دختر دانشجوی زیبا به دلیل ثروتش توسط دوستانش به قتل رسید

دختر دانشجو که گیلانی بود با فریب یکی از دوستانش در یک ویلا به قتل رسید یک روز که از دانشگاه خارج شد با ماشین یکی از دوستان صمیمی خود روبر شد که منتظر وی بود او سوار ماشین دوستش شد و از همه جا بی خبر بود و نمی دانست بزودی به قتل خواهد رسید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دختر دانشجوی زیبا به دلیل ثروتش توسط دوستانش به قتل رسید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

توطئه دوست برای زن جوان ثروتمــنـــد

به گزارش مجله خبری دانستن : توطئه دوست برای زن جوان ثروتمـــنـــد , بانوی جوانی از یک خانواده ثروتمـــنـد گیــلــانـی که دانـشـــجوی دانشـگـاه گیـلان هم بود روز یکــشـــنـبه ۱۷ دی پس از پایان کلـــاســـشوقتـــی از دانـــشـگــاه بیـرون رفــت تا به خانـه برگردد یکـی ازدوستــانش را دیــدکه سوار بر خودرو درمـــسیـــرمنـتـــظــرش بود.اما زن جوان نگون بخــت نمـــیــ‌ـــدانـســت قراراسـت به کمـــیــنـگــاه مرگ در یکی از ویلاهای ساحلــی زیبـــاکـنـــار برود.

چنــد روز بعــد مأموران پلــیـس باردیابـیـ‌هـای تخصــصـی، جنازه این دانشجوی جوان را در عمــق چاه پنج متـری  واقــع در مزرعـــهـــ‌ــای در اطـراف کیـــاشهر پیدا کردند و پرده از راز جنـــایـــتی هولنـاک برداشــتند . عصـــر آن روز مادرقربـــانـــی جنـایت در آخرین تمـــاس با او پرسیـده بود: «فاطـــمـه جان مگر از دانشگاه مرخـص نشده‌ای؟
منتـــظرت هســـتــیم.» فاطــمه نیز در جواب مادرش گفـته بود: یکی از دوستانــم مرا به ویلای ساحـــلـــی‌اشدر روستـای چونچنــان زیبــاکنار دعوت کرده، نگران من نباش مادر. می‌روم و زود برمـــیـــ‌ـگـــردم.


زن جوان قربـــانــی توطئه دوست

ایـن آخــریـن باری بود که خانواده صدای دخـــترشـان فاطـمــه را شنــیدند و بعــد از آن هر چه با تلفــن همــراهــش تمــاس گرفتــنـدهیـچ جوابـــی نشـــنیـــدند.اعـــضای خانواده زن جوان وقتی بعـــد از گذشت چنـــد ساعت نتوانستند با دخــترشـــان تمـاس بگـیــرنـد نگـــران شدنــد و با دوستـان و آشــنـایــانش تماس گرفتـند.امـــا تمـامــی اقــدامـــات آنـــهـا با بن‌ـــبـســت روبه‌ـــرو شد و سرانـجــام پلیــس آگـاهــی را در جریـان ناپدیــد شدن فاطـــمـــه قرار دادند.

براساس گفتهــ‌هـــای خانواده، زن ۳۵ سالهـــ‌ــای تحت عنوان مشـــتری به فروشگـاهی که فاطـمـــه اداره‌اش میـ‌ـکــردمراجـــعه کرده و توانسـتـه بود با طراحـــی نقــشـــهـــ‌ـای ماهـرانـه اعـتماد او را به خودش جلـب کنـد.
ارتبـاط بیـــن این زن و فاطـمه آنـقدر صمیمـــی شده بود که نام او را در ردیف نام مشتـــریـــان فروشگـاهــش ثبـت کرده بود.طبــق همیـن گفتـــه‌ــهـا روز ناپـدید شدن فاطــمـه، ایـــن زن بار دیـگـر با او قرار گذاشــته بود و ادعـا کرده که می‌ـخواهـــد او را به دخـترش معــرفی کنـــد تا از او در برابـر کارهـــایــی که قصد داشت انـجام دهـــد الــگوبرداری کند.
به همـــین خاطرفــاطمـه روز حادثه سوار بر خودروی پرادوی خود همـراه ایـــن زن به ویلـــا رفــتـــه بود.بعـــد از این ملاقـات بود که فاطمه ناپـــدید شد و تلفن همراهش نیز از دستـرس خارج شد.با گذشت ۲۴ ساعــت از این ماجرا فرد ناشـــنــاسـی با تلفن خانــه او تمـاس گرفت و تقـــاضای مبــلغ هنگفـتـــی کرد.
ماجرای توطئه دوست برای زن جوان ثروتمـــنـــد

فرد تماس گیـرنـده در تمــاس کوتاه خود خواسـت تا مبلــغ به حسـاب ارزی واریز شود.
بعـــد از ایــن تماس خانواده زن جوان خوشحال بودند که دختـــرشان زنده است.
اما وقتــی دیـگـر تمـاسی از سوی رباینـــدگـان برقــرار نشد،ـــایـــن اتفــاق باعث بروز دلهره و نگرانــی در میــان خانوادهـــ‌ــاش شد.
این در حالی بود که پلـیس همزمـــان با تحت نظــر قرار دادن خانه و اطـــراف محـل سکونت فاطـــمه ناپدید شده،درمـــرحـــلــه دیــگـــری تلاش برای بدسـت آوردن ردی از ربــاینــدگان را در دسـتور کار قرار داد.به همیـن خاطــر بررسی دقیق تمام دوربیـــن‌های مداربـسته در سطح شهر از سوی مأموران انجام گرفتو مشــخص شد که فاطمـه در زمـــان مقرر سوار بر پرادوی خود به مقـــابل مجتــمع آرش رسیــدهکه در آنجا زنــی به همـراه چنـد نفر دیـــگـــر با یک خودروی پراید و یک خودروی پارس سفید رنـــگ انتـظـارش را می‌کـــشــیـدند.

ساعت ۲۳ و ۴۰ دقــیـقه همــان شب، پرادو به سمـت منطقــه خشکـه بیجار حرکـــت کرده
و پژو پارس هم به فاصلــه کمـــی بعد از آن حرکت کرده است. امــا کمـــی جلوتر از ایـن محل پرادو در همـــان محل رها شده و سپـــس زن جوان با خودروی پارس برده شده است.
تنها سرنخ بدست آمـده از این خودرو قســـمــتی از پلـاک آن بود. امــا مأموران با همیــن سرنخ انـدک توانـــســـتندرد مالک خودرو را بدســـت آورده و نشـــانــیـــ‌اش را شنـــاســـایی کنــند.در شاخـــه دیگــری از بررسیــ‌ـهای انــجام گرفته،لـیـس اطلـاعـاتــی بدست آورد که نشـــان می‌داد فردی در حالی که ماسکـــی به چهــره داشتـــهبا در دسـت داشتـن کارت عابـر بانک زن ربوده شده به یک طلافـروشی رفــتــه و مقــداری طلـا خریــده و بعد از آن هم یک عدد گیتـار و مقــداری مواد غذایــی از یک فروشگـــاه تهـــیـه کرده است.با توجه به این بررسیـــ‌ـــهـــا و اطـــلـــاعـات بدست آمده، مأـموران آگـاهــی با حضور در مخفیگـاه متـــهم، او را قبل از هرگونه اقدامی بازداشت کردنـد.

در جریـان بازرسـی‌ــهای انـــجام گرفـتـه از مخفـیـگــاه وی، سوئیچ خودروی پرادو،
یک قبـــضـــه اسلـحـــه کمــری، ماسک و کلاهـــی که هنــگــام خریــد از طلافـروشی مورد استفـــاده قرار گرفته بود، پیـدا شدمتهم بازداشت شده در مراحل مقـــدماتی بازجوییـ‌ـــهـا منـــکـــر هرگونه اطــلــاع از ماجـــرای آدم ربـــایـی شد
و ادعــای بیـــ‌گــناهی کرد. امـا وقتـــی با ارائه دلــایــل و مستـــنـدات غیــر قابــل انکار از سوی پلـــیـس روبهـــ‌رو شدلب به اعتراف گشوده و پرده از راز جنــایـتـی هولناک برداشــت.او گفــت که با همــدستــیسه نفـر دیـگر نقـشـه ربودن زن جوان را طراحی و اجرا کرده‌ــانــد.مأــموران با توجه به نشـانیــ‌هــاییکه ایـــن زن در اخـــتـــیـار پلـیـــس قرار داده بود به سرعت وارد عمل شده و آنـــان را نیـــز بازداشـــت کردنـد.

بر اساس اعـــتراف‌های متهـــم مشــخـص شد، آنـــان بعد از ربودن زن جوان او را به منطـقــه‌ای خلوتکه از قبـــل تدارک دیـــده بودند برده و در آنجــا او را با زنجــیــر و کمـربـــنـــد بستهـ‌ــاند.
بعـــد هم با احتمـال این‌ـکــه از سوی فاطـمه شنـاسایــی شدهــ‌ـــانـد، با شلـیک گلولهـ‌ـــای به سرش او را از پا در آورده بودند.جنــایـتـــکاران سپـــس پیـــکـــر بی‌جان فاطـــمـه را به داخـل باغــی برده و در چاهـی انــداخــتـــه بودند.
توطئه دوست برای زن جوان ثروتمـند در گیلــان

در حالـی که ۶روز از ماجرای ناپدید شدن ایــن زن میـ‌ـگذشت، مأموران پلیـس با دریـافت دستورات قضـایــی به محـــل دفـن جسد رفــتــه
و آن را از داخـل چاه بیرون آوردنــد.با انـــتقال جســد به پزشـکــی قانونی، تحقـیـقــات و کاوش‌ـهای تخـصـصی پزشـــکـــان قانونی درباره علـت واقــعی مرگ ایـن زن در دستور کار قرار گرفـت تا ایــنـ‌ـــکـــه مشـخـص شد اصــابـــت یک تیر شلیـــک شده از اســـلحه کمری به سر قربانی حادثه باعـث مرگ او بوده اســت
.بر اساس گزارش خبرنگـار ما،ـــقربـــانــی ۲۵ ساله، یک دخـــتـر ۶ سالـه داشت ومدتی قبل ازهـــمــسرش جدا شده بود.فرمــانده انـتــظامـی آســـتـــانـــه اشرفیـه با اشاره به کشــف جسد زن جوان کیاشهـری گفــت:
تاکـنون یک زن و مرد در رابــطه با ایــن آدم ربـــایـی و قتل دسـتـــگیـرشـــدهــ‌ـانـــد.سرهنـگ منوچهـــر محبوبی گفت:
فاطــمـــه محـمدی خواه، به دعوت زنی ۳۴ ساله از اهـالـــی بندر کیـاشـهــر به ویلـــایی در روستای «چونچــنـــان» زیــبـــا کنـار رفــتـــه ودر توطئه‌ــای به قتل رسـیـده است. پس از ساعتــی در حالــی که تلــفـــن همـــراه وی خاموش بودیک ناشنـاس با پدر وی تمــاس گرفته و در ازای آزادی دخترش تقــاضای مبـلغ بالایـــی پول کرده بود. پدر فاطـمه که وضع مالی خوبی دارد خیــلی سریـع پلـــیــس را در جریـــان قرار داد، امـــا تمـــاس آدم ربایان با ایـــن خانواده ادامـه نیافــت.
توطئه دوست برای زن جوان ثروتمــنـــد گیـلـــانـی

مأـموران پلـیـــس آگـــاهـــی گیلــان با انجـام تحـــقــیـــقـــات و عمـلـیاتـــ‌ـــهـــای کارشـــنــاسـی و با اســتــفاده از تصـــاویر دوربــیـنـ‌ـــهای مدار بســته اماکـــن مختـــلـــف، موفق به شنـاسایــی خودروی آدم ربـــاهــا شدند و با تحـقــیقــات پلــیــسی،بالاخره روز جمعـــه زن ۳۴ سالــه و همدســـت وی را که مردی ۳۰ سالـــه بود، دسـتـــگــیـــر کردند.
دو متـهـــم پس از مدتـی مقاومت و انـــکار آدم ربــایی، بالاخـره لب به اعتـــراف گشودند.سپس آن دونفـــر پس از جلب اعتـــماد مقـتول،
یکشـنــبــه قبل وی را به ویلـایــی اجـارهـــ‌ای برده و پس از تمـــاس با خانوادهـ‌اش تقـــاضای پول کردند.توطئه دوست برای زن جوان ثروتمند

اما زمانــی که متوجه شدند نمیـ‌ـــتوانــنــد این پول را به دســت آورنــد برای پنهـــان ماندن ماجرا، مقــتول را با شلــیــک یک گلوله به سرش کشـتـــه و جســـد وی را در یک چاه پنـــج متری در مزرعهــ‌ای در اطــراف کیاشـهـــر انــداختــهــ‌ـانـد.فرمــانـده انــتــظامی آســتـانـــه اشـرفـــیـه گفت: با حضور مأموران انتـظــامی جسد این زن جوان از چاه بیرون کشیــده شد و متهــمان برای بازجویی‌هـــای بیــشــتـــر راهـــی بازداشـــتـــگاه شدنــد.سرهـنــگ محـــبوبی تصـریح کرد: مقتول که در بنـدر کیـاشــهــر مغازه لباس فروشی داشــت، چند ماه پیـــش از همسـر خود جدا شده بود و یک دخـــتر ۶ ساله دارد.

دختر دانشجوی زیبا به دلیل ثروتش توسط دوستانش به قتل رسید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.