دعای امام سجاد (ع) در آغاز ماه مبارک رمضان

ماه رمضان در بین ماه های سال قمری از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است دعاهایی زیادی درماه رمضان خوانده می شود که یکی از مهمترین دعاهای ماه رمضان برای آغاز این دعای زیبا امام سجاد می باشد در ادامه جزئیات بیشتر دعای امام سجاد (ع) در آغاز ماه مبارک رمضان را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

امام زین العـابدیـــن در نیـــایـــش چهل و چهـارم صحــیـفــه سجـادیه هنگام ورود ماه مبارک رمـضـــان می فرمودنــد:

بسم الـلـــه الرحــمن الــرحـــیـم
اَـلـْـحـــَـــمْدُ لِــلـّـــَـهـِ الــّــَـذِــي هَـدَانــَا لِـــحــَـــمـْــدِهِ وَ جَعـَــلــَـــنـــَــا مِنــْ أَهــْـــلــِــهـــِ لِـــنَـــكُونَ لِـإِـــحْســـَـانــِـهِ مِـنـَ الشـّـــَاكـــِرِــينــَ وَ لِــيَـجـْـــزِــيَــنــَا عَلـَى ذَلـِــكَ جَـزَاءَ الْـــمـــُــحْــســـِنـِـينــَ‏
حمد و سپاس خداوندى را كه ما را به حمــد و سپاس خويش راه نمود و از جمـــلـه حامـــدان خود قرار داد، تا از شكرگزاران احـسـان او باشـــيم. و ما را در برابر حمــد و سپــاس خويش پاداش داد، آن سان كه نيكوكاران را پاداش دهـــد.

وَ الــْحــَــمـْـدُ لِلّـــَــهِ الــَّذِـي حَبـَــانَـــا بِـدِينِهِ وَ اخــْتــَـــصَّــنـــَا بِـــمِلـــّـــَـتِهــِ وَ سَـــبّـَــلـَـنــَـا فِـي سُبــُـلِ إِحْـســَـانــِـــهِ لِــنَـسْلُـــكـــَـهَـا بِــمَنـّـِـهــِ إِلَى رِضـْوَانِـــهـــِ حَـــمـــْـداً يَــتَـقـــَبَّلـُـــهُ مِنّـَـا وَ يَرْـــضَـــى بِهِ عَنَّـا
حمد و سپـــاس خداوندى را كه دين خود به ما ارزانــى فرمود و ما را به آيين خويش اخــتــصـــاص داد و به راههـاى احـســان خود در آورد، تا به مدد احسانش در طريق خشنودىــ‏اش گام برداريم. حمد و سپــاســى كه شايان قبولش افــتـــد و بدان از ما خشنود گردد.

وَ الــْـــحــَمْـدُ لِــلـَّـــهِ الّـَـذِي جَــعَـلَ مِنْ تِـلْكـــَ الــسـُّبُـــلـــِ شَهْـــرَـهــُ شَـهـْــرَ رَـمَـضـــَانَ شَهـْـــرَ الــصـــّـِيَامِ وَ شَهـــْرَ الْإـِســْلـاَـــمــِــ‏
حمــد و سپاس خداوندى را كه يكى از آن راهـهـــا كه در برابـــر ما گشوده، ماه خود، ماه رمضان است، ماه صيام و ماه اسلـــام

وَ شَــهــْــرَ الطّــَــهُورِ وَ شَــهـْرَ الـتَّمـــْـــحــِيصـِ وَ شَهْــرَ الْـقــِـيَامِ الّـَذِي أُنــْزِــلـــَ فِـيهِ الـْــقـــُـرْــآنُ هُــدًـــى لِـــلـنّـــَـــاســِ وَ بَــيّــِــنـَــاتـــٍ مِــنــَ الـْـهـُدَـى وَ الــْفُـرْـقَـــانِـــ‏
ماه پاكــيزگى از آلودگىــ‏ـهـا، ماه رهايى از گناهـان، ماه نمـــاز، ماهــى كه در آن قرآن نازل شده، قرآنـــى كه راهــنـــماى مردم است و نشانــه آشـــكـــار هدايت اســت و تمـــيز دهــنده حق از باطل اســت.

فَأَـبـَانَ فَــضــِيلَـتَــهُ عَلـَى سَـــائِرِ الــشــُّهــُورِ بِــمــَــا جَعــَـــلَ لَـــهـــُ مِـنـَ الْـــحُـــرُمــَاتــِ الْمَوْفُورَـةِ وَ الـْــفــَــضـَـائِلِ الـــْـــمــَشْــهـــُورَـــةِ فَـحـَرّـــَــمَ فِــيهِ مَـا أَـحَـــلّـَ فِــي غَـــيْــرِــهــِ إِعــْــظـَامـاً
پس به حرمـــت بى‏ـشـــمــار و فضــيلـت بســيارى كه بدين ماه ارزانـى داشـــت، برترى آن را بر ديگــر ماهــهـــا آشــكــار ساخت. براى بزرگداشـت آن، هر چيز را كه در ديگــر ماهــهـــا حلال داشــته بود، در اين ماه حرام كرد.

وَ حَجـَــرَ فِـــيهِ الْـمَـــطَـــاعـِـــمَ وَ الــْــمَــشَارِــبَ إِكـْرَـــاماً وَ جَــعَلَ لَـهــُ وَقْتـاً بَيّــِــناً لاَ يُجــِــيزُ – جَـــلـــّــَ وَ عَـزَّ – أَـنْ يُــقَـدَّمــَ قَبْلـــَـهـُ وَ لاَ يَــقْـــبـَـلـُ أَنـــْ يُــؤَــخــّــَرَ عَـــنــْهُـ‏
گرامـيداشت آن را هر خوردنــى و آشــاميدنى ممــنوع داشـت و براى آن زمــانى معــين قرار داد، آن سان كه اجـازت ندهد روزه آن پيشــتر ادا گردد و نپذيرد كه به تأـخير افـتـــد.

ثُمـــَّ فَضـــّـــَــلَ لَــيْــلَـةً وَاحـِدَةً مِنْ لَـيَـالــِـــيهـــِ عَـلــَــى لَــيَالـــِي أَلـْفـِ شَــهـْرٍ وَ سَمــّــَاهـَـا لَــيْـلَــةَ الـــْـــقـَدْرِ تَـنـــَــزّــَلـُ الــْمــَلاَئِكَـــةُ وَ الرّـُوحُ فِيهَا بِإــِـذْنِ رَـبـّــِـــهــِمــْ مِنـــْ كُـلّــِ أَـمـــْــرٍ سَــلــاَمـــٌـ‏ دَائِمـــُ الْـبَــرَكَةِ إِلَى طُلُوعِ الـْفــَــجـْـرِ عَلـــَـى مَنــْ يَـــشـــَــاءُ مِنــْ عِبـــَادِــهـِ بِمَا أَـــحــْكَـمَ مِنْ قَــضــَــائِهِ‏
آنگـــاه شبــى از شبهـــاى اين ماه برگزيد و بر شبــهـــاى هزار ماه برتـرى داد. و آن شب را «ليلــة القدر» نامـيد. در آن شب، فرشتــگـــان و روح، به فرمـــان پروردگــارشـان، بر هر يك از بندگان او – كه بخواهد – نازل مىـــ‏ـشوند، همــراه با تقـــديرى تغـيير ناپــذير. آن شب، شب سلام و درود فرشــتــگــان اســـت و دامـنه بركـــاتش تا سپيدهــ‏دم كشـــيده شود.

اَلــلـــَّهـــُمـَّ صَـــلــِّ عَـــلَــى مُحَــمَّـــدٍ وَ آلـِهـِ وَ أَــلْـهِمْــنـــَــا مَعــْرِفَةَ فَــضــْلِــهــِ وَ إِــجـــْلاَـــلَ حُـرْـــمــَـــتـِهِ وَ التـــّـــَـحَـــفّــُـــظَ مِــمـّــَــا حَظـــَـرْتَ فِـيهـــِـــ‏
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خانـــدانـش و شناخت فضـــيلت اين ماه و بزرگداشت حرمـــت آن و پرهــيز از هر چه در اين ماه ما را از آن منع كردهــ‏اى. به ما الهام كن.

وَ أَـعِنـــّـَـا عَـلَـــى صِيَـامِــهِ بِـــكَــفـــِّ الـْـجـَوَارِــحِ عَنْ مَــعَـــاصِــيكَ وَ اســْــتِـــعـــْمـــَــالـــِـــهَــا فِيهِ بِـــمـــَـــا يُـــرْــضـِــيكــَ حَـــتـــَّـى لاَ نُــصْغــِـيَ بِـــأَسـْـــمَــاعــِـــنَــا إِـلَى لَغْوٍ وَ لاَ نُسْرِـعَ بِـأـَـــبـْـصـــَـارِنَـا إِــلـَـى لَهْوٍ
و ما را به روزه داشـــتــن يارى ده:آن سان كه اعـــضــاى بدن خويش از معـــاصـى تو بازداريم و در آنـچـــه سبب خشــنودى توست به كار داريم، تا به هيچ سخن بيهوده گوش نســـپاريم و به هيچ لهو و بازيچـــه ننگريم‏

وَ حَـتّــَى لاَ نَبــْـســـُـــطــَ أَيْـــدِيَنـــَا إِلــَـى مَحْظُورٍ وَ لاَ نَـــخْـــطُوَ بِــأــَقْـــدَامـِــنَا إِـلَـــى مَحْــجُورٍ وَ حَتّـــَــى لاَ تَعــِــيَ بُـــطـــُونُنَا إِـــلاّـــَ مَــا أَحْـــلَـــلــْـتَــ‏
و به هيچ ممنوع دست نگشــاييم و به سوى هيچ حرامــى گام بر نداريم و چيزى جز آنـــچـــه تو حلال كرده‏ـاى در شكـــمـــهـــاى خود جاى ندهـيمــ‏

وَ لاَ تَنْطـــِـــقَ أَلـْـــســـِـنـَــتـــُــنـَــا إِــلـاّـــَ بِمـَـــا مَثــّــَلـــْتــَ وَ لاَ نَـتــَــكــَـلــّـــَفـَ إِـــلـــاَّ مَـــا يُدْنـــِــي مِنــْ ثَوَابِـكـــَ وَ لاَ نَـتَـعـَـاطَى إِلــاَّ الَّـــذِـي يَـقـــِــي مِنـــْ عِــقـَـابـــِـــكـَ‏
و زبانــمـان جز سخـن تو نگويد و رنـجى بر خود هموار نكــنـــيم جز آنـكه ما را به ثواب تو نزديك سازد و كارى نكـــنـيم جز آنـچه ما را از عقـــاب تو در امان دارد.

ثُمَّ خَــلّــِـصْ ذَــلـِكــَ كُلـَّهُ مِـنـْ رِئَاءِ الْـــمــُـرَـائِينـــَ وَ سُمْــعــَـــةِ الـــْـمــُـــسـْــمــِعِينـــَ لاَ نَـــشْرَـكـــُ فِيهـــِ أَحَـــداً دُونَكَ وَ لاَ نَــبـْتَغِــي فِـــيهـــِ مُـرَاداً سِوَاكَ‏
اى خداوند، از تو مى‏ـخواهـيم كه اين همــه اعـمـــال را از رياى رياكـــاران و آوازه در افـكنــدن آوازه افـــكنـان دور نگـه دارى. و چنان باد كه كسـى را در عبــادت با تو شريك نسازيم و جز تو براى خود مرادى نجوييم.

اَـــللَّـهُمـــّـــَ صَـــلـــّـِ عَلـَـى مُــحــَمّـَدٍ وَ آلــِـــهــِ وَ قِفــْـــنــَــا فِـيهِ عَــلـــَـى مَوَاقِــيتــِ الصـّــَــلــَوَاتــِ الْــخـــَمْسـِ بِــحــُـدُودِــهـــَا الـّــَــتـــِـــي حَدّـــَدْــتَـ‏
بار خدايا، درود بفـرست بر محمـــد و خانــدان او و در اين ماه ما را به اوقات نمازهاى پنجگـــانـــه آگاه فرمـــا:به حدود و احــكامـــش كه مقـــرر داشتـــهــ‏اىــ‏

وَ فُـرُوضِـــهَـــا الَّتــِـي فَرَضـْـــتـَ وَ وَظَــائِفـــِـــهـــَـا الـــّــَتـــِي وَظــّــَـفْـــتـَ وَ أَوْقَاتِهَا الـــّـَـــتِــي وَقـّــَتَ
و واجـبـــاتش كه واجـــب ساخـــته‏اى و شروط و هنـــگامش كه معـــين كردهـ‏اى.

وَ أَنـْزِــلْــنـَـــا فِـــيهَـا مَـنــْــزِلــَةَ الـــْــمُصــِيبِــينـَ لِمـــَنــَازِـــلِـــهـــَـــا الْحَـافِظِـينــَ لِأــَــرْكــَـــانـِـهَــا الـْـــمُؤَدّــِينــَ لَـهَا فِــي أَوْقَاتــِـهَـــا عَلَـــى مَــا سَنـّــَهــُ عَـبـْدُكَ وَ رَــسـُولُـــكَ – صَلَوَاتـــُكـَ عَلَـيْهـِ وَ آلـــِــهـِ –
اى خداوند، چنــان كن كه به هنـگـــام نمــاز همانـنـد كسـانى باشـيم كه به منـــازل والــاى آن راه مى‏يابـنـــد و همه اركـــان آن رعايت مى‏ــكــنــنـد و آن را به وقت خود، به آيين بنده تو و رسول تو محــمـد – صلى اللـــه علـيه و آلــه –

فِــي رُــكــُوعِـــهَـا وَ سُــجـــُودِــهَـا وَ جَـــمــِيعـــِ فَوَاضـِلِــهـــَا عَلَى أَتــَمّـــِ الـــطـّــَــهـــُورِ وَ أَـــســْبــَـغـــِــهِ وَ أَـبــْيَـنـــِ الْــخُـشُوعِ وَ أَـــبـــْـلــَــغــِـهـِ‏
در ركوع و سجود و همه فضــيلـــتـــهـايش، به كاملــ‏تـرين وضوء و طهـارت و در نهايت خشوع به جاى مى‏ـآورنــد.

وَ وَفـِّـقـْـــنـــَا فِــيهِ لِأـَـنــْ نَصِـــلـَ أَرْحـَامــَــنـَا بِالــْـــبـــِــرّــِ وَ الصـــّـِـــلـَــةِ وَ أَـنْ نَتـَـــعـَـــاهَدَ جِيرَـانــَنـَـــا بِــالْــإـــِــفــْـــضـــَالِ وَ الــْـــعــَطـِـيّــَـــةِ
اى خداوند، در اين ماه ما را موفق دار كه به خويشاوندانـمان نيكـــى كنـــيم و به ديدارشـان بشـتابــيم و همـــسايگـانمان را به بخـــشش و عطـاى خويش بنوازيمـــ‏

وَ أَنـْ نُخَـــلـِّصَ أَـمـــْوَالـَـنَـا مِنَ الـــتـــّـــَــبِعــَاتـِ وَ أَــنْ نُـطــَهّـِرَــهـَــا بِـــإِـخــْرَـــاجِ الـزَّــكــَوَاتـِ‏
و اموالمــان را از هر چه به ناحـق بر آن افزوده‏ـايم پيراستـــه داريم و با اداى زكـــات پاكــيزه گردانـــيم‏

وَ أَـنــْ نُرَاجــِعَ مَنــْ هَاجَرَـنَــا وَ أَنـْ نُنْصِــفَ مَـنــْ ظَلــَـــمَــنــَـــا وَ أَـنْ نُسَــالـــِــمـــَ مَنـْ عَـادَـانَا حَاشَى مَـــنْ عُودِـــيَ فِيكَ وَ لَـكـــَـ‏
و با آنــان كه از ما گسـيخــتـه‏ـاند بپـــيونديم و با آن كه در حق ما ستــمـــى روا داشـــتـــه به مقتـضـاى انـــصاف رفتــار كنيم و با آن كه با ما دشمـــنــى ورزيده دوستــى كنـيم، جز آن كســـان كه به خاطر رضاى تو با آنـان دشمن شده‏ـايم،

فَـإِنَّـهـــُ الــْعــَــدُوُّ الـــّـَذِـــي لاَ نُوَالـــِيهـــِ وَ الــْـحِـزْبُ الَّـــذِي لاَ نُـــصــَافـِـــيهـِـ‏
كه با چنين دشــمـــنـــى هيچـــ‏گاه سخن از دوستى نگوييم و همدل نشويم.

وَ أَـنـْ نَــتَـــقَرّـــَـبـــَ إِلـــَـــيْـكـَ فِيهِ مِنــَ الـــْأـــَــعْــمَـــالِ الـزّــَـــاكِـيَةِ بِمـَا تُطــَهـِّـــرُـــنَـا بِهــِ مِنَ الذّــُـنـُوبِ‏
اى خداوند، در اين ماه ما را توفيق ده كه به كردارهـاى پسـنديده به تو تقــرب جوييم، آن سان كه ما را از گناهان پاك دارى‏

وَ تَعـْـــصِـمــُـــنَا فِيهــِ مِمـــّـَا نَــسْـتَـأْـــنِـــفــُ مِنـَ الْــعـــُيُوبِـــ‏
و از بازگشت به اعـــمــال ناشـايست نگه‏دارى،

حَـتَّـــى لاَ يُورِدَ عَــلَـــيْكـَ أَـــحــَـــدٌ مِـــنْ مَـــلـــاَئِكَتـِـكَ إِـلـــاَّ دُونَ مَـا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الــطّــَــاعـــَـــةِ لَـــكَ وَ أَـــنْوَاعــِ الــْـقـُرْبَةِ إِــلـــَــيْكـــَ‏
تا هيچ يك از ملائكه تو طاعـتــى به درگــاهـــت نياورد جز آنــكه از طاعـت ما كمـــتــر باشد و در تقـــرب به پايه تقـــرب ما نرســـد.

اَـللــَّهُــمّـــَ إِـــنّـِي أَـــســـْأــَلـُـــكــَ بِــحــَــقّـِ هَـذَـا الـشــَّهـْرِ وَ بِـحــَقـّــِ مَـــنـــْ تَعــَـبَّـدَ لَكــَ فِــيهـِ مِــنِ ابْـتــِـــدَـائِهــِ إِلَى وَقـْتـِ فَــنَائِهـِ مِـنْ مَــلـَـكـٍ قَـــرّــَبـْتـــَهـــُ أَوْ نَــبــِيّـــٍ أَــرْـــســـَـــلـْتَهُ
اى خداوند، به حق اين ماه و به حق آن كس كه در اين ماه – از آغاز تا انجــام – جبـــين عبــادت به درگـــاه تو سوده، خواه ملـكـى بوده كه او را مقــرب خود ساخـتــهـــ‏ـــاى، يا پيامـــبـرى كه به رســالـتـــش فرسـتــادهــ‏ـــاى،

أَوْ عَـــبـــْدٍ صَالِــحٍ اخــْــتــَصَــصْـتـَهُ أَـنـــْ تُـــصَـــلـِّيَ عَلـــَـــى مُــحـــَــمــّــَـدٍ وَ آلِـــهِ وَ أَـهّـِـــلـــْنـــَـــا فِـيهِ لِــمـــَا وَعـــَـــدْــتـَ أَوْلِيَاءَكـــَ مِـنْ كَـــرَــامـَـــتــِـكـَــ‏
يا بنـدهــ‏ـــاى صالـح كه از ميان بندگانــت برگزيدهـ‏اى، بر محــمد و خاندانــش درود بفرســـت و ما را سزاوار كرامــتـى كن كه به دوستـان خود وعده داده‏ـاى.

وَ أَوْجِبْ لَـــنـَا فِـيهـِ مَــا أَوْجــَبْتَ لِأَهـْـلِ الـــْمــُبـَــالــَغَــةِ فِـــي طَاعـــَتـــِــكــَ وَ اجْعـــَلــْــنَـا فِي نَـــظـــْـــمــِ مَـنـِ اســـْــتـَحـَـقّــَ الرّــَــفـــِيعَ الــْأــَعـْلـَــى بِرَحْـــمـــَتِكـَــ‏
هر چه مبـــالـغـان در عبادت خود را نصـــيب داشتهـ‏ــاى ما را نيز نصيب دار و به رحــمت خود ما را در زمــره كسانــى قرار ده كه بهشت – آن بالـــاتـرين مرتـــبت – را سزاوارنـــد.

اَلـلـــَّهُمّـَ صَـلــِّ عَــلـــَى مُــحَـــمـــّــَدٍ وَ آلِــهـــِ وَ جَنـــِّبْــنَا الـــْـــإــِـــلْـحـَادَ فِـــي تَوْحِـيدِـكــَ وَ الــْـــتـــّـــَقـــْـــصِـيرَ فِــي تَـمْـجِـيدِـــكــَ وَ الشــّـــَـــكــّـَ فِــي دِـينــِـكـــَـ‏
بار خدايا، درود بفرســـت بر محمد و خانـدان او و ما را دور دار از الحاد در توحيد خود و قصور در بزرگـــداشت خود و شك در دين خود

وَ الـْعــَمَــى عَـــنـــْ سَـــبـِيلــِكَ وَ الــْــإِــغـــْفـَالـــَ لِـحُرْـــمـــَـــتـِكـــَ وَ الــاِـنـــْخـِدَـــاعَ لِـــعَدُوِّـكـــَ الـــشَّيْطَانـــِ الــرّـَـجــِيمِــ‏
و نابينايى در طريق خود و غفلت از تعـظيم خود و فريفـــته شدن به دشمنت، آن شيطـــان رجـــيم.

اَلـــلــّـــَهـُمـّـَ صَلِّ عَــلَى مُـــحــَـــمّـَــدٍ وَ آلـِــهِ وَ إِـذَــا كَـــانـَ لَكَ فِي كُـــلّـِ لَيْـــلـــَةٍ مِـنـْ لَـيَالـــِي شَــهـــْـرِـنـَـا هَـــذَـا رِقـــَابٌ يُــعْـــتِـقُــهـَا عَفْوُكَ أَوْ يَـهــَبـُـهــَــا صَــفْحُـكــَـــ‏
بار خدايا، درود بفرسـت بر محمد و خانـــدان او و چون در شبــهـــاى اين ماه اراده عفو و بخشايش كنــى ما را در شمــار آن بنــدگـان در آور كه به عفو تو آزاد مى‏شوند و در خور بخــشـــايش تو مىـ‏ـــگـــردند.

فَــاجـــْــعــَلــْ رِقَــابـَـــنــَـا مِـــنـــْ تِلْكَ الـــرّـــِـــقـَـــابـــِ وَ اجـــْــعَـلــْنَـــا لِشَـهـْرِنَـا مِنــْ خَـيْـــرِ أَهْــلـٍ وَ أَصــْحــَـابٍـــ‏
اى خداوند، ما را از بهتـــرين كســانــى قرار ده كه در اين ماه زيستـهـ‏انــد و اين ماه به سر آورده‏ـــانـد.

اَـللـَّهـُــمـّـَ صَـــلــّـِ عَـلـَــى مُحــَـــمَّدٍ وَ آلـِـهـــِ وَ امْـحَقـــْ ذُـــنـُوبَنـــَـا مَــعَ امِّـــحَاقـِ هِـــلاَـلِـهِــ‏
بار خدايا، درود بفرســـت بر محمـــد و خاندان او و آنــگاه كه هلـال ماه رمـــضان به محاق مى‏ــافـتد، گنـــاهـــان ما محو كن.

وَ اســْـلَـــخـْ عَنـــّــَا تَـبِـعَاتِـــنـَـا مَــعَ انــْــســـِـلــاَخِ أَـــيَّامِــهــِ حَـتــَّــى يَنـــْـقـــَـــضـــِــيَ عَنّـــَـــا وَ قَـدْ صَـفـــَّيْتَــنـَا فِـيهِ مِنــَ الْخــَـــطـِيئَاتِ وَ أَــخْلــَـصْـتَنـَا فِـيهِ مِـنــَ الســَّـــيِّئَاتِـــ‏
و چون به سلــخ رسد و روزهايش به آخـــر آيد، جامه شوخگـــن گناهـــان از تن ما بيرون كن، آن سان كه چون به سر شود ما را از هر خطا پيراسته و از هر گنـــاه، پاك ساخــته باشى.

اَـــلـــلّـَــهــُـــمّـَ صَــلـــّــِ عَـــلــَـى مُـــحـــَــمـّـــَـدٍ وَ آلــِـــهــِ وَ إِنْ مِـــلـــْـنَــا فِــيهـــِ فَعــَـدّـِـلـــْـنـــَا وَ إِــنْ زُغـــْنَا فِيهــِ فَـــقَوِّمـــْـــنـَـــا وَ إِنـِ اشــْتـــَــمــَـلَ عَـــلـــَــيْــنــَا عَـدُوُّـــكـــَ الـــشّــَيْطَانُ فَـــاسْتـــَنـــْـقـــِــذْنـــَـا مِــنْهـــُــ‏
بار خدايا، بر محمـــد و خاندان او درود بفـــرست. اگـر در اين ماه به راه كج رفتهـــ‏ايم، به راه راستمـان آور و اگر از حق عدول كردهــ‏ايم، به حقـمان بازگردان و اگـر دشـمن تو، شيطــان، بر ما چيره شد، ما را از چنــگال او رهـايى بخش.

اَـــللّـَـــهــُمّـــَ اشْـحَنــْهــُ بِــعـِـبـَادَتِنـَـــا إِــيَّـاكَ وَ زَيِّـــنْ أَوْقــَـــاتـَـــهُ بِــطـَـاعَـــتِــنـــَا لَـكـَ وَ أَعِـــنَّـــا فِـي نَـــهــَـــارِــهـِ عَـلـــَـــى صِــيَــامــِهِ وَ فِــي لَيْـلـــِـهـِ عَـــلـَــى الــصّــَلـاَةِ وَ الـــتــَّضــَرُّـعِ إِلــَيْــكَـ‏
اى خداوند، ماه رمضـان را از زمـــزمــه عبـــادت ما پرساز و شب و روزش را به طاعـــات ما آراســـتــه گردان. ما را يارى ده كه روزهايش را روزه بداريم و شبـهــايش را به نماز و تضــرعـــ‏

وَ الْـخـُشُوعِ لَــكَ وَ الـــذّــِـلـَّــةِ بَيْنـَ يَدَيْــكَ حَـــتّـــَـى لاَ يَشْـهَـدَ نَـــهَـــارُهُ عَــلـــَـــيْـنـَا بِغــَفـْلـــَةٍ وَ لاَ لَـــيْـلــُـهُ بِـــتـــَفْرِــيطـٍ
و خشوع و مذلـــت در پيشگاه تو به سحــر رسانـــيم، تا مبــاد كه روزهـــايش به غفـلـت ما شهادت دهـــند و شبــهـــايش به سهـــل انگــارى ما.

اَلـلّـــَهـــُـــمـّــَ وَ اجْـعـَلْـــنـَــا فِي سَـــائِرِ الشـُّـهـُورِ وَ الـــْـأـَـيّــَـــامِ كَـذَــلــِــكَ مَا عَــمـَّـرْـتَنَــا
اى خداوند، چنـان كن كه در ديگر ماهها و روزهـــا تا زنــدهــ‏ايم چنــين باشــيم.

وَ اجْـــعــَـلْنَـــا مِنــْ عِــبــَادِــكــَ الصَّــالـِـــحـــِينـــَ الـّــَذِـينَ يَرِــثـُونَ الـــْــفِرْدَوْســـَ هُمـــْ فِيهَـا خَالــِـــدُونَــ‏
چنان كن كه در شمـــار بندگـــان صالـح تو در آييم:آنــان كه بهـــشت را به ميراث بردهـ‏ـانـد و در آن جاويدانـنـــد،

وَ الـــّــَـذِينَ يُــؤْتُونَ مَـا آتــَوْا وَ قُلـــُوبُـهــُـــمْ وَجِلَةٌ أَـنّـَـهــُـمــْ إِلَــى رَبِّـــهــِـمْ رَــاجــِعـــُونَ وَ مِنـَ الـَّـــذِـــينَ يُــســـَـــارِعــُونَ فِـــي الْــخـَـــيْـــرَـاتـِ وَ هُـمـْ لَهـــَـا سَــابِقــُونَــ‏
آنــان كه همـه آنـچه را كه بايد ادا كنــنـد ادا مىـــ‏كنـنــد و باز هم دلهـايشـان ترسان اســـت، آنـان كه بايد نزد پروردگارشان باز گردنــد، آنـــان كه به كارهاى نيك مىــ‏شـــتـابـــند و در آن بر يكــديگر سبـــقـت مى‏ــگـيرند.

اَـــلـــلّــَــهـــُمَّ صَلــّــِ عَــلـَى مُــحــَـمـّـَـدٍ وَ آلِـــهِ فِـــي كُـــلـّـــِ وَقــْتٍ وَ كُلـّـِ أَوَانـٍ وَ عَلـــَـى كُلــّـِ حَالــٍ عَدَــدَ مَــا صَلَّيْـتــَ عَلَى مَنْ صَلَّيْـتـــَ عَلَيْـهـِــ‏
بار خدايا، در هر وقت و در هر زمـان و در هر حال بر محــمد و خانــدانش درود بفــرسـت، به شمــار درودهـــايى كه بر همه كســانـى كه شايان درود تو بوده‏ــاند فرستــاده‏ـاىـــ‏

وَ أَــضْعـــَافــَ ذَــلـِـكَ كُـلـِّهـــِ بِــالْأـَـــضــْـــعَـــافــِ الّــَــتـــِي لاَ يُــحْصِـــيهــَا غَيْــرُـكَ إِـــنـَّكــَ فَـــعـــّــَالــٌ لِمــَــا تُرِيد
و چندين برابر آنهــا، آن سان كه هيچ كس جز تو شمـــارش نتوانـــد كرد. انك فعال لما تريد.

دعای امام سجاد (ع) در آغاز ماه مبارک رمضان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.