پیشگیری و درمان‌های طبیعی و غیردارویی «کرون»

کرون نوعی بیماری دستگاه گوارشی می باشد افرادی بسیاری به این بیماری در طول زندگی خود دچار می شوند با استفاده از داروهای گیاهی می توانید بیماری کرون را درمان نمایید دستگاه گوارشی دچار التهاب شده و دیواره روده ضخم تر می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پیشگیری و درمان‌های طبیعی و غیردارویی «کرون» را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : «کِــرون» یک بیمـاری الـتهــابـــی مزمــن سیســتــم گوارشــی است که پس از ابتـلا با دورهــ‌هـای عود همـراه خواهـــد بود که سنـین 20 تا 40 سالگی و همـچـــنــیـــن 70 تا 90 سالگـــی اوج سن ابتــلـــا به ایــن بیـمـــاری محسوب میـ‌ـــشود.

این بیـــماری اســـاسا با دردهای شکمــی و اســهـال بروز پیـدا می‌کند که ممـــکـــن است چنــد هفتـــه یا ماه طول بکـــشـــد. در بعضی موارد علــائم غیرگوارشـــی مانــنـد ناراحتــیـــ‌های پوستی، مفـــصـلـــی و چشـمی نیز میـــ‌ــتوانـد ناشی از بیــمـــاری کِرون باشــد. در صورت ابـتـــلا به بیـــماری کرون، الــتـهـاب ممکن اســـت هر قســمتــی از دستگـــاه گوارش از دهان تا مقعــد را درگیر کنـد. الــبـــتـــه در بیـشــتــر موارد این الـــتهابـــات در محل اتصال روده باریـــک به کولون رخ میـ‌ــدهـــد.

این بیمـاری که ناشی از الـــتـهـاب مزمن دیواره و لایهـ‌ـــهـــای عمیــق دســـتگـــاه گوارش است میـــ‌ـتوانـــد ضخـــیـــم شدن دیواره، بروز ترشـــحـــات و زخــم را در پی داشته باشـد. گرچــه علل دقــیق ابـتلا به آن هنوز به طور دقـــیق تشخـیص داده نشده اما مجموعه‌ـــای از عوامل ژنتـــیــک، خودایـمنی و محیطی تاثـــیرگـذار هســـتـــند. تحــقـیـــقات سالــ‌هــای اخیــر نشان می‌ــدهـــد زمـیـنه ژنــتیک موثر در سیــسـتـم دفـــاعـــی بدن برخـی افراد، آنـها را در معـــرض خطــر 4 تا 5 برابری ابـتـلــا به ایــن بیـــمـــاری قرار میـــ‌ـدهـد.
کرون خصوصیـات بیــمــاریــ‌هــای خودایمنی را دارد و محـققان بر ایـن باورنـد که الــتهـاب دسـتـــگــاه گوارش به واکنــش بسیـــار شدیــد سیستــم ایمـنی به ویروس‌هـا یا باکـــتـریـ‌هــای روده‌ـای مربوط می‌ـــشود.

از لحاظ عوامـل محـــیــطی نیــز بایــد اشــاره کرد که شیوع بیــماری کرون در کشورهــای غربـــی پس از سال‌های 1950 میـلادی افـزایـش یافتـه اســت. به نظر می‌رسد علل مربوط به شیوه زندگـــی در این جوامــع مانند تغذیـــه سرشـار از چربـی‌هــای ناسالـم، گوشت و شکـر زمیـــنـــه خطـر را بالا میـــ‌برد. همـــچنین مصرف برخی آنـــتیـــ‌ـبــیوتیـک‌هـــا مانـنـد تتراســایــکلین، سیـگار کشیدن و بی‌ـتـحـــرکی از دیـگــر عوامـــلـی محـــسوب میــ‌شود که ممکن اســت زمـیــنــه‌ـســاز بیـــمـاری شود.

البته بعـــضــی محققـان نیـــز بر ایــن باورند ابتـلــا به بعــضـی عفونتـــ‌هـــای باکتریـایـــی و ویروسی مانـنـد سالـــمونلـــا و همــیـــن‌ـطور به‌هم خوردن تعـــادل فلور روده‌ای در تشـدیـد زمـیــنـه ابتـلا موثر هستـــند.

علــائم هشداردهنده کرون

شایعــ‌ـترین علامـــت این بیماری دردهای شکـــمـی است که پس از غذا خوردن تشدید می‌ــشود. همچـــنــیـن اســهـــال مزمــن بیش از 2 هفتــه و خســـتگـــی عمومی نیز میـــ‌ـــتواند به‌ــعـــنوان علائم هشداردهـنده محـــسوب شود. از طرفی چنـــین بیمـــارانـــی به‌رغـــم رعــایـــت رژیم غذایی متعـــادل دچـار کاهش وزن میــ‌ـــشوند.

وجود خون زیـــاد و خلط در مدفوع، حالت تهوع و اسـتـفـــراغ، تب خفیــف و دردهای مفصلـی دیـگــر مسـائلی هستــنـد که افـــراد را به بیــمـــاری کرون مشـکوک می‌کـــنـنـد.

همـچنـــین کم‌ـخونی، افـــزایش گلـــبول‌هـــای سفید، کاهـــش پروتئین‌هـای خون و افزایـش مارکرهـای الـتهابــی از ویژگیـــ‌های آزمایـشگــاهی بیـمـــاری محسوب میــ‌شوند.

10 عارضـــه احتـمـــالــی کرون

بیمـاری کرون ممکن اســـت با مشکلــات متــعــدد سلامـــت همراه باشد که نوع عوارض و شدت آنهـــا در افراد مختلـف قطــعـــا متـــفاوت خواهــد بود، از جملــه مهـــمــ‌تـــریـن آنها میــ‌توان به موارد زیــر اشــاره کرد:

1. الــتهــاب مزمــن معـــمولا باعــث ضخامـــت دیواره لوله گوارش شود که انــسداد جزیــی یا کلـــی لوله گوارش را در پی دارد. در این صورت بیـمار از نفــخ، یبوست و حتی استفـــراغ مواد دفــعـــی رنــج می‌بـرد و بستری شدن اورژانســی برای پیـشـگـــیــری از سوراخ شدن روده‌ـــهــا ضروی خواهد بود.

2. زخمــ‌ـهـای دیواره لوله گوارشی

3. زخــم در اطــراف مقعـد

4. به ندرت امـــا خونریـزی شدیـد دسـتـگـــاه گوارشی

5. زمیــنـــه ابـتلا به سرطـــان کولون در مبتــلـایـــان به بیماری کرون بهــ‌خصوص پس از سال‌ـهــا تحمل بیـــمـــاری و به‌ـرغــم درمـان، تا حدی افــزایــش میـ‌ــیابد که توصیه می‌ـشود تشخیص زودهــنگام در ایــنــ‌ـباره نیـــزانـــجام گیـــرد.

6. معمولا درد ناشــی از بیــمـــاری در دورهـــ‌ـــهــای عود، مانـــع از تغذیـه کافی و مطــلوب بیـــمار میـ‌ـشود، به علــاوه، قدرت جذب مواد غذایـی از دیواره روده نیـز کاهش میـــ‌ـیـابـد که باعث سوء‌تغــذیـــه میــ‌شود.

7. در صورتی که کودکـان و نوجوانـان به ایــن بیـــمــاری مبتـــلا شوند، اخــتلـالـــات رشــد و بلوغ در آنــهــا شایــع خواهــد بود.

8. کمــ‌ـخونی ناشـــی از فقــر آهن نیز به دلیل خونریــزیــ‌ـهـــای گوارشی مشکـل دیـــگـری اســـت که به دلیــل عدم وضوح و علامـت بارز گاهــی مورد توجه قرار نمی گیـــرد.

9. دیـــگــر ناراحـتــیــ‌ــهای جســـمـی مانــنـد آرتریـــت، بیـــمــاری‌ــهای پوستــی، التهابـــات چشـمی، زخــم‌هــای دهـانـــی، سنـگـــ‌ـهـای کلــیوی و صفـــراوی نیــز از دیـــگــر عوارض بیـــمــاری کرون محسوب میــ‌ـشود.

10. بیمـاری کرون در مراحل پیـــشرفـــته می‌توانــد خطـــر سقـــط جنـــیــن را افـزایش دهد. خانــمـــ‌ــهای مبـــتــلا به این بیـمـاری پیــش از اقـدام به بارداری حتـــمـا بایــد تحــتــ‌ـدرمـــان کامــل و مراقبتـ‌هـــای پزشک باشـــند.

پیـشـگـــیــری و کنــتــرل بیمـــاری

از آنجـــا که علل دقـیــق بیــمـاری مشــخص نیــسـت، نمــی‌ـــتوان هیچ روش قطـعی‌ـــای برای پیـشگیــری توصیـــه کرد، اما توجه به برخی اصول مانع تشـدید دورهـــ‌ـــهـای عود بیـماری میـ‌ـشود. مهـمــ‌تــریـــن نکـــتــه در ایــنـ‌ــبـــاره ادامـــه روند درمـــان و مصرف منــظـــم داروها با توجه به تجویز پزشــک است.

سیـگـــار کشـــیدن حتـی در حد کم نیــز علـــائم و دورهـ‌ـــهـای عود را افـــزایش میـــ‌دهد.

باید از مصرف خودسرانه داروهای ضدالـــتــهاب که بدون نسخـــه به فروش می‌ـرسنـــد پرهیز کرد و بهتـرین مسکن اســـتـامیـــنوفن الــبـــتـــه در حد متـعـادل اســت.

در رابـطه با تغذیـــه به نظـر می‌رســد برخی مواد غذایــی ماننـد گوشت قرمز، غلـــات، لبنیات و بعضی میوه‌ــها و سبزیجـــات میــ‌ـــتوانـد در بعــضـی افـراد زمــینهـــ‌ساز تشدید علائم بیـماری شود. الــبتــه این موارد عمومیـت ندارد و توصیـــه می‌ــشود مبـــتـــلـــایان به برنــامه تغــذیه خود توجه داشتــه ‌بــاشــنـــد و خوراکــیـــ‌های تشــدید‌ــکـــننـــده را کنار بگـذارند.

تشخـــیص و درمان

اندوسکوپیک و رادیوگرافــیـک مثل انـــدوسکوپی، کولونوسکوپی، سی تی اســـکن و انــدوسکوپی با کپــسول بدون سیـــم روش‌هــای تشـــخیص این بیماری هستنــد که از ایـــن طریــق، اتـــفاقات مخــتـــلف درون دستگاه گوارش را نشـان می‌دهـــنـد. البـتـه تشـــخـــیـــص عوارض بیماری باتوجه به نوع عوارض ماننـــد آبــســـه لگـنی و اطـــراف مقعد متـــفـــاوت خواهـــد بود.

درمـــان با توجه به شدت، محل درگیـــری و عوارض بیــمــاری متـــفـاوت اســت. تجویز داروهایی ماننـد آنــتــی‌ـــبیوتیک، کورتون، آزاتـیوپرین و…. میـ‌توانــد به کنترل التـهـابات درد، اسهال و دیگـر مشــکــلات کمــک کند. بعـــضی داروها نیـــز برای بهبود وضعـــیـــت عمومی بیمار مانـــنــد رفع سوء‌تـغـــذیـه، کمـــ‌ـــخونی و… لازم خواهد بود. خوشبــخـــتانـــه روش‌ـهـــای کنونی در بهبود حال عمومی بیـــمـــاران تاثیـر مطـــلوبی دارد امـــا در مواردی مانند تنـگـی و انســداد روده مقاوم به درمان دارویی، خونریـزی وسیـــع، آبـسـه، فیســـتول مقــاوم، بیـــمـاری سرکـش، برقــ‌ـآسا و… پزشــک جراحـــی را لازم می‌دانـد.

درمان‌هـــای طبـیـعــی و غیــردارویی «کرون»

بیــماری کرون با ایــجاد التـهاب در قســمـتــ‌ــهای مخـتــلف سیستـم گوارش و حتـی بروز علائم در انـــدامـ‌هــای دیـــگر زمـــینه‌ــســاز مشــکـــلـــات متـعـــددی برای بیـــماران میــ‌شود. گرچه خوشبـختانه پیــشرفت‌ــهـــای پزشـکـــی در بهبود علــائم بیـمـاری بسیــار موثر هســـتـنـــد و بیــمار با رعـــایــت اصول درمان و مراقـبت‌هــای لازم به خوبی میـ‌ـتوانـــد به زنـــدگـی روزمره خود بپردازد، گاهـی درمان‌های غیردارویی و طبیعـی نیــز میــ‌ـــتوانـنــد ایــن شرایــط را ارتـقـا ببـخشنـــد. مســـلـــمــا ارائه چنین توصیــهــ‌ـهــایـی به معــنای کنارگذاشـــتـن خودســرانـــه داروها و تجویزهـــای پزشک نیســت و پیش از هر گونه تغـــیـــیـــر در برنـــامه غذایی باید با پزشک متــخصص در مورد شرایط جسمــانی و سازگــاری مواد غذایی مشورت کرد. خوراکـیـ‌ها و روش‌هـــایی که میـ‌توانـــد برای مبــتــلــایان به کِرون مفـــیـــد باشـــد:

آلوئه‌ورا

خواص ویژه آلوئه‌ورا آن را به ماده‌ـــای بیـــ‌نـظیـر برای سیـستم گوارشی تبــدیــل کرده و خواص ضدالتــهابــی آن تاثــیـر فوق‌ـالـعـاده‌ای بر بیــمــاری کرون دارد. به علاوه، آنتی‌اکسـیـــدانـ‌ـهای آلوئه‌ورا حال نامساعـد و همـچــنـیــن الــتهـابـــات بیمــار را بهبود میــ‌بـخشـــد. نوشیدن آب آلوئه‌ورا از سیستــم گوارشــی محافظـت کرده و سیــستــم دفاعـی بدن را از راهــ‌هـای مختلـف تحریــک می‌ـکـنـد. می‌توانید ایـــن نوشیــدنـی را به تنـــهـــایـی یا همراه با دیگـــر میوه‌هــا و سبزیجــات بهـ‌ــعـنوان اسموتی مفــید میـــل کنید. به طور کلی، گنـجـانـــدن یک تا دو قاشــق چای‌ـــخوری آب آلوئه‌ورا در تغـذیــه روزانه کافــی خواهــد بود که الـبــتـــه اگـر طبـیـــعی و تازه باشـــد،ـبرتــری دارد.

نعـــنـــاع

این گیـــاه حاوی آنــتیـــ‌ـــاکـــسـیــدانـ‌های بســیــار موثری اسـت که اگر به شکـــل دمنوش اسـتـــفــاده شود، قطـعا از فوایـد آن بهرهــ‌ــمنـد میــ‌ـشوید. ایـــن دمـنوش روند بهـبود بیـــمـاری را تســـریع کرده و از بروز التـهـــابــات پیــشگیــری میــ‌ـکـــند. مبـتلــایـان به کرون معـمولا از دردهــای گوارشی شدیـــدی که مانــع فعـالیــت‌ــهـــای معمول میـ‌شود رنج می‌ـبرنـد که دمـــنوش ایــن گیاه به تسکین درد و ناراحتـی‌شان کمــک می‌ـــکــنــد.

ماســت

کامـــلا مشــخــص اســت که ماســت یکـــی از بهـــتــریـــن دوستـــان سلامت در مواقــع ابتــلا به مشـکلــات گوارشـی است. ایـن تاثـیـــر به باکـتریــ‌ـهـای مفـیــد آن که به پروبیوتیـک‌هـــا شهـرت دارد، مربوط‌ــ‌اســت که برای تقویت معــده و دســتگـاه گوارش ضروری هستـــنــد. کاهـــش باکـــتـریـــ‌ـهــای مفید گوارشی در پی علائمی مانــنـد اســـهـــال شدیـــد، خونریـزی و الــتـــهاب میـــ‌توانـد با مصرف ماست جبـران شود. البــتـه در صورتــی که نمـــیـــ‌ــتوانـیــد ماسـت بخوریـــد، بهـتر است از مکـــمـــل‌ـــهـــای پروبیوتیـک اســـتـفاده کنید.

چای سبــز

چای سبز به دلـیـــل خواص ضدالـتهابی، ضدسرطــانی و آنــتیــ‌ـاکسـیدانـــی فوایـــد بسیاری برای مقـــابله با بیـــماری کرون دارد. به علاوه، ایــن نوشیـــدنـی تاثــیر مثـبتی روی سیــستـــم ایـمنی می‌گذارد و خطـر سرطان کولون را کاهـش میـــ‌ــدهـد. برای بهرهـــ‌ـمندی از این خواص، یک قاشـق چایــ‌ـــخوری برگ چای را در یک فنجان آب گرم بریزیــد و پس از پوشاندن در آن، اجازه دهـــید 5 دقـــیقه دم بکشــد. سپس آن را صاف کرده و با کمی عسل میل کنـــید. این نوشیدنــی آرامبخـش را حداقـــل 3 بار در روز بنوشیــد.

زردچوبه

یک راهــ‌ـــحـــل طبـیعـی موثر دیگـر برای بیـمـاری کرون، زردچوبه اسـت. این ادویه خوشرنــگ به علت ترکـیـبـی به نام کورکومیـــن که خاصـیــت الـــتــهـــابی دارد، معروف است و در کاهش الـتهــاب و تورم قسمتــ‌ـهــای مختـلـف سیسـتم گوارش نقـــش دارد. به علاوه، زردچوبه به کاهــش هر نوع آبســه در روده‌ـــها کمـــک می‌ــکـنــد. علاوه بر مصــرف زردچوبه در ترکیـب غذاهـا میــ‌توان از مکمـــلـــ‌هـــای آن تحتـــ‌نظـر پزشـــک 3 بار در روز استــفـــاده کرد. از آنــجــا که ایـن مکـمـلـ‌هــا در عمــلکـرد داروهای سیـالـ‌کنـنده خون و داروهای کنــترل دیـابـــت اخـتـلـــال ایـجــاد می‌کـننـد، در صورت ابـــتـــلـا به ایـــن بیـماریــ‌ـهـــا حتمـا بایـد نظـر پزشک معالـــج را نیــز جویا شد.

زنـجـــبــیل

زنـجــبـیــل نیـــز به دلیـل خواص ضدالتهابی و آنتــی‌ــاکســیـــدانی در بهـــبود برخــی علائم بیمـــاری کرون تاثیــر دارد. زنـجـبیـــل می‌ــتوانـــد التهــاب رودهـــ‌ـــهــا را کاهش دهـــد. به علـــاوه در روند هضــم موثر خواهــد بود. برای بهــرهـــ‌منـدی از این فواید کافی اســـت نصف قاشـق زنـجـــبیل تازه رنــده شده را در یک فنــجـان آب گرم بریزید و اجـــازه دهــید 10 دقــیقـه دم بکشـد. سپس آن را صاف کرده و با کمـی عسـل میــل کنید. ایـن دمنوش را 2 تا 3 بار در روز میــ‌ـــتوانـــیـــد بنوشیـد. البـــتــه امـروزه برخــی پزشکــان مکـمــل‌های زنـجبیل را تجویز می‌کـــنـــند.

هویج

هویج سرشــار از ریزمــغـــذیــ‌ـــهای مفــیـد برای این گروه از بیمـاران است زیـــرا آنتـــی‌ـاکـــسـیدان‌هـــای آن به درمان علـــائم بیــماری کمــک میــ‌کـــنـد، به علاوه جزو سبـزیجات با هضـــم خوب اســت و در تحـــریک سیــستـم ایــمنـی نقــش دارد.
چنـــد هویج را بپــزید تا کامــلــا نرم شود. سپس کمی نمـــک اضافه کرده و نصـف فنجـان از ایـن پوره خوشمــزه را چنـــد بار در روز میل کنــیـد. چند بار نوشیـدن آب هویج با چنـــد قطره آبلـیمو و کمـی عسل در روز به بهـــبود وضعیت سلامـت کمـک میـ‌ــکـــند.

ویتــامینD

محـققـان بر ایـــن باورند ویتــامـــیـن D در تنــظیم پاسخ ایـــمــنی بدن نقش دارد و می‌ــتوانــد التهــاب و علـائم کرون را تسکیــن دهـد. بهترین منـــبــع ایــن ویتـامـین نور خورشید اســت که تولیـد ویتامـیــن D را در بدن فعــال میــ‌ـکـنــد. از همــیـــن رو توصیـه می‌ــشود روزانه حداقــل چند دقـــیـــقه در معـــرض نور خورشــید صبحـگاهی قرار گیـرید. البـــتـــه جگر گوسالـــه، زرده تخمـ‌مرغ، ماهــی ساردین، آزاد، میگو و شیــرهای غنیـ‌شــده نیـز جزو منـــابع خوراکـــی ایـــن ویتـامین محسوب میـ‌شوند. در صورت کمــبود غالبا پزشک مصرف مکمل را توصیـــه میـــ‌ـــکـند.

یوگا و طب سوزنــی

علـاوه بر تغـیــیرات برنـــامه غذایی، تغیـیـر در بعضـــی رفتـــارهـــا و به عبارتـی شیوه زندگــی نیـز میـــ‌توانــد به بهبود علـــائم مرتـبط با بیـــمــاری کرون کمـــک کنــد. در اینـــ‌بــاره یوگا تاثــیرات بسیــاری دارد زیـرا سطح اســـترس و اضــطـراب را کاهش می‌ـدهـد. رهایـی از فشـــار و تنشـــ‌های عصبی یکـی از بهتـــرین توصیـــهــ‌ــهــا برای جلوگیری از بروز عوارض بیمــاری خواهــد بود. همچــنیـــن از آنـجا که دردهـای مفصـلی در برخـی مبـــتـــلــایــان دیــده میـ‌ــشود، میــ‌ـتوان از طب سوزنی برای کاهش التــهاب مفاصــل کمک گرفت. انـجام جلـسات هفـتگی یا ماهـــانه طب سنتـــی به طور قابل‌توجهی میــ‌تواند بســیاری از علــائم فیـزیکــی ایــن بیـــماری را کاهــش دهـد.

پیشگیری و درمان‌های طبیعی و غیردارویی «کرون»

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.