خیابان انقلاب تهران یکی از زیباترین خیابان های تهران

تهران یکی از بزرگترین شهرهای ایران می باشد و بیشتر خیابان های شهر تهران زیبا و پر رفت و آمد هستند خیابان انقلاب یکی از این منطقه ها می باشد که مکان های زیبا و دیدنی بسیاری در تهران دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خیابان انقلاب تهران یکی از زیباترین خیابان های تهران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزرش مجله خبری دانستن : هـمـــیـــشــه قرار نیـست راهــنـماهــا و مســـیرهای گردشگری، مسیــرهای پر از بناهـــای تاریخـی و جاذبـــه های طبـــیـــعی باشـنـد؛ گاهـــی یک مســیر عادی که بارهـا از آن گذشته ایم، به خاطـــر تجــربه ای تاریـخــی که پشت سر گذاشته، می تواند پیــشـــنهــاد خوبی باشـــد برای بهـــتــر دیدن آن مســـیـر و مرور خاطـــرات تلخ و شیریـــنش. در مسـیر تهـران گردی، سری می زنیم به «خیابان انــقــلاب اسلامـــی»، خیابان پرخـــاطـره پایتخـت که نظاره گر رویدادهـای شهـــر و مردمــانـــش در روزهــای انقلـــاب سال 57 بوده اســـت و حدفاصـــل «چهارراه ولیــعصــر (ع)» تا «میـدان انقلاب اســلــامی» را قدم می زنـیم.

در این مسیـــر از «خیابــان فلـــسطـیـن» گذر کرده، بعد از رســـیـدن به «خیـــابــان ابوریحــان»، «بانـــک ملــی شعـــبــه دانـشگـاه» و «سیـنمـا سپیده» را می بیـــنـــیـــم و به راسته کتابفـــروشی ها می رویم، با عبور از «دانـــشگاه تهـران» به «خیـابـان 16 آذر» و سرانجـام «سیـــنـــما بهـــمـــن» در میدان انقـــلاب می رسیـــم. در این مســـیر خاطــرات و تاریـخ شفـاهی انقلاب مردم ایــران در سال 57 را در مکان ها و بنـــاهای میـــان راه جست و جو می کنـیــم؛ خاطـراتی از آن رویداد بزرگ که در خاطر مردم ایـــن شهر ثبت شده اســت.

چطور بگردیم؟

پشـت حصــار شهر

تا پیـــش از گسترش تهران در دوران پهـلوی اول، «خیـــابان انــقـــلـاب اسلامــی» مرز شمالی تهران بود. این مرز از «دروازه دولت» به سمــت غرب ادامــه پیـــدا می کرد و به روستای «جلـالـــیـــه» و «امـیــرآبـــاد» می رســـید. زمیـن هایـــی که در جنوب ایـــن روستــاهــا قرار داشـــت نیـــز به «جمشـیدآبــاد» معروف بود و بخشــی از آن، بعدها برای ساخـتـن میدانی در اختـیار شهـــرداری قرار گرفــت که ما امـــروز آن را به اسم «میـــدان انــقلـاب اســلامـــی» می شنـــاســیــم. در سال 1313 خورشیـدی برای تاســـیـــس دانـشگــاه تهران، بخـشی از زمـــین های این منـطقــه، توسط «وزارت معـارف» خریداری شد. ایــن اتــفـــاق سرنوشت خیابـــان پشــت حصار را تغـــییـر داد؛ خیابـانی از «دروازه دولت» به سمت «دانشـگـــاه تهران» کشــیده شد که در جریـــان انــقـلاب اســلامـی روزهـــای پرحـادثــه ای را پشت سر گذاشت و در شکل گیـری انقـلاب، نقـــش مهمــی را ایــفا کرد، به همین دلیــل در سال 58 توسط شورای شهـر تهــران به اســم «انـقــلاب اسـلامی» نام گذاری شد.

اسـتوانه تئاتــر: از «چهارراه ولیعــصر (عج)» به سمـت «میـــدان انـقـــلــاب اســـلـامــی» که حرکت کنید نخـــستـیـــن بنای سر راه تان، بنای اسـتوانـــه ای «تئاتـــر شهر» اســـت که محوطه آن در روزهـــای انـــقـلاب یکـی از محل های تجمع مردم بوده اســت. تئاتـر شهر هشــتــم بهمـــن 1351 خورشیـدی با اجـــرای نمــایــش «باغ آلـــبالو» به کارگـردانـــی «آربی آوانــسیـان» افتتاح شد. پیـش از ساخـتـن «تئاتـــر شهـــر» در ایـن محل، برای سال ها کافـــه شهـرداری تهران قرار داشت؛ کافه ای که محــل گردآمـــدن شاعـران و نویســـنـــدگـــان شنــاخــتــه شده ای بود.

خیـــابــان حادثـه: از «تئاتــر شهــر» به سمــت «میـــدان انــقلاب اسـلامــی» که برویم، اولیـــن تقـاطعـــی که در بیــشــتـــر عکـــس های ثبت شده از انقلـاب 57 در ایــن خیابـــان می بیـنید، «تقـــاطع فلسطیـن» است؛ خیـابـــانــی که نه تنـــهـا به خاطــر بنــاهای مانــدگـارش بلـکه به خاطـــر درخت های زیـــبایــی که با همـه اتـــفــاقــات تلــخ و شیــریـن خیـــابان سر جایشان باقی مانده انـد، دیـدنی هســتــنــد. از «خیـــابان فلـســطیـن» که بگذریــد، در مســـیـــرتــان «بانک ملــی» شعـبه دانـــشـــگاه را می بیـــنیـد؛ ایـــن همــان بانــکــی است که در عکس معـروف «کاوه کاظمـــی» در انقلـاب 57، حجمی از کاغـــذ و میز و صنـدلی در مقـــابلــش به آتـــش کشیده شده اســت.


تئاتر شهــر

شاید خیلی از ما بارها از کنار ایـن بانک رد شده باشــیم امـــا کمـتر کسی می دانـــد زیـر سقف ایــن بانک، یکی از شاهـــکارهـای معمـــاری معاصر ایـــران قرار دارد. ایـــن بانـــک توسط «یورن اوتزن»، معمار معروف ساخـــتمـان «اپرای سیـدنــی»، در سال 1341 افتتاح شده است. تلـــفیق معـمـــاری سنـتی ایـران با معمـاری مدرن اروپایی، مهـــم تریــن ویژگـــی این بانک است. «سیـنــما سپیده» یا همـان «سیـــنــمـا دیانـا»ی سابق، رو به روی ایــن بانــک قرار دارد که یکی از قدیـــمــی تریـن سیـنمـــاهــای شهـر تهران اسـت و به خاطــر نزدیـــکی اش با دانـشـــگــاه تهـران، همــیــشـــه یکـــی از پاتوق های دانـــشـجویان بوده اســـت.

سقـــف بانـــک ملی

سردر دانـشــگاه تهران: در میـان نقاط دیدنی «خیابان انــقلــاب اسلـــامــی» بی تردید سردر «دانشگاه تهـران» مهم ترین المان شهـری است؛ سردی که «کورش فرزامـی» برای «دانشــگاه تهــران» به عنوان دانـــشـــگـاه اصـلـــی کشور طراحی کرد و متـناسب با راسته کتـــابـــفـــروشان رو به رویش هم هسـت؛ چرا که نماد کتـابـــی است که بال های شرا گشوده. نظــامـیان در سال 57 بارهــا و بارها به این سردر هجوم بردنـــد تا تظاهرات دانـــشجویی را سرکوب کنند.

راستـــه کتابـــفـــروش ها: نمـــی شود درباره مسیر «خیـــابان انـقــلاب اســلامـــی» گفت و به راستـــه کتابــفـروشان این منــطـقـــه اشاره نکـرد؛ راســتــه ای که با تکمیل «دانشگاه تهران» آرام آرام شکل گرفت و بعد از کودتــای 28 مرداد و مشــکلـــاتـــی که برای کتـابفروشان «میدان بهارستـان» پیش آمــد، خیـــابان کتـاب فروشان تهــران شد. از 16 آذر سال 57 ایـــن خیابــان دیـــگــر روز آرام نداشـــتــه، تقــریــبـا مردم هر روز جلوی دانـــشــگـاه جمـع می شدند، به سوی میـدان راه می افــتــادند و شعـار می دادند. همــین که ایــن جا پر بوده از کتابـفـروشی و حضور مهم ترین دانشــگاه ایـران در آن، کافــی اســـت که این خیـابـــان، همـیـشـه مهد اتـفــاقات مهم سیـــاسـی و اجتماعی کشور باشـد. در این گردش حتــما سری به بازارچـه کتاب بزنیـد، مطمئن باشیــد دســت خالی بیـــرون نمــی آیید.

راســـته کتـابفـــروش ها

سیــنـمــا بهــمــن: قدم زدن در «خیابان انقلاب» به «سیـــنمـــا بهـمـن» در «میــدان انقـلاب اسلــامـی» ختـم می شود؛ سیـنـمایــی که پیش از انـــقــلــاب به اسم «کاپـری» معــروف بود و در جریان انــقـلـاب، آتش زده شد. البـتـه این سیـــنمـا در سال های بعـدی بازسـازی شد و امـــروز یکی از سیـــنــماهای قدیـمی تهـــران اســت.

چه بخوریم؟

خیــابـان پرکــافـــه

کافه های زیادی در ایــن مســـیر واقـع است که می توانیـــد در آن ها کمـی بمانـید و نفســـی تازه کنـــیـد. مثل کافه قنـــادی 60 ساله «فرانـســه» با شیــریـــنی های دانـــمارکـــی معروف و شیرکـــاکـــائو و قهوه ترکـــش که ابتدای «خیابـــان ابوریـــحـان» قرار دارد. از آش معــروف «نیکوصفــت» هم نمی شود گذشـــت که در انـــتهــای مســـیرتـــان اسـت.

چهـارراه نمـــایــش

مجــموعه تئاتــر شهـر تهـران به عنوان مدرن تریـن سالن تئاتـر ایـــران در ضلـــع جنوب شرقــی چهــارراه ولیــعصـــر (عج)، براساس طرحی از «علی سردار افــخــمــی» ساخـته شد. بعـدها پارکـــی متــنــاسـب با فضــای ایـــن سالن در کنـــار «تئاتر شهـــر» احداث شد که امـــروز به اســم «پارک دانـــشجو» می شنـــاســـیــم.


پارک دانشجو

چطور برســیم؟

مسـیر پیـشــنــهـــادی ما از «چهارراه ولیعصـــر (عج)» به سمــت غرب «خیابان انقلاب» تا «میدان انـقلـــاب» اســت. از هر جای تهـران می توانـــیـد خود را با مترو، اتوبوس های بیـــ‌ـــآرتی، تاکسی و الـبته خودروی شخـصی تان (به شرطـی که اجازه ورود به طرح ترافـــیک شهر تهــران در ساعات روز را داشــتــه باشیـــد) به «چهـــارراه ولیعصــر (عج)» در مرکـــز تهـــران، برســـانــید.

خیابان انقلاب تهران یکی از زیباترین خیابان های تهران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.