خیانت زنها بیشتر است یا مردها؟ زن شوهر یا نامزد ؟ دلایل و راه جلوگیری

خیانت زنها بیشتر است

حدود 45 درصــد از زنهـا و 60 درصد از مردها به همــسـران خود خیانت میــ‌ـــکــنــند.

پس هم مردهـــا خیانت می‌کـــنـند و هم زنــها، اما چرا راحـــت‌تر قبول میـ‌کــنـیـــم که مردها اهــل خیانــت هسـتند؟ یک دلیل دارد؛ زنهـــا در خیــانــت کردن و پنــهان کردن آن از همسرشــان، بهــتر عمـل میـ‌ـــکنـنـد. مردهای خائن معمولا دستـــ‌شان رو می‌شود در حالیکه خیانـــت زنـــهـــا، معمولا کشـف نمیـــ‌ــشود. پس به هر حال زنهـا هم اهـل خیــانـت کردن هستـند، امــا چرا؟ دلـــایـــل اصـلــی ایـــنـــکه زنـهـا به همســـران خود خیانـــت می‌کـــنـند چیسـت؟

خیانت زنها بیشتر است یا مردها؟ زن شوهر یا نامزد ؟ کدام حرفه ای ترند ؟

چرا زنــهــا به جای ایـنـکـــه رابـطـه را تمـــام کنـنـد به آن خیانـــت می‌کــنــنـــد؟

مردهـا و زنـــهــا نیـــازهای مســـلمـی دارند و این هیــچ ایـــرادی ندارد چون طبیعی است. وقتی زنــی احساس میـــ‌ـــکــنـــد چیزی در رابـــطـــه‌ـــاش کم اســت و میــ‌ـدانــد که نمـــیــ‌تواند در ایـــن رابطــه آن را به دست بیـاورد ممکـــن است تصمیــم بگیرد جای دیگـــری به دنـبالـش بگردد. پس چرا همچنـان در این رابـطـــهــ‌ـی می‌مانـــد؟ زیــرا زنها نیاز شدیــدی به امـــنیــت و اطــمــیـــنان خاطــر دارنـــد. آنهــا به یک رابـــطــهـــ‌ــی امـن نیاز دارنــد و آن را میـــ‌ـطـــلــبند. زنـی که کمبودی در رابطه با همسرش دارد با فراتر رفتــن از ایـــن رابــطـــه و پاســخ دادن به نیـــازش و همـزمان حفــظ رابـطـــهــ‌ی زناشویی، هر دو نیاز خود را تامـــیـن میـــ‌کند.

در موارد دیگر، زنــها به همـــان دلـــایـلـــی به همـــسـران خود خیانت میـــ‌ـــکــنـــنــد که مردهـــا این کار را میـ‌ـــکـــنـــند: «جدا شدن و تمـــام کردن رابــطــه کار سخـــتــی اسـت». آنهـــا ترجیح می‌ــدهنـد خیـــانت کنند و رابـطه‌ـــی زناشویی را حفـــظ کنـنـــد تا اینـکــه به سخـــتی زندگــی مشــتـــرک را پایان بدهـــنــد و با عواقـــبش روبرو شوند.

زنـها برای خیــانت کردن دلایـل متفــاوتی با مردهــا دارنـــد که در ادامــه به متــداول‌ـــتـریـــن آنــهــا اشاره می‌ـکــنیــم:

1. از نظر روحی و عاطـفــی کمــبود دارد

وقتــی زنی احــساس کند از نظـــر عاطـــفی و هیــجـانــی آسیــب میــ‌بـیند، شروع میـــ‌کنـــد به جستجوی اطمــیـــنان خاطر و قوت قلبی که یک مرد می‌تواند به او بدهـــد. اگر مردی در این زمیـنــه حرکتی بکنـــد، ممـــکــن اســت به راحتی بتواند چنین زنی را به دســـت بیاورد!

شوهر عزیــز! کاری کن که همـــســر شما در کنــارتـــان احســاس امنــیـت روحی داشــتـه باشد تا در جاهای دیـــگـر به دنبــال قوت قلب و اطــمــیــنانی که شما به او نمیــ‌ـدهـــیــد نگردد.

2. پول پرسـت است

آیــا همسرتــان واقعا عاشـق خود شمـــاست یا پول‌ـــتـان؟! بعـضی از خانمــها واقـعا پول پرستنـــد. این زن بیشــتر به پول شمــا و امـکـانـاتی که برایـش فراهم میـ‌ــکنـید اهـمـیـت میـ‌دهــد تا خود شمـــا. زنـدگـــی با چنین زنی امــیدوارکــنــنـده نیسـت. چون همـیــشــه مردهایی هستنــد که پل بیـــشــتـری دارنـــد و میـــ‌توانند چنـین زنهـایی را جذب کننــد.

3. فکـر می‌کـنـــد حق دارد خیـانت کند چون رابطـــه‌ی زناشویی‌ـاش دچـــار بحران است

او فکـــر می‌کــند رابـــطــهــ‌اش با همسرش بحـران زده و نامــطلوب اسـت. امــا واقـعیت ایــن است که قرار نیـســـت زنــدگـی زنـــاشویی همـیشــه پُــر از لحظــات رمانتــیــک و رضـــایت بخـــش باشــد. هر رابــطـه‌ای فراز و نشیـبـــ‌ـهـــای خودش را دارد و این بخـشــی از بازی زنــدگــیســـت. مهم این اســت که در کنار هم بمـانید و با هم مشـــکـــلـات را حل کنــیــد. اما زنی که تصور اشـــتبــاهـی از زنـــدگـــی زناشویی دارد در مواجهه به بحـران و تلــاطـم در رابطـــهـ‌ـــی زنـــاشویی به خودش میــ‌گوید که حق دارد به همســـرش خیـانــت کنــد!

زنـها در خیـانـــت کردن و پنـــهــان کردن آن از همســـرشــان، بهـتــر عمــل میـ‌ـــکننـــد‎

4. با مردی آشـنا شده که حس خوبی به او میـ‌ـــدهـــد، واقعـا خوب!

مطـمئنا این تیپ مردها را میــ‌شنـــاســیـــد؛ آنـهایــی که واقعا خوش تیــپ‌ـــاند، جاذبهـ‌ـای جادویی دارنــد و خوب حرف می‌ـزنـنـد. زنها عاشق چنــیـن مردهایی هســـتند و از تعـریف و تمجیدهـا و لاس زدنهـــای‌ـشان لذت می‌ـــبرنــد. چیزی که میـ‌ـتواند در ابــتــدا صرفــا «خوش گذرانــدن و تفـریح» تلـــقی شود ممــکن اسـت خیلــی زود به چیــزی فراتر از لحــظه‌ای گذرا و حسـی موقتی تبدیـل شود.

5. احــسـاس میـ‌ـــکند نیازهای جنـــسـیـ‌ـــاش تامیـن نمیــ‌ـــشود

مردهایی که ناتوانی جنــسی دارنـد، اخــتلـــال نعوظ دارند یا با هر گونه مشـکــلی در این زمینـــه مواجــهــند، متـاســـفانه بد شانـــسـد! چون بعضـــی از زنها فکر می‌کــنـند این مسائل مجوزی اســت برای آنهـــا که به شریـــک زنـدگــی خود خیــانت کنند. آنها میــ‌خواهــنـــد نیازهای جنـــسی‌ـشــان تامـیــن شود امــا نمـــیـ‌ـــدانند خیـــانـت، راه حل نیـست.

6. در مورد احــســـاســاتـ‌ـــش گیـــج شده

همانــطور که میــ‌ــدانـــیــد احــســاســات یک زن مانـند دریـاســـت؛ جزر و مد دارد. گاهی نمــیــ‌توانـــد در وصف خوبیهـای شمــا زیــاده روی نکند و هیــجـان زده نشود، گاهـــی هم نمـی‌ـتوانــد دســـت از شکــایت و ایــراد گرفتن از شمـا بردارد. وقتـی مرد دیــگــری درســت در زمـــانـــی منـــاســب وارد ماجرا می‌ــشود میــ‌تواند فورا این زن را علیـــه مردش بشورانـــد و خودش برنـــده شود.

7. مردی که با او آشـــنـــا شده از او حمایت عاطـــفــی می‌ـــکـند

زنهـــا واقـــعـا دوست دارنــد درک شوند. آنـــها نیاز به پشـــتوانـــهــ‌ـــی عاطــفــی دارند و اگـــر شما نتوانیـــد ایــن حمـــایت را از او بکنـیـد، او جای دیگــری به دنـــبــالش خواهـد گشـــت. گاهــی شانــهــ‌ـــای برای تکـیـــه دادن می‌تواند خیـلی زود به خیــانت جنـــسـی برسـد. پس مهم اســـت که شمـــا به عنوان شوهر، همیشـــه از نظـر روحی و هیـــجـــانـی برای همـــســـرتان آماده و پاســـخـگو باشــیـد، تا هر دوی شمـــا بتوانـید حامــی عاطـــفی دیگـر باشـــید. حتـمـا میـ‌دانید که ایـــن یکـی از بســـتــرهـای اساســـی یک رابطهـــ‌ی سالم اسـت.

8. نمــیــ‌توانـــد در برابـــر وسوسه مقاومت کند

اگـــر یک دختـــر زیـبـا و جذاب هر جا که میـــ‌روید کنــارتان باشــد و سعـــی کنــد اغوای‌ــتان کنـد چه واکــنــشـــی نشان خواهــیـد داد؟ پس عجـیـــب نیـســت که همـســرتان هم گاهــی وسوسه شود.

9. خیانت میـ‌ـــکند چون همســرش برای او وقت نمی‌ـــگـــذارد

زنهـــا نیـاز به محــبــت و نوازشـ‌ــهای غیر جنـســـی دارنـد. اگــر سرتـــان آنقــدر شلوغ باشـــد که زمـــانـــی برای همســـرتان صرف نکنـیــد او احــسـاس می‌ـــکنـد نادیـــده گرفــته میـــ‌شود. در نتــیجـه ممـکن اسـت جای دیـــگری به دنـبـــال محبـت و توجه بگردد. همـــیـــشه برای همدیگـر وقت بگـذاریــد. ایـــن عادت خوبی است که دسـت کم یک بار در هفته فقـط با هم باشـــیـــد و به هم توجه کنـید و نه هیچ چیز دیگری! قرارهـــای عاشقانه بگذارید، دست مانند زمانــی که سعـــی داشتـــید دل همـدیـگر را بربایـــید و برای جلـب محبت همـدیــگر هر کاری میــ‌ـــکــردیـد.

برای مردها سخـــت است که بپذیرنــد چرا زنـهـــا خیــانت میــ‌کـــنـــند، اما بالاخره هر کســـی دلــایـل خودش را برای رفتـــارهــایش دارد. مراقب همـســرتـان باشیـد، حمـایتــش کنیــد، برایش وقت و انـــرژی بگذاریــد و نیـازهــایــش را بشـــناسـید. ایـنـها، لازمـهـــ‌ـــی بیــ‌چون و چرای حفـظ شادابـی یک زن و با هم مانــدن هستـــند.

منـبع: برتریـن ها

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.