درد اولین رابطه جنسی و از دست دادن پرده بکارت

اولین رابطه جنسی در دختران باکره کمی دردناک می باشد و باید این درد را تحمل نمایند پرده بکارت در افراد مختلف متفاوت می باشد و پارگی در دختره های باکره درد بسیاری دارد پرده بکارت در حین  دخول با مرد پاره شد و شما دیگر دختر باکره نمی باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درد اولین رابطه جنسی و از دست دادن پرده بکارت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : از دسـت دادن بکـــارت زمـــانی است که یک زن با یک مرد رابطه دخولی برقـــرار کنــیـــد. ولی حقـــیــقت ایــن اســت زمـانـــی که صحــبت از بکــارت به میان می آید باید انواع دیــگـر رابــطه جنسی را هم در نظر بگیـرید.

از دست دادن بکــارت چه حســـی دارد؟

اگــر در زنـــدگی خود هنوز رابطه جنســی را تجـربـه نکـرده ایـــد یعنــی باکره هستـــیـــد. الـــبـتــه در مورد نظرات متــفــاوتی وجود دارد. برخی معـتــقدنـــد از دست دادن بکــارت زمـــانـی است که یک زن با یک مرد رابـــطه دخولی برقرار کنــید. ولی حقیـقت این است زمـــانی که صحـــبـت از بکـارت به میان می آیـــد بایـد انواع دیـــگر رابــطه جنـســی را هم در نظـــر بگـیـــریـد. خیــلـــی از دخــتران نگـــران اتـــفـاقی هستـــند که موقع از دســـت دادن بکارتـشان رخ می دهـــد. به خوانـــدن این مقالــه ادامــه دهید تا اطــلاعــاتــی که می خواهیــد را بدست آوریـد.

وقتی بکارتــتـــان را از دسـت می دهیـــد چه اتـفـــاقی می افـــتد؟

اغلب دختــران تا رســیدن به سن 17 سالگی رابــطه جنـسی را تجـــربه نمـی کنــنـد. بسیاری از آن ها با وجودی که در ایـــن سن ازدواج می کنـنـد ولی چون هیچ آگــاهــی ای در مورد زمانی که بکارتشــان را از دســـت بدهـند ندارند از داشتن رابــطـه اجتنـاب می کننــد.

مهـــم تریــن نکــتـــه برای زنـان ایـن است که بدانـــنـــد فقـــط زمـــانــی بکــارتـشـان را از دست میـدهـــنــد که پرده نازکـــی hymen که درون واژن قرار گرفــته در طول رابـــطه دخولی از بین برود یا به اصـــطــلـاح پاره شود.

در زمــان اولین رابطه جنــسی پرده بکـــارت کشــیـده شده باز می شود و حتی ممــکن است باعث ایجاد دردی مخـــتـصــر و کمی خونریزی شود. برخـی زنان باید با انـــگـشــت بکــارت خود را به صورت کامل بردارنـــد. پرده بکارت زمانـــی که پاره شود دیگر به هیچ عنوان رشد نخواهـد کرد یا دوباره به هم جوش نخواهــد خورد و ترمــیــم نمــی شود. در برخـی موارد پرده شمـا در حیـن رابطـــه جنسی پاره نمـی شود مگر ایـن که دخول عمـــقی انجـام شود.

از سوی دیگر زنــان معـمولا متوجه درد رابطـه دخولی نمـــی شوند مگــر ایـن که میــزان روان کنـــنده ترشح شده در واژن کم باشد. اگــر حین رابــطه جنســـی درد داریــد بهــتـر اسـت با پزشــکـتان مشورت کنــید تادلیـــل مشکـــلـتان را پیدا کنـــد.

نکــتــه مهـمی که حتمـا باید در نظـر داشتـــه باشـــیــد این اســت که حتی با وجود بکــارت بدون رابــطـــه دخولی، یا در اولین رابـطــه و حیـن از بیـن رفتن بکــارت احتمال بارداری وجود دارد. مایـــع منــی یا مایعی که قبل از انـــزال از بدن مردان خارج می شود اگــر در روی واژن یا داخـــل واژن بریــزد ممکن است منجــر به بارداری شود. بنـابــرایـن بهتر است برای پیشـــگــیری از بارداری ناخواسته و همـچـــنــین عفونت از قرص های هورمونی یا کانــدوم اســتفاده نمایـــید.

چگونه می توان درد اولین رابطـــه جنـسی را کاهـــش داد؟

بســیــاری از زنـان در مورد این که هنـــگام پاره شدن بکــارت واقـعــا چه اتـــفای می افـتد و قرار است در حیـــن رابطه جنســی بعـــد از آن چقـــدر درد بکـــشند نگرانـی داشتـه و سوالــات زیـــادی برایـــشان بوجود می آیــد. در اولین رابطـــه جنــسی ممــکــن اســت کمـــی درد احســـاس کنیـــد ولی اگـــر زمـــان کافـــی برای پیــش نوازی صرف کنید و به اندازه کافــی روان کننده از واژنـــتـان ترشـح شود و عمل دخول به آرامی و با حوصله انـجـــام شود حینــن دخول درد کمـــتری احـساس خواهــید کرد و شاید هم دردی حس نکنـید.

اگر برای رابـــطـــه ترس داشـتـه باشـیـد باعث می شود درد بیشتـــری حس کنــیــد بنابـــرایـــن لازم اسـت آرامش خود را حفـــظ کرده و ترس تان از اتفــاقی که قرار اســـت بیوفتد را کنـــاری بگـــذاریـــد تا دردی حیـن رابطـه احـــساس نکنـــیــد. اگــر استرس داشـــتــه باشـــیـد به انـــدازه کافـــی روان کنـنـــده در واژن ترسح نشده که خود منـــجر به دخول دردنـاک خواهـــد شد.

نکاتی که برای اولین رابطه جنـــسی باید در نظر داشته باشـــید

اولین رابطه جنــسی ممـکـــن است آنـــقدر که تصور می کنـید لذت بخــش نبــاشـــد. احتمالـــا ذهـــنـــتان به قدری درگیر چیــز های مختــلـــف خواهـد شد که توجه تان از رابـــطـه جنـــسـی دور شده و در نتـیجـــه کمی درد احـــســاس خواهـید نمود. از اولیـن برخورد جنــسی خود توقع زیـــادی نداشته باشیـد بویژه اگـر اولین تجــربه شریک زنــدگـیــتان هم باشد.

تجـــربه ای که در اولین رابـطـــه جنــسـی دارید قرار نیـــست در طول زنــدگــی جنـسیــتان ادامه داشـــتــه باشد

با کســـب تجربـیات بیشـتــر در رابـطـه های بعـــدی می توانـید احساسات بهتـری را تجربــه کرده و رابـــطه ای هیــجان انگـیـز، لذت بخش و بیــاد مانـدنــی داشتـــه باشید. آمــاده تجربـه های جدید باشـــیـــد.

حتــی ممکـن است در طول اولین رابطه جنســی به ارگـــاسم نرسید

زنـان معمولا در اولین رابـــطه جنســـی خود ارگاسم را تجـــربه نمـی کنـند مگر ایــن که واقـــعـا خیـلی خوش شانس باشـیـــد بنــابـرایــن انـتــظـــار تجــربه اوج لذت جنسـی در اولین رابـــطه کمــی زیـــاده خواهــی است.

همیـــشـــه قبـل از شروع رابــطــه یک مکـان بدون اســتـــرس را انتــخــاب کنــید

اگـر مدام نگران مطــلع شدن دیـگـران از کاری که انــجـــام می دهـــید باشــید هرگـــز لذت نخواهـید برد. بهـتریـن کار ایــن است که رابـــطه را در مکـــانـی امن و در آرامـــش انجام دهید تا اعــصاب شما آرام گرفـتــه و رابــطه جنســی برایــتـان لذت بخش تر باشد.

احـساس گنـــاه نداشـتــه باشید

بسـیـــاری از دخــتـــران جوان به خاطـر از دســـت دادن بکارت احساس گناه می کننـــد ولی بایــد بدانـــیــد که این مســاله یک روند کاملـــا طبـــیــعـــی از تغــیـیـرات رو به جلو زنـدگـی شمــاســـت و به جای احساس گنــاه سعــی کنـید از ایــن که وارد مرحـله جدیدی از زنــدگـی شده ایــد و می توانیــد حس های خدادای جدیـدی را تجــربـه کنیـــد، لذت ببــرید و نیازی نیـســـت که از داشتن ایــن رابطـه خجـالت بکشیـــد.

برای هر اتفـاق عجیــب و غریـــبـــی آماده باشــیـد

وقتـی زن و شوهر هر دو بی تجربه هستــند احـــتــمـــال ایـــن که اتـــفــاق عجــیبی حیـن رابــطـــه بیوفتــد، وجود دارد. هیـچ چیــزی نبـــایــد شما را سرخورده کند. اگر اتـفاق عجــیــبـی حیــن رابطه پیش آمد مثل خارج شدن گاز یا شنـــیدن حرفـــی از شوهرتـان که خوشتان نیـایـد، جدی نگـــرفــتـــه و از آن بگذریــد باید بدانید این اتـــفـاقات کامـلـا طبــیعـی بوده و همــه زوجیـن آن ها را تجربـه می کنـــنــد.

با ناراحــتی بعـد از دســـت دادن بکـارت کنار بیـایـید

در حالـی که راه کار های زیــادی برای کمــتر شدن درد اولین رابطه وجود دارد ولی ممکن اســـت بعد از آن دچــار ناراحـتــی شوید. خبر خوب این اسـت که برای مقــابلـه با درد و خونریزی بعـــد از اولیـــن مقــاربــت می توانــید از مسـکـــن های بدون نسـخه استـفاده کنــید. اگــر سنــتان کمتــر از 19 سال است از مصـرف آســپـریـن اجتــنـاب کنـیـد. در صورتـــی که خونریــزی داشــتـید بهـتــر اســت تا چنـد روز از پد بهــداشـتــی استـفـــاده کنــیــد. فقــط در صورتـــی که بعد از رابطـه درد شدیدی داشـــتید باید به پزشــک مراجعـــه کنــیـــد.

درد اولین رابطه جنسی و از دست دادن پرده بکارت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.