درمان خشکی کف پا و نحوه درمان آن

خشکی کف پا باید از راههای کاربردی در خانه درمان شود افرادی که پوست خشک و حساسی دارند یا وزنشان زیاد می باشد موجب می شود که کف پاهایشان ترک خورد و پوسته پوسته شود شما می توانید باروش های زیر ترک و خشکی پا هایتان را از بین ببرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر درمان خشکی کف پا و نحوه درمان آن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : شـــایــع‌تـریـــن علـــت ترک پاشنــه پا، خشکـی پوست است. کســانــی که بهـ‌ـطور عمومی خشکـی پوست دارنـــد، مســـتــعد این هســتنـــد که دچــار ترک کف پا، به‌خصوص ترک پاشــنه پا هم شوند، امــا در بعــضـــی افراد شانـس بروز این مشکـــل نسبت به بقیـه بیشتـر است.

به گفـتــه متـــخـصصــان ترک پاشـــنــه پا در خانم‌ــهــا بیــشتـر از آقــایــان دیده میـ‌شود که یکـــی از دلایل اصـــلی آن تفـــاوت‌های هورمونی بیــن زنـ‌هــا و مردهاســت. اگــر شمــا هم جزو کســانــی هستــیـد که از ترک پا رنـج میـــ‌ـــبــریــد و تا حالـا هرچــه کردهـــ‌ـــاید، نتوانســته‌اید از شرش خلاص شوید حتــمـــا این مطـــلـــب را بخوانــید. دکتر مسـعود داودی، متـخـــصـــص پوست و مو و عضو هیات علمی دانـشـــگـــاه بقیه‌ـــالـلـه در ایــن زمیـنـــه بیــشـتــر توضیــح می‌دهد.

چرا کف پا خشــک میــ‌شود؟

عوامـلـی مانـنـــد اضافـه‌وزن، شرایـــط شغلی و… باعــث بهـــ‌وجود آمدن ترکـــ‌ـهــای کف پا میـــ‌ـشوند. افرادی که مشـکـــل اضافـه‌وزن دارنـــد و در دسته افراد چاق قرار می‌گـیـرنـــد بهـــ‌دلـیــل فشاری که روی پوست کف پا تحـــمیل می‌شود پاشنه پایـــ‌ـشـــان مســتـــعد به‌وجود آمــدن ترکـ‌ـهـــای عمــیق می‌ـشود. به‌ـعلــاوه شغــلــ‌ــهایــی وجود دارند که به طریقـی پوست کف پا در معـرض خیــسی و رطوبت (پا بهـــ‌ـــطور مکـرر در معــرض خیـــس شدن و خشک شدن قرار میــ‌ـــگــیـرد) یا مواد شوینـده قرار می‌ـــگــیـــرد ماننــد مربـــیـان شنا یا افـرادی که در کارخانهـ‌ـهای قالیشویی کار میـــ‌کنند بیـشـتـر مستعد خشـکی پاشــنه یا کف پا هسـتند.

بیــمـــاریــ‌هایی که با خشـکــی پا اشــتبـاه گرفـتـه میـــ‌شوند

همـان‌ــطور که گفـــته شد یکــی از علتـ‌ـــهای شایـع ترک‌های کف پا، خشـــکــی پوست اســت. امــا برخـــی بیمـاریـ‌هــا وجود دارد که علـائم‌ـشان خشکــی و ترک پاشنه و کف پاســـت، به‌همــین دلیـل در ذیـــل به چنـــد مورد از این بیـــمـــاریـ‌ــها اشاره میــ‌کـــنـــیـم:

بیــمـــاری صدف یا پسوریـــازیـس

یکی از مشــهورتـــرین بیــمــاریـ‌ـهـایــی که با ترک‌ــهـای عمــیـق و دردناک کف پا همـراه است، بیــمـــاری صدف یا پسوریازیــس اسـت. البته این بیـمـاری به‌طور نادر در کف دست یا کف پا مشاهــده می‌شود امــا چطور ترکـــ‌های کف پای ساده را که ناشـــی از خشکــی پوست است را از بیمـاری پسوریـازیـس تمــایــز دهــیـم، باید گفت اگر ترک‌‌ــهــای پا همراه با پوست قرمز و ملــتهب باشــد، این ترکـ‌هـا ناشـــی از بیـماری پسوریـازیس است. پوست حالت چرمـی شکــل دارد و چون قابلیـت ارتجاعی خود را از دست می‌ـــدهـد، پوست کف پا دچــار ترک میـــ‌ـشود که همـــراه با درد است. ایـــن دستـه از ترکــ‌ــهـای پا درمـان متـفاوتی نســبت به ترکـ‌هـای معـــمولی کف پا دارنـد. یعـنی علـــاوه بر نرمــ‌ــکنـنـــده‌ها بایــد از کرمـــ‌هـای مخــصوص برای درمـان ضایعـات پسوریــازیست استفـاده شود.

بیمــاری قارچــی

ضایــعات قارچی یکـــی دیگر از بیـــماری‌ــهایـــی است که ممـــکـــن اسـت با مشـــکــل ترک و پاشنه پا اشـتبــاه گرفتـــه شود. ایـن بیماری بیشتــر در سنیـــن بالـــا و افراد مســـن دیده میــ‌ـــشود. در نگـاه اول ممـکن اسـت فرد فکـــر کنـد به مشکل خشکی پوست ساده دچار شده است، امـــا اگــر ترکـــ‌ها با پوستـــهـــ‌ـریــزیـــ‌هـــای چشمــگیــر همــراه باشــد و علـــاوه بر کف پا ناخن و اطراف ناخن را هم درگـیــر کنـد، آن زمان است که بایــد به بیـــمـاری قارچ پایـــی مشـــکوک شد. در این مواقع یک بررســی آزمـایـشگاهـــی برای کشف علـــت انــجــام می‌ـشود و اگر بیـماری قارچــی تایـیـد شود، آن وقت داروهای مناســـب تجویز می‌شود و بعـد از مصرف طی مدت کوتاهــی فرد بهبود پیدا می‌ـکنـد.

اگــزمـای پوستـی

اگـــزمـای پوستی در بعضــی مواقع ممـــکن اسـت باعث بهـ‌وجود آمـــدن ترک در کف پا شوند. اما در صورت وجود اگـــزما ابـــتــدا بایـــد علــت اصلی ریـشه‌یابـــی شود و بعد از به دست آوردن نتیـــجــه درمان درست را به کار برد. الـبــتــه یکـی از علــتـ‌ـــهای ایجاد اگـزما می‌ـتوانـد ناشــی از شغل فرد باشد. مثـلا افرادی که پاهــایـــ‌ـشـــان دائما داخل مواد شیــمیـایــی قرار دارد، در این مواقـــع باید پاهـــا از ایـــن مواد دور نگه داشــتـه شوند.

بیمــاری کراتودرمـی

بیـمـــاری مادرزادی بهـــ‌نـام کراتودرمیـ‌ـــهای کف پا وجود دارد که همـانـــ‌طور که اشـاره شد علــت اصلــی به‌وجود آمـــدن این بیماری‌ها ژنتـیک است. راه رفتن این افـراد را میـ‌ـــتوان به کسـانی که روی شیشه یا سنگــلاخ راه میـــ‌ـروند تشـــبیــه کرد. برای همــیـــن پیـــاده‌روی و راه رفــتـن طولانـــیـــ‌ــمدت برای ایـن افـراد مناســب نیـســت، چراکـــه با درد زیــاد همـــراه اسـت. ایـن بیماری هم جزو بیماری‌هـایی اســت که نباید با ترک‌هـــای پاشنه پا عادی اشتباه گرفتــه شود. با این حال چون ایـن یک بیماری ارثـــی اسـت، نمــی‌ـتوان انتــظــار بهبودی کامل را داشـــت، امــا با کمک داروهای تجویزی میـ‌ــتوان این بیـمـاری را تحـــت کنتـــرل گرفـــت.

دردهـــای کف پا ناشـــی از چیـــســـت؟

ترک پاشـــنه و کف پا در فصل پاییــز و زمـسـتـان بیشتر بروز میـــ‌کــند و تنـها دلیلـــش هم خشکی هواســت، امـــا نکتـــه حائزاهـمیت این است افرادی که دچـــار مشـکــل خشــکـــی و ترک کف پا هســـتنـــد ممـکن است در بعضی مواقـــع در عمـــق این ترک‌ــهـــا عفونتـــ‌های میکروبی هم مشـاهده کنند. در چنـین وضعیتـی شخــص ممــکـن است از درد پا به‌ـــدلـیـــل وجود عفونت‌هـــای میـــکروبی شکـــایت داشــته باشد.

ترک پا چطور درمـان میـ‌شود؟

افرادی که با مشکــل ترک پاشـــنـــه پا مواجـه هسـتند، برای درمـان ایـن مشــکل بایــد از چربـــ‌ـــکـنــنـــده‌ها و کرمـــ‌ــها اســـتفاده کنند، امـا بهتــرین کرمـ‌ـــها برای درمـــان ایـــن دستـه از مشکـلــات، کرمـ‌ـــهـایــی هســـتـــنــد که خاصیت نرم‌ـــکننـدگی بالایــی دارند. انواع و اقـســام ایـن کرمــ‌ــها با برندهـــای معـــتبـــر در بازار موجود است؛ اما در بعـــضی مواقـع ممکن است متخــصص پوست تجویز کرم دسـت‌سـاز را بدهـــد. در نهـــایت متـــخــصص پوست تعـــییــن میــ‌ـکند که برای درمـــان، از چه کرمــ‌ــهایی اسـتــفاده شود، بهـتـــر اســـت. معمولا کرمــ‌هـای مخــصوص ترک پاشـــنـه پا حاوی ماده‌ـــای به اســم اوره هستند که درصـد اوره آنهـــا حدود 20درصـد است که برای درمـان ترک‌هـای پا این مقدار کافـــی اسـت.

ترک پا را ریشــهــ‌کن کنـید

اگـــر دنبــال نتیجه بهــتری هستــیـــد توصیه میـ‌ــشود پاهـــا را در یک تشت آب قرار دهــید و بگذارید کف پا خیـــس بخورد؛ بعــد از اینکــه پاهـا را خشک کردید زمانــی که رطوبت پوست تبـــخیر نشده و پوست نمـنــاک است کرم‌هــای نامــبـرده را به کف پا بزنـیـد. همچـــنـین توصیه میـ‌شود بعـــد از ایـن اقـدام برای اثربخشـی بهـتـــر کرمـــ‌ـها، یک کیسـه نایلونی را روی پاهـای کرمــ‌ـــزده بکشیـد. با این راهـــکــار نتـیـجـه درمــانی بهـــتر خواهـد شد. امـا اگــر شخـصی قصـــد دارد بعــد از کرم زدن فعالـــیت خاصـــی انـجـام دهـــد، برای ایـنـکه کیســه نایلونی مزاحمــتــی ایــجاد نکـــند توصیـه میــ‌ـــشود روی کیــســـه مجددا جوراب بپوشد.

صندل خزدار ممـــنوع!

علـاوه بر کرم، به افـرادی که مشکل ترک پاشنـــه پا داشته باشند توصیـــه میـــ‌شود از دمـــپـایی یا صندل‌ــهـــای رو فرش استفـــاده کنــند. الـــبتـــه توصیــه میـ‌شود از صنــدلـ‌ها یا روفرشـی‌هایی که پرز (الیاف و خزدار نباشنــد) دارنـــد، استــفاده نشود. صنـدل‌ــهــایی که خزدار هستنـــد پیـــشنــهاد خوبی برای ایـن دســـتــه از افـــراد نیستــند. توصیه بعدی این اســـت با پای برهــنه در محـل‌هــایی که گرد و خاک وجود دارد حضور پیـــدا نکنــنــد؛ همان طور که گفـــتــه شد ترکـ‌های پا محـــل ورود انواع و اقـــسام مواد از محـــیـــط هسـتــنــد که هم باعـــث تشـدیــد ترک پا و هم خارش و الــتـهـــاب و درد در ایـــن ناحــیــه می‌ـــشوند.

پوست کف پا را با دست نکـــنـــیـد!

پوستــهـ‌پوسته شدن کف پا یکی از مشــکلاتـــی اســـت که درراسـتــای خشــکی پا به‌وجود می‌ـآید. البــتـــه اسـتـــفاده از کرم‌هـــای نرمــ‌ـــکنـنده بروز ایـــن پوستـهـ‌ـــهـــا را کاهش میــ‌ـدهد؛ با این حال گاهــی اوقات ایـن پوستـ‌ها طوری قرار گرفتـــهـــ‌اند که ممـکـــن اســـت برخوردشــان با سطح باعـث ایجاد درد شود. در این مواقـــع توصیـه می‌ـشود با وسیـلــه‌ـــای مثـل قیـــچـی‌هــای کوچک اسـتریل شده پوستـه اضـافه را بردارند. با دسـت این پوستـــه‌ـــهـا را نکـــنــیــد چون احـتـــمــال ایــنـــکــه به پوست بیشتـر آسیب وارد شود زیـــاد است.

تاثیـــر سنـگ پا در درمـان خشـکی پا

سنـگ پا وسیـــلـه‌ـای است که از گذشتـه تا همـیـن امروز مورد اســتفاده قرار می‌ـــگیــرد، امـــا درمورد تاثــیــر سنــگ پا در درمــان ترک پاشنه پا بایـــد گفـــت ایـــن ترکـ‌هـا بیــشتـر در افرادی به‌وجود میـــ‌ـآید که پوست کف پایـ‌ـــشان کلـفت شده باشـد. سنـــگ پا تاحدودی میــ‌توانـــد در ایـن زمـــینه موثر باشد، امـا بازهــم نیــاز به یادآوری اســـت که بهــتـــرین و موثرتـــریـــن روش اســـتــفاده از کرمـــ‌هـای نام برده شده اســت.


درمـان‌ـــهای خانگی

افرادی که دسـتـــرســی به کرم‌ـهای طبــی و دارویی ندارند، میــ‌ــتوانـــنــد از چربــ‌ـــکـــننـدهــ‌ــهــای خانگـی مثـل روغن‌های حیوانی، وازلــیـن و حتـی روغنـ‌هــای جامد خوراکی اســتـــفاده کنند. همــچنین اگـــر ترک پاهـا همـراه با عفونت باشد میــ‌ــتواننـد از پانــسـمانـــ‌ عسل استـــفاده کنـــنـــد. البـــته نکـتــه مهـــم این اسـت که عســل بایـــد طبـیــعــی باشد.

درمان خشکی کف پا و نحوه درمان آن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.