خوردن نمک به توصیه حضرت محمد (ص)

رسول خدا(ص) در حدیثـی به امــام علـــی(ع) درباره خوردن نمــک توصیـــه کردنـــد:

قالَ رَــسُولُ الـــلـــَّـهِ(ص) فِـی وَصـِیَّـتـِهِ لِــعَـلِـــیــٍّ (ع) یَا عَــلــِیُّ ابـــْدَـــأـــْ بِـالــْــمــِلْـــحــِ وَ اخـْـتِمْ بِـالْـــمـــِـلْـــحِ فَإِــنــّـَ فِـی الْمــِلْـحــِ شِـفــَاءً مِـنْ سَـــبْــعِـینـــَ دَاءً مِـــنْهَا الـــْجُنـُونُ وَ الْجـُذَـامــُ وَ الْـبَــرَـصُ وَ وَجـَـــعــُ الْـــحَلــْـــقــِ وَ وَجـــَعُ الـْـأـــَضــْرَــاسـِ وَ وَجـَعُ الْـبـــَـطْن‌.

رسول خدا(ص) به امـــام علــی(ع) توصیـــه کرد:

ای علـی!

غذایت را با نمـــک آغـــاز کن و با نمــک تمام کن

که نمک شفـــای هفـتـاد بیـمــاری از جمـــله جنون و خوره و برص و درد گلو و درد دندان و درد شکــم است.

خوردن نمک به توصیه حضرت محمد (ص)

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.