داستان بازیگران زنی که در سریال های تلویزیونی معروف شدند

بازیگران زنی که به دلیل بازی در سریال های تلویزیونی معروف شدند و در حال حاضر یک ستاره سینمایی می باشند این بازیگران در سریال های که چند سال پیش در تلویزیون پخش می شد به اوج شهرت و محبوبت رسیدند ولی برخی از این بازیگران الان دیگر کار بازیگری را رها نموده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر داستان بازیگران زنی که در سریال های تلویزیونی معروف شدند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ما بازیــگـران زن زیـادی داشتـه ایم که بعـــد از شهرت کارشـان را رهـــا کرده اند یا مســـیر اشـتـــباهـی را در پیـــش گرفـــته و به جایی نرسیده انــد. بیــایـیــد مرور کنــیم.

سارا بهـرامـــی

 

سارا بهـــرامی بعد از چنـد تجـــربــه موفق تئاتر و بازی کمرنگ در چنـد فیـلـم سیـنـمایی،
بالــاخـــره توسط جلــیل سامـان کشف شد و سر از سریـال «پروانـــه» درآورد.
پروانـه یک عاشــقانه تاریـخـــی بود، بسیــار دیده شد و سارا بهـرامی توانــسـت خیـــلــی زود به یک ستـــاره تلویزیونی تبدیــل شود.

با چه فیـلـمـــی وارد سیـــنما شد؟

بهـــرامــی بعد از پروانه، یک سال و خرده ای صبـر کرد و ایـــن بار در سریـــال «پرده نشین» نقش یک دخـــتـر به نسبت جسور را بازی کرد.

بعـــد از آن بود که سال ۹۳ با دو فیـلــم «گیـتا» و «من دیه گو مارادونا نیـــسـتـم» پایش به سیـنما باز شد.
گیـــتـــا تجــربه موفقــی نبود و بازی بهـرامی چنــدان به چشم نیامد
امـا در فیلم بهرام توکلـی، کنار بازیـگــران مطرحـــی که در آن حضور داشـتــند، دیـده شد.

عکس سارا بهرامی

انـتخـاب ها:

هنوز در کارنــامـــه بازیگری بهـرامی، انـــتخــاب غلطی به چشــم نمــی خورد.
او «خانــه خیــابـان چهـل و یکـــم» را بازی کرد که برایش در دهــمیــن جشــن انـجـمن منتقـــدان سیــنـــمایـی، جایـــزه بهــترین نقــش مکــمـل زن را گرفـــت.

وضعـــیــت کنونی:

بهرامــی امـسـال در فیــلم اجتـماعی «دارکوب» بهــروز شعیبی و کمـدی «هزارپا» ابوالحـسن داوودی هم بازی کرده که در هر دو نقــش اصلــی را دارد.


سارا بهرامـی

بهــنوش طبـــاطـــبـــایــی

چطور ستـاره شد؟

اولیــن بار سال ۸۷ در سریـــالی به اسم «کوی دامون» به کارگــردانی
عباس رنـــجـــبـــر بازی کرد. هرچـــند یکــی از نقــش های اصلی بود امــا چون سریـال دیده نشــد
بازی او هم به چشم نیـــامـــد. در ادامـــه در سریــال «نوعروس» بازی کرد آن جا هم سریال دیــده نشــد تا همه چیـــز به «مسافــری از هند» موکول شود.

او سال ۸۱ با نقـــش «کتـایون» در سریال مسـافری از هنـد به مخــاطـبــان شناسـانـــده شد.
با اینکه در آن سریــال، شیـــلـا خداداد نقـــش اصلـــی را داشــت امـــا کاراکـــتـر کتــی به حدی جذاب
طراحـــی شده بود و طبــاطبـایی آن را درسـت بازی کرده بود که از ذهن هیــچ کس بیرون نرفت.

عکـس بهــنوش طبـاطــبـایی

 

با چه فیــلمی وارد سینما شد؟

سال ۸۵ با بازی در نقـــش اصـلی فیلم «مصائب دوشیــزه» به کارگردانـــی مســـعود اطـــیـــابـــی به سیـــنما وارد شد امـا شروع غافلـگـیــرکـنـنده ای نبود.

انتخــاب ها:

انـــتــخاب های سیـــنــمـــایی او در ابـــتدای مســـیـــر آنــچـــنـــان که باید حســـاب شده نبود.
او در فیلم هایــی مثل «پســـران آجـــری»، «کلــاغ پر»، «پوست موز»،
«شانـس، عشـــق، تصادف» و… بازی کرد. فیـــلــم هایــی که البـــتـــه یکی دوتایشان در
گیـشــه خوب فروختــنــد اما به لحـــاظ هنــری عایـدی خوبی برای طباطـبـایی نداشـت.

با ایـن حال در تئاتر و سریــال های تلویزیونی، کماکـان موفق بود. او در سریـــال هایــی مثـل
«مختارنامه»، «چاردیواری»، «از یاد رفتــه»، «شب های زایــنــده رود» و «میکـاییل»، خودش را نشـــان داد و در صدر توجه ها قرار گرفت.


بهنوش طباطبــایی

وضعـیـت کنونی:

بازی در فیـــلم «سیــانور» بهـروز شعـیـــبـــی، به نقـطــه عطفـی در کارنـامـــه سیــنمایـــی اش تبدیــل شد و توانـــســت جایـــگاه خودش را در سینما هم تثبیـــت کند.
او روند کیــفی خود را در ادامه با فیلم زیــر سقف دودی تداوم داد و از نقــشی که می توانــست به راحتـی در ورطـه کلــیشه بیـفتـــد کاراکـتـری جذاب خلــق کنــد.

بهنوش طبـاطبایــی

لعیا زنـــگـــنـه

چطور ستـــاره شد؟

با بازی در سریـــال پرمخـــاطـــب «در پنــاه تو» خیـلی زود توجه ها را به خودش جلــب کرد. این سریـال به خاطر فضـــای جوانانـــه و متــفــاوتش با تمام سریـال های دهـــه ۷۰، به شدت دیــده شد و عکـــس بازیــگــر نقش اصـلـی اش بارهــا روی جلــد مجــلات مختـــلــف رفــت.

با چه فیـلــمی وارد سیـــنــمـــا شد؟

سال ۷۵ در اوج محـبوبیت به سیــنما رفت و در فیلـم «راز میــنا»ی عبـاس رافـــعی بازی کرد.
زنـــگنه از همـــان لحــظـــه ورودش به سینـمــا انتـــخــابــی اشــتـبـاه انـــجام داد و نتوانسـت از محبوبیـــتــش به درستی استــفاده کنـــد.

عکس لعیــا زنـــگـنــه

انتـــخاب ها:

بعــد از راز میــنا، انـتــخـاب های سیــنمـایـی اشتـباهی انـجـــام داد و هیـچ وقت
نقش اصـلــی هیــچ فیـــلم درجه یکــی نشـد. با ایـــن که تجـــربـــه همکــاری با مسـعود کیـــمیـــایــی را داشــت امـــا در فیـلـــم ایــن کارگـردان هم اثـر قابـــل توجهـــی از خودش به جا نگذاشـت.زنگنـــه با وجود این که در تلویزیون کماکـــان موفقــیتـــش را حفظ کرد و در سریـال های موفقی بازی داشت امـا هیــچ وقت و در هیچ دوره ای کمــتریـن موفقـیــتــی در سیــنــمـا به دســـت نیـاورد.
او مســـیـــر را اشـــتبـــاه شروع کرد و تا آخر اشــتـبــاه پیش رفـت. تنـها حضور به نســبت موفق سینـمایی او در فیــلــم «خیابـــان های آرام» کمـال تبریزی اتـــفـاق افتاد.

وضعـــیت کنونی:

زنـــگـنــه در آخرین کار سیــنمــایـی اش، یک بار دیـگر همـــکــاری با مسعود کیـــمــیـایی
را با نقـشی بســـیـــار کوتاه و فرعـی در «قاتـل اهلی» تجربـه کرد که موفقـیتــی برایـــش نداشـت.


لعـــیـا زنگــنه

مهتـاب کرامتی

چطور ستــاره شد؟

در بیست و شش سالـــگـــی و بعـد از گذرانــدن دوره بازیـگـری، برای اولیـن بار
در نقــش «هلـن» سریـال «مردان آنجـلس» فرج الله سلــحـــشور بازی کرد.
کرامـــتی تنهـــا بازیـگـر زن اصـلـــی ایـــن سریـــال بود و از آن جا که چهره ای جدید به نظر می رســـید، مورد توجه قرار گرفـت اما آن طور که بایـــد ستـــاره نشد.

با چه فیـــلــمـــی وارد سیــنما شد؟

سال ۷۷ با فیـلـــم «مردی از جنــس بلور» به کارگردانـــی سعــید سهـیلــی به سیــنـــمـــا وارد شد و نقش مقـــابــل ابوالــفـــضل پورعـــرب را بازی کرد.
از آن به بعـد کرامتی حضورش را در سیــنمــا حفظ کرد. /بازیگـــران زن مشهور در تلویزیون

عکس مهتـــاب کرامــتـی

انـــتــخـــاب ها:

بعــد از مردی از جنــس بلور، با فیلـم های «مومیایــی ۳» و «مرد بارانی» خودش
را تثـبـیت کرد. او باری مرد بارانـی نامزد دریافت سیــمـرغ شد و توجه داوران جشـنواره هجـــدهـم را هم به خودش جلب کرد.

از آن به بعـد با این که در برخـی موارد، اشـتبـاهاتـــی در انــتـــخــاب فیلـــم ها داشت اما
هیچ وقت به بیـراهـه نرفـــت و جایـگاه بازیـــگــری اش را از دســـت نداد. او ۱۰ سال بعـد از
ورودش به سیـــنــما در سال ۸۷ برای بازی در فیلــم «بیست» سیــمـــرغ گرفت و یک سال بعـد برای فیـلــم «آلزایـــمـر» دیـپـــلــم افتخـــار جشنواره فجـر را به خانه برد.

وضعـیـت کنونی:

او در حال حاضـر یکـــی از ستــاره های مهم سینمــاسـت.
بارهـا به عنوان داور در جشنواره های جهانی شرکت کرده و فعـالیت های اجـــتمـاعــی گستــرده ای دارد.


مهــتـاب کرامتـــی

 

سحر قریشی

چطور ستـــاره شد؟

با سریال «دلــنوازان» در سال ۱۳۸۸ مورد توجه قرار گرفـت و به عنوان یک چهره جدیـد به تلویزیون معرفی شد. قریـــشـــی بعـــد از ایــن سریـال بارهــا مصـــاحــبه کرد و در معـرض پیشنـــهادهای بســیــار زیـادی برای بازی قرار گرفــت.

با چه فیلـــمی وارد سیـنـمــا شد؟

از ابتـــدا مســیر را اشـتباه رفــت و به عنوان اولیـــن تجـــربـــه سینــمایی،ـــدر فیلـــم «لج و لجـــبــازی» سیدمهدی برقعی ظاهــر شد. او با حضور در این فیـلـم، سبـک کاری اش را تا حدی مشـــخص کرد.

عکــس سحر قریـشـی

انتـخـاب ها:

قریشی به سمــت و سویی در سیـنــما رفـــت که با نقش اولیه اش در دلـــنوازان کامــلا متـفـــاوت بود.بیشتر فیـلــم هایـش، کمدی های سطح پایـــین و فیــلم های ویدئویی سوپرمارکـــتــی بودنــد. شایــد بشود گفـــت «گشت ارشـــاد»، «اکـبـــاتــان»، «پنج ستاره»، «شیـفت شب» بهـتــرین فیـلـم های کارنامــه سیـنـــمـایی او بودند که الــبـــتـه نقش چنـدانی هم در آن ها نداشت.

وضعیـــت کنونی:

کمدی گیشه ای «پا تو کفش من نکــن» آخـرین تجربــه سیـنمـــایـــی قریشـی بود.
می گوینــد او در تلویزیون ممـــنوع الـــتصویر است و نمـــی توانـــد تجربـــه دیــگــری در تلویزیون داشتــه باشـــد منـتـــهـا آن طور که شنیده می شود. در سریال «پیـکسـل» تا حدی متـفــاوت تر از همـــیـشـه ظاهر شده است.


سحر قریـشــی

ویشـــکـا آســـایش

چطور ستـاره شد؟

سکوی پرتاب ویشـکـــا آســایـش به سینـــمای ایـران، نقش پراهـــمـیـــت «قطــام» بود.
او اوایـــل دهه ۷۰ و درست در نقطـــه ورود به بیــســت سالــگـــی، شاه نقش کارنـــامـه بازیــگـری اش
را درس ریــال داوود میــربــاقـــری بازی کرد. بعد از سریال امـــام علــی (ع)، با ایــن که آسـایش
فیـلم ها و سریال های مختلــف یبازی کرد امـا هنوز هم خودش معــتـقـد اســـت که مردم او را به نام قطام می شنــاسنـــد و کماکان آن نقـــش را بهتــرین اثــر کارنـــامه اش می داننـد.

با چه فیلـــمــی وارد سینــمـــا شد؟

داوود میــربــاقـری بعـــد از «امــام علی (ع)» از او برای بازی در فیـــلم سیــنـمایـــی اش «ساحــره» دعوت به همـــکـاری کرد. آســـایـش در ساحـــره در دو نقــش ظاهـــر شد
و توانـســت توانـــایـی هایش را به عنوان یک بازیگـــر به نمـایـــش بگذارد.
او برای این فیــلم نامزد دریــافت سیمرغ از جشــنواره شانـزدهــم فجـر شد.

عکــس ویشکـا آسایــش

انـــتخـاب ها:

آسایـش بعـد از ساحره تا سال۸۹ در سیـــنـــما انتخــاب های چندان درسـتــی نداشت
اما هیچ وقت هم از مســیر صحـیح بازیـــگـــری اش خارج نشــد. در سال ۸۹ با بازی
در «ورود آقایان ممـــنوع» و موفقیت نق خانــم دارابـی، مجـــددا دیـــده شد و سیـــمرغ بهتـرین بازیگـر نقش او زن را از جشـــنواره بیـسـت و نهـــم گرفــت.
مسیر بازیــگری او بعد از سیــمـرغ تغـییر کرد و در دهه ۹۰ حضور جدی تری در سیـنـــمــا پیــدا کرد.

وضعیـــت کنونی:

اگـر فیلم «من و شارمــیـــن» را که ایـــن روزهـا در اکران سیــنمـــاهـــاست، فاکـــتور بگـــیریــم،
ویشــکـــا آســـایش در دهه ۹۰ به پای ثابـــت کمـدی های سطح بالـا در سیــنـمـــا
تبـدیــل شده است. او در این مدت دو سریال تلویزیونی هم بازی کرد و در هر دوی آن ها موفقـیت زیادی به دســـت آورد.


ویشکـا آسایش

بازیـگــرانی که با نقش های مهــم تلویزیونی، دیــده شدنــد امـا در سیـنمـــا موفقیتـی به دســـت نیــاوردنــد

سرنوشت بازیگران زن مشـهور در تلویزیون

پررنـــگ مایل به کمرنگ

در کنار این گزینه های اصلی، بازیـــگـــرانـی هم بودند که با چهــره شدن یک اثـر موفق تلویزیونی
شروع کردنـد و خیلــی هم زیاد دیده شدند و طعم محبوبیت را چشــیــدند اما تمایـــلی
به حضور در سیـنـمــا نداشـتــند. آن ها یا به سینــما راه پیــدانکردنـد یا حضورشان کمرنگ مانـــد یا بعـــد از یکی دو تجــربه کوتاه، از ایـــن عرصه کنار رفـــتنـــد.
تعدد ایـــن بازیـــگــران زیاد است اما به عنوان نمونه به سه نفر از آن ها اشـاره می کنیـم.

مرجـانــه گلـــچیـــن

بازیــگر جوان مجموعه «آینـــه» که در دهـــه ۶۰ به شدت مطـــرح شده بود، هیچ وقت در سیـــنمــا
حضور موفقــی نداشـــت. او سال ۶۵ با فیــلـــم «قصه زنـدگــی» به کارگــردانی خســرو شجـاعــی
به سیـــنـمـا راه پیدا کرد و سال ۶۸ با فیلــم متفـــاوت «شب بیــست و نهم» بازی در ژانر وحشــت را هم تجــربه کرد.

عکس مرجانــه گلـچـیـن

گلچـیـن تا همـیــن سال گذشتـــه، ۱۶ فیــلـم سیـنــمــایــی بازی کرد امـــا هیــچ وقت به بازیــگـر مطرح سیـنــمـا تبدیــل نشـد.او در حال حاضـر کمــاکـــان به خاطر بازی در سریـــال های تلویزیونی مورد توجه مخـاطـبـان این رسـانـه قرار دارد.


مرجــانـه گلـــچـــیـــن

مرجــان محـتشـم

سال ۷۵ با سریـال «بهــشـت گمشده» کامـران قدکـچـیـــان به تلویزیون راه پیدا کرد امـا به خاطر
بازی در نقــش شهـــربانوی سریـال «پس از باران» مورد توجه قرار گرفــت.آن زمـــان به نظـــر می رسید محـــتــشم آیــنــده درخشـانــی داشتـــه باشد و به زودی حضورش را از تلویزیون به سیــنـمـــا گســترش دهـــد اما غیــر از فیلم سینـــمایی «رز زرد» به کارگردانـی داریوش فرهنـگ، حضور دیــگری در سینـــما نداشت.او حتی در تلویزیونی هم بازی اش را ادامه نداد و بعــد از چند سریـــال، به طور کلـی از این عرصه حذف شد.او از سال ۸۵ به بعـد دیگـــر بازی نکرد.


مرجـــان محتــشم

شیـــلا خداداد

با ایــنـکـــه توسط مســعود کیــمیایـی برای بازی در فیلــم «اعتراض» انتـــخـاب شده بود، با بازی در دو فیلـــم اعــتـراض و بازی، موفقیتــی به دست نیـــاورد و اولیـــن بار با نقش ماندگار سیتا در سریـــال «مســـافـری از هند»، به مخــاطــبان تلویزیونی معرفی شد. برای مخاطبـــانـی که علاقـه زیـادی بهفیـلـــم های هنــدی داشـــتـنــد، حضور یک بازیـگـر با لبــاس ها و لهجـــه هنـدی، بسیـار جذاب به نظـر می رسیــد.

 

عکــس شیـلـا خداداد

خداداد بعد از ایـــن سریال، به مرحـــلــه جدیـــدی از بازیــگری قدم گذاشت و سال ۸۳ با فیلم «ازدواج به سبـــک ایـــرانــی» خودش را در سیــنما هم نشـــان داد اما در ادامـه ایـن مســـیـــر موفق نماند و دیــگر بازیــگـــر نقش اصـلــی هیـچ فیـلمـــی نشد.


شیـلا خداداد

داستان بازیگران زنی که در سریال های تلویزیونی معروف شدند + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.