درد در ستون‌فقرات،ضعف عضلانی نشانه های پوکی استخوان

پوکی استخوان در برخی از افراد در سن جوانی پدیدار می شود نرمی استخوان از زانوها شروع می شود و وقتی راه می روید دچار شکستگی استخوان می شوید و این امر نشان می دهد که شما دچار بیماری پوکی استخوان شده اید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر در ستون‌فقرات،ضعف عضلانی نشانه های پوکی استخوان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: نـــرمیـــ‌ استخوان به نرم شده و ضعــیـــف شدن استخوان در کودکان گفـــتـــه میـــ‌شود که معــمولاً به‌دلـــیل کمبود شدیـد و طولانی ویتـــامـــیــن D اتفـــاق میــ‌ــافــتـد.

ویتـامـیـن D جذب کلـسـیــم و فسـفــر را از طریق دســـتگــاه گوارش بالـــا می‌ـبرد. کمـبود ویتـامــیـــن D حفـظ سطــح نرمـــال کلـــسـیــم و فســـفر در بدن را دشوار میـــ‌ـکــنـــد که همین میـ‌ــتوانـــد منجــر به نرمـیــ‌اسـتخوان شود.

افـزودن ویتـــامــیـن D یا کلـــســیم به رژیمـــ‌غــذایی میــ‌ـــتوانــد مشکـلـات استـخوانی ناشی از نرمیــ‌ـاســـتــخوان را برطـرف کند. امــا وقتـی نرمی‌ـاستــخوان به دلـایل دیـگری ایجــاد شده باشد، ممکـــن اسـت فرزنـدتـان به داروها و درمانـ‌های دیگری هم نیاز پیـدا کنـد. بعــضی ناهنـجـــاریــ‌ــهای اســـکـــلتی ناشی از نرمـــی‌ـــاستخوان با عملــ‌جــراحی قابـل‌اصلـاح اســـت.

علائم

نشــانــه‌ـهــا و علـــائم نرمـــیـ‌ اســتــخوان عبـــارتـند از:

تاخیــر در رشـــد
درد در ستون‌ـفقـــرات، لگــن و ران‌هـا
ضعـــف عضـلـــانــی

ازآنجـــا که نرمــیــ‌ـــاسـتخوان صفـــحـات رشد انـتــهـــای استخوانــ‌ــهای کودک را نرم میـــ‌ـکـند، ممــکـن اسـت منجــر به ناهنجـــاریــ‌ــهای اسکلـــتـی زیـــر شود:

کمـــانـــی شدن پاهــا یا زانوی ضربــدری
ضخــیم شدن مچ دست و پا
پیش آمـدن قفـــســه‌ی سیــنــه

چه زمـــان به پزشــک مراجعه کنــید

اگــر فرزنـــدتــان دچار درد اسـتخوانـــی، شعف عضلــانـــی یا ناهـنـــجـاریـــ‌هـای بارز اسـکــلتــی بود، به پزشک مراجـــعـه کنـید.

عوامل

بدن برای جذب کلســیم و فســـفـــر از موادغذایی به ویتـــامـــیــن D نیـــاز دارد. اگر ویتــامیـن D کافــی به بدن فرزند شما نرســد یا اگــر بدن او برای جذب ویتـــامـیــن D مشکـــل داشــتـــه باشـــد، او دچـار نرمــی‌ اســـتخوان خواهــد شد. معمولاً کمـبود کلـــسیـم و ویتامین D می‌ــتواند منجر به نرمـــی‌استـخوان شود.

کمبود ویتامـــیـن D

کودکانی که از دو منبـع زیـــر ویتامیـن D کافـــی به بدنشـان نمی‌ـرســد دچــار کمبود این ویتــامــیــن میـــ‌ـشوند:

نور خورشید. پوست با قرار گرفتــن در معـــرض نور خورشــید ویتــامـیــن D تولیـد میـ‌کـــنـد. کودکـــانی که در کشورهـای پیشرفته زنــدگــی میــ‌ـــکنــند معمولاً زمــان کمتــری را بیـرون از خانــه سپـــری می‌کـــنـــنـد. همچـنیـن معمولاً از کرمــ‌هــای ضدآفـــتاب استفاده می‌کــنـــنـــد که جلوی اشــعـات نور خورشید را که به تولید ویتـامـین D توسط پوست کمـــک میـــ‌ــکــنــد، میـــ‌گیــرد.
موادغذایـــی. روغنـــ‌ـــماهــی، ماهـیـــ‌ــهـای چرب و زردهـــ‌ی تخم‌ـمـرغ حاوی ویتــامــیـــن D هستـنـد. همــچـــنین به بعـضـی موادغذایـی ازجــمـــله شیر، سیــریـال بعـضی آبمـــیوه‌ـهــا هم ویتـــامیـن D افــزوده می‌شود.

مشکل در جذب

بعضـــی از کودکــان با بیـــمـاری‌ـهـایـی متولد میـ‌ـــشوند که بر جذب ویتامــیـــن D توسط بدن اثـر میـ‌گـــذارد. بعضـــی از این بیـــماریـ‌ــهــا عبــارتـنــد از:

بیــماری سلــیـــاک
بیـــمــاری رودهـــ‌ی التهـــابــی فیــبروز کیـســتی
مشکلــات کلـیوی
عوامــل خطـــرزا

عواملــی که احتـمــال ابـتلـای کودکـــان به نرمی‌اســتـخوان را بالـــا میــ‌ــبـرد، عبـارتـــنـــد از:

پوست تیـره. پوستــ‌های تیــره به اندازهـ‌ی پوستـــ‌هـــای روشن به نورخورشــیـــد واکـنش نمــیـ‌ـــدهــند، به همین دلیل ویتـامیـن D کمـــتــری تولیـــد میــ‌ـــکنــنــد.
کمبود ویتامیـن D در مادر طی دوران بارداری. کودکــی از که از مادری با کمبود شدید ویتامـــیــن D به دنیا میـــ‌اید ممکـــن اســـت بعد از تولد علائم نرمیـــ‌اســـتــخوان داشــته باشد یا چنــد ماه بعـــد از تولد به آن مبـتلا شود.
عرض جغــرافیــایی شمالـــی. کودکــانـی که در منـــاطـق جغـرافـــیـــاییـــ‌ـــای زنـــدگــی میــ‌ـکــنـنـد که نورخورشــیـد در آنها کمـــتـــر است، بیـشتر در معرض ابـتــلـــا قرار دارند.
تولد زودرس. کودکانـی که زودتــر از موعد متولد میـ‌شوند بیـشتــر به نرمـیـ‌اســتـــخوان مبتـــلــا میــ‌ــشوند.
داروها. بعضــی از انواع داروهای ضدتـــشـنــج و داروهای ضدویروسی که برای بیمـــاری HIV مورداســتــفاده قرار میـ‌ـگیــرنـــد، در توانایـــی بدن برای اسـتــفـاده از ویتامین D اخلـال ایــجــاد می‌ـــکـــنـــنـد.
مصـرف انحــصاری شیر مادر. شیر مادر به میــزان کافـــی ویتــامـین D برای پیـشــگـــیـــری از ابــتلـــا به نرمـــی‌اســـتـــخوان در خود ندارد. کودکـــانی که فقــط از شیر مادر تغذیه میـ‌ـکنـنــد باید از قطـرهــ‌ـــهای ویتامـین D اسـتــفـــاده کنـنــد.

مشـــکلات

نرمــی‌اســتـــخوان اگـر تحـت درمان قرار نگیــرد، منجــر به مشـکـلـــات زیـر خواهـــد شد:
نارســایــی رشــد
انـحنـای غیرعادی ستون‌فقرات
ناهـــنــجاریـ‌هــای اسـکــلــتـــی
مشـــکلـات دندان
تشــنـج

پیشگیــری

قرار گرفتـن در معرض نور خورشـــید بهـتریــن منـــبـع از ویتــامین D اســـت. در اکثر فصـــل‌های سال، ۱۵-۱۰ دقـــیقه قرارگــیری در معرض آفـتاب کافـی اســـت. ولی اگر پوست تیرهـــ‌ـــای داریــد یا در فصل زمســـتـان یا اگـر در منـاطــق شمـــالی عرضـ‌ــجغرافـیـــایــی زنــدگی می‌کنـیـــد، ممـــکـن است با قرار گرفتـــن در معـــرض نور خورشــیـــد ویتامین D کافی دریافـــت نکـــنید.

علـــاوه بر ایـــن، گفتــه میـ‌ــشود که بخاطر نگـرانـــی از ابــتلا به سرطان، نوزادان و کودکان کم‌ـــسنـ‌ـتر به ویژه نبـایـد در معــرض نور مستـقیــم قرار گیــرنـــد یا همـــیـــشه باید از کرمـ‌ـهـای ضدآفتــاب اســتـفاده کنـــنـد.

برای پیـــشـــگـــیــری از نرمیـــ‌استـخوان اطمیــنـــان حاصـل کنید که فرزندتـــان ا موادغذایـــی سرشـار از ویتامـــین D مثل ماهـــیـ‌ــهــای چرب، روغن ماهی و زردهـ‌ـی تخـــم‌مـــرغ یا موادغذایـــی زیــر که با مثل ماهیـ‌هــای چرب، روغن ماهــی و زردهـ‌ـی تخم‌مرغ غنـی شده باشـــنـد، مصــرف کنــد:

شیـرخشـــک
سیریال
نان
شیر، ولی نه موادغـــذایی حاصل از شیـر مثـــل ماست و پنیر
آب پرتـقال

برای اطـمینان از میزان ویتـــامین D موجود در موادغذایـی غنــی‌ــشـده حتمـاً به برچـــســـب‌ــهــای موادغـــذایــی دقت کنید.

اگر باردار هسـتید، از پزشـکــتان درمورد مصرف مکملـــ‌ـهای ویتامـــین D سوال کنـید.

ازآنـــجا که شیر مادر حاوی میزان کمــی ویتـــامـــیــن D است، همهـ‌ـی نوزادانــی که از شیـر مادر تغـــذیــه می‌کنـنــد بایـــد روزانه ۴۰۰ واحــد بیـن‌الـــمـــلـــلـــی ویتــامـــیـن D خوراکـی مصرف کنـنــد. آکــادمــی پزشـــکی کودکــان در امـریـکـــا توصیـه می‌کـــنـــد که نوزادانی که از شیرمادر تغذیــه میـــ‌ـکـنـــند یا آنهـــایی که کمتــر از یک لیتــر شیـر خشـک در روز مصـرف می‌کـــنـــنــد از مکـمـل‌ـــهای خوراکی ویتـــامـــیـــن D استفــاده کننـد.

تشـخیـص

پزشـک متـخـــصــص در طول معــایـــنـــه به آرامی روی اســتخوانـ‌ـهای فرزندتان فشار میـ‌ــآورد تا ناهــنـــجــاری‌هـای احـتــمــالــی را تشخیـــص دهد. پزشک موارد زیر را در فرزنـدتـــان بررســـی خواهد کرد:

جمـــجـــمــه. اسـتـــخوان جمـجــمه در کودکان مبـتـــلا به نرمی‌ـــاســتخوان معـمولاً نرمــ‌ـتر اسـت و سفت شدن جمـجمــه در ایـن کودکـان معمولاً دیرتر اتفــاق میــ‌ــافــتــد.
پاهـــا. باایــنکــه حتـا کودکـان سالم هم پاهـایشان کمــی کمانی‌ـــشـکـل است، کمانـی بودن بیش از حد پاهــا در نرمیـــ‌اسـتـــخوان بســیـــار متــداول اسـت.
سیـــنــه. بعـــضی از کودکان مبتــلا به نرمیـ‌استـخوان دچار ناهـنـجــاریــ‌ـــهـــایــی در قفســه‌ــیــ‌ــســـینـــه میـ‌ــشوند که باعــث می‌شود قفسـه‌ی سیــنـــه‌ــای پیـــشــ‌ـآمده داشـته باشـــنـــد.
مچ دســت و پا. کودکـانـــی که به نرمی‌ـــاســتخوان مبــتلـــا هستــند، معمولاً مچـــ‌ـــهایی ضخـیـــم‌ــتر از کودکـــان طبــیـعــی دارند.

رادیولوژی استــخوان‌های مشــکل‌ــدار میـ‌تواند ناهـنجاری‌ــهــای اســتـخوانی را آشـــکــار کنـد. آزمـــایش ادرار و خون نیز می‌ـتوانـــد تشــخــیـص ترمـــی‌ـــاســتــخوان را تایـیـــد کرده و روند درمان را کنـترل کنـــد.

درمــان

اکــثــر دلـایـــل ابتلا به نرمــی‌ــاستخوان با مصـــرف مکمـلــ‌ـــهای ویتامـــین D و کلســـیـم قابـلــ‌درمان هســـتنــد. حتـمـاً درمورد دوز مصرفـی به دستورات پزشـکتـان توجه کنــیــد. مصرف بی‌ـانـدازهـــ‌ــی ویتـــامــین D نیز می‌توانـد مشـکلـ‌ـساز شود.

عمـــلـــ‌ــهـای جراحـــی و سایــر عمـلــ‌ـــهــا

برای بعضی موارد پاهای کمانـــی یا ناهــنجـــاری‌های ستون‌ـفقرات پزشک ممـــکــن است برای اصـلاح طرز قرارگـــیــری اسـتخوان‌هـا حیــن رشـد از کفـــشــ‌هـــای مخــصوص و بریـس طبی استـفــاده کنند. ناهنجـاری‌هـــای شدیـد‌تـر اســـکـــلــتــی نیــاز به جراحی خواهد داشـت.

آماده شدن برای ویزیــت پزشـک

احــتمـــالــاً با مراجعه به پزشک خانوادگـی یا پزشــک کودکتان شروع خواهـیــد کرد. برحسب علت علـائم فرزنــدتان احـتـمـالـــاً به یک متـــخـصــص ارجاع خواهـید شد. در زیــر به اطلـــاعـــاتی اشاره میــ‌کـنــیـم که به شما برای آمــادهـ‌ــســـازی قبـل از ویزیـــت پزشک کمــک میـــ‌ـــکــند:

چه می‌ـــتوانید بکـــنیـــد:

قبل از مراجــعه به مطـــب پزشـک، فهرســتـــی از موارد زیــر تهــیـه کنـــیــد:

علائم فرزندتـان، حتا علائمی که به دلــیــل مراجعـــهـ‌ـی شمــا به پزشـــک مرتـبــط نباشـد و زمان شروع ایـــن علـــائم
اطــلاعات فردی مهم ازجـــملـــه داروها و مکـــملـــ‌ـــهایـــی که فرزندتان استــفاده میـ‌کند یا سابقــه‌ــی خانوادگــی
اطـــلـــاعــات مربوط به برنامهـــ‌ی غذایـی فرزندتـان، ازجمـــله موادغذایــی و نوشیدنـــیـ‌هـایـی که به طور معـمول استـفـــاده می‌ـکنـد

از پزشکـتان چه انــتظــاری داشته باشـــید:

پزشـــکــتـــان ممکن است بعضی از سوالـــات زیـر را از شما بپرسـد:
فرزندتـان چد مدت یکـبـار خارج از خانــه و در فضای باز بازی میــ‌کنـــد؟
آیا فرزندتـان همـــیشه از کرمـــ‌های ضدآفتـاب اسـتفــاده میــ‌ـــکنــد؟
فرزندتــان از چه سنی شروع به راه رفــتـن کرد؟
آیا فرزندتـان زیاد دچار پوسیدگــی دندان میـ‌ــشود؟

درد در ستون‌فقرات،ضعف عضلانی نشانه های پوکی استخوان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.