درمان بیماری اعصاب و روان با روزه گرفتن

روزه گرفتن برای افراد بسیار خوب می باشد افرادی که بیماری های مختلف روانی دارند باعث می شود در عرض یک ماه بیماری اعصبشان کاملا بهبود یافته و آرامش خاصی داشته باشند افرادی که زیاد اعصبانی می شوند بهتر در ماه رمضان روز بگیرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درمان بیماری اعصاب و روان با روزه گرفتن را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

روزه فریــضه‌ای اســـت که روان آدمـی را تقویت کرده و سلامت جسمی و روحی او را بهـبود میــ‌ــبــخـــشــد اما روزه گرفــتن میــ‌توانـــد برای کسانــی که از قبل دچار مشکلات جســمی و روانـــی هستنـــد عوارضی به دنبال داشـته باشـد. پزشکـان متخـــصص مغز و اعصـــاب و روان پزشـــکان طی مطـالعـات و تحـقیـقـات وسیــع به ایـــن نتـــیـجه رسـیـدهـ‌ـــانـد که افـــراد مبتــلا به بیـــماری اعصاب و اخـــتلالات روانی که مصـــرف دارو در طول روز برای آنها ضروری باشـــد، مجاز به روزه داری نیستـــند که ایــن مسئله را در ادامه به طور کامـل بررسی کردهـ‌ـــایـم.

روزه و بیماری های اعصـاب و روان

افراد مبتلا به بیمـاری های اعــصاب و روان که هیچ نوع تغــییــری نبـــایـد در شیوه زنـــدگــی، رژیـم غذایـــی و حتــی در وضعــیــت خواب آنـها ایـجـــاد گردد یا بیــمـــاران مبـتـلــا به اسکیـــزوفرنـــی، مانــیکــ‌هـــا، مبتـلایـان به افــسردگـی‌ شدیــد و حتی افـراد دچـار افـسردگی‌ خفــیـف، اضطـرابـــ‌ شدیـد، برخی وسواس‌ـــها و دیــگر بیـــماریـــ‌ــهایـــی که ممکـــن اسـت لازم باشـــد بیـــمــار در طول روز دارو مصرف نماید،ــ‌نـــبـاید روزه بگیـــرنـد.

گاهــی فرد دارای اخـتــلـــال شدید روانی نیست امــا روزه باعث ایجاد تغــییراتــی در ذهن و افکـار بیمـار میـــ‌ـــشود و بیـماریـ‌ را تشدیـد می‌ـــکـــنـد. در اینـــجا بیــمـار باید به پزشک مراجعـه و برای روزه داری به صورت فردی مورد بررسـی قرار گیـــرد. یعــنـی ایــن پزشک معالـج اســت که باتوجه به سوابق بیـــمـاری و براساس معایـــنــه روانــی نظـــر میـــ‌ـدهـد بیـــمـاری که مبــتلـا به اختلـــال شدیـد روانــی هم نیـست، می‌ــتوانـــد روزه بگـــیرد یا خیر.

نکـــات مورد توجه:

در صورتـــی که بیــمــار بتواند رژیم دارویی را با مشورت روانـــپزشـک مربوطه در دو نوبت افطاری و سحـــری مصرف نمـــاید هیچ منـعی برای روزه داری وجود ندارد.
در بعضـــی از بیمـــاران خاص که مصـرف دارو در یک وعده، به عوارض شدید دارو مثـــل کاهـش خواب یا خواب آلودگی شدیـــد منتـهـی می‌ــگــردد، روزه داری عملــی نیست.
روزه داری به علت محرومیــت از غذا به مدت طولانی می‌ـتواند باعــث بروز یا تشـــدید اضطـراب، بیـــقـراری، و اختلــال کنتــرل تکــانه، همــراه با علـــائم سوماتوفرم گردد و در بیـمـاران با مسائل سایکوسوماتـیــک، علائم جسـمــانـی را بیـــشــتـر کرده و بروز بیــمـــاری‌هــای سوماتوفرم یا روانـــ‌تـنی را افـــزایــش دهـــد.

روزه و بیمـــاریـ‌هـای مغـز و اعـــصاب

در برخـــی از بیـــمــاریـــ‌هـای مغـــز و اعصــاب، می‌ـتوان با اســتـفــاده از دارو‌هایی که اثـر طولانـی‌مـــدتـــ‌تـــری دارنـد و نیـز استفــاده از ۱ یا ۲ دوز دارو، به جای ۳ دوز منـقــسم، بیـماری را کنـتــرل کرد و در عین حال روزه گرفت.

پزشـکان متـخـصص مغـــز و اعصــاب ایـــن گونه هشــدار می‌دهند که در برخــی از این بیــمـاران، مانند افـراد مبتلا به صرع، مصـرف سر وقت و به موقع دارو‌هــای ضد تشـنــج در طول شبـانه‌ـروز الزامی میـــ‌ـباشـــد و مصرف دارو‌هـای آهـستـه پاســخـگو نیســـت. به همـــین علت روزه گرفـتــن برای ایــن بیــماران توصیــه نمـــیــ‌شود؛ به خصوص اینکه تغــیـیرات قنــد خون، امـلاح و الــکـــترولیتـ‌ــهـا در بدن، بر آســتانـه تشـــنـج بیـــمار به شدت تاثـــیرگـــذار اســت.

به گفتــه متـــخـــصصـان مغــز و اعـصاب، در بیــمـاران مبــتـلا به ام-اس که مشــکـل خاصی ندارنـد، چون گرفـتاری آنان عمدتا در سیستـــم اعصاب مرکــزی اسـت، ممـــنوعیـتـی برای روزه داری نیست؛ با ایـــن حال، بهتــر است قبـــل از اقــدام به روزه گرفتن با پزشـــک معالـــج خود در ایـن باره مشورت نمــایـــنـــد.

گرسنگی طولانــی مدت، ممــکـــن اســـت در برخـــی بیـــماران مبـتـلا به سردرد‌ـهــای میگرنی، سبـب عود حمـــلــات آنــ‌هـا شود؛ بنـــابرایـن بیماران میـــگـــرنــی با علــایم شدیـد و یا میـگـــرن‌ـــهـــای پیچیده با علــایـم مغز و اعـصـــاب نبــایـد روزه بگـــیـرند. ولی بیـمـــاران تحـت درمان، میـــ‌ــتوانـــنــد بدون نگـرانی در ایــام ماه مبــارک رمــضـــان روزه بگیـــرند.

نظر متــخصـصـیـــن در خصوص بیماران اعــصاب مصـــر به روزه داری

بـعضــی از بیـمـــاران اعــصاب و روان واقعـــا اصــرار به روزهــ‌ـــگرفـتــن دارنــد درحالــی که از نظر پزشـــکی نمیـ‌توان اجـــازه چنــین کاری به آنـــ‌ـــهـا داد. بسیـاری از ایـــن بیـماران به بیـمـاری خود آگاه نیستـــند و فقــط به اعتبار آنـــچـه از زمــان کودکـــیـــ‌ـــشــان در مورد اجرای احـــکـام ماه رمــضان یاد گرفـــتــهــ‌ـانــد، اصـرار به روزه داری می‌ـــکننـــد و حتـــی خانواده را تحتــ‌ــفـــشار قرار میــ‌دهـــنــد تا موفق به روزه گرفتن شوند. این درحالی است که روزه‌ـــگـرفتــن برای آنــ‌هــا براساس آموزهـــ‌هــای اسلـــام نیز واجــب نمـی‌باشـد چرا که موجب ایـجـاد حرج و بروز مشکـــلات جسمی و روحی در آنــان می‌ـشود. روزه گرفـــتـن ایـن بیـمـــاران به علت مصرف نکــردن به ‏موقع دارو‌ها باعث تشــدیـــد بیمـــاری شده و کار پزشـک و روند بهـبود بیماری را دچــار اشکال می‌‏ــکنــد.

همچـنین در بیمـاران اعصاب، وقتی قندخون یا میزان مایعـــات بدن در ایام گرم تابـــستـــان کاهـش پیـــدا می‌ـــکند، فیـــزیولوژی بدن دچار تغـیـــیراتی میــ‌ـــشود و خلــق و خو و رفـــتـــار بیــمــاران به طرز چشم گیری تغییر میــ‌ــکـــنـد. اگـــر فردی فعالـــیــت فیـزیــکـــی هم داشـتـــه باشـد، این تغـــیـیرات نمود بیشــتری خواهنــد داشــت بنــابـرایـــن افــرادی که زمـــیـنــه برخی اشکــالـ‌ــهــا و اخـتـــلـال‌ـهـــای روانـ‌ـــپـزشـــکی دارنـد، در چنـین شرایـطـــی دچـــار کاهـــش آستـــانـــه تحـــمــل می‌شوند و واکــنــش‌ـهـــای شدیدی نشان میــ‏‌ـدهنـد. برای مثـال ممـــکـــن است بد رانندگــی کنـنـد، بدخــلـــقـــی نشـــان دهنــد یا رفتـــار‌هایـــی از خود بروز دهنـــد که معــمولا از آنـ‌هـا دیده نمـی‌شود. به ایــن افـراد چنـیـن توصیـــه میــ‌شود حتـــما به روانـ‌ـــپـــزشـک مراجــعه کرده و اگر می‌ـخواهند روزه بگیـرنـــد زیـــر نظر پزشک اقدام به روزه داری نمــایـــنــد.
فواید روزه داری برای بیـمــاری‌هــای اعصـــاب

مـــاه مبـــارک رمضـان فرصتـی اســت که برخـی بیــماران از روزه گرفـــتـن در آن بهــره ببـرنــد. ماننـد بیمارانــی که:

اضــطــراب باعــث پرخوری ایـــشـــان می‌ـشود و به تبـــع آن ممکـــن است به انواع چاقی، بیـــمــاریـ‌های قلـــبـــی و عروقی، سکـــتهـــ‌ــهــای قلبـی و مغـزی و غیــره دچـــار گردند.
افـــراد سیـــگـــاری میــ‌ــتوانـــنــد با کمـــک پزشک و روزه در ماه مبـارک رمضان، از مصرف سیـگار خودداری و علـاوه بر روح و روان، جسم و جانشان را هم پاک کنــنــد.
روزه برای برخــی افراد افـســرده و دارای ناراحـتی‌های روحی مفیـــد اســـت، زیـرا ایـن حالت خاص معـنوی در درمــان بیـماری‌ها و ناراحــتی‌هـایـشـــان قطـــعـا نقش مفـــیـــد و موثری خواهد داشــت.
برخـی بیــمــاران مبـــتـلـا به اخـتـلـالـ‌ـهـــای روانی خفـــیـف هم که دارو مصــرف می‌ـــکـــنـــنـد، می‏ـ‌توانـند با نظـــر روان‌ـپزشـک داروهایشان را فقط شب‌ــهـــا بخورنــد تا از آثار معنوی و جســـمـی روزه بهره ببـرنــد.

سخـن آخر در مورد روزه و بیماری‌ـهای اعصاب و روان

افـــراد با بیـمــاری‌ــهای اعصـــاب و روان که اصــرار به روزه داری میـــ‌ـکــنــند بایـــد علــاوه بر تغـــذیــه مناسب، برنـــامه ریـــزی خاصـی برای مصـرف دارو‌هـای خود در افـطـــار و سحـر نیــز داشـته باشــنـــد. زیـــرا اگر در مرحـلـــه بهــبود باشـنـد اما تغذیه منــاسب نداشتـه باشـند، از نظـــر مکــانــیــسم‌ـــهـای تطـابق روانی ضعــیـــف‌ــتـر عمل کرده و به خوبی نمیـــ‌توانـند با شرایـــط خاص ایـــن ماه و تغـییـرات به وجود آمده در برنامـه روزانهـــ‌ـــشـــان، کنـار بیـایـنــد. در نتــیــجه ممـــکن اســـت با عود یا تشـــدیــد علـائم بیـــمـــاری مواجـــه شوند. به همـین دلــیل توصیـــه می‌شود این قبــیـل بیمـــاران از روزهـــ‌داری مســتمــر یک ماهه خودداری کنـــنـد و قبـــل از اقـدام به روزه داری حتــمــا به پزشک متخصـص مراجـعـه نمـایند.

درمان بیماری اعصاب و روان با روزه گرفتن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.