داستان حامله شدن دختر تنها از راننده شیطان صفت و عکس و فیلم برای اخاذی

داستان حامله شدن دختر تنها از راننده شیطان صفت و عکس و فیلم برای اخاذی

داستان حامله شدن دختر تنها از راننده شیطان صفت و عکس و فیلم برای اخاذی

بازهم تجاوز ! اینبار یک راننده به دختر بیچاره و تجاوز به شکلی بوده که دخترک باردار شده و ….

پـــســری جوان که به دختـری تعـــرض کرده و باعــث بارداری او شده بود، در‌ــحــالـیــ‌ــکـه منکـــر اتـهامـــش بود، با آزمایــش دیــ‌ــ‌ــانـــ‌ـ‌ـــای در بنـ‌بــســت قرار گرفـت.

به گزارش دانستن چنــدی پیش دخـــتـــری ۳۰ سالــه به‌ـــنـــام نرگس به پلیـــس مراجعه و از پسری به نام کمال به اتـــهام تجـاوز شکـایت کرد.

او گفـــت: کمــال ۹ ماه قبل به من تجاوز کرد و من باردار شدم؛ حالــا بچـه‌ــام به دنـیـــا آمــده و تمام زندگیــ‌ام دگـرگون شده اســـت.

او گفــت: من کمـال را از قبـــل می‌شنـــاختم. او روز حادثـــه به بهانه رفــتــن به تفــریـــح، من را سوار خودروی خود کرد و به بیـابـان‌ـهــای اطــراف اسلــامـشـهـر برد. وقتی به محـــلی خلوت رســـیدیــم، او با تهدید و زور به من تجاوز جنسی کرد و از ایـن سکس زوری و خشن فیــلـم و عکس گرفت.

واقعا حالـم بد بود و نمـی‌ـدانســتم چه کار کنــم. کمــال بعد از این کار مرتـــب من را تهـــدید میـــ‌کــرد که عکس‌ها و فیـلــم‌هـــا را منتشر می‌ــکنــد و آبرویم را میـــ‌ــبــرد. به همـــین دلیــل نمـیــ‌توانســتـــم شکایت کنـــم.

او بعـــد از مدتـــی شروع به اخاذی از من کرد و گفـــت اگــر پول ندهــم همه عکــس‌هـــای رابطه جنسی و سکس خشن را پخـــش میـــ‌ــکــنـد. من که آبـــروی خودم را در خطـر می‌ـدیدم، چاره‌ـای نداشـــتم جز اینــکـه تســـلیـم شوم و پولی را که می‌ــخواهد به او بپردازم.

دختـر جوان در ادامــه گفـت: بعـــد از مدتـــی فهــمـــیــدم باردارم، ولی باز هم نمـیـــ‌توانسـتم علـیه کمال اقدامی انجام دهـــم و همـچـــنان به او باج می‌ــدادم تا فلیم‌ها و عکـســ‌ها را منـتــشر نکنـد امــا حالــا بچـهـ‌ـام به دنـــیا آمـده و از ایـن مرد شکـــایت دارم.

مأــموران بعد از شنــیدن حرف‌هــای دخــتــر جوان سراغ کمــال رفـتـنـد و او را دستگــیر کردند، امـا ایــن پسر وقتـــی فهــمـید نرگــس از او شکـــایـت کرده گفت این دخـتـــر را اصـــلــا نمـــی‌ـــشـنـاسد و نمـــی‌ـــداند چه کسی به او تجـــاوز کرده اســـت.
ایـن ادعـــا نتوانــسـت کمـــال را خلـاص کند، زیرا مأـــموران پریـنـــت حســاب او و نرگـــس را بررسی کردنـــد و فهـمیدنــد در چندین نوبت از حساب دختـــر جوان به حســاب متــهم پول واریــز شده اســت. در ایـن مرحلـــه کمــال مجـبور شد آشـــنـایی با نرگـــس را بپذیــرد، اما اتهــام تجـاوز را همـــچــنـان انـــکـار کرد.

او گفت: من رانــنـده نرگس بودم و او را از خانه به محل کارش میـ‌رســانـــدم، پول‌هـــایـی هم که به حسابــم واریـز شده به همین دلیل است و نمی‌دانم او چرا چنــین شکـــایتی را علیه من مطرح کرده اسـت. باوجود انـــکارهای پسر جوان، پرونده در اخــتــیــار قضـــات دادگاه کیـــفـــری اسـتـــان تهــران قرار گرفــت.

دخـتر جوان در دادگـاه بار دیگــر ادعــاهـــای خود را مطـرح کرد و گفـــت: بعد از ایــنــکـــه فهمـــیـــدم باردار شده‌ام، برای ایـنـکــه آبـــروریزی پیش نیاید چنـــد ماه به شهـــرسـتان رفـتم و زنـــدگی سختی را پشــت سر گذاشــتم. بعد از آن برای زایمان به تهــران آمـــدم و الان بچـــهـ‌ام در بیـمـــارستان است، اما نمـی‌دانـــم با او چه کنــم و از طرفــی نمی‌ــدانــم چطور نزد خانواده‌ـام برگردم.

ایـــن مرد تمام زندگی من را نابود کرد و از او شکــایت دارم. قضات دادگــاه بعد از بررسی اظـهارات این دختر و با‌توجه به انـــکـــارهای کمــال دســتور دادند از نوزاد تازه متولد‌شـــده آزمـــایـش دیــ‌ـــانـ‌‌ای گرفــته شود. بعد از آن بود که مشخـص شد این نوزاد متعــلــق به کمـــال اســت. امــا پســـر جوان همـــچــنـــان تجاوز را انـکـــار می‌ـکــند و هر دفــعــه با ادعــایــی سعی دارد از زیر بار اتــهام فرار کنــد.

با‌ــایـــنــ‌ـحال قضات او را بازداشــت کردند تا بعـد از تشـکـیل جلــسه محــاکـــمــه تکـــلـــیـف این پرونده روشن شود و حکـــم قانونی را برای کمال صادر کنـــنــد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.