دردهای واقعی ناشی از افسردگی را جدی بگیرید

برخی افراد مبتلا به افسردگی ممکن است علائم بسیار شدیدی را تجربه کنند و در پی دریافت کمک باشند. برخی دیگر ممکن است چنان علائم خفیفی داشته باشند که حتی به افسردگی مشکوک نشوند در ادامه جزئیات بیشتر دردهای واقعی ناشی از افسردگی را جدی بگیرید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طی چنـد روز اخـیــر خبر خودکـشی کیـــت اسپــید، طراح مد، و آنـــتونی بوردیـن، سرآشپــز مشــهور، بار دیـگر توجه جهـانـــی را به سوی بیــمـاری افـسـردگــی معــطوف کرده است.

به گزارش “تودی”، افـسـردگی عامـل خطــرآفریـــن اصلـی برای خودکشـــی اسـت. بنـابــر گزارش سازمان جهــانی بهداشـــت، این شرایط دلـیل اصـــلــی ناخوشی و ناتوانی در جهـان نیـز محــسوب می شود و بیــش از 300 میلیون نفـر از آن رنج می برند.

نرخ ابـتلـا به افسردگـی بین تمام گروه های سنـی رو به افـــزایش اســـت، امــا فقدان حمایت برای موضوعات سلـامـت روانی در ترکـیــب با ترس عمومی از برچسـبـــ‌زنی اطــرافیان به معنـــای آن است که افراد بسـیاری درمـان مورد نیــاز برای زنـــدگــی سالــم و سازنــده را دریافـت نمی کننــد.

برای افراد مبــتـلا به افسـردگی، توانــایـــی صحبـــت کردن با فردی عزیـز یا مورد اعتمـاد اولیـــن گام برای یافــتـــن درمان و بهبودی اســـت. افـــسردگـــی خطر برخی بیماری ها و اخـتـــلـــالـات جدی، از جمــلـــه اعـتـیـاد، تمایــل به خودکـشـــی، دیـابـت و بیـــمـاری قلـــبی را افزایش می دهد که از بزرگـــترین قاتــلان در جهـــان محــسوب می شوند.

همچـنــین، اگـــر نگـران فردی هسـتــیـد و فکر می کنــید وی به افسردگــی مبتـــلا شده یا قصد خودکشـی دارد بایـد این مسـالــه را ابراز کنید. برخـــی به اشــتـباه فکر می کنـــنــد که صحبت درباره خودکشـی خطر انجــام این کار را افــزایش خواهــد داد، امـــا در واقـــعیـــت ایـن گونه نیسـت، بلــکـه می توانـــد موجب نجات زندگی فرد بیــمار نیز بشود.

برخــی افـــراد مبتــلا به افـــســـردگی ممـکــن اســـت علـــائم بسـیار شدیــدی را تجربه کنـنـد و در پی دریـــافت کمــک باشنـــد. برخـــی دیـگــر ممـکن است چنـــان علــائم خفـیـفـــی داشـتـه باشــنـد که حتــی به افــســردگی مشـــکوک نشوند. افـراد مبتلــا به افسردگـی خندان ممـکن است در یک نمـــایش عمومی، محـل کار یا کنــار خانواده خود حضور داشته و وقت بگذرانـند، اگـرچه از درون رنج می برنـد.

اگر فردی به ناگــاه پس از افـــســـردگـــی شدید احـــســاس آرامش و شادی را بروز می دهد، این می تواند نشانه ای هشدار دهـنده از تصمــیم وی برای اقدام به خودکـــشـــی باشــد.

یک باور اشتبــاه این اسـت که افـــراد افـــســـرده بایـد غمـــگــیـــن و ناراحــت باشند اما برخــی افــراد ممــکن اســت با بی حســـی یا احــسـاس عصبــانیــت به جای ناامـــیدی مواجـــه باشــنـد.

برای تشـــخـیص افـــســـردگــی می توانــید به سرنـخ هایی ظریــف توجه داشـته باشید، به ویژه اگر حالــتــی پایـدار داشتــه باشــنـــد که در ادامــه به برخـی از آنهـــا اشــاره می شود.

متوجه تغـیــیــراتـــی در خواب شده ایــد

آیا تا پیش از این مشـکلی در به خواب رفتن و خواب باقــی مانــدن نداشـــتــه ایـد، امــا اکـــنون دیگـــر شرایـط ایـن گونه نیست؟ آیا تا پیــش از ایـــن با شش ساعت خواب خوب شبـانه عملــکـرد خوبی در روز بعد از خود ارائه می کردیـد، اما اکـنون دوست داریـــد بیــش از هر زمان دیگری بخوابـیـد؟

تغیـــیر در الـگوهای خواب می توانــد نشان دهنده ابـــتــلا به افـــســردگـــی باشــد. خواب انـرژی مورد نیـــاز بدن را تامــیـن می کنـد و امکان ارائه عمـلکرد خوب فراهم می کنـد، امــا خواب برای افــراد مبتــلـا به افــسردگی شرایطـی احـیاکـــنــنده و انـرژی بخــش نیــست و آنها احـساس شادابی و سرزنـدگـــی نخواهند داشت.

همچنـیـــن، افراد ممــکـن است شرایـطی به نام بی قراری روانـــی-حرکــتی را تجـــربه کنــند که می توانــد موجب بی قراری و ناتوانــی در احــسـاس راحــتــی و آرامـــش شود.

ذهن شمـا پریـشان و سردرگــم است

ایـــن که افـراد از نظر شناختـــی تا چه انـدازه خوب عمل می کننــد، عامـلــی موثر در تفکر و آگـــاهــی ذهـــنـ‌ اســت. گاهی اوقات افـــراد نمی تواننـــد به مدت 30 دقیـــقـــه سر جای خود نشـــســـتـه و تلویزیون تمـاشــا کنند، کتاب بخوانند یا هر کاری که نیازمـند تمـــرکــز اسـت را انــجـــام دهــند.

یکی دیــگـــر از نشــانــه های ظریف افسردگــی ممـــکن اســت شامـــل نوعی کنـــدی در تفکـر، فراموشی و دشواری در تصـمـیــم گیــری باشــد.

شـما بیـش از حد نگران هستید و بیش از حد فکر می کنــید

نام بالـیـنی برای نگــرانـــی و تفــکر بیش از حد نشـــخوار ذهــنـی (Rumination) اســت. این شرایط می توانـــد احتمــال ابـــتـــلـــا به افـــسردگی و طولانی‌ــتر شدن دوره های افـســـردگـی را افـــزایـــش دهــد.

در نشخوار ذهنـــی مردم اساسـا در یک حلقـه موقعـیــت های منفـی تکـــرار شونده گرفــتـــار می شوند یا موقعیت های عادی را با دیــدی منـفی در نظــر گرفـــتـه یا بیــش از حد به تجزیـه و تحلـــیل موارد مخـــتــلف می پردازنـد. افرادی که در ایـن شرایـط گرفـــتار می شوند دربـــاره موضوعی مشابه بارها و بارهــا صحبـت می کننـــد که تحـــمل این شرایط برای افـرادی که در اطــراف آنـــها هسـتـــنـــد را دشوار می کنـد. این ممکـن است به دوری گزیـدن از فرد بیــمار منـجر شود که به نشخوار ذهـنی، افـسردگی، احـــساس کم ارزشـی و اعــتمــاد به نفـس کمــتـر منـــجـــر می شود.

وزن شمـــا تغییر کرده اسـت

تغــییرات وزن می توانـــند نشـــانـه ای هشـــداردهنــده از ابـــتــلـــا به افــسردگی باشــنــد. برخی افـراد مبـتلـا به افـــســردگــی ممـــکـــن اســـت بیش از حد غذا بخورنــد، در شرایطــی که برخی دیگـر تمـــایــل کمـتری به غذا نشان می دهــند.

این تغـییرات در الگوهای غذا خوردن ممکـن است با خســتـگی و عدم رضـایت همراه باشنــد. بیــشتــر افراد از یک وعده غذایــی خوب لذت می برنــد، اما آنـــهایـی که افسرده هســتـــند حتی انــرژی و علاقه خود به غذا خوردن را از دست می دهــند یا ممــکن اســت اشـتـیاق به غذا خوردن در آنها افـــزایش یابـــد.

غذا خوردن بیـش از حد یا بی اشتهایی ممکن اسـت رابـطــه چنــدانـی با گرسـنگی نداشتـــه باشـــنـــد زیرا افسردگـــی می تواند بر مواد شیــمیایـی یا بخش هایی از مغـز که با احـــساس رضایـــت و کنتــرل اشــتــهـــا مرتـبــط هستــند، اثرگـــذار باشـد.

علـــاقه ای به برقــراری ارتـــبـاط با دیگـران نداریـــد

اگــر متوجه شده ایــد فردی که پیـــش از ایـن اجتمـاعی بوده و رابطـه گرمــی با خانواده، دوستان، یا همـــکــارانــش داشتـــه است، اکـــنون حتــی از حضور در فعـالیت های عادی نیز طفره می رود ممــکــن است با یک مورد افسـردگــی مواجـــه باشـیـــد.

انـــزوای اجتـــمـاعـــی و دوری جســتن از جمــع از علــائم شنــاخــتـه شده افـسردگــی هستـــند. نشانـه دیگری که بایـــد به آن توجه داشتــه باشــید کاهـــش در بیان عاطفــی است. شمـــا حتـــی می توانید ایـن را در چهـره فرد نیـز مشاهـــده کنـید زیرا عضلات صورت کمتــر به کار گرفتــه می شوند.

درد زیــادی دارید

افــسردگـــی آسـیب‌ــرســـان اســت و ممـــکـن اســـت موجب بســیاری مشکلات جسمانــی غیــر قابل توضیـح، از جمله سردرد، مشکـلات گوارشـــی و کمر درد شود. درد بسیار واقـــعــی است و برخـی افــراد ممکن اســـت برای دردهـای مبـــهــم خود به پزشـــک مراجــعه کرده و ابتلا به افـــســـردگـــی در آنهــا تشـــخـــیص داده نشود، در شرایطـــی که سرچشـه تمامی مشـــکـــلــات محـــسوب می شود.

درد و افــسردگی برخـــی از مواد شیمـیـــایـــی مغزی مشـابه را به اشتراک می گذارنـــد. ایـــن مواد شیـــمــیـــایی از طریق مســـیـــرهــای عصبـــی مشـخص سفـــر می کنـنـــد. نتـیجـه نهــایـــی ایــن است که افسردگــی می توانــد حساســیــت مغـــز به درد را تغــیـــیــر دهد.

افـــسـردگـی و بیــمــاری قلبی نیــز دســـت در دســـت یکـــدیــگر دارنـد. پژوهش ها نشـان داده انـــد افـــرادی که به افسـردگـــی و بیمــاری قلـــبــی مبــتلا هسـتـنـد در معـرض خطـــر بیـشتر مرگ قرار دارنـد. و افـــسـردگـی همانند فشـار خون بالـا و کلــستـــرول بالـــا یک عامــل خطرآفـریــن برای بیـــمـــاری قلـــبـی اســـت.

دردهای واقعی ناشی از افسردگی را جدی بگیرید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.