درد هنگام آمیزش،کمبود میل‌جنسی عوامل دوری زنان از رابطه زناشویی

زنان در حین رابطه جنسی و سکس درد شدیدی دارند و نمی توانند درد دخول را تحمل نمایند بیشتر افراد در حین نزدیکی درد دارند و نمی خواهند هرروز این درد را تجربه نمایند و مردان از این حالت خانم ها ناراضی می باشند چون نمی توانند رابطه جنسی با زن شان داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درد هنگام آمیزش،کمبود میل‌جنسی عوامل دوری زنان از رابطه زناشویی را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

1- نبود اشـــتیـاق

به گزارش سایت دانستن :آیا به ارگــاســم (اوج لذت جنـسی) میـــ‌ـرسید؟ برای خانـــمی که تجربه ارگاسم ندارد یا به اصـطـــلاح دچـار «آنورگــاسمـــی» است، بر اهـــمـیت ایـــن موضوع تاکــیـد بسیاری میـ‌ــشود.
روابطــ‌زنــاشویی به لذت، احـساس، اشتیاق و رهــایی نیاز دارد. یقیـــنــا زنــان از رابـــطــهــ‌ زنـــاشویی فقط رســـیدن به اوج‌ لذت یا ارگاســـم را نمـیـــ‌خواهـــنـد امـــا بدون رسیـدن به چنــین اوجی، میـلـــ‌ جنســی‌ـشــان کاهـش می‌ــیابـــد و روند تحریـک‌ شدنـشــان کندتــر خواهــدشد زیـرا بدن «عاقـــل» اســـت. بدن میـــ‌گوید: «چرا خودم را برای صعود به کوهی به زحمـــت بیــندازم که در قلهــ‌ـــاش برای من چیـــزی وجود ندارد؟»

پزشـــک متــخـــصـص به زوج یاد می‌ــدهــد چقدر طول میـــ‌کشد تا زنــی که ارگــاسم را تجربـه نکـرده است، به این اوج برســـد و چه کارهایی برای رســیـــدن به این اوج بایـد انجام داد و از چه وسایـــلی اسـتـفاده کرد.

2. درد

آیـا هنـــگام انـجام روابط‌ زنـــاشویی احســـاس درد می‌کــنـیـــد؟ خشــکی، درد هنگام آمیزش، گرفـتـگی عضــلات واژن، درد هنـگام تحــریـک‌ـشــدن، دردهـای پس از درمان سرطان میـــ‌ـــتوانــنـــد رابــطهـــ‌ زناشویی را مخـــتل کنـــنـد. در طول سال‌ــهـــای کارم از مشاهده زنـان فراوانی که می‌گفتــنـــد هنــگام رابــطــه زناشوییـــ‌ــشان از شدت درد دنـــدانــ‌ــهـــایـشـــان را به هم میـــ‌ـفــشــارنــد، شگــفتــ‌ـــزده شدهــ‌ـــام.
در اغلــب موارد یک علـــت فیزیولوژیک برای احـساس درد وجود دارد و زن بایـــد تحـتـ‌نــظـر متـخصـص زنـان یا گاهــی فیــزیوتراپـــیست درمـــان شود. پس از درمــان علـت فیزیولوژیک درد، درمانـــگر جنســـی به همـســـران کمــک خواهــد کرد دوباره چرخه روابط جنـــسی را به حرکـت درآورنــد.

اگر علت درد هنگــام برقــراری روابـط‌ــزناشویی علـــایـــم یائسگی باشد، می‌ـــتوان با هورمون‌ـها یا درمـان‌هــای طبیعــی آنـــهـا را برطـــرف کرد و مانـــع قطـــع روابـط جنسـی زوج شد. شایـــع‌تـــرین تشخــیــصــ‌ـهـــایــی که در ایــن موارد داده میـ‌ـشوند عبـــارتـــند از: واژیـــنــیســـموس (گرفـتــگی عضـلات مجرای بیـــرونی واژن)، وستیبولیـــت (درد در ورودی واژن )، دیســ‌ـپـــارونیــا (درد هنگام روابط‌ــزنــاشویی)، تقـــریبـــا همه این مشـکلات قابـل‌حـــل یا ‌بهبود هسـتنــد. لازم نیست حتی یک روز دیگـــر به تحمـــل درد ادامـــه دهــیـــد. به پزشک متــخــصص دردهای لگــنـی و درمانـــگر جنسی مراجعـه کنید.

3. تخـــیل

در «یک ماه» چند‌ـــبــار به روابط‌ زنـاشوییـ‌ــتــان فکر میــ‌کــنید؟ افکـار زنــان درباره روابـطــ‌زناشویی ممکن اســت از لذت ساده شنــیـــدن یک ترانه عاشــقانه که احســاسات مثبت یا حتــی احــســاسـات قبـــلــیـ‌شــان را در آنها برانـگـــیزد، متـــفـاوت باشــد.
برای زنانـــی که دچــار کمبود میلــ‌ـــجـــنسی هسـتـــنـد، همــه این انواع احســـاســـات مثـــبــت سودمـنـد اسـت. حتـی اگر کسی در پاســخ به پرســـش اول ایـــن بخــش، پاســـخ بدهـــد «دو‌ بار در ماه»، به حل مشکل زن امیـدوار میـــ‌شوم و میـ‌ـدانم که میـ‌توانـم روابطـ‌ـــزنـــاشویی زوج را به مسیــر طبیـعــی بازگــردانــم. با تشویق زن به اینکــه با همـسرش بر حداقـل یکی از ایـــن افکـار مثبت متــمرکز شوند و اجـــازه دهد میــلـــی پذیـرنــده در او ایـجـاد شود که آغــازگـر رابـــطــه باشد. سرانـجــام زمـــانـی میـ‌ـــرسد که مرد میـ‌توانـد تمــایل همـسرش را احسـاس کند

4. رابــطه

آیــا همسـرتان به شمـــا احـترام میــ‌ـگذارد؟ به حرفــ‌های شما گوش می‌ــدهد؟ ‌بار امور زندگــی به‌ـــطور منـــصــفانــه‌ای بین شما تقـسـیـم شده است؟
پرســیــدن چنـــیــن سوال‌ـهــایــی از زن اطلـاعــات بیـشتـری در اخـــتیـــار درمانـــگـــر می‌ـگـذارد تا ایـنـــکـــه فقـــط از او سوال کنــد از ازدواجش راضی اسـت یا نه و یک پاسخ ساده دفــاعی بشــنود.
کیــفــیت ارتــباط میـــان دو همــسر نقش مهمـی در کاهـــش میـل‌جـنـــسی زن دارد. در بیــشـــتـر زنـان «پیوند عاطــفـــی»، اسـاس تداوم تمایل جنـسی اسـت بنابراین او و همســـرش باید بیـاموزند که چگونه رفــتارهایشان را به شیوه‌ـای تغــیـــیــر دهـــند که رابـــطــهـــ‌ــ‌زنــاشوییـــ‌شان از بنــد «جنـگ قدرت» رها شود.
سوالـ‌ـــهـــای دیگــری که بایــد از زن پرسیـد ایــنـــهـــاسـت: آیـــا همسرش برایش جذابـیــت دارد و نظرش درباره جذابیـت خودش برای همــســـرش چیـــسـت؟ آیا از همـــسرش می‌ــتـــرســد؛ آیــا همـسـرش آدم بدخـلـقی است؟ از چه وقتـــی کاهـــش برانگـیـختگـی جنــســیــ‌ـاش شروع شد؟ پس از ماهـــ‌ــعــسل؟ پس از به دنـــیـا آمــدن بچـهــ‌ها؟ پس از یائسگی یا بالــا رفـــتن سن؟ آیا مشـکـــل بی‌وفایـی مطـرح بوده است؟

5. فیزیولوژی

آیا مشــکلـات خلقی بر تمایل جنــسی شمـا تاثیــر می‌گذارد؟ افسـرده یا مضطرب هستـــید؟ برای درمـــان اخـــتــلـــال‌ـــهـای خلقــی مانـنـــد افــسـردگــی داروهایــی مانــنــد فلوکسـتـیـــن که ممـکـن است میـل‌ـــجنسـی را مهــار کنـنـــد، مصرف میـ‌ـــکــنیـد؟ آیــا قرص ضدبارداری خوراکــی مصـــرف می‌ـــکنیـــد؟ قرصــ‌ـهـــای ضدبـارداری خوراکـی شهرت بدی در کاستـن از میــل‌ــجـــنـــســی و خشــکـی یا دردناکــی واژن دارند.
آیا ‌بارداری و زایمان بر بدن و واژن شمــا اثـر گذاشتــه است؟ دچار افـســـردگـــی پس از زایـمـــان شده بودید؟ پس از بچــه‌ـــدار شدن هنوز به جذابــیـــت خود توجه دارید؟ تمـام توجه شمـا و شوهرتـان به تامین نیـــازهــای فرزنــدانشان متـمــرکز نشده اســت؟

آیـــا در سن یائسگـــی هستـــیـــد؟ برای تغیــیـرات جنسیـ‌ــای که در این دوره رخ می‌دهـــد، درمان شدهـــ‌ـایـد؟ بســیــاری از زنــان در سن یائسگــی علـایـــمی را تجـربه می‌ـــکنـنــد که روابطــ‌ـزنـاشویی آنـــهـا را مختـــل میــ‌ـــکـــند؛ تعـریق و گر گرفـــتگی که آنـــهــا را فرسوده می‌کـنـــد، کاهـش تولیـد هورمون‌ اســتروژن که باعث تغیـیــرات در احسـاس نیـــاز به رابــطهـــ‌زنـاشویی میــ‌شود، خشکــی و تحلــیــلـ‌رفـتگــی واژن و… زنان در گروه سنــی 45 تا 60 سال بیشـتر از کاهــش میلــ‌ـجـــنسیـ‌ـشان شکـایت میــ‌ـکـنـــنــد.
آیـــا به سرطــان پستـان یا سرطـان زنانه دیگری مبــتــلا بودهــ‌ـ‌ـایـــد؟ آیـا به دلـــیل برداشـتــن پستـان (که نمــاد زنــانـه بسـیـار آشـــکاری است) برای درمـــان سرطان، خودانــگارهـ‌ـتـــان آســیــب دیده اسـت؟ آیــا به شما گفتـه شده اســت که درمانـ‌ـــهـای سرطان (شیمــی‌ـــدرمانی، دارودرمانــی، پرتودرمانـــی) ممکن اســـت بر رابــطـــه جنـــسی‌تان اثــر بگــذارد؟
آیـــا شوهرتـــان به سرطان پروستـــات مبتلا بوده است؟ او دچــار اخـتــلــال‌هـای فیـــزیولوژیـــک مخـتل‌ــکننـده کارکرد جنـــسی اســت؟

6. تحـریـک

آیا رابطه زنــاشویی برایتـان جذابـــیــت دارد؟ رابطـــهــ‌زنـــاشویی برایـــتـان مفـرح اســـت یا به کاری تکـــراری، روزمـــره و ملـــالــ‌ـآور تبـــدیـــل شده اسـت؟ رفــتار همـسرتان هنــگـــام رابطـــه زنـاشویی چگونه اسـت؟ رابطـهـ‌ـ‌ـتان چقدر طول میـ‌کـشد؟ آیـــا روابط‌ـ‌ـزناشویی‌ـــ‌ـتان با شوهرتان قبلـــا تحریکــ‌ــکنـــنده‌تر بوده اســت؟ عمـلـــکــرد همســرتان خوب نیـــست؟ تا چه حد درباره شیوه‌هـایی که واقــعــا باعـــث تحریــک شما و لذت جنسی می‌ــشود، با همسرتــان حرف زده‌ـــایـــد؟ آیــا شما و همســـرتـان هنگـــام صحبـــت دربـــاره نیـــازهــایــ‌ جنــسی‌تان مهـربان و موقع‌ـشــنـــاس هســـتید؟

7. تعــداد

چنــد‌بار در هفـتـه رابــطـــه زنـاشویی داریـــد؟ چنـد‌ـبار در ماه؟ چنــد‌بـار در سال؟ دانـــستن پاسخ ایـن پرسـشـــ‌ـــها و پیوند عاطفی دو همسـر بســیـــارمــهــم است و ایـنـــکـــه آیـــا پاسخ زن و مرد به این پرســش‌ـــهـــا تفــاوت دارد یا یکــی اسـت؟
یک زن دچار کمبود میـلـ‌جــنــسـی ممکـــن است بگوید هفــتـــه‌ــای یک‌ـــبـــار اما شوهرش پاسخ دهـــد: «نه، 9 ماه قبل در هفـــتـــهـــ‌ای که مادرت به دیـدن ما آمـده بود»!
اگــر زن و شوهر دربـــاره دفعات برقــراری رابطـــه زنـــاشویی توافـق نداشـتـه باشـــند، یعــنــی رابـــطه‌ـــشان مخـــتل اسـت. در بســیــاری از موارد زوج‌هــا به من میـ‌گوینـــد مساله فقـــط دفـــعـات رابطـــهـــ‌ـزنـاشویی نیســـت، بلکـه مشـــارکت زن در رابـــطــه‌ و تمــایـــل او به آن است.
گاهـی همــســـر زن انــتظــارهای غیرمـعقولی دربـــاره دفعات برقراری رابــطهــ‌ زنـاشویی دارد، در ایـن موارد ممــکـــن است به اشتـــبـاه میلـ‌جـنـــسی زن بهـ‌دلـیل تطبـیـــق نداشتـــن آن با میل‌جنــسی شوهر، مخــتـــل شمرده شود.
نمی‌توان برای حل مشـکل میـلــ‌ـجنـسـی شدیــد یک طرف و میــلــ‌جنسی کم طرف دیگــر، بسـادگــی حد میــانــه‌ای را در نظــر گرفـت. هنگـامـــی که مساله شمار فعالــیت جنســی مطـرح اســت، هر همـسری باید به نیازهای طرف دیـگـر توجه و درک عمـــیـقی از آن پیدا کند. با اینــکه ایـــن پرســـشـــ‌ــهــا همـــه ریشه‌ـهــای میلــ‌ـــجنسـی کم را در برنــمی‌گــیــرند، اما اغـــلــب نقطــهــ‌ شروع خوبی برای شروع بحث و یافــتن راهـی هستنـد که حل مشــکل ممــکن اســـت از آن شروع شود.

درد هنگام آمیزش،کمبود میل‌جنسی عوامل دوری زنان از رابطه زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.