خوراکی هایی که دندان ها را زرد می نماید

دندان ها در اثر خوردن این خوراکی ها زرد شده و پوسیده می شوند بسیاری از افراد در حین خوردن این مواد غذایی به دندان هایشان فکر نمی کننند و بعد از خورد مسواک نمی زنند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خوراکی هایی که دندان ها را زرد می نماید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: فقط غذاهـــا و نوشیــدنــیـ‌هــای تیره رنگ نیســـتــنــد که می‌توانـــنـــد دنـــدان‌ـــهـــا را زرد کنند، بلکــه به گفـتـــهـ‌ کارشـــناســان هر غذایـی که میـــ‌ــتوانـد یک تی‌شـــرت سفیـدرنگ را لک کنـــد، میــ‌ـتوانـــد دنــدان‌هــای شمــا را هم لک کند.اول ایــنکــه دنـــدان‌ـهـای شما با لایهــ‌ــای سفـیــدرنـگ از لعاب پوشیده شده که نقش محافـظ را دارد و به مرور زمــان میـــ‌توانــد آســیب ببــیند و به‌واسـطــهـ‌ غذاهای اســیـــدی خورده و سابــیده شود. به همـیـن علت اســت که دندان‌هــای افـراد سالـــمنـــد معمولا زرد میـــ‌ــشود.

دلیل دیگـری که میـ‌توانـد زردی دندانـــ‌هـــایـــتـان داشتـــه باشد ایــن اســـت که به‌واسـطهــ‌ غذاهایی که می‌ــخوریـد لکــهـ‌ـــدار شده‌ــانـد.ایـن فقط غذاها و نوشیدنیـــ‌های تیـره رنــگ نیـستنــد که می‌توانــنــد دندانـــ‌هـا را زرد کنند، بلـــکـــه به گفتـه‌ کارشـنــاســـان هر غذایی که می‌تواند یک تی‌ـشرت سفیدرنگ را لک کنـــد، می‌ـــتوانـد دنــدانـــ‌های شمــا را هم لک کند.

آبـنـــباتـــ‌ چوبی

آبــنباتـــ‌های رنگ روشن، همـانــ‌هایی که مثــل بچــه‌ـــهــا دوستـشـــان دارید و گاهــی میـ‌ـــخوریـد، میــ‌تواننـــد دلـــیــلــی برای زرد شدن دنـــدان‌ــهـایتـــان باشـــنـــد.رنـگـ‌هـــای مصـنوعی که در ساخــت ایـــن آبـنباتــ‌ها به کار میــ‌ــرود،عامل لک شدن دنــدانـــ‌ـــهــاســـت، البته ایـن همه قندی که در آبـــنـبات‌ـها وجود دارد هم برای دنــدان‌هایـــتـان ضرر دارد.

قهوه

قهوه یکـــی از بزرگ‌ـــتریــن عوامل در لیـــســت غذاها و نوشیـدنی‌هـــایی است که دندانـ‌ها را زرد میــ‌کنند.اگــر دوست داریـــد قهوه‌ پررنگ و غلــیظ بنوشید،ـپس علـــت زردی دندان‌ـهـــایتان میـــ‌ــتواند همـــیـــن باشد.تنهــا راهکـــار ایــن اســـت که کمتـر قهوه بنوشیـــد و سعــی کنـید به آن شیر اضـــافه کنـید، یا اینــکه بعــد از هر فنجـــان قهوه،ـــدنـدان‌هـــا را مسواک بزنـــیـــد.

ادویهـــ‌کـــاری و زردچوبه

اگـر ادویهــ‌ـــکــاری یا زردچوبه روی لباستان ریـــخـتــه باشد پس حتــما می‌دانــیــد که چه لکهـــ‌ بدی روی پارچه باقی می‌ـــگــذارد.اگـر عادت داریـــد از ادویهــ‌کــاری در غذاهایتــان زیــاد استفـــاده کنـــید، پس ممکــن اســـت دنـدانـ‌ـهایـتـــان زرد شوند.تمام ادویه‌ــهــای کاری در زرد کردن دندان‌ــهـــا و بهــ‌جا گذاشـتن لکه، معروف هسـتـند.

چای

چای فواید زیــادی برای سلــامـــتــی دارد، امـــا دنـــدانـ‌هــایــتان را هم زرد میـــ‌ـــکـــنــد. چای نوشیدنی‌ــای است که تانین دارد، مخـصوصا چای سیـــاه مانند ارلـ‌گری.درســـت نیـــسـت از فوایــد نوشیدن چای بیـــ‌ـبهـــره بمـــانیـــد، پس بهتــر اســت در چایــتــان کمــی شیــر بریزیـد یا چای سبز یا دمــنوش‌هـای گیاهـی را که اثر لکه‌ـگــذاری کمـتـــری دارنـد انـتـــخـاب کنــید.

بلوبری

اصلا قصد نداریــم توصیـــه کنـــیم بلوبری نخوریـــد چون میوه‌ــای شگــفـــتــ‌ــانــگیـز، مغـذی و سرشار از آنـتـــیـــ‌اکـــسـیدان‌ــهــاست.ایـن میوه‌ ارغوانی همان انــدازه که برای سلـامـتی شمـــا مفـیــد اسـت، برای دنــدانــ‌ـــهایـــتـان ضرر دارد! برای اجتـناب از لکهـ‌هایــی که بلوبری روی دنـدانــ‌ــهـایـتـــان بجـا می‌گــذارد، فقط کافـی است بعد از خوردن این میوه‌ـی جادویی، مقداری آب تمـــیز در دهـانـتــان بچـرخـانـــید.

سس گوجهـ‌فـرنگـی

آنــ‌ــهــایـــی که پاســتــا خیـــلی دوست دارند باید هوشیـــار باشــنـد زیــرا سس گوجه‌ـفرنگی که اساس بیـــشـــتــر پاســـتــاهاست می‌توانـــد دنـدان‌ـهــا را لک کند. یکـی از راهـ‌هـایی که می‌ــتوانـید جلو لکه شدن دندانـــ‌ـــها توسط غذا را بگیرید این است که قبل از خوردن سس، مقـداری سبزیجـات بخوریـد. سبـــزیـــجـــاتـــی مانــنــد بروکلی یا مارچوبه می‌تواننـد پوشش موقتی روی دنـدانـــ‌هـا ایجــاد کنـند که مانع لکه‌ـــشدن دندانـــ‌ــهـا توسط سس گوجهـ‌ــفرنـگـی می‌ـشود.

لبو

لبو هم غذای سالـــم دیگـــری است که میـــ‌ـــتوانـــد دنـدانـ‌ـهــا را لک کنـد و عجیــب هم نیـست، چون می‌ـــتوانید تغـــیــیـر رنگ ادرارتــان را هم بعــد از خوردن لبو به‌وضوح ببینید.رنـگ تند لبو می‌توانـد دنـدان‌ــهـایتان را فورا لکــه‌دار کنـــد بنـابرایـن مانند تمـام غذاهای اینـــ‌ـچنـینــی دیگـــر، بایـــد بعد از خوردن لبو هم، دهـانـتان را با آب بشوییـد.

نوشابـهــ‌های گازدار

این هم یک دلیـل خوب دیـــگر برای کنار گذاشــتن نوشابـه‌ــهـای گازدار؛نوشابه‌ گازدار مخـــصوصا نوع تیره رنــگ آن میـــ‌ـــتوانــد دنـــدان‌هایتان را زرد کنــد. علاوه بر رنگ این نوشابهــ‌ــهـا، فاکتور دیگری که لک شدن دنـــدان‌ـــهـا را تشـــدید می‌ـکنــد ایــن است که شمــا معمولا ایـــن نوشابــهـ‌هـــا را بسـیــار سرد میـــ‌ـــنوشیـد و ایـــن می‌ـــتواند باعث شود دندانــ‌ها فشرده شده و نفوذپـذیـــرتـــر شوند.

خوراکی هایی که دندان ها را زرد می نماید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.