دعای روز بیست و سوم ماه رمضان و اعمال شب احیا

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این دعاها و اعمال مربوط به روز بیست و سوم ماه رمضان می باشد شما می توانید از این روزها بهره برده و دعاهایی ویژه ماه رمضان را بخوانید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دعای روز بیست و سوم ماه رمضان و اعمال شب احیا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

«« آنـچـــه مخــصوص شب بيست و سوم است »».

الـف ـ تأكيد بر غســـل.به نقـل از بريد بن معـاويه : « ديدم امـــام صادق عليه الـــســلام در شبـبــيست و سوم از ماه رمــضـــان غسـل كرد: يك بار در اوّل شب ، يك بار هم در آخـر آن .» (1)

ب ـ تأـكيد بر شب زنده دارى

1- امــام على عليه الســـلام:

« پيامـــبر خدا در دهــه آخـــر ماه رمـضان ، بستر خود را جمـــع مى كرد و كمرش را مى بســت و شب بيســـت و سوم ، خانواده خود را بيدار مى كرد.

و در آن شب ، به صورت خفـتـگان ، آب مى پاشيد ». (2)

2- دعـــائم الــإــســلـام: فاطمـه علـيهـاالـــسلـام نمـى گذاشت كه كسى از خانواده اش در آن شب (شب بيست و سوم) بخوابـــد و [ خواب] آنــان را با كم خوردن درمان مى كرد و از روز براى آن شب ، آماده مى شد و مى فرمود: «محــروم ، كســـى اسـت كه از خير آن بى بهـــره بمــاند». (3)

3- الإـــقبـــال ـ به نقــل از جمـــيل و هشــام و حفــص ـ :

« امام صادق عليه الـســـلــام به سختـــى بيمار شد. چون شب بيســت و سوم فرا رسـيد ، به غلامــان خود دســـتور داد او را به مسجد بردند و آن شب را در مسـجد بود.» (4)

ج ـ تأـــكيد بر صد ركـــعـــت نماز

1- امـــام باقـر علـــيه الــسلــام: « هر كس شب بيسـت و سوم ماه رمـضــان را زنده بدارد و در آن صد ركـعـــت نمـــاز بخواند ، خداوندْ در زندگـى اوگشــايش مى دهــد و كار دشمنان او را خود بر عهـــده مى گيرد و او را از غرق شدن ، زير آوار مانـدن ، سرقــت ، و از شرّ دنيا مصون مى دارد و وحشت نكير و منكــر را از او بر مى دارد ، و او در حالى از گور خويش بيرون مى آيد كه نورش بر اهــل رسـتـــاخيز مى تابد ، و نامـه عمـلــش را به دســـت راستــش مى دهند و رهــايى از آتش و عبور بر صراط و ايمــنـــى از عذاب را براى او مى نويســنــد و بدون حساب وارد بهشت مى شود و در بهشـــت ، از همنـشــينــان پيامـــبران و صدّـيقان و شهـــيدان و صالـــحـان قرار داده مى شود و آنان چه نيكو همنشـينـانى انـد! (5)

2- امـــام صادق علــيه الــســـلام: « مســـتحب است در آن شب صد ركـعـــت نمـاز خوانـــده شود ، در هر ركــعـت: يك بار «حمــد» و ده بار سوره «قل هو اللــّه أحــد».
(6)

د ـ تأكـــيد بر زيارت امام حســين علـيه الــســلــام

1- امــام رضـا عليه الـــسـلام:

كســى كه در ماه رمــضان ، امام حســين علـيه الـسـلام را زيارت مى كنــد ، مواظب باشـد كه نزد قبـــر آن امــام بودن را در شب جُــهَنى از دســت ندهد ،و آن ، شب بيســت و سوم اسـت؛ شبـى كه امـــيد اســـت شب قدر باشـــد. (7)

2- امــام جواد عليه السلام: « هر كس در شب بيست و سوم ماه رمضـــان ، امـــام حســـين علـــيه السلـــام را زيارت كنـــد ـ همان شبى كه امـــيد اسـت شب قدر باشدو در آن شب ، هر كار حكمـت آمـــيزى فيصـــلــه مى يابد ـ روح هاى بيســـت و چهــار هزار فرشته و پيامبـر با او مصــافـــحه مى كنـــنــد ، كه همـگى از خداوندْ اذن مى گيرنــدكه آن شب ، حســين علـــيه الـــسـلـــام را زيارت كنـــنـــد. » (8)

ه ـخواندن سوره هاى عنــكبوت ، روم و دُـــخان

امام صادق علــيه الـــسلــام ـ خطاب به ابو بصـــير ـ :

« هر كس دو سوره عنـكبوت و روم را در ماه رمــضــان ، در شب بيست و سوم بخواند ، به خدا قسـم ـ اى ابو محـمـّد ـ او از اهــل بهشــت اســت و هرگــز در اين سخـــن استـثنا نمــى كنم و نمــى ترسم كه خداوند ، در اين سوگند گنـــاهــى بر من بنويسـد.

اين دو سوره نزد خداوند ، جايگــاهــى والــا دارند.» (9)

الـإقبـــال: و از اعــمـــال افزون در شب بيســت و سوم ، خوانــدن سوره دُــخـــان در آن شب و در هر شب اسـت… .(10)

و ـ خوانـدن هزار بار سوره قدر

سيّد ابـــن طاووس ـ در الإـقبال ـ :از قرائت قرآن در اين شب [ قرائتِ] هزار بار سوره «إنــّا أنـزلـــنـاه» اســت. روايتى براى اين ، در شب اوّل ، به صورت كلــّـى (براى همــه ماه) گذشــت. اخـــتصاص خوانــدن اين سوره در اين شب نيز با سندهاى چندى از امام صادق علـــيه الـسلـــام براى ما روايت شده اسـت ،كه فرمود: «اگـــر كسـى در شب بيســـت و سوم ماه رمـــضــان ، هزار بار سوره إنـــّا أنـــزلناه بخوانـــد ، صبـــح خواهـد كرد ، در حالـى كه يقين او ، با اعتراف به آنـــچـه مخــصوص ماست ، استوار خواهد بود و اين نيســت ، مگـــر به سبـــب آنـــچه در خواب خود مى بينــد». (11)

ز ـ دعا براى امـــام زمــان علـــيه الــسلــام

مصباح الـــمتـــهجــّد ـ به نقل از محمـــّد بن عيسى ، با سدر شب بيســت و سوم ماه رمضان ، اين دعا در حال سجود ، ايســتاده ، نشـسـتـه و در هر حال و در همـــه ماه و هر گونه و هر وقت از روزگارت كه ممكـن شود ، مكرّر خوانـده مى شود. پس از ستايش خداى متـعال و درود بر پيامبــر ، محمـّـــد صلى الله علـيه و آلـه ، مى گويى :

«خداوندا! در اين ساعـــت و در هر ساعـــت ، براى ولىّ خود ، … پســـر … (حجة بن الـحـسـن ع) ، سرپرســت و نگــهـبان و پيشوا و ياور و راهنمــا و چشـــم باش ،تا آن كه او را در زمـين خود ، با اطـــاعـــت و رغـــبــت مردم ساكـن سازى و وى را در آن به مدّت طولانـــى بهره مند گردانى!».
(12)

فضـــيلـــت و آداب روز قدر

الإقبال ـ به نقـــل از هشـام بن حكــم ، از امام صادق : روزِ شب قدر ، مثل شب قدر است. (13)

امـــام صادق علـيه الـســـلام:شب قدر ، در هر سال ، هســت و روز شب قدر ، مثــل شب قدر اسـت. (14)

امـام صادق علـــيه الــسـلــام: صبح روز شب قدر ، مثل شب قدر اسـت. پس ، عمـــل و تلاش كن . (15)

……………….

دعـای شب بیـســـت و سوم رمــضـان (مفاتیح الجنان)

اعــمال مخصوصه ماه رمـضان: دعاهای شب های دهــه آخر؛ و از جمـــلـه اين دعـاهـا است كه در كافــى سنــدا و در مقـنعه و مصباح مرســلـا نقل شده كه مى ‏گويى در شب بیـست و سوم

يَــا رَـبَّ لَـيْـــلَـــةِ الـــْـــقـَـدْرِ وَ جَــاعِـلَــهـَا خَـــيْــراً مِنْ أَلـْـفِ شَهــْـرٍ

اى خداى شب قدر و اى آنــكه مقام شب قدر را بهتر از هزار ماه گردانــيدى

وَ رَـبّـَ الـلَّــيْـــلِ وَ النّـَــهـــَــارِ وَ الْجــِبـــَــالِ وَ الـــْــبِحَارِ وَ الـــظـّـــُـلـــَـــمــِ وَ الْـــأَنـــْوَارِ وَ الــْـــأَـــرْضــِ وَ الســَّمـَـــاءِ

و اى خداى شب و روز و كوه و دريا و ظلـمت و نور و زمــين و آسمـان

يَا بَــارِئُ يَا مُـــصــَوِّرُ يَا حَـــنـَّــانُ يَــا مَـــنـَّــانُ يَـــا الـلــَّـــهُ يَـــا رَـــحْـــمــَـــانـــُـــ‏

اى آفــرينــنده اى صورت آفـرين اى با مهر و عطوفت و نعمت اى خدا اى مهــربان

يَا اللـّـــَهـــُ يَـــا قَيّـُومُ يَــا اللَّهــُ يَا بَـدِــيعـُ يَـا اللــّـــَهــُ يَـا الـلـــَّـــهــُ يَـــا الـلّـــَــهــُـ‏

اى خدا اى قائم و نگــهـــبــان اى خداى آفريننده بدايع اى خدا اى خدا اى خدا

لَـكـَ الـــْـأـــَــســـْمـَـــاءُ الـْحُـــسـْنـــَــى وَ الـْـــأـــَــمـــْــثــَـــالُ الـــْــعــُـلـْــيَا وَ الــْكِبـْـرِـــيَاءُ وَ الْـآلـــاَءُ

نامـــهــاى نيكو مخـــصوص توست و نشــانهـاى مقام بلــنــد و بزرگى و هر انــعام و احـــسان به تو اختصاص دارد

أَــســـْأــَــلـــُــكـَ أَنــْ تُصـَلـــِّـــيَ عَلَــى مُــحـَـــمــَّدٍ وَ آلــِ مُــحَـمــَّــدٍ

از تو درخواست مى ‏كـــنــم كه بر محــمد و آل محمد درود فرســتى

وَ أَـــنــْ تَـــجـْعـَـلَ اســْمـــِي فِي هَذِهـــِ الـلّــَيْـــلـــَـةِ فِـي الســّــُـعـَدَـــاءِ وَ رُوحِي مَـعــَ الـشّـُــهَدَــاءِ وَ إِـــحْـــسَـانــِــي فِــي عِلّــِــيِّــينـــَ وَ إِســـَـاءَتـــِي مَغـــْـــفُورَةً

و نام مرا در اين شب در صف اهل سعـادت ثبت فرمــايى و روح مرا با شهــيدان محشور سازى و طاعـتـم را در مقام علـيين رسـانـى و از اعـــمال زشـــتم درگـــذرى

وَ أَنْ تَهَـــبـــَ لِـي يَـقـِـــيناً تُـبَـــاشِرُ بِـــهِ قَلْـبِي وَ إِيمـــَــانــاً يُـــذْـــهِـبـــُ الشّـــَكّـــَ عَـــنــّـِـي وَ تُــرْـضـــِــيَنـِـــي بِمـَــا قَســَـــمـْتــَ لِـــي‏

و مقـــام يقينى كه هرگــز از قلبم جدا نشود و ايمـانى كه هر شك را از من دور سازد به من عطـــا كنـى و به هر چه نصـيبـم فرموده ‏اى راضـــى و خشـــنودم سازى

وَ آتِنـَـــا فِـي الدّــُـنـــْــيَا حَسَـــنـــَـــةً وَ فِي الـْـآخـِرَــةِ حَــســـَـــنَةً وَ قِـــنـــَـا عَــذَـابـــَ الـــنّــَـــارِ الــْحَــرِـــيقــِــ‏

و ما را در دنـــيا هر چه نيكو است و در آخرت هر چه نيكو است عطـا فرمايى و از آتــش سوزان دوزخ نگـاهــدارى

وَ ارْـزُـقـْـنــِي فِيهـــَـــا ذِـــكْـــرَكـَ وَ شُـــكـــْـــرَـــكـَ وَ الـرّـَـــغْــبــَـةَ إِـلــَيْكــَـــ‏

و در اين ماه مرا ذكـر و شكـــر و شوق لقاى خود

وَ الْــإِـــنــَـــابــَةَ وَ التـَّوْبــَــةَ وَ الــتَّوْفِـــيقَ لِـمـَا وَفَّقــْـــتَ لَهُ مُــحـَــمـَّـداً وَ آلَ مُـــحَـمـــّـَدٍ عَلـَيْـــهِــمُ الــســَّلــاَـمــُ‏

و توبه و انابــه به درگاهت نصــيب گردانــى و هر آنــچـه محـــمــد و آل محمــد را توفيق عطا فرمودى موفق سازى

الــتـــماس دعا

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان و اعمال شب احیا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.