خوردنی های ترش و شیرین چه ضررهای برای بدن دارند

خوردنی های ترش و شیرین که ما همیشه هوس خوردنش را می نماییم خیلی مضر می باشند بیشتر افراد از این خوراکی ها در روز مصرف می نمایند غذاهای که در فست فود تهیه می شود بیشتر مورد پسند بسیاری از افراد می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خوردنی های ترش و شیرین چه ضررهای برای بدن دارند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آیـا برای‌ــتان پیش آمــده که در برابــر مثـلــا یک پاکـت چیـــپـــس یا یک دونات وسوسه برانـــگیـــز نتوانــید مقاومت کنـیــد، با وجود اینکه کاملـا هم سیـر هســتــید؟ گرسنـــگی تنـــهــا دلـیـــل خوردن نیـــســت. گاهـــی نیـــرو‌هـــای دیگری ما را وادار می‌کـنـنــد کلوچه و چیـــپـس و … بخوریم. «نیـــاز» به خوردن و «هوس» خوردن دو پدیده‌ی کامـــلـــا متــفاوت هسـتنــد.

گرسنگـــی، یک نیـــاز فیـــزیولوژکی به خوردن اســت که از افت ذخـایــر انرژی در بدن ناشـی میــ‌ـــشود، در حالیکه اشـتهـا، هوس ِ خوردن چیـزی بر اســـاس احســاس بیـــنایی، شنوایـی و بویایی از یک غذا یا به دلــیـــل اندیـشیــدن به غذایی خاص است.

اشـتـــهــا، انـتـــخـــابـ‌گر تر از گرسـنــگی اســـت. وقتـی واقـــعـا گرســـنه هستــیـــد، نسبــت به طیف گسـتـردهـ‌ای از غذاها پذیـــراییـــد. اما وقتی اشتهایـ‌ شمــا ترغــیـــب‌تان می‌ـــکـــنـــد خوراکی خاصــی را بخورید، از ته دل‌ـــتان فقــط هوس خوردن آن را داریـــد یا توسط ویژگیـــ‌هـــای حسـی غذایـــی خاص، اغوا شدهـ‌ایــد. وقتـی هوس پیـتزا کرده‌اید، یک کاســه اسفـنـاج نمـی‌ـــتواند جوابگوی شما باشـد.

میـــل یا هوس شدیـــد، شکل ِ بســـیار شدیـدتـــر ِ اشــتــهاســت و معمولا نســـبت به غذایـــی خاص یا نوع خاصی از غذا ایــجاد میــ‌شود. از نظــر لغوی، هوس یا ولع، به میــل یا آرزوی غیــر طبـــیــعی، شدید و ناگـهـانــی گفته میـــ‌ـــشود. بنـــابـرایـــن هوس کردن غذایـی خاص، بســیار ناگـهـــانی‌ـتـر از اشتهـای غذایی را داشــتـــن اســت. هوس معـــمولا نتـــیـجـــه‌ـی دگرگونی هیـــجــانــی و اسـتـرس اسـت.

بعـضـی از کارشـــنـاسان عقـــیـــده دارنــد هوس، راهــی برای آرام کردن هیجانـات بوسیلهـ‌ی تامین بدن با یک غذای راحت و فوری است. منطــقـی به نظر میـــ‌رســد، اینــطور نیــســت؟ ما معمولا هوس میــ‌کنیـــم غذاهـــای راحت و بیـ‌دردسـر بخوریــم تا غذاهای سالـــمـ‌ـــتـری چون سیب یا یک کاسه بروکلی. در واقـع هوس ِ خوردن، معـمولا برای یکـــی از سه نوع غذایـی اسـت که برایــ‌ــتان خواهیم گفــت.

خوردنی‌هـای شیـــریـن

هوس ِ خوردن خوراکیــ‌ـهــایی که قنـــد زیادی دارنــد معمول‌ـــتر از همـه اســت، مخصوصا در میــان خانم‌ـــهـــا. زنــ‌ــهـــا بیـشتر هوس خوردن چیزهـای شیـــریــن دارند در حالــیکــه مردهــا معــمولا هوس میــ‌ـکـنـــنــد خوراکیــ‌هــای شور بخورند. چرا هوس شیریــنی ایـنقدر شایـــع اســـت؟ مطـــالـعــاتی که روی حیوانات انـجام شده نشان می‌ـدهـــد خوردن غذاهـــایـی که قند فراوان دارند، بخـش پاداش دهـــی مغــز را تحریک میــ‌ـــکـــند، مخــصوصا ان نواحی که مربوط به دوپامیــن هسـتنــد.

بنـابـراین خوردن شیـــریـنـــی در واقع تقویت کنندهـــ‌ـــی روحیه اســـت. به همیــن دلـــیل است که وقتی احساس ناخوشی یا استرس میــ‌کـــنید، نان شیـریــنــی شکلــاتـــی به نظـرتـان فریــبــنده و وسوسه انـــگــیـــز میــ‌آیـد، چون موقتــا میـــ‌ــتواند حال‌تان را بهـــتــر کند.

متاسفــانــه، حال خوشی که از خوردن ِ یک خوراکـــی شیــرین به شمـــا دســت میــ‌دهــد، تبدیـل به چیزی میــ‌‌شود که بدنــ‌ـــتـــان دوست دارد باز هم تجــربه‌ـــاش کند و در نتــیــجـه هوس ِ شیریـــنـی را ایـجـــاد میـ‌ـکند. شواهد علمـی نشان می‌دهند که شیـرینی اعــتـــیــاد آور اسـت زیــرا همـان قســمـت‌ـهای پاداشـــ‌ دهــی در مغـــز را تحریک میــ‌کـنــد که داروهای اعـــتـیـاد آور فعال می‌ـــکـــنـــنـد.

چطور بایــد ایــن چرخـــه را بشــکنـــید؟ بهتـریـــن راه ِ متوقف کردن میل ناگـــهـانـی به شیـرینـــی این اســت که تدریـجـــا میــزان قنــد و شیریــنـــی را در رژیم غذایی‌ـتـان کم کنـــیـــد و به ذائقهـــ‌تــان فرصـتی بدهـیـــد تا خودش را با مقدار کمــتـــری از شیــریــنی سازگــار کنـد. میـ‌توانـــیــد با جایــگـــزین کردن شیـــرینـــی‌ـهایــی که ارزش غذایـی انـدکـی دارنـــد با چیـزهــای کم شیریــنـ‌ـتـــری مثـل شکــلات تلــخ شروع کنید.

خوردن میوه هم راهـی برای جواب دادن به میل به شیرینی به طور طبــیــعی اســـت. مثـــلا یک بســته توت فرنگی منـــجـــمــد بخـــرید و به جای بسـتـنـی از خوردن توت فرنگیـ‌ـهــای‌تان لذت ببـــریــد. ایـن جایگـــزیــن‌ـهـا می‌ــتوانند به شما کمـک کنـــنـد میل‌ـــتـان را آرام کنـــید، امـــا باید هدف‌تان را روی حذف تدریـجــی شیرینی از رژیم غذاییـ‌تـــان بگذاریـد تا بتوانــیــد چرخـهـــ‌ــی هوس شیـریــنـــی را بشـــکنــیــد. با کمی صبـر و حوصله جواب خواهیـــد گرفـت.

خوردنـی‌ـــهای تُرد و شور

چپس سیـب زمـیــنـی، بیــســـکویت ترد و آجـــیــل شور در ردهـ‌ــی هوس‌های تُــرد و شور قرار میـــ‌گیرند. شایــد فکـــر کنــیـد معـمولا هوس شیــریـنــی، متداول‌ــتر از هوس شوری اســـت، اما واقـــعیــت این اســـت که درصــد قابـــل توجهی از مردُم، میل شدیــد به خوردن خوراکیــ‌ـهای پُـــرنـمــک دارنـــد. در میان سه نوع هوس غذایـی، ایـن نوع بیـشتر از بقــیـه با دلـایـل پنهان بیـــماریـــ‌ــهـــا و اخـــتـلـال‌ها مرتـــبط اسـت، هر چند بیـــشـتـر افــرادی که میل زیاد به خوردن نمک دارند سالم هستـنـــد.

اســـتــرس در هوس غذاهــای شور نیز نقــش دارد. اسـترس روحی و جسمی باعث می‌ـــشود غدد فوق کلـیوی (آدرنـال)، هورمون‌ـــهـــای اسـتـــرس بیـــشــتری ترشح کنـــنـــد. برخی از پزشکــان عقـــیده دارند غدد فوق کلـیوی میـ‌توانـند در اثـر تولیــد بیـش از حد ایـــن هورمون‌ها خسته و ناتوان شده و به جایــی برسـنـــد که دیگر نتوانــند هورمون اسـتـــرس کافی تولید کننـد. از آنـــجــایــیـــکــه غدد فوق کلـیوی مسئول تولید هورمون‌ــهای تعـــدیـــل کنندهـ‌ی نمــک و مایـــعات در بدن نیز هستنــد، اگــر خســـته و ناتوان شوند، کارآمدی کمتـــری در تنـظیــم و تعـــدیل مایعات و نمک خواهند داشـت. اگر شما فشار خون پایــیـــن داشـــته باشیـــد یا وقتــی فورا از جایـ‌ـــتان بلنـد میـ‌شوید دچــار سرگیجــه شوید و هوس شوری هم داشـتـــه باشــیــد، ایـن میـــ‌توانــد نشـــانـدهـــندهـ‌ی خســـتگـی آدرنال یا مشکلـــات جدیـ‌ــتر در غدد آدرنال‌تان باشـــد.

نوع شدیدتـــر ِ بیـمــاری غدد آدرنال، بیــمـاری آدیــسون نام دارد و بیـمــاریـ‌ اســـت که نیـــاز یه درمـــان فوری دارد. به همیـــن علـت اسـت که وقتـــی شمــا به طور ناگهــانــی دچــار هوس نمــک و شوری میـ‌شوید، باید زودتر به پزشک مراجعه کنـیــد. برخی از کارشـــنـــاسان عقیــده دارنــد هوس نمک می‌توانـد نشـانــدهــنده‌ـــی کمـبود مادهــ‌ـای معـدنـــی ماننـــد منیــزیم، کلـــســیــم، روی، پتاســیـم و یا آهـــن باشـــد. امــا هنوز شواهد دقیـــقـی برای تائید این ادعــا وجود ندارد.
اگــر هوس غذای شوری را داریــد، سراغ جایـــگزینــ‌ـــهای سالـمـــ‌تری بروید مثـلـا آجیـل نمکی. چون در هر صورت، مغـــزها و آجـــیـــل نســـبت به چیپس و … مغـذی‌تـــر هسـتند. اسنــک نمــکــی دیــگری که غنی از مواد معدنـــی است و طعــم شوری هم دارد، چیـــپـــس جلــبک اســـت.

فســـت فود

فســـت فود، ترکیبـــی از نمـک و چربی و قنــد است که در یک وعده جای گرفـــتـه اســـت. بنابرایـــن اصـلـا عجــیــب نیـســـت که برای تعداد بسیار زیادی از مردم وسوسه برانگیـــز باشد. امـا همه‌ی ما میـــ‌دانیم که فســـت فود، تاثــیـــرات منـــفـی زیـادی بر بدن انـــســـان دارد. پژوهشی نشــان داد که شاخـص‌های التـــهـابــی، فورا بعد از خوردن فست فود در بدن افزایش یافتــه و تا ساعـتـ‌ــهـا باقی می‌ــمـاند. رسـتورانــ‌ــهـــای فسـت فود مدام به دنـبــال ترکـیـبات کامـــلــ‌ـتر و جذابــ‌ـتـری از چربــی و قند و نمــک هستند تا با تقویت طعــم و مزه، شمـا را بیـــشـتر وسوسه کنــند.

اگر نمـیـــ‌ـــتوانـید عادت فســـت فود خوردن را ترک کنید، سعــی کنــید گزیــنهـــ‌ـهـای سالـــمـــ‌ـتــری را جایــگـــزین کنیـــد. مثــلـــا یک بســتـه برگر سبـــزیـجــات بخرید و در خانـه درسـت کنــید و از خوردنش لذت ببــرید. اگر سیـــب زمـــینـــی سرخ کرده، نقطه ضعـف شماســت، یک دستــگـاه خشک کن سیـب زمیــنـی بخـــریـد تا بدون نیـاز به روغن، هر وقت هوس سیـب زمیــنی سرخ کردید، سیـــب زمیـنـــی خشــک شده بخورید. یادآوری میـــ‌ـکــنیـــم که هدفــ‌تان بایـــد حذف تدریجـی غذاهای پُرکـالـــری و کم ارزشی مانـــند سیـــب زمینـی سرخ کرده باشــد، اما اگـر در نهـــایـت نتوانستــیـــد جلوی خودتان را بگــیـــریـــد، خیـلی بهتر است که خودتــان در خانــه آن را درست کنـیـــد.

حرف آخـــر

ممکن اسـت هوس غذایـــی شما با دیگری متــفـاوت باشد اما بایـــد بدانــید که به هر حال تسـلـــیم هوس غذایی شدن می‌توانـد منجر به افــزایـش وزن شود. اگر میل زیـاد به نمــک داریـد، حتـــما سایـــر علـــائم اختـلال غدد فوق کلیوی را بررســـی کنــیـــد و جایــگـزیــن‌ــهـای سالـــمـ‌ـتری ماننــد آجیـل نمکـــی را انـــتـخاب کنـــید. اگـر هم قنــد و شیـــرینی چیزی است که اغــلـب هوسش را می‌ـکــنـیــد، باز هم بایــد منـابـــع سالـم‌ــتـــر و طبیعیـ‌ــتـری چون میوه را جایـگـزین کنیــد. اگـر عاشــق فست فود هستید، درســت کردن انواع سالمـــ‌ــتــر آن را در خانـه یاد بگـــیریــد و کمـی تنوع وارد رژیـــم غذایــیـ‌ـــتـان کنیــد.

خوردنی های ترش و شیرین چه ضررهای برای بدن دارند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.