دختران و پسران لخت در کلاس های رقص مختلط در تهران

کلاس های رقص دختران و پسران در تهران دایر شده است و بیشتر افراد در این کلاس های رقص شرکت می نمایند بسیاری از دختران برهنه و لخت با پسران آموزش رقص می بینند که این کلاس های رقص در حال زیاد شدن در تهران و سایر شهرهای ایران می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دختران و پسران لخت در کلاس های رقص مختلط در تهران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزازش مجله خبری دانستن : اخــیرا در سایــه غفـلـــت مسئولیـن متــاســـفــانـــه شاهد هستـیــم در کنـــار دیگـــر معضلات فرهنـــگـی که دامــن جامــعـه را گرفـتــه دربعـــضی نقـاط شهـــر تهــران، کلـــاسـهـای آموزش رقص توسط خانـــم، بدون محدودیت جنــسـیـتـــی برگزار می شود که باعــث نارضــایتی خیـل عظیــمـــی از خانواده ها شده اســت.
اخیـرا در سایه غفلت مسئولین متاســـفانـــه شاهــد هســـتـــیم در کنـــار دیگر معضــلـات فرهــنگـــی که دامـن جامـــعـه را گرفــتــه دربعضی نقاط ، کلـاس‌ـهای آموزش رقص، بدون محـدودیـــت جنـــســـیتـــی و به صورت مختـــلط برگزار می شود که ایـــن مسئله باعـــث نارضایـتی خیل عظیــمی از خانواده ها شده اســـت.
براساس ایـن گزارش ، به تازگــی برخی گروه ها اقـــدام به راه اندازی سالـــن های آموزش رقــص و خوانـــندگی همـــزمان کرده انـد که ایـن موضوع با تبـلــیغات گســتـــرده هم همراه است؛ اما هیـچ گونه برخوردی با ایـــن گروه ها صورت نگرفـــتـــه و بر اساس شنـــیــده ها این آموزشگـــاه ها فعـالـــیت خود را همچـنـــان با قوت ادامـــه می دهنـــد.

در برخـی از ایـــن آموزشــگاه ها دخــتران کم در آمد و جوان پس از آموزش و یادگـیری انواع رقص در مجــالس و مهمـانی های مخـــتلــط و پارتـی های شبـانه توسط افــراد خاصی به عنوان رقــاص و گردانـــندگـان مجـالس بکارگــیــری می شوند. ایـــن افـــراد در قبـال در یافت پول در این گونه مجالـس پنـــهــانـــی به عنوان رقــاص فعالیـــت می کنـند.

الـبــته فعالیت ایـن کلــاس ها جز به وجود آمـــدن مشـــکــلـــات غیــر اخلـاقـی، روابــط نا متـــعـارف، از بین رفتن عفـــت و حیـا و ارزش های ایـرانــی – اســـلـــامی و ترویج فرهـنـــگ غربـی دســتـاوردی نخواهد داشت.

نکـــتـــه جالـــب ایـــن که کتـــاب هاو سی دی هایی که در ایــن آموزشــگــاه ها تدریــس می شود دارای محـتوایـی غیــر اخلـاقــی از قبیـل خیـانـــت به بنـــیـاد خانواده، دزدی، جنایت و رفتار های نامشروع، اســـتـفاده از مشـروبات الکلـی و ترویج برگزاری مهـــمانی های شبانه اسـت.

از تبـــلــیـغات فانـتزی ایـــن گونه موسســـات که بگذریـم در بسـیـــاری از موارد مشاهـــده شده که اشـخـاصی با پوشش غیر اخلاقـــی به عنوان رزروشن و یا منـشــی در ایـن آموزشگاه ها مشغول به فعالـیـــت هســـتند که جدای از حقوق و مزایــای ماهـــانه، وجهـــی برای تهیـه لوازم آرایـــشی و پوشش های نامناســب شان از سوی موسسان ایــن آموزشگـاه ها دریافـت می کنند تا با جلب توجه بیشــتــر، باعـــث جذب مشـــتری شوند.

ایـــن نکـته حائز اهمـــیت اســـت که در طول برگزاری این کلاس ها، رویا پروری از طریـق به تصویر کشیـــدن زندگی های اروپایـــی- آمریکایی به جوانـان دیـکــتــه می شود که این اقـدام علــاوه بر ایــنکــه سوق دادن جوانـان به سمـــت تفکـــرات، زنــدگی عادی آنـان را تحت تاثـــیر قرار می دهـد.

علـــاوه بر این آموزشگــاه ها بعـضـا مشاهده می شود برخی از مراکــز فرهـنـگی دولتی مثــل سرای محــلـه ها و برخـــی آموزشگـــاه های وزرشـــی و ایـروبیـک نیز در کنار فعالیت های خود ، آموزش رقص را نیـز دارند ولی نه به صورت مخـتلـــط بلـکه به نوجوانــان و جوانـــان تحـــت عناوینی مثــل رقـص باله آموزش می دهنـد.

این در حالـــی اسـت که ایـن روزهــا کارشنــاســان و جامــعه شناســـان با توجه به هجمـه‌ـــهـای گسـتــرده علـــیـه ارزش‌هـای اخلــاقـــی، همواره بر ارائه آموزشـــ‌هــای صحـــیح و اصولی و بر مبــنـــای معـــیـار‌ـهای ایرانی – اســـلامــی اشـاره و تأکید دارنـد؛ اصـل مهــمــی که به نظــر می‌رسد برخی از مدیران و مسئولان از آن غافل هســتـــنـــد. لذا انـتـظــار می رود مسئولان در ایـن زمیـــنـــه اهـتـــمـام جدی بورزنـــد و تصمـــیـمـی عمـــلی بگیرنـــد تا مقـابل این اقـــدامـــات ضد فرهـنگی و ارزشـی گرفته شود.

در هر صورت در حال حاضر علاوه بر مسئله بدحجـــابـــی که امروزه بسـیــار مورد بی توجهــی قرار گرفـتـه و باعـث ترویج فرهــنگ بی بنـد و باری در جامــعـه شده اســت، مسئله افزایــش فعالیت کلاس های آموزش رقـص که فاقـــد مجوز لازم نیـز هسـتـــند در جامـــعه مطرح است که جا دارد مسئولان توجه بیــشتری به ایـن موضوع داشــته باشـــند.

دختران و پسران لخت در کلاس های رقص مختلط در تهران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.