اشتباهاتی مانند دروغ،رها کردن و خیلی موارد عشقتان را نبخشید

دروغ گفتن برخی از افراد عادتی برایشان شده است داشتن یک رابطه عاشقانه نباید با دروغ شروع و ادامه داشته باشد اگر شما را عاشق خود نمود و رهایتان کرد هرگز او را نبخشید کاری نمود که شما حس بدی نسبت به خودتان داشته باشید او را نبخشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اشتباهاتی مانند دروغ،رها کردن و خیلی موارد عشقتان را نبخشید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: گاهــی بخشـش دیگـــران، نه تنهـــا موجب آرامـــش خاطـــر ما می شود، بلـکــه به تداوم رابــطـــه نیــز کمــک می کند. از طرف دیگـر، رفتــارهایــی هستــنــد که به هیـچ عنوان قابــل بخـشش نمی باشـنـــد، از این رو که تاثیرات منـفـی آنـها تا آخــر عمر گریــبــان مان را خواهــنـــد گرفـت. الـبته بخـــشــش همیــشـه به معـــنای ادامه دادن رابطه نیـــســت، ما گاهـی طرف مقـــابل مان را به خاطر اشتباهی که مرتکـــب شده می بخشــیـــم اما تصـــمـیم می گیـــریــم که رابطــه را تمـام کنیم.

در نهــایت آنــچـه اهمیــت دارد، آرامـش خود ماست. آیـــا می دانیـد که چه رفـــتـــارهـایی در رابـــطـه عاطــفـی قابــل بخــشــش انــد و کدامــیـــک نیــســـتـند؟ اگر دوست داریـــد بدانـــید که کجـــاها باید گذشت کنــیـد و کجـــاهـا از شریـــک زنـــدگــی تان بگذریــد، در ادامــه مطلب با ما همـــراه باشـــیـــد.

او را به خاطـــر گذشـــتـه اش، ببـــخشــیـد

ما بایـد فردی که دوستـش داریــم را به خاطــر گذشتـه ای که داشـتــه ببــخــشیـم، به ایــن علــت که همــه ما خطاکــاریـم و ممــکــن اســـت اشــتــباهاتی را خواسته یا ناخواســـته مرتـکب شویم. اگــر او با خانواده اش رفتـار اشــتباهـی کرد، اگـر آنـجــا که دوستـانـــش به او احـتیــاج داشـتند حاضـــر نبود، اگـــر جایــی نتوانـســـت آنــطور که بایـد انتظـارات دیـــگران را برآورده کند یا حتـی انگیزه لازم را در محــیـط کار نداشــت… او را ببـــخشــید.

اگـــر او در گذشته نمی دانـست که از زندگــی چه می خواهـــد یا چگونه بایــد زنــدگــی بهتری داشته باشد، اگـر او شریـــک ایــده آلـــی در رابطـــه قبــلی اش نبود یا قلب کسـی را شکـــســت، باز هم لایـق بخـــشـــیدن اســـت زیرا او در گذشـــته زنــدگـــی نمی کنــد، بنـابـرایـن بهـتـر است که او را در زمـان حال قضاوت کنــید نه با اشــتبـاهاتــی که در گذشــتــه انـــجام داده اسـت.

او را برای آنــچــه امـروز هسـت، نبــخشید

درست است که شمـــا بایــد شریـک زندگی تان را به خاطــر اشتــباهـــاتــی که در گذشــته انجـــام داده، ببخـشـــیـــد امــا به شرطــی که اشتــبـــاهاتش را قبول کرده و دیگـر آنهـا را تکرار نکـند. در واقـع شما نبایـــد انـتـــخاب های اشـتـــبــاه او را در زمــان حال نادیده بگـــیرید زیـــرا زمان حال فرصـتی برای اوست تا خودش را تغیـــیر دهد، پس اگر ایـــن تغییـرات را احـــســـاس نکردیـد، بدانید که او همـان آدمــی اســـت که در گذشــتـــه بوده و قصــد تغـییر هم ندارد. اگـــرچه تغییــر شخـصیـــت یک شبه رخ نمی دهـــد امـا شمـــا بایـد تغییـرات را، هر چنــد کوچک، در او احســـاس کنـیـــد، در غیر این صورت بخشـــش اشتـباه است.

به عنوان مثــال رفــتـارهـــای اشـتـبـاه او را با خودتــان، تنـهــا به ایــن علـت که او گذشتــه تلخـــی داشــتـه، نبایــد نادیــده بگـیریـد. اگـر شمـا گذشتــه او را کنـار گذاشــته اید، او هم بایــد قدردان حمــایـت و گذشـت های شما باشـد و تمـام تلـاشش را برای تغیـیــر رفـــتار خود انــجام دهــد، در غیر ایــن صورت ببـــخـش دوباره تنهـا به ضرر شمــا تمـام خواهــد شد.

اگــر دل شما را شکـســت، ببخــشیدش

شایـد فکر کنیــد کسی که قلـــب شمـــا را شکســـت، ارزش بخشــیـــدن ندارد امـــا شمـــا باید ایـــن کار را انـجــام دهـــیــد به ایـــن علــت که خود شمـــا لایــق آرامـــش هســـتـیـد. اگر شریـــک زندگی تان نتوانــست نیازهای شمـــا را برآورده کنـــد، اگــر شمـا را ترک کرد یا اگر زیــر قول هایـــش زد، ببـخشیدش، حتی اگر از او جدا شدیـــد. اگر به خاطر رفــتــارهای طرف مقابــل تان ناامـیـد هسـتــیــد، اگـر باعـث شده که از عشـــق متنـــفر شوید، اگــر آنــجـــا که به او احتـیاج داشـــتــیــد و او در کنارتــان نبود، اگـــر برای شمـــا نجـــنــگــیـد یا آنــطور که بایـد دوست تان نداشت، تنهــا برای ایــن که باری از روی دوش خودتـان برداریــد، او را ببـــخـــشـید. در واقـع رفـــتارهـای اشـــتــباه او چیزی از ارزش شمـا کم نکرده اســت، بنـابرایـــن تنـــها برای آرامــش خودتان، اشـتبـــاهـات او را نادیـده بگـــیـرید.

او را نبخــشید اگر باعث شد که نســـبـــت به خودتان حس بدی داشــتـــه باشیـد

برخـــی از افراد هسـتـــنـد که آهــسته آهـــســـتــه نظر شما را نسبـــت به خودتان تغـــییر می دهــند، در واقـع کاری می کنـنــد که شمـا از خودتــان متــنـــفر شوید. رفتــار اینگونه افراد را نبــایـــد بخشـیـد. آنها به تدریـج شما را متقاعــد می کنـنـد که علــت تمـام اشتــبــاهـــات پیش آمده، خود شما هستـــیــد و این شمایید که بایـــد رفـــتــارتان را تغـییـــر دهیــد. نتیجـــه این رفـــتــار نه بهبود رابـطه بلــکه کاهـــش اعتمــاد به نفـس شمــا را به همراه خواهـــد داشت. پس از مدتی شمــا احــساس می کنیــد که برای او کافی نیستیـد و برای خشـنود کردن او بایــد خودتــان را تغــیــیــر دهـیـــد و در نهایــت تبدیـل به آدمــی می شوید که هیــچ لذتی از زندگـــی نمی برد. افـــرادی که باعـــث می شوند شما نســبـــت به خودتان حس ناامنی کنــید یا آنـهــایـــی که شمــا را وادار می کنـنـــد خودتــان را کمــتـر از آنـــچـــه هســتیــد تصور کنـــید، را نبـــخشـــیـــد بلکه هر چه سریـــع تر از زندگی تان حذف کنـــید.

افـــرادی که از شمــا محــافـظـت می کنـــند را ببــخـشیـــد

آدم ها گاهی برای محافـظـــت از کســانــی که دوست شان دارنــد، حقیــقـت را پنهان می کننــد. به عنوان مثـال اگــر شریک زندگـی تان از مشــکلات خود، تنها به این علت که شمـــا را ناراحـــت نکنــد، سخن نگفت، او را ببخـشــید یا اگر شمـــا را از شرایـــطی دور نگه داشــت تا آســیب نبـــینید، سرزنـــش اش نکــنید. این گونه افـراد در آن لحـظه فکر می کنـــند که مهــمـــتـریــن عامــل محـــافــظــت از شمـــاسـت، به بیان دیــگـر آنـــهــا نمـی داننـد که چگونه با کمتـریــن آسیب شما را درگیر مشکلـــات شان کنـند، بنابرایــن تنـــهـا کاری که به ذهـن شان می رسـد دور نگـــه داشتـــن شمـــاســت. شما نیـــز پس از یافـــتن حقیـــقت، آنـها را ببخــشید زیـرا که آنـهــا لایـــق ایـــن بخــشـش هســـتـند.

اگـر به شمـــا دروغ گفــت، نبــخــشــیــدش

دروغ یکـــی از رفتـارهایی ست که نبـایـــد ساده از آن گذشـت. حتی اگر طرف مقابل تان به شما دروغ مصــلحتـی گفت، نبـــاید او را ببخشــید زیرا همــیـــن دروغ ها پس از مدتــی تبدیل به دروغ های بزرگ تر می شوند. شمــا نبـــایـــد به فردی که یک بار به شما دروغ گفتـه شانس دوباره دهیـــد. اعــتمادی که رفتــه هیــچگاه باز نمی گردد، بنــابـــرایـــن با نادیده گرفتـــن آن، تنهـــا خودتان را کوچک کرده اید. زنــدگـی با اافـــراد دروغگو به شما حس ناامـنی می دهـــد.

در واقع آنهـــا با دروغ شان به شما ثابـت می کنـــنـد که لیــاقت صداقــت را از نظر آنــهــا نداشـته اید. فردی که فکر می کند تنها در مواقـــعی که خودش بخواهـد، بایـد حقیقــت را به شمـا بگوید، فردی غیــر قابل اعـــتـــمــاد و نابـخــشودنـــی اســت، از آن ساده نگذریـــد.

ببخـــشـــیـــدش اگـر به شمـا اجازه داد تا رابطه را تمــام کنـــیـد

اگـــر شمـــا تصمــیـم گرفـتـــیـــد که رابطه را تمـام کنیـــد، طرف مقـــابل تان هم مانع تان نشـــد، عصــبــانی نشوید. درســت اســت که از او انتـظــار داریـد جلوی شمـا را بگـــیـرد اما او را ببخــشـیـد زیـــرا او هم آرامـش شمـا را می خواهـد و فکـر می کنــد که شما لایــق بهتـرین ها هســتیـد، چیـزی که در رابطـه با او به دســـت نیاورده اید. اگـر فردی شمـــا را دوست داشـــتـه باشد، آرامــش شمــا را به آرامـــش خودش ترجیح می دهد. بنـــابــرایـن اگــر او با ایــن تصور که شمــا بدون او زنـدگی شادتری داریـد، مانـع از رفــتن شمـا نشد، او را ببخـــشید.

اگر شما را رهــا کرد، نبـخــشـیــدش

اگر شریـک زنـــدگی تان برای فرار از بار مسئولیــت شمــا را رهـــا کرد، هرگـــز نبــخشـیـدش. به عنوان مثال ما از شریــک زندگی مان انـتظار داریـــم تا در مواقـع ناراحتـــی کنارمـــان باشـــد و به درد و دل هایمـان گوش دهـد، اما اگـــر او در ایـن شرایط شمـا را تنها گذاشـت و به جای جسارت، ترسیـد و عقـب نشـینـــی کرد، بهتــر است که او رهـا کرده و هرگز نبـــخـشـــیدش. میان فردی که جایش همـیشــه خالی ست، با او که هیــچگــاه شمــا را تنــهـــا نمـی گذارد، فرق بسیـــار اسـت.

اگر شما را آنـــطور که می خواستـــید دوست نداشت، او را ببــخــشـیــد

هر کســـی زاویه دیـد خود را در رابـــطه عاطـفـــی دارد، ایـــن که شریک زندگـــی تان آنــطور که شما دوست داریـد با شمـــا رفتـــار نمی کند، بدیـن معنـی نیســت که به شمـا بی علـــاقـه اسـت، بلکه هر کســی به شیوه خود احـــساســات اش را نشـــان می دهــد. بنـابـــراین زمـــانـی که او فکر می کنـد به بهـتـریــن شکـــل ممکن در رابطــه است، ناامـیـــدش نکـنـید.

اگــر در شرایـــطــی خاص نتوانـــسـت مانند آنچـه شمـا دوست دارید، رفـتـار کند، او را ببـخــشیــد. شاید به راسـتـی او قبــل از شمــا چنین تجــربـه هایـــی نداشـتـه و راه درست را نمـــی دانـد، پس دسـت از پیـــش داروی برداریـــد و از رفــتـارهــایــی که برایتان چنـدان خوشایــنـــد نبوده، بگذرید. اگـر او را دوست داریـد، انـتظـارات تان را از او به زبــان آوریــد، مطــمئنا او نیــز تمـــام تلـــاش خود را براب خشــنودی شمـا خواهــد کرد.

اگـر برای شمـا ارزشـــی قائل نیـــســت، نبخــشیدش

اگـــر شریـــک زندگــی تان با شما طوری رفتـار کرده که حس می کنید هیچ جایـــگــاه و ارزشی برای او نداریـــد، هیچوقت نبـــخشـیدش. یک رابـــطه نیــازمــند توجه، عشـق و مهــربانــی ست و رفتار فردی که این موارد را نادیـــده می گیـرد، توجیــه ناپـــذیر اســت. بدتر از آن فردی است که جدا از بی احــترامـی رفتـــاری و کلـــامـی، از خشونت های بدنــی اسـتفـــاده می کند.

از فردی که تنـــهــا شمــا را برای زمان هایــی خاص می خواهـــد، به بیان دیـگـــر شمـــا را یک شی فرض می کنــد، دوری کنید زیـرا که ایـن عشـق نیـــست بلـکــه سو اسـتفـاده از شرایــط است. با ایــن اوصاف، افــرادی که به شمــا، اهــداف تان یا خانواده و دوستان تان بی احترامـی می کنـنـــد، هرگز قابـل بخشـش نیستــنـد.

اشتباهاتی مانند دروغ،رها کردن و خیلی موارد عشقتان را نبخشید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.