خونریزی رحم در بین دوره های پریود خطرناک است

خونریزی رحم در بین دوره های قاعدگی و پریود اگر با درد باشد خطرناک می باشد خون ریزی های مکرر از رحم را باید جدی بگیرید و به پزشک ماما مراجعه نمایید و دلیل این خون ریزی غیر طبیعی می باشد برخی از خانم ها فکر می نمایند پریود نامنظمی دارند ولی اینگونه نمی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خونریزی رحم در بین دوره های پریود خطرناک است را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

علل و دلـــایل خونریـزی نامنظم رحــم
به گزارش سایت دانستن: علــل خون ریــزی نامـنظم قاعدگـی چیـــســت ؟ خونریزی نامــنـــظــم رحــم چه زمـــانـــی بایـــد نگران کننــده باشد ؟ پاسـخ به ایـــن سوالات و سوالات رایج دیـگــر در ایـن مورد را دراین مقالــه از نمــناک خواهــید خوانـــد.خونریزی نامــنــظـــم رحم
اگرمابــیـــن عادت ماهانـــه خون ریــزی داریـــد حتـــمـــا به پزشـــک زنـــان مراجــعـــه کنــیــد وعلـــت ان رابــیــابــیــد وازبروز هرگونه مشــکـــل جلوگیری کنــیـد ، خون ریـزی مابــیـن عادت ماهـــانه را خون ریـزی غیــر طبـــیــعی رحم می گویند خون ریزی که ممکــن اســت به علل گوناگون ایـــجـادشود در حالـــیــکــه که بسیاری افـراد فکرمــی کنـــنــد خونریزی نامــنظم رحـم همان نامنـــظمی قاعدگی اســت امـا این طور نیســـت و علـتی دارد.
خونریـزی نامنظم رحـم ما بین دوران قاعدگـی
مشکل علل خون ریـــزی مابــیـــن عادت ماهـانــه به سه دسته کلی تقــســـیــم می شود:
واژیـــنــال
رحمـــی
تخمدان
اگرخون ریــزی ناشـی ازاین اعـضا باشد علــل گوناگونی دارد

خونریــزی نامنظم رحـم به دلیل جلوگیــری از بارداری
قرص های ضد بارداری قرص های ضدبارداری یاوسیــلــه های ان ال یو دی باعث خون ریـــزی نامنــظــم می شود چون حاوی هورمون هایــی هســتنـدکــه وقتی واردرحم می شوند نامـــنـــظمـــی ایــجــادمــی کنــد اگرروش جدیدی راشروع کردیــدودوباره ایــن اتـفـاق افتادبـه پزشک زنـــان مراجعه کنیـــدتـاموقعیــتـــتـان رابــررسـی کندالــبتــه همه ی درمان های ضدبـــارداری چرخه ماهــانـه راتغـیــیرمـــیـــدهـدمـمـــکــن اسـت باعـــث خون ریــزی کم یا زیـاد شود
مشکلات هورمونی می تواند علــت خونریـزی نامــنـظـم رحم
خانـم ها دو هورمون مهــم بنـام اسـتـروژن پروژستـرون دارنــد که مسئولیــت چرخه ماهانـه رابـرعــهــده دارند وقتــی تعادل هرکـــدام ازاین هورمون ها بهـم بریـزد خون ریزی نامنظم می شود و باعــث دردعادت ماهیانه ، خون ریـزی شدیـد و خون ریــزی مابـین عادت می شود. برخــی از عدم تعــادل هورمون ها به دلــیل مشکـــلات تیـروئید تخمـــدان پلـی کیـــســـتیک چاقـــی قطع ناگـــهــانی قرص ضدبارداری بیـمـاری های مقـاربـتـــی ایـــجادمی شود؛ بیـــمـــاری های مقـــاربتی مثل سوزاک و کامــیـدیا باعث خون ریزی واژیـنـال بعداز آمــیزش محــافــظت نشده می شود.
بعــضـــی ازنشانه های بیماری های مقاربــتی
تب
سوزش ودرد هنــگـام ادرار

دردهنگام امیزش
ترشح نامعمول واژینال
اگرازهرکدام از این نشانه هاراتجربه کرده اید سریعا به پزشک مراجعه کنید.

 

خونریـزی نامـــنظـم رحـم خبـر از عفونت می دهــد
عفونت یکـــی دیگر ازعــلل رایج خون ریـــزِــی واژیــنـال عفونت اســت ، علــل عفونت رعایت نکـردن بهـداشت ،عدم کنــتـرل سطـح هورمون ، بیـــمـــاری های مقاربــتــی و یائسگی اســـت. قبل ازیـــائسگی خون ریـــزی های نامنـــظم اتفاق می افـتـــد وخون ریزی لکـه لکــه را تجـربـه می کنید حتـــی بعداز قاعــدگـــی قطع شدن خون ریــزی بعضی خانـم ها ترشـــحـات قهوه ای رنـگ شبـیه خون دارند.
خونریـزی نامنظـــم رحـم به دلیل پلــیپ و فیـبــروم
پلــیپی که در رحـــم رشد می کنـــد باعـــث خون ریـزی می شود وبســـیـــاری از خانــم ها متوجه هیچ نشانـه ی از آن نمـــی شوند.
خون ریــزی و گرفــتـگـــی عضــلـات شکم نشانه مشـکــلات در رحم اســـت مشـکلــاتـی مثل فیـــبروم ؛فیبروم ها خوش خیم هستنــد و در حقـیـقت تومورهای سرطــانـــی نیستــنـد که درداخـــل رحـــم شکل می گیــرنـد که توسط پزشک تشخــیـص داده می شود و به راحـتی درمان می شود.
برخـــی ازنــشانـه های فیبـــروم
درد هنگـام امیــزش
تکـــرر ادرار
خون ریــزی مابیـن عادت
کیــسـت تخـمـــدان دلیل دیـــگـــری بر خونریـزی نامـــنظم رحم
کیـســـت هایـی که داخـل تخمدان تولید می شوند و بعــد از رهـاکردن تخــمک پاره می شود؛ ایــن پارگـــی باعــث گرفــتــگــی شکـم ، درد و خون ریزی واژیـــنـال می شود. بامـــشــاهده اولیــن نامــنظـــمـــی خون ریـزی به پزشـک مراجـــعـــه کنیـد تا شرایـط شمــا را ارزیــابـی واز بروز بیــمـاری سخت تر جلوگیــری کنــد.

خونریزی رحم در بین دوره های پریود خطرناک است

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.