راهکار ساده و راحت برای خوشبو نمودن واژن یا مهبل

واژن یا مهبل برخی از خانم ها طی فرآیندی بد بو می شود و خیای زنان دوست دارند مهبل خوش بوی داشته باشند شما می توانید با خوردن ماست کم چرب و میوه ها و سبزیجات واژنی خوشبو داشته باشید بیشتر قارچ ها مهبل را بدبو می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راهکار ساده و راحت برای خوشبو نمودن واژن یا مهبل را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

واژن یک اکوسیستم طبـیـــعـــی متـــعادل با ترکیبی مرطوب از انواعـــی باکـــتـــریـ‌هــا اســـت که برای سلــامت آن اهمیـت فراوانی دارد. ایــن عضو از بدن به صورت طبـــیـــعی بو داشـته و بوی آن تا فاصـــلــه تقـریـبا دوازده ایـــنچــی از بدنـتان قابل استشــمـام اســت.

چه چیزی باعث بوی واژن می‌ـشود؟
هنــگـامـــی که ما در مورد بوی واژن صحبــت میـــ‌ـــکنـیم، در واقـع بایـد روی لب‌های بیـرونی واژن تمرکز کنــیـــم. واژن در داخل، یک لوله طولانی اســت که دهـــانه رحـم را به فضـــای بیـــرونی متـصـــل می‌ــکنـد. امــا بو، طعـم و مزه واژن همـــگی تحــت تاثـیـر بافـت‌هـای بیرونی واژن شامـل: کلــیـــتوریس، لب‌ـــهای واژن و … هستند. بو دادن واژن کاملـا طبـــیعی است، چرا که ایـــن ناحیه از بدن دارای ترکـیـبـی از مایع واژن (ضروری برای نفوذ و ایجاد یک محـیـــط سالــم تناســلـی)، باکتـریــ‌ــهــای واژیــنال و هم چنـــین غدد ترشــح کنـنـــده هورمونی به نام فرومون اســت که در ایـجاد ایـن بو موثر هسـتنــد و در واقع با ترشـــح این بو در جذب شریک جنــســـی به شما کمــک می‌کنــند. امـــا بوی ساطـع شده از واژن باید نسـبــتـــا خنـثـــی باشد (یعنی نه خیلــی تنـد و نه خیـلی زنـــنـــده). پس به یاد داشـتـــه باشیــد خوشبو کردن واژن به معنای بهـبود بوی طبیـــعــی واژن است نه تغــییر یا از بیـــن بردن آن. بوی طبـیعـــی واژن هر شخصی نســـبـت به شخص دیـگر میـــ‌تواند متـفــاوت باشـــد. اما اغــلب افــراد، بویی شبیــه به شیر ترش شده و یا نمـک را برای آن عنوان می‌ـکــنـنـــد؛ بنابــراین به یاد داشـــته باشید گزارش چنــیـــن بویی به معــنای وجود مشــکـل سلــامتی در ناحـیه واژیـــنـال بدن شمـا نیســـت بلکه بوی طبـــیعی واژن به شمـار می‌رود.

اقـدامات بهداشــتـــی جهـــت بهـبود و خوشبو کردن واژن

لباس زیـــر و شلوار‌هـای ساخـتـه شده با الیاف مصنوعی نپوشید. تا حد امــکان از لباس زیــر‌هـــایـی با الـــیــاف نخ و پنبـــه استــفــاده کنـید، از پوشیدن لباسـ‌هـــای زیـــر با جنس الـیـاف مصنوعی ماننــد نایـلون و هم چنیـــن شلوار‌های جیــن خودداری کنـید. چرا که ممکـن است زیبــاتر به نظــر برســنـــد، امـــا در افــزایش میزان تعـــریــق و به دنبــال آن تغـــیـیـــر اسیدیـتـه محیــط واژن و رشــد باکتریــ‌ــهــای اسیدی و در نتــیـــجه افـــزایش بوی تنــد واژن موثر هسـتنـــد.
همیـشه حیــن اســتفــاده از دســتمال کاغــذی از حرکـت جلو به عقـــب (از ناحـیـــه واژیـــنــال به سمـت مقــعـد) اســتفاده کنید و احـتمــال انــتقــال و پخـــش باکـــتــری‌هــای ناحـیــه مقعدی به سمــت نواحـی تنــاســـلی را بدین ترتــیـــب کاهش دهـــید.
در زمـــان قاعدگـــی نوار بهداشـتـــی و تامـپون ها‌ـــی مورد اســتفاده را در فواصــل چنـــد ساعـــتـــه تعویض کنیـــد، حتـی اگـر فکــر میـــ‌کـنـــیـد به ایـــن کار نیــازی نیـست. ایــن کار به جلوگیری از رشــد باکتــری‌هــا در ناحــیه واژیــنــال کمـــک شایانــی میـــ‌کنـد.
سعی کنیــد برای خشـــک نگه داشـتـن محـیــط واژیــنال پس از دسـت شویی از دستمـــال مرطوب‌ــهای مخـــتص کودکان استفـاده کنــید. ایـن محـصولات نســبــت به دسـتـمال توالـت‌های معمول پاک کنـــنده‌های مناسـب تری هستنـــد و هم چنین حسـاســـیتـ‌ــهـــای پوستـــی کمـتــری در مقـایـــسه با دســـتـمال توالت ایــجاد میـــ‌کنند.
از سرکـــه سیـــب اسـتفــاده کنـیــد. ایــن ماده برای متعـادل سازی اســیـــدیـته واژن بســیـــار مفید بوده و هم چنــیـن یک ماده آنــتـی باکــتریـال قوی به شمـــار میـ‌ــرود. برای خوشبو کردن واژن می‌ـتوانـــیـد از ایــن ماده حیـن حمام گرفتـــن اســتفـــاده کنـیـــد.
برای شست و شوی واژن از آب ولرم استـــفاده کنید و در صورت اســـتفاده از صابون به یاد داشـته باشید از صابون‌ــهای معطر اسـتــفاده نکــنید.
هر روز لباس زیـــرتـان را عوض کنـــیـد.

تغـــیـــیـر رژیم غذایی جهت بهــبود بوی واژن

ماسـت: ماســـت طبیعی غنـــی از لاکتوباسـیــلوس اســت و اگـــر روزانه خورده شود اسـیدیـــتــه واژن را متــعـادل کرده و به بهبود بوی واژن کمک میــ‌ــکــند. البــتـه به یاد داشـــتـه باشـــیـــد ماست بایـد بدون چربـی و بدون قنـــد اضـافـــی باشد.
میوه‌ـــهـا و سبـــزیـــجــات: کرفـس، آنــانـــاس، آب زغـال اختــه، انگور قرمز، هنـــدوانه، توت فرنـــگــی را به رژیم غذایی روزانه خود اضـــافه کنـیـد.

غذا‌ــهـای شیــرین: مصـــرف عسـل و بادام به خوشبو کردن واژن کمک می‌نـمــایـــنـــد.
از خوردن بیش از انـدازه مواد غذایـــی تند مانـــنـــد مارچوبه و پیاز که ممــکــن است بوی تند ایجـــاد کنـنـــد بپرهـیــزیـد.

محصولات درمـانی جهـت بهـبود بوی واژن

دئودورانــتـ‌های واژنــیال: ایـن مواد معـــطــرکـنـــنده برای اســـپـــری کردن در نواحی واژینــال ساختـه شده‌ـانــد. با ایـــن حال بایـــد توجه شود که استـــفـــاده از آنـــ‌ــهـــا موردی بوده و برای استفــاده دائمی و دراز مدت توصیه نمـیـ‌ــشوند. زیـرا ایـــن ترکـیـــبات، اسیــدیته معـــمول واژن را به هم زده و همچنـــیـــن در برخی موارد موجب خارش، تحریــک و احســاس سوزش در ناحـیه اســـتـــعـــمــال میـــ‌ـــشوند. استفـاده از این ترکیـــبــات هم چنـــیــن در پوست‌ـهــای ملـــتــهـــب و یا ترک خورده اکیدا توصیه نمی‌شود، زیرا احـتــمال ابــتـــلا به شرایـط جدی از قبــیـل: تریـکومونیاز و واژیـنوس باکتــریــایی را افزایش میـــ‌دهـد.
پروبیوتیـــک ها: پروبیوتیــک‌هــا محــصولاتـی هستـــند که برای متـــعادل سازی باکتـریـــ‌ـهــای سالــم در بدن طراحی شدهـــ‌انـــد. پروبیوتیکــ‌ها از لاکتوباســـیـلـــ‌ـهــای موجود در واژن حفاظـــت کرده وبدیـن ترتـــیــب از رشـد مخـــمر‌هـــا در ناحیه واژیـــنال جلوگیری میـــ‌ـکــنـــند. ایـــن ترکیــب میــ‌تواند به دو صورت خوراکـــی (قرص) و پمـــاد‌هـای واژینــال تهــیه شود. ایـــن ماده به خصوص زمـانـــی که از درمـانــ‌ــهــای آنــتـــی بیوتیـــکــی برای درمـــان بیــمــاریـ‌ـــهـا اســـتـــفـــاده می‌کـنـــید توصیه می‌ــشوند، زیرا میـــ‌ـتوانـنــد به رشد باکتریــ‌هـــای از بیـن رفـته مفـید بدن کمـــک کنـنـــد.

شیــافــ‌ـهای ویتــامین C: این شیافــ‌ـها میـ‌ــتوانـنـــد واژینوس باکـــتریـایـی یا عفونتـــ‌های مخـمـــری واژینال جلوگیــری کنــنـــد. مطــالــعــات نشان می‌دهــد اســـتـــفاده از ایـــن شیافـــ‌هـــا میـــ‌توانـد به میــزان ۸۶ درصد در بهـــبود بوی واژن موثر باشد. الــبته لازم به ذکـــر اســت، مطالعات انجــام شده حاکـی از این اسـت که رژیــمـــ‌های غذایـی دارای ویتـــامـیــن C به انــدازه شیافــ‌هـــای حاوی ایـــن ویتامـین کارآمـــد نیسـتــند. شما میــ‌توانیـد جهت اســـتـفـــاده از ایـــن درمــان دارویی با پزشـکــتان مشورت کنــید.

راه های پیــشگــیــری از بوی بد واژن

از بخور واژن پرهیـز کنـیـد! بخور واژیـنال ممــکـن است احـســـاس خوبی داشـتــه باشـــد، زیرا ناحــیه واژینال پر از گیرنـــده‌ـــهای عصـبـی اسـت و گرما میــ‌توانـــد جریــان خون را در ایـن مناطـق افـزایش داده و باعـث تحـــریــک شود. با ایـن حال بخور ممکــن اســت باعث سوختگــی در ناحـیــه واژیــنـال شده و محیط واژن را برای دریافـــت عفونتـــ‌هـــای واژیـنـــال مسـتعدتر کند.
از روان کنـندهـــ‌ـهــای بهــداشـــتــی اســتفاده کنـــید! حین رابـطــه جنـسی برای افـــزایـش رطوبت ناحیه واژینال تنهــا از روان کننـدهــ‌های بهـداشـــتـی و مجـــاز استفاده کنیــد.
از درمــانـ‌ـــهای خانــگی بپرهـــیـزیــد! برخـــی بانوان برای تغیـــیر و خوشبو کردن واژن از موادی مانـنــد شکــر داخل واژن اســتفـــاده میـ‌کـــنند. اســـتفاده از هر نوع مادهـ‌ـای بدون تجویز پزشـک به تغـــیـیـر اسـیـدیـته واژن و ایجـــاد عفونت میــ‌ـانـجـامـد.
از دوش‌ـهـــای واژینال بپــرهیـــزیـد! به یاد داشتــه باشـــید در شست و شوی طبیعی با آب بعــد از ادرار، ناحـیــه واژن به خوبی شسـتــه می‌ــشود؛ بنابرایـــن از شســـت و شوی داخل واژن بپرهیــزیــد؛ چون این کار باعـث از بین رفــتــن باکـتـــری‌ـــهـــای سالــم واژینـال شده و احـتـــمــال عفونت، خارش و تحریـک را افــزایـــش میـــ‌ــدهـد.

نتـــیــجـه پایانـی

باید یادآور شد که بوی واژن در صورتی که نظافــت شخـــصی را رعایــت کنـیــد چیـــزی طبیعی ایـــست و نیـــاز به نگرانی ندارد. تنــها در صورتـــی که موارد زیــر را مشـــاهـــده کردید نیاز هسـت که به سرعـــت به پزشـک مراجـــعـــه فرمـــایــیــد و آن را جدی بگــیــرید:

بوی ماهـیــانـه تند: اگـر به صورت دورهــ‌ای احــســاس کردیـد بوی واژن تغـــییــر کرده اســـت آن را جدی بگیرید، زیـــرا می‌ــتوانـــد دلیـلـی بر وجود واژینوس باکـــتریــایی باشد.
تغـیـــیـــر در رنگ ترشـحــات: تغیـیـــر رنگ به خاکـــستـــری و غلیظ شدن بیش از حد ترشحات واژینال می‌توانــد نشانهــ‌ای از وجود عفونتـــ‌ـــهای واژیـنال باشــد. ترشــح سبـز و یا زرد رنـــگ نیـز نشـــانی از تریکوموناس می‌ـباشــد.
درد شکـــمـی: درد در ناحـــیــه لگـن یا شکـــم همراه با تغــیـیـــر بوی واژن میــ‌توانـد نشــانـه‌ـــای از وجود عفونتــ‌ـهـــای کلامـــیـدیــایــی و گونوره باشـد.
تاول‌ــهـــای سفـــید و یا قرمـز رنـگ: ایــن تاول‌ها می‌تواننـد نشـــانـه تبخال تناسلـی باشـــنـــد.

راهکار ساده و راحت برای خوشبو نمودن واژن یا مهبل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.