داستان حادثه تصادف خونین مهدی قائدی

مهدی قائدی در یک حادثه تلخ با یک راننده در جاده ای تصادف نمود و راننده خودرو کشته شد که به قتل غیر عمد محکوم شد و 4 سال حبس در دادگاه برایش حکم زدنند ولی او می گوید من قصد قتل راننده را نداشتم و نمی دانستنم سر راه من سبز خواهد شددر ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر داستان حادثه تصادف خونین مهدی قائدی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در هفــتــهـ‌ـای که گذشت، اخبار و شایعات زیــادی در رابـطـه با علل تصــادف بامداد دوشنـــبـه گذشـتـــهمهدی قائدی که منـجـــر به درگــذشت احمــدرضـــا شاکر شد، در شبــکه‌ــهــای اجتمـاعیو خبـــرگـــزاریــ‌ــهـــای رسـمـی منـتـــشر شد. حســین باقــری، دایــی احـــمدرضـا شاکـــر دربــاره ماجرای این تصادف و سهل‌انـــگاری‌ــهــا و کوتاهـــی‌هـــایی که در مورد احــمــدرضا شاکـر اتفــاق افتـــاده اســت، سخن گفــت.

او در ابـــتـدا گفــت: احـــمـــدرضا شاکــر دوست و همــســـایه مهدی قائدی بود. احــمدرضا قصــد گرفــتــنگواهــیــ‌نامـــه داشت و گفــت که چون در تهـران سختـ‌گـیری میــ‌شود، در بوشهــر برای گرفتن گواهـیـــنــامــه اقــدام کنـد. در چنـــد وقتی که بوشهر بود، مهـدی قائدی برای پیگـــیری کارهــایدانشـگـــاهـش به بوشهــر میــ‌ـآیـــد.در دو روزی که با هم بودنــد، شب با هم به مهمـــانــی دوست مهـــدی قائدی،امین حسن‌ــپور می‌ـــروند. زمـــان برگشـتـن با اتومبـــیـــل MVM که برای دوست مهـــدی قائدی بوده بازمیـــ‌گـشـــتــنـد.
مهدی به عنوان راننــده در ماشـــیـــن حضور داشــت و احـمــدرضــا هم صنــدلی عقـــب نشسـتـــه بود.
قائدی زمـانـی که در بلوار امــام علـــی بودند بر اثــر بیــ‌ـاحتیـاطــی و عدم توانایــی در کنـــتــرل اتومبیــل دچـار سانـحه شدنـد که همه سرنشـیـــنـــان به بیرون پرتــاب شدنـد. در صورت جلــسـه و کروکی که از راهـــنــمـایـی و رانــنـدگی گرفتـــه شده و بازجوییـــ‌هــایی که صورت گرفـته ایـن اتــفـاقات ثبــت شده اسـت.
تصـادف مرگـــبار مهـــدی قائدی

باقـری درباره شایعـــاتـی مبنــی شرایــط مهدی قائدی در هنــگام رانــندگــی، اظهار کرد:
به من هم ایــن مسـالــه را گفـتنـــد امــا من سندیتـــی مبــنی بر تایــیــد آن ندیدم.
شایـد از جنبـهــ‌ـهـای مخــتلـف صلــاح دیـدنــد ایــن موضوع را اعـــلـــام نکننــد ولی یک چنــیـن چیزهایـــی بوده است.
الــبتــه من شاکی بودم که چرا وقتی ساعـت ۱:۴۵ احـــمــدرضا در بیـمــارســتـان بسـتـــری شده، ساعت ۶:۰۶ ایـن تصـــادف را به راهنــمایـی و راننـدگی اطلـــاع داده‌ـانـــد. ابتــدا او را به اورژانس بیــمارستان بردنــد و سپـــس ساعـــت ۶:۰۶ به پلـــیس اطلـاع دادند که تصـادف رخ داده است.

او افـزود: ابــتـدا فکـر می‌ـکــردند که یک تصـــادف معـــمولی اســت امـــا آنـ‌هـا زمانی که فهمیدند
احمدرضا شاکر خونریــزی مغـــزی کرده و مهـدی قائدی به اتاق عمـــل رفتـــه، مجـــبور شدنــد
به نیروی انـــتظـــامــی خبــر بدهنــد. خدا می‌دانــد ایـن وسط چه اتفاقاتــی افتاده
و پس از پنج ساعت به راهنمــایـــی و راننـــدگی خبــر دادند. شایـــد به خاطر مسائل ورزشی کشور این کار را کرده باشند.
ناگـــفـته‌ــهـــای تصادف مرگـبـار مهـــدی قائدی

باقـری در ادامــه با گلـایـــه از عمـــلـکـــرد بیـــمـارستان شهـــدای خلیـج فارس، عنوان کرد:
من با دکــتر مقــدم که دکـتــر احـــمدرضـــا بود صحـــبــت کردم و او گفـت زمـانـی که احـــمــدرضــا به بیمـارســتــان آورده شده، (درجـه هوشیـــاری) او ۸ بوده است و می‌توانــستنـــد او را عمل کننـــد.مسئله دیگــر ایـنکـه احمدرضــا را تا ساعـت ۹ صبـــح در اورژانس بیــمـــارسـتان نگه داشـته بودند و به CCU یا ICU نبرده بودند.

دایـــی شاکر در پاســخ به ایـن سوال که به نظـرش به چه دلــیل بیمـــارسـتان در رســیدگـــی به خواهرزادهـــ‌اش کوتاهـی کرده اســت،
تصریح کرد: به نظــرتــان وقتی شمــا به همــراه یک آقازاده تصـادف کنید، در بیـــمـارسـتـــان ابــتدا به آقـــازاده رســیدگـی می‌شودیا شمـــا؟ چون قائدی اســم و رســـم دار بوده به او رسیدگی کردهـ‌ـــاند. متاسفانــه امـــکـــانات بیمـارســتان هم بسـیــار کم بوده است. دکــتر بیمـارستــان جلوی دوربیــن اعلـام میـــ‌ـکـــندکه اصلــا مشـکـلـی نیست و همه امــکـانـات وجود دارد ولی بدانیـد که به هیـچ وجه ایـنـطور نبود.بیـــمـارســـتان هیــچـگونه تجهـیزاتی نداشت که اگـر داشت احمدرضا تا ساعت ۹ صبح در اورژانـــس نمــیـــ‌ـمـانـــد احمدرضــا ۸ بود و می‌توانـسـتـــند او را عمـــل کنـــنــد ولی چرا نکردند؟ بعد منـــِ دایی را بردهـــ‌ــاندو می‌ــگوینـــد GCS احـمـدرضا ۳ است و نمیـ‌ــتوانــیم او را عمـــل کنــیــم. چرا زمـــانـی که IPS او بالـــا بود عمـــل نکـردیـــد؟ناگــفـتـــهـ‌های تصـادف مهـــدی قائدی

او در پایــان گفت: ایـــنـــکــه مهـــدی قائدی یا فرد ایکس و ایـــگرگ آنجـا بوده و به احـــمـدرضا رسـیدگی نکردند،
درسـت نیــسـت. خدا و وجدانـی وجود دارد. اگر آن‌ها عذاب وجدان نگــرفـتـــنـد، من دیگر به وجود خدا اعتقاد ندارم.
اولش گفتــند که قائدی رانـنده نبوده امــا خدا پدر آن سرهنـــگ راهنمـایی و رانندگی را بیــامـــرزد که در گزارش نوشت مهدی قائدی راننـده بود.


کروکی تصادف مهدی قائدی

گزارش تصادف مهـدی قائدی

داستان حادثه تصادف خونین مهدی قائدی + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.