دخول با روش های مختلف و شهوت بیشتر بین زوجین

شهوت را بیشتر نمودن و از روش های مختلف نزدیکی و دخول استفاده نمودن یکی از راههای گرم شدن رابطه جنسی می باشد بیشتر زوجین با شیوه های مختلفی سکس می نمایند که بیشتر به اوج لذت جنسی دست می بابند افرادی که دوست دارند روشهای بیشتر دخول و نزدیکی را یاد بگیرند در ادامه جزئیات بیشتر دخول با روش های مختلف و شهوت بیشتر بین زوجین را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

در مورد دخول شیوه ها و روشهای مخـــتـــلـــفی وجود دارد که در هر کدام میزان تحـــریک برای یکی از طرفیــن رابطه بیـــشـتـر یا کمـــتر بوده و بســـته به تحریــک پذیری زن یا مرد هر یک تاثیر خاصی دارند. مهمـتــرین رکــن در دخول و ارتــبـاط جنـــســـی طمــانـــیـــنه و آرامش است.دخول بخشـــی از رابــطــه جنـســی است که طرفیـن به اوج لذت جنسی می رسنــد و رابطه پایان می پذیرد. در واقـــع در یک رابـــطـه جنســـی صحـــیـح وضعـیت به گونه ای اسـت که دو طرف رابـطه در هنـــگــام دخول ارگاسم یا اوج لذت جنســی را تجـــربـه کننــد. دقـت در مراحل پیـــش از ارتـــباط جنســی کامل کمــک می کند تا دخول موفق تر باشـد و نتــیجه بهـتـــری داشـــتـــه باشـــد.

برخلـاف تصور عوام که فکــر میـکـنــنــد یک رابـــطه جنســـی فقـط خلـاصـــه شده در بحث دخول، بایــد گفـت دخول بخــش پایـــانی یک رابــطــه جنســـی اسـت و بیشتــریــن زمان در یک رابـطـه جنسی مربوط به مبحث پیـــش نوازش اسـت. در واقــع یک رابطه جنــســـی خوب رابـــطه ای اســت که در آن مسـایــل عاطـــفـی و احــساسی لازم برای یک رابطـه دو سویه بوجود آمده باشــد و زن و مرد نیــازهـای عاطــفی یکدیـــگــر را برطـــرف نموده باشنــد و تمامی اخـــتلافات فیـمـابـین را به سرانـجـــام رســانـده باشـنــد تا در هنگـــام نزدیکـی به خواســـته ها و انـتظارات طرف دیـگــر رابطــه و نیــازهـــای خویش توجه لازم را داشتـــه باشـــند.

روش فیس تو فیـس، متداولتریــن شکـل دخول و رابطه جنـــسـی

یکی از مهمتـریـن روش های دخول روش روبرو یا فیس تو فیس اسـت. در ایـــن شیوه که متـــداولتریـــن شکـل رابــطه جنسی است زن در زیـــر و مرد در رو قرار گرفــتـــه زن پاها را باز کرده و مرد بین پاهای زن قرار گرفــتــه و به آرامی آلـت تنـاسلی خود را وارد واژن می نمـــایـد و عمـل جنـــسی انجام می شود. در این شیوه زن تحـریک بیشتــری را احـساس کرده و مرد تحــریک کمتـری و هر دو در فاصـــلــه زمانـــی کمـــی از هم به ارگاســـم می رســند.

در این روش دخول، مرد بایـد به آرامـی و با طمانــینـه آلـت تناسـلـی خود را وارد واژن یا مجــرای تنـــاســـلی زن نمــایـد. هنگـــام تحریک نیـز مرد بایـــد آرامـش را رعایت نموده و از تحـریـــک شدید و یا فشـــار زیاد بپـــرهیــزد و اجازه دهد زن شدت تحریـــک را تعـیـیــن نمایـد و با حرکـــات خود به رابــطه کمـک کنـــد.
ویژگــی رابـــطه جنـــســی صحـــیح

در یک رابطـــه جنسـی صحیــح ابـــتـدا زن به ارگاسم می رســـد و سپــس مرد با تحریـک کمـی به ارگــاسـم خواهد رسـیـد. اگـــر مرد به ارگاسم برسـد و انزال رخ دهـد به علت آنکه نعوذ آلت تناســلـی مرد از بیــن می رود امــکان به ارگـــاسم رســـیـدن زن از بین رفته و بعـــیـد خواهـد بود. نکـــته ای که در هنــگـام دخول باید رعـایـت گردد ایـنست که نقــطـه یا حد ارگاســم زن و مرد به هم نزدیک و یا بر هم منـطـبـــق گردد.
مشکـــل انزال زودرس قبل از دخول در مردان

از زمان دخول تا انــزال مدت زمان ارضـای مرد می باشد در ایـــن فاصـله تحریک جنـسـی مرد به اوج می رســـد تا جایـیکـه انـزال رخ داده و مرد ارضــا گردد. بلــافاصـــله پس از ارضـا آلــت تنـــاسلی مرد از حالـت نعوظ خارج می گردد و توانــایی تحـریک زن را از دست می دهد. ایــن مدت زمـان در اولیـن دفعـات برقــراری رابطــه جنــسـی بســـیار کوتاه اســـت و مردان در فاصــلـه کمـــی ارضــا می شوند.

در برخــی از مردان ایـن زمان به حدی کوتاه اســـت که آنـــهـا را در برقـراری رابطـــه جنـــســی دچــار مشـکـل می کند بگونه ای که یا قبـــل از دخول و یا بلـــافـاصـــله پس از دخول دچار انزال و ارضــا شده و توان ادامـه رابـــطـه جنـــســـی تا به ارگــاسم رسـیدن زن را ندارنـــد. مشــکـــل زود انزالـــی یا پره ماچور اجــاکولیشــن می باشــد که به راحـــتـی قابــل درمـــان است.

از زمان دخول تا انــزال، مدت زمان ارضـــای مرد می باشـد

تغیـیـر زمــان به ارگاسم رســـیـدن زنــان در طول یک دوره عادت ماهـــانـه

از هنــگــام دخول تا به ارگــاسم رسیدن زن نیـــز زمان ارضای زن می باشـــد که فاصله ای به نســبـت طولانــی می باشد. ایــن زمـان در زنان و در طول یک دوره عادت ماهـانه یا سیکـل قاعـدگی قابـــل تغییر است و مدت آن در زمـــان میان سیـکل یا هنــگــام تخمـک گذاری زن کوتاهتــریــن زمـــان می باشــد. اخـــتــلاف ایـن زمـــان در زن و مرد باعــث می شود تا رابطــه جنــســی در صورت عدم رعایـت اصول به رابــطــه ای نه لذت بخش که رابطــه ای عذاب آور تبـــدیل شود.

زنــانی که در رابطـه جنسی به ارگاسم نمی رســنــد به مرور رابـطــه جنسی برایـــشــان حالــتـــی عادی و بدون لذت پیــدا کرده و حتی به علـــت عدم ارضای نیاز های درونی تنفر آمـــیز و عذاب آور می گردد و همـــچنـین مردانـی که زود انـزالـی دارنــد دچـار ضعــف اعـتمـاد به نفس و احساس سرخوردگی و تحقیر و عدم لذت از رابطـــه جنـــسـی می گردنـد.

بسیاری از درگــیریها و اختـــلـافات زناشویی ناشـی از همـین مشــکل در رابطه جنسی می باشد. لذا بایـد تلــاش کرد تا در هنـگام دخول زمان ارضـــای مرد افــزایش یابـــد و زمان ارضای زن کوتاه گردد تا با نزدیک شدن ایــن دو زمــان به هم و یا انـطــباق آن بر هم لذت رابطــه جنـســـی افـــزایـش یافتــه و هم زن و هم مرد در رابطــه جنسی به ارگـاسم برسنـد.

آموزش دخول – انواع پوزیشـن های رابطــه جنسی

برای دخول و برقراری رابطه جنـســـی روشهای مختـلـفـــی وجود دارد که در ایـــن مطــلـب به آن می پردازیم:

1- دخول در پوزیـــشن قاشق ماننــد:

در ایــن پوزیشــن رابـــطـــه جنـســی، زن به پهــلو دراز کشـــیده و مرد در پشـت سر او و به پهــلو قرار می گیـرد. زن کمــی مفـــصـل ران را به سمت شکـم جمع می کنـد و مرد از پشـت و به آرامی آلت خود را وارد مجـرای تنـــاســـلـــی او می نماید و تحـــریک را به کندی انجــام می دهد.
در ایـــن روش دخول زن تحــریــک زیـــادی را تجـربـه می کنــد و مرد با کنــتــرل تحریک خویش می توانــد مانـع از انـزال سریع خویش شود. همچنین مرد با دست خویش به تحـریک کلـیتوریــس زن می پردازد.

2- دخول در وضعیــت تی شکـل یا عمود بر هم:

در ایـن روش دخول، زن به پشت خوابـــیده و زانوها را خم می کند. مرد به پهـلوی راســـت به گونه ای دراز می کشـــد که از زیر زانوهای زن رد شده باشد و جهت خوابیـدن او با جهت خوابـیدن زن زاویه قایمه یا ۹۰ درجــه داشتــه باشــد. دخول به آرامی صورت گرفتـــه و تحریـــک به کنـــدی صورت می گیرد.
در ایـــن وضعـــیـت مرد با دســت چپ خویش کلـــیـتوریــس یا چوچوله زن را تحریـــک می کنــد. این وضعیـــت برای مردانی که دچـــار زود انـــزالی هســتــند منــاسب اســت و چون امــکان تحـریــک همزمـان کلــیـــتوریـــس وجود دارد برای زن تحریــک بیــشـتـــری ایـجــاد می کنــد.

3- رابـــطـــه جنــســـی در پوریـشـن معـــمول یا رو در رو:

در ایــن شیوه رابـطــه جنسی زن در پاییـــن قرار گرفـته به پشــت می خوابد و پاها را کمـی باز کرده و مرد در بالـا و بین پاهــای زن قرار گرفـتـــه و عمــل دخول را به آرامی انجـــام می دهـــد. در ایـن وضعـــیـت مرد تحــریــک زیادی را تجربــه می کند و ایــن وضعیـــت برای مردانــی که زود انـــزالـی دارنــد و یا زنـــانـــی که دیـــر به ارگاسـم می رســـند مناســب نیسـت.

4- دخول در پوزیـــشــن پهـــلو به پهـــلو:

زن و مرد در کنار هم قرار گرفـــته و یکی به پهــلوی چپ و دیـگــری به پهلوی راســت درست در کنـار هم قرار می گیرند. زن کمی پای بالایــی را بلند کرده و مرد به آرامی دخول را انـــجام داده و تحریـــک به کنـــدی و آرامـــی صورت می گیرد.

5- دخول در وضعـــیت سگی:

در ایـــن روش دخول، زن بصورت چهـار دست و پا روی زمـــیـن یا تخـــت قرار می گیرد و مرد در پشــت او قرار گرفـته و به آرامــی آلت خویش را درون واژن یا مجرای تنـاســـلـی زن فرو می کنـد و تحـــریک را آغــاز می کنـد. در ایــن وضعـیـت نیـــز نقــطه جی در زن با حشفه مرد تمــاس یافــته و هر دو تحـریک زیـــادی را تجـــربـــه می کنـــند.

6- دخول در وضعیــت سوارکـــاری معکوس:

در ایــن پوزیشـن دخول زن به گونه ای روی مرد می نشــیـــنــد که پشت او به مرد می باشـد و در ایــن وضعیت چون نقـطه جی در زن با حشفـــه در مرد در هنـگــام دخول منطبق می گردد هر دو طرف تحـــریک زیـــادی را تجـربــه می کنــنـد. مردان دچـار زود انــزالی بهـتــر اســـت ایـــن وضعیت را تجــربـــه نکــنند. ولی زنـانــی که دیـر تحـریــک می شوند این وضعــیـت برایشـــان خوب است.

7- رابـــطــه جنــســـی در پوزیـــشن سوار کاری:

در ایـــن روش دخول، مرد به پشــت دراز می کشد و زن بر روی او و بگونه ای که صورت ایـــشان مقـابـــل هم باشــنــد می نشیـــند و دخول به آرامی و با کمــک زن صورت می گیــرد. در ایـن وضعــیــت تحـــریــک به عهـده زن می باشد و او به آرامــی بالـا و پایــیـن شده و تحــریـــک را انـجــام می دهــد. ایـــن روش بهــترین وضعیـــت برای مردهـــای دچـــار زود انـزالی اســـت. چرا که هنگـامـــی که مرد احساس کرد انـــزال نزدیـــک اســت از زن می خواهـد که تحــریـــک را متوقف کند و هنــگامـی که آرام شد مجـــددا تحریـک از سر گرفـته می شود.

بدین ترتـیـــب امـکــان افــزایــش مدت زمــان دخول تا انـــزال مرد فراهـــم شده و هم زن می توانـــد ارضا شود و هم مرد می توانـــد با تاخیــری که در زمــان انزال خود ایجاد می کنــد لذت بیــشتری از رابـــطـــه ببــرد. در زنان باردار نیز ایـــن پوزیشـــن رابـــطه جنـسی از همه وضعیـــت ها بهتــر اسـت.
برای دخول و برقـــراری رابـطه جنـسی روشهــای مختلفی وجود دارد

نکاتـــی دبـاره پوزیـــشــن های رابطـــه جنــســـی

در رابـطه جنسـی وضعـــیـتهــای دیگــری نیـز برای دخول وجود دارد که تجـــربـه آنها هیـجان خاص خود را دارد. زنان و مردان برای آنکه رابـــطــه جنـــسی آنها بصورتی تکـراری و یکنواخـــت در نیایـد و از تنوع و حس بیشـــتــری برخوردار گردد می توانــند وضعــیتهـــای مخــتلـف را تجربـــه کنـــند و حتـی وضعیـــتهـای جدیــدی را ابداع نمـایـــنـد. نکتـــه ای که وجود دارد توجه به آرامــش و آسایش دو نفـر در حیــن رابـطــه جنسی اســت.

هر چقـدر وضعـــیت انتخاب شده هنـگـــام رابطه جنسـی برای دو نفر راحـــت تر و بهتــر باشـد لذت بیـشـــتــری هنگام نزدیکـــی خواهند برد. برخـــی از مردان به این نکـته توجه ندارنـــد و وضعـــیــتی انـــتــخــاب می کنــند که در حین نزدیـکــی زن آرامــش نداشـــته و درد و رنـج زیــادی را تحـــمل می کنــد که درســت نیست.در هنـگـــام دخول بایـد طمـــانـــیـــنه و آرامش داشـت و از فشار و تحریک بیش از حد پرهیز کرد. وضعــیت منـــاسب انتخــاب نمود و تلــاش کرد تا نقطـــه ارضـــا طرفــین بر هم منطبــق گردد. زمـــانــی که زن به آستـانـــه ارگـاسم نزدیــک شد و حرکات منــظم واژن او شروع شد و نزدیک به حد ارضـا رسید به تدریج بر شدت تحــریــکـــهــا افــزوده می شود تا هم زن به ارضـا برسد و هم مرد به انزال برسد و ارضـــا شود.

چون در رابـــطــه جنــسـی مرد زودتر تحـریـــک شده و ارضــا می گردد بهـــتر است مرد تحریک را کنـترل کند و توجه به وضعـیـت زن نیـــز داشته باشد تا زمانــی که زن آمـــادگی لازم را پیـــدا نکـــرده بود بایــد تحریک به آرامی صورت گیرد تا از ارضـــای مرد جلوگیری شود. برای راحتــی بیـشتــر می توان از تعـــدادی بالـش استفاده کرد و در زیـر سر و زیــر گودی کمـر گذاشـــت تا زن در حیـن رابطـه جنـــسـی درد و رنج نکـشـد.در حین رابـــطـــه جنــسی نیــز بایـد کسی که تحریـــک را بر عهده دارد بگونه ای این کار را انـــجـــام دهد که طرف مقابــل را هم مد نظـر قرار دهد و شدت و ضعف تحریک بگونه ای باشـد که طرفــین رابطـــه بتوانـــنـــد همـــزمان با هم به ارگــاسم برســـند.

دخول با روش های مختلف و شهوت بیشتر بین زوجین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.