوان متــهــم ردیف اول ایـــن پرونده معـــرفی کرد و حتی برخـی از نمــایـنـدگــان نیـز خواسـتار برکناری او شدنـــد.

یک سال پس از ایـن حادثه، یک کارمــنـــد ۴۲ سالـه وزارت اطـلـــاعـات به اتهــام قتـل شبـه عمد زهرا کاظمــی محــکوم شد امـا با اعـــتــراض وی به رأـی دادگـــاه و نقض حکـم در مرجـع تجـــدیــدنظـــر، در نهـــایـــت وی به دلیـل فقــدان مدرک برای اثبـات اتــهـامات تبـــرئه شد.

از ۲۵ تیــر ۸۲ روابط ایران و کانـادا تیـــره و تار شد و هنوز هم به صورت کامـــل، عادی نشـــده است.

زهـــرا بنیـــ‌ــیــعــقوب

زهرا بنــی‌ـــیعــقوب، جوانـی ۲۷ سالــه و دانــش‌ـآموختـــه رشــته پزشکـی از دانـشـگاه تهران بود که در بازداشتگاهــی در همـدان درگــذشت.

حسب آنـچـــه در جســـتـــ‌وجوهای ایـنـــترنـتی به دسـت میـــ‌ـــآیـــد، او ۲۰ مهر ۱۳۸۶ در حالــیـکه با یک پســر جوان در حال صحـبت در یکـــی از پارک‌ــهـای همـــدان بوده دسـتــگــیـــر شده و به بازداشتگــاه انـتقال یافـتـــه اســت امـــا پس از ۴۸ ساعت، وقتی خانواده‌ـاش برای آگاهی از وضعیـت او به پلیس مراجــعه می‌ـــکـــنـــنـــد، میـ‌شــنوند که دختــرشان فوت کرده است. الــبـته زهـرا بنـیـ‌یعـــقوب به بازداشتگاه نیـــروی انـــتــظامی انـتقـــال نیافـــتــه و اسـاســا توسط پلـــیس دســـتــگـــیـر نشـــده بود.

در گزارشـی اعـلـــام شد که زهرا بنـی‌ـــیعقوب همــان شبـــی که بازداشت شده دســت به خودکشــی زده اسـت؛ موضوعی که خانواده او نپــذیرفـتـند و ادعــای قتل او را مطـرح کردند.

جمــعــی از نمـــایندگـــان مجــلـــس در آن زمان خواستـار تحـقیـقــات بیـشـــتر در ایــن زمـیـــنه شدنـد و در پی اعتراض شاکیـــان، پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهـران ارجـاع داده شد امـا در نهـــایــت متـــهمان ایـن پرونده تبـــرئه شدند.

روح‌الــامـــیـــنـــی، کامـــرانـی، جوادیـــ‌ـفر

نام این سه تن با بازداشـتــگاه کهـــریـــزک گره خورده است؛ بازداشتـگاهــی که پس از حوادث انـتــخــابــات ریــاست جمهوری سال ۸۸ به دسـتور مسئولان نظــام تعـطـــیـــل شد. محـــســـن روح‌الامــیـــنـی، محـــمد کامـرانی و امــیـــر جوادیــ‌ــفــر سه جوانی بودنـد که در جریان ناآرامی‌ــهـــای سال ۸۸ بازداشـت شدند و به کهریزک انتقــال یافتنــد امــا شرایـــط بازداشتگـــاه را تاب نیاوردنـد و فوت کردند.

محـسـن روح‌ــالـامـــیـنـــی پسر عبــدالحســـیـــن روح‌الامـینی از اعـضـــای دبـــیرخــانه مجمع تشخـیـــص مصـــلحـت نظام بود. او ۱۸ تیر ۸۸ بازداشت و ۶ روز بعد در مســـیـر انـــتقال به زندان اوین جان باخــت. محمد کامرانـــی نیز جوان ۱۸ سالــهــ‌ای بود که ۱۸ تیــر در نزدیـکی میــدان ولی‌ـــعصـــر دســتـــگـــیـــر شد و به بازداشـــتگــاه کهریـــزک انـــتـــقال یافـت. او پس از انـتـقـال به زندان اوین به دلـــیل جراحت‌ــهـــای وارده به بیمـــارستــان لقمـان منـتقـــل شد و پس از انــتـــقال به بیـــمارستان مهر در روز پنجــشنـــبـه ۲۵ تیرمــاه درگـــذشت. امیر جوادیــ‌ــفـــر متولد ۲۳ شهــریور ۱۳۶۳ هم از بازداشـــتــی‌ــهـــای ۱۸ تیر بود که ۲۳ تیـــر جان باخت.

در پی وقوع این حادثــه، دادگاهـــی برای بررسی پرونده به ریاسـت محـــمد مصدق در سازمـــان قضایی نیــروهای مســلــح تشـــکـــیل شد و ۱۲ نفر از ردهــ‌ـــهای مخـــتلـف نظامـــی تا حد سرتیــپ و سرهـــنـگ در ایـن دادگاه حضور یافـــتــنـــد. نهـایتــا با برگـــزاری هشت جلســه که تا تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به طول انــجـامــید، نهـــم تیرمــاه حکم دادگاه مبـــنـی بر قصاص دو متـهـم، حبـــس، پرداخـت دیه و جزای نقــدی، انـفــصـــال موقت از خدمــت و تحـــمــل شلــاق برای ۹ تن و همــچنـین تبــرئه یکـــی از متـــهـــمان صادر شد.

امـــا خانوادهـــ‌هـــا خواســـتار محـاکمــه عامـــلان اصـــلی بودنــد. در ایـــن میـــان بار دیـگر نام سعــیـد مرتضوی و دو همــکارش یعـــنــی علیـــ‌ـاکـــبـــر حیدری‌فر و قاضـی حداد به گوش رســیـد؛ کســـانـی که دستور انتقـــال متــهـــمـان به کهریـــزک را صادر کرده بودند. مرتضوی ۲۴ آبـــان سال ۹۳ به صورت دائم از قضـــاوت منفصــل و همچـــنـیــن حکـم انـفـــصــال او از مشـــاغــل دولتـی به مدت ۵ سال مورد تایـــیـــد قرار گرفت. سرانـــجـام با وجود پیگیریـ‌ــهــای جدی عبـدالحــســیـــن روح‌ــالامیــنــی و چنــدیـن جلـــسه دادگــاه، سعـید مرتــضوی مردادمـــاه سال ۹۴ از دو اتهام تنــظـیم گزارش دروغ که به خاطر آن به پرداخـت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محـکوم شده بود و همـــچنین معاونت در قتل تبرئه شد. او در سال ۹۵ طی نامـهـ‌ای از خانوادهـ‌ـهـــای قربــانـــیان حادثه کهــریزک عذرخواهــی و اعلام کرد که ایـن حادثه عمدی نبوده ‌است. علیــ‌ـــاکبــر حیدریــ‌فر نیز به ۱۵ سال حبس محـــکوم شد که الـبـــتـــه مقـــامـات قضایـی اعـــلــام کردنـــد ایـن حبــس به دلــیـل اتـــهـامـــات او در پرونده کهــریزک نبوده اســت. از قاضی حداد هم هیـــچ خبـــری در دســـترس نیـــســت.

هدی صابر

هُـــدی رضـازاده صابــر مشهور به هدی صابر متولد ۲۴ اســفـند ۳۷، روزنامـــه‌ــنـــگــار و از فعالــان ملـــی – مذهبی بود که ۱۲ خرداد ۹۰ در حالـــی‌کـــه دوران محــکومیت خود را در زندان اوین میــ‌ـگـــذرانـد، در اعتراض به مرگ مشــکوک هالـه سحابی در مراســم تشــییع جنازه پدرش عزتــ‌ـــالــله سحـــابــی دست به اعتصــاب غذا زد و ۲۱ خرداد پس از انتـــقـــال از زنـــدان به بیمــارستـــان مدرس بر اثـر نارسـایی قلبــی درگـــذشـــت.

ستار بهشـتی

ماموران میــ‌گوینــد روز ۱۳ آبـان ۹۱ وقتی برای «او» ناهـار بردیـم دیــدیــم حرکــت نمی‌ـکنـد. «او» جوانی ۳۵ ساله به نام ستـــار بهـشــتـی بود که وبلاگ می‌ـنوشت و شغلــش کارگـــری بود. بهـــشــتــی ۹ آبان ۹۱ توسط پلیـس فتا به اتـــهام اقـدام علیـه امنــیت ملــی از طریـق فعـــالیـت در فیسـ‌ـبوک بازداشـت شد و ۱۳ آبان درگذشت.

سخـنـگوی دستگاه قضایی در ایــنــ‌باره میـــ‌گوید: «پزشـکــی قانونی ۱۴ آبـــان‌ اعــلـــام کرد که پس از کالـــبدشـکـــافـــی هیچ دلــیلی را که علـــت تامـه فوت وی باشـد (دلایل غیرطبـــیـعی) ندیــده اســت. از آن تاریخ به بعــد چنــدین بار کمیـــســـیون پزشـکـــی تشکـیل شد که گاهی در ایــن کمیسـیون‌هــا بازپرس نیــز حضور داشت. نهایـتـا پزشــکی قانونی اعـــلام کرد که نمــیــ‌توانـد بگوید مرگ ستــار بهشتی بر اثـــر ضربـــه وارد شده بوده اما عوامل روانـــی و ضربـــات وارده «می‌ـــتوانــد» به فوت وی منــجر شده باشد. بازپــرس از همـان روز اول از تمــام افرادی که قبل یا بعـد از فوت، ستــار بهشـــتـــی را دیـــده بودند همچون زنـــدانبان، بازجو، زندانیـان اوین، مسئول بهداری، مسئول بنـــد و خانواده وی تحـقــیــق کرده و مجـــموعه ایــن تحـقیقات منجـــر به بازداشــت تعدادی از افراد هم شده است.»

در پی ایـــن حادثه، اسمـــاعـیـل احمدی مقـدم فرمانده وقت نیــروی انتــظــامـی، رئیس پلیس فتـای تهـــران را برکنار کرد.

ایــن ماجرا واکـنــش‌هـای داخلـی و خارجــی زیادی را برانگیــخـت. برخی نمــایــنـدگــان مجلـــس از جملـه علی مطــهـری نیز پیـــگیر ایـن حادثه بودنـــد. سرانـــجــام به دنــبال شکایــت خانواده ستـــار بهشــتـــی، ۱۶ مرداد سال ۹۳ کیـفــرخواســتـــی به اتهـــام قتـــل شبــه عمد برای یکــی از مأــموران پلیـس فتــا صادر و این فرد به سه سال حبس تعــزیـری، دو سال تبـعـــید و ۷۴ ضربـه شلــاق محکوم شد. اولیـای دم ستــار بهشتــی به این موضوع اعـــتـــراض کردنـد و پرونده برای اظهارنــظر به دادگـاه عمومی ارجـاع شد و ایـن مرجع با رد اعتـــراض اولیای دم، در نهایت نظـــر دادســـتـانــی مبنی بر شبه‌ـعــمـد بودن قتــل ستـار بهـــشتی را تایید کرد.

سیـنــا قنـبری

در جریـــان ناآرامـی‌ـهای دیــ‌ــمـاه، جوانی ۲۳ ساله به نام سینا قنـبــری بازداشت شد. او پس از انتـقـــال به زندان اوین، روز ۱۶ دیـــ‌ــماه در قرنطیـــنه بنـــد چهـار ایــن زندان درگذشـت. مصطفی محبــی، مدیرکل زندانـ‌هـــای اســتان تهران در ایـــن‌بــاره گفــت: «در بامـداد روز شنبه مورخ ۱۶ دی‌مــاه یکـی از زندانـیـــان زنــدان اوین به نام سینــا قنـبـری فرزند علــی‌ـاکـبر با مراجـــعـه به دســتـشویی قرنطــیـنـه زنــدان اوین اقدام به خودکـشــی از طریــق حلق‌آویز نمودن خود کرد. مراتـــب فورا به دادسـتــان تهران اعلـام شد و بازپــرس دادسرای جنایی در زنـــدان حضور یافــت و از مأمورین زندان و مطـلــعین تحـــقـیـــق کرده و دســـتورها را صادر کرد».

خبر درگذشت قنبری را ابتدا محـمود صادقـی نمــایــنده تهـــران در توییـــتـی تایید کرد و سپس از سوی طیبه سیاوشی دیـگر نمایـنـده مجـلس مورد تایـــیــد قرار گرفت. در پی ایـــن حادثـه و برخـی اخبار مشابــه و البته تایـــیـدنشده از زندان‌ـــهایی در شهـــرهـــای دیـــگر، نمـاینـدگان مجلـس پیــگـــیـــر ماجــرا شدند و برخی از آنـــها درخواســـت بازدید از زندان اوین را مطـــرح کردنــد که با درخواسـت آنـــها موافــقـت شد و توانستند از اوین بازدیــد کنـنـد.

علیرضــا رحیمـــی یکـی از نمـــایندگان مجـــلـــس و از اعـضـای هیــات پارلمــانی بازدیدکـــننده از اوین که فیـلـم معروف به «خودکــشی سیـــنا قنبری» را دیـده بود، در گفـتـــ‌وگویی با بیان اینکه از این فیـــلم در جاهای مخـتـــلف به اشــتـبــاه به نام فیــلم خودکـــشـی سینا قنـــبری نام برده میــ‌ــشود درحـــالـی که فیــلـــم حاوی ساعاتـی از وضعـیت محوطه سرویس‌های بهداشـــتــی زنـــدان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منـــجـر به مرگ شده در فیـــلــم وجود ندارد، اظهار کرد: «در فیلــمی که به نمـایندگان نشان داده شد، روز ۱۶ دیـ‌ماه در ساعت ۳ بامداد فردی با هویت سیـــنــا قنــبـری در حالیــ‌ــکــه کیــسه پلـــاستیکــی مشــکی بلند و پیچیـــدهـ‌ـشـــدهـــ‌ای در دسـت راســـت دارد وارد یکــی از سرویســـ‌ـهــای بهـداشتـی می‌ـــشود. پس از آن مدت بســـیـار طولانی بدون هیچ اتـــفـاق یا حرکـــتی محوطه سرویس‌ـــها ضبط شده تا ایـنــکـه حدود دو ساعت بعـد یکـی از زنـدانــیان وارد شده و مسـتـــقـــیـمـاً به همـــان سرویســـی که سیـــنــا رفـته وارد میــ‌ــشود و با صحــنه جســـد افــتـــاده بر زمـــین مواجـه و به حالـــت بهـــت و شوکه برمـی‌گردد».

امـــا حسـن نوروزی سخنگوی کمیـسیون حقوقی و قضایـی مجـــلـــس و نمـــایـــنده مردم ربــاط کریـم در پاســخ به اظـــهــارات رحــیمـــی گفت که این فیــلـــم درســـت بوده است.

ماجـــرای مرگ قنـبری همـــچنـان در دســت بررسـی اسـت.

کاووس سیـــدامــامی

اما تازهـ‌ـــتـریــن مورد از مرگـــ‌ـهـای در حبـــس مربوط به کاووس سیــدامـــامــی فعـال محیـــط زیســت، دارنده مدرک دکترای جامـعـــه‌ـــشــنـــاسی، عضو هیئت علــمی دانشکده معارف اسـلــامـی و علوم سیاســـی دانشـگاه امـام صادق، اســـتــاد ارتــباطات، مدیـــرعـــامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارســیـان» و شهــروند ایرانـی – کانــادایی اســت که ۱۹ بهـمن ۱۳۹۶ درگـذشت.

خبر درگذشـت سیدامامــی را پســـرش رامــیـن در توییتـــر اعـلــام کرد و سپــس به صورت رســمــی از سوی برخـــی مقــامــات تایــیــد شد. عبــاس جعــفری دولت‌آبـادی دادسـتـــان تهــران در این‌ـباره گفـت: «ایـــن فرد یکی از متهمان به جاسوسی در قالـب فعـالـیت‌ـــهـای محـــیـط زیســتــی بوده و با توجه به ایــنـــکـــه میـــ‌ــدانـــسـته اعـترافات زیـــادی علـیـــه وی شده و خودش هم اعـترافـــاتــی داشـته متأسفـــانـه در زندان دست به خودکشی زدهـــ‌ است.»

غلـــامـــحســین محـســنـی اژهـ‌ـــای سخنـگوی قوه قضائیه هم ضمـن تأیــید خبر بازداشــت شمـاری از فعــالان محـــیـط زیـــســـت گفـت که این افراد به اتـهام دادن اطلـــاعـات طبـــقه‌ـــبـنـدی‌شــده از مراکـــز حسـاس به سرویس‌ـــهـای اطـلاعاتی بیگــانه از جمــله رژیـــم صیـهونیـستی و آمــریــکا در روزهای گذشـــته دســتــگـــیر شده‌ـاند و برخــی از آنها در بازداشـت هستنـد.

درگذشـت سیـــدامـامی واکنشـ‌ـــهــای زیـــادی را در فضای مجازی و همچـــنـــیـن از سوی برخـی نمــایندگـــان در پی داشــت. علـی مطهری نایـب رئیس مجلس و از پیگیـــری‌ــکـــنـنــدگـــان ایــن حادثـه روز دوشنــبه ۲۳ بهـمن از جلسهـ‌ـای با حضور تعـدادی از نماینــدگـان و کارشناسان سازمـان اطـلاعات سپاه خبــر داد و گفت: ‌در ایــن جلـســه فیـلـمــی از داخل سلول آقـای سیـــدامـامـی نشـــان دادنـد. در ایــن فیـلم لحــظه خودکــشـی مشـــهود نیـست امـــا حدود هفـت هشـت دقـیــقه ایـــشان (سید امــامی) مشغول اقـــداماتی اســـت که نشـان میـ‌ــدهـد احـــتمـالــا قصد خودکـشــی دارد. در ایــنـجا کوتاهی اپـــراتور روشن است که متوجه ایـن اتـــفـــاق نشــده در حالـیکـــه بایـــد زودتــر متوجه میــ‌ــشـده و از این اتفــاق جلوگیری میـ‌کرده است. به نظـر میـــ‌ـرســد در ایــن زمـــیـــنه کوتاهی شده و خودشـــان هم قبول دارند.

محمـدرضا تابــش رئیس فراکـســیون محیط زیــست مجـــلـــس هم با بیان اینکـــه موضوع اعلـام خودکشـــی آقای دکتـــر سیدامــامـی در دســـت بررسـی اســت، این سوال را مطرح کرد که «چرا مسئولان ذیربط در زنـــدان علـــیرغم آنــ‌ـکـه آن‌جا به دوربین مدار بسـتــه مجهز بوده متوجه این حادثــه نشده‌اند؟»

اما علـــاءالــدیـــن بروجردی رئیس کمـــیســیون امنــیــت ملـــی و سیاســت خارجی مجلس در ایــنـــ‌ــباره نظـر دیگـــری داشــت و گفـت که در فیــلــم مذکور، کاووس سیـدامــامــی پیـراهن خود را در آورده و برای خودکشـــی آماده میــ‌ـشود. خانواده وی نیــز این اتــفاق را پذیـــرفـــتند لذا درخواسـت کالبدشـــکافـــی هم نکـردهـ‌ــانـــد.

مصــطــفـــی کواکبـــیـان عضو کمـیسیون امـنــیت ملــی هم خواســـتـار توضیح وزیر اطلاعات دربـــاره موضوع خودکـشی سیدامـامی شد.

همچــنـــیــن ۴۲ نمایـنــده به وزرای اطـلاعــات و دادگــستـری نســـبت به تکــرار موضوع خودکــشی برخـی متـهـمـان در زندانـــ‌ـــهــا و بی دقتــی به ایــن مسئله، تذکــر کتـبـــی دادند.

خودکشی کاووس سیدامامی،سینا قنبری و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.