درد ناحیه تناسلی دختران در شب زفاف

شب زفاف شبی است که یک دختر یک سکس از جلو را تجربه می نماید برخی از دختران این درد را نمی توانند تحمل نمایند و بیشتر به خاطر درد ناحیه تناسلی شب زفاف را دوست ندارند و نمی خواهند این درد را تجربه نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درد ناحیه تناسلی دختران در شب زفاف را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شــب زفــاف در خاطـره تمــامـی زوجهـای جوان یک شب خاطره انگیـــز است. کلـــیـه کسـانی که ایــن شب رو تجــربه کرده انـــد، بی شک تا آخـر عمر آن را فراموش نخواهند کرد.
منـــظور ما در این مقــاله شب اول عروسی نیـسـت. چون بســـیاری از افــراد ، قبـــل از عروسی ( که در عرف معمول است) آمیزش جنســی( بطور کامل) را تجــربـه میکــنـــنــد. پس منـظور این مقــالــه زمـــانــی اســت که دختر ازاله بکارت میشود . یعنی زمانی که دختـــر ، پرده بکارت خود را از دست میـــدهد.
ما در این مقـاله شب زفــاف را زمــانی میــگوئیم ، که دختران برای اولیـــن بار تجــربـــه سکس از راه واژن را می آزمــایـــنـد. همــانـطور که میــدانـیـــم تمـامـی زخمهــا، دردنــاک هستنـد بخـصوص اگر سطـــحی باشــند . به عنوان مثــال اگـر دسـت شمــا با دیوار زبـــری (مثــل کنیتـکـس) برخورد کنـد، درد به حد زیادی غیــر قابل تحـمـل اســت. این حالت دقیقـا برای دخـــتـــران مصداق دارد. آنهـــا درد بســیار زیــادی را در ضمن پاره شدن پرده بکـارت تجـــربـه میکـــنـند. و غیــر از آن ، درد بسیار زیادی هنـــگـام داخـــل شدن آلــت تناسلـــی در داخـل واژن (دخول) خواهــنـــد داشـت.
اول برای روشن شدن قضیه علـــت درد را مرور میکنیـم.
دو نوع درد در هنگام اولین تجــربـه جنـــسـی قابـــل درک اســت:
1- درد به علــت پارگـــی پرده بکـــارت .
ایـــن درد همانطور که در بالــا ذکـر شد به علـــت ایجاد یک زخــم سطحی در داخـــل واژن اســـت . که ایــنگونه زخـمـــها معـمولا دردنـــاک تر از سایر زخـــمها میـبــاشند . برای کنترل یا کاهش درد ، بهترین کار ایجـــاد معـــاشـقـــه طولانـی است . ایـن کار سبــب میشود تا دخــتر به مرحلـــه ارگاســـم یا نزدیــک آن برسد . رســیدن به ارگــاسم ، آستانــه درد را بالــا میــبرد و باعــث میـــشود که درد یا خیلــی کم شود یا قابـل تحـــمـل گردد . به عنوان مثـــال د رزمان ارگاسـم اگـر شخص گاز گرفتـــه شود درد را احـــسـاس نمــیــکــنــد یا درد بســـیار جزئی خواهد بود .
2- درد به علت دخول
این درد دقیقا درد به علـــت کشش دیواره واژن میــباشــد . شمـا وقتـــی بادکـنکـــی را برای اولیــن بار باد میـکــنید ، زور بیــشـــتری بکـار میبـریـد تا بتوانــید دیواره های بادکـــنـک را از هم باز کنــیـــد . ایــن حالت دقـــیـقـا دز واژن هم ایـــجـاد میـــشود . واژن برای اولیـن بار میخواهـــد باز شود . پس درد زیــادی را حس میـکــند . برای کنـتـرل ایــن درد دقـــیـقـــا مثـــل بالــا بایـد معــاشقه طولانـی داشت . تا هم واژن لیـــز شود و هم آسـتـانه درد افـزایش یابـد . برای این منظور میـــشود از ژل لوبریکـــانــت استـــفــاده نمود.

در کل برای آمـیزش بهــتر و کم درد در اولیــن تجــربـــه بایـد نکات زیر را توجه نمود:
1- معاشقـــه طولانی تا رسیدن به مرحـلــه ارگــاسم
2- اســـتفاده از ژل لوبریکــانـــت
3- بهتـر اســت دخـتـــر لبـه تخـت دراز بکشد . جوری که پاهـــای وی کاملـا روی زمیـــن قرار بگـــیرد . در این صورت کمتـــرین درد و فشـار به دخـــتــر وارد میشود.
4- دخـتــر را بایـد قبل از نزدیکی از نظـــر روحی آماده کرد
5- درصورت داشـتن درد شدیـــد از ادامـه نزدیــکــی خودداری کنـــید.

پارگی پرده بکارت معمولا دارای خونریزی کم اسـت . البتـه این قضــیــه به جثه زن و سن دخـــتـــر دارد. در بعـضی از موارد پرده دختـــر با نزدیکی پاره نمیـشود . در ایـــن حالـت حتـمــا بایــد با جراح زنــان مشورت نمود تا وی به روش جراحـی پرده را باز نمایـد.
تا 3 روز پس از نزدیـکی خونریزی بســـیــار جزئی ، طبیعـــی اســـت و نبــایـــد نگران بود.
در صورتـی که هر گونه سوال برای شمـــا پیش آمد حتمــا با ما مکـــاتبه کنـیـــد.

درد ناحیه تناسلی دختران در شب زفاف

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.