دعای روز دوم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب

ماه مبـارک رمضــان , ماه بنــدگی و نیایش فرصـتی اســت تا بتوانیم از برکــات ایــن نعــمــت الــهـــی بهــرهـ‌منـد شویم . متـن دعــای روز دوم ماه مبارک رمضان را در ادامـــه می خوانیم . در ایـن روز از خداوند می خواهـیــم که ما را به خوشنودی خود نزدیـــک کرده و از خشـــم و انـتقامش بر کنار کنــد. آمــیـــن

دعای روز دوم ماه مبارک رمـــضـان

الــلّهُــمَّ قَـرِّــبــْنـی فیـهـِ اِـــلی مَـــرْــضــاتـــِکَ خدایا نزدیـک کن مرا در ایــن ماه به سوی خوشنودیت

وَ جَنــِّبْــنـــی فیـهــِ مَنْ سَـخَـــطِــکـَ و نَقـْـــمـــاتـِـکَ و بر کنـــارم دار در آن از خشـم و انتقامت

وَ وَفــّـــِــقــْنـــِی فِیهـــِ لِـــقِراءَهِ آیــاتِکـــَ و توفیـــق ده مرا در آن برای خوانــدن آیات قرآن

بِــرحْـمـَـتِــکـَ یا أَـــرْحــَــمَ الــرَّــاحـــِـــمیـن به رحمـت خودت، ای مهــربانـ‌ـــتریـن مهربانـان


متــن دعای روز دوم ماه مبارک رمضــان

شرح دعــای روز دوم ماه مبــارک رمــضـان:

اولین تقـاضـــای روزه دار باتـــقوا (پرهــیـزگـار) رضایت پروردگار اســـت. آن گونه که از قرآن استفـــاده می‌ـشود،ـــنعــمــت‌ـهای جاودان بهــشـــت برای مؤمنان آماده شده، ولی بالاترین نعــمت برای ایـــن مؤمنان، رضـایـت خداوند اســت.

وعد الـــله المومنـیـن والـمومنات جنـات تجری من تحتها الـــانــهارخـــالدین فیهـــا ومســـاکن طیبه فی جنـــات عدنو رضوان من الــلـه اکــبـر ذلــک هو الــفوز الـــعـــظـیــم(توبه ، ۷۲)

آری بزرگ‌ـــتــریــن سعادت برای هر عاشـقـــی جلـب رضایـــت معـشوق است و به همیـن دلــیل روزه دار مؤمــنو عاشق خدا تقاضــای رسیـدن به ایـــن خشـنودی را دارد.

اما روزه دار عاشق پروردگـــار، قبـــل از رســیدن به رضــایـــت محـبوبش، باید مؤمن باشـــد (همان)و مؤمـــن بودن نیز خصلـــتــ‌هـایــی را لازم دارد :

۱-خشوع در نمـاز ۲-دوری از سخن بیــهوده ۳-وفای به عهــد ۴- مواظــبت بر نمـاز ۵-ادای امانـــت

بر اســاس آیه ۷۲سوره مبـــارکـه احزاب، سایـــر موجودات و آسمـــانـ‌ـــها و زمیــن از پذیرش امـانــت سرباز زدند،ولی انسان ایـــن امـــانــت را پذیـــرفـت. ایــن امـانـت، عقـــل، آزادی، اخـتـیار و مسئول بودن در برابـر آن است. اگـــر آدمـــی، امـــانت را در مسیـر رسـیــدن به رضایــت پروردگــار به کار گرفـــت، به دیدار الــهـی میـــ‌ـــرســد ولی اگر نافـرمانـــیـــکرده و راه شیطان را در پیــش گرفـــت، از حیوانات نیــز پســت ترمی گردد.(اعـراف ، ۱۷۹).به همـــین دلیـــل انسانــیکـــه از امانت درســت اســـتـفاده نکند، نادان و ستـمگـر نامـیـــده شده (احـــزاب ، ۷۲)
چگونه بدانیــم خدا از ما راضـی اســـت؟!

در دعای امــروز از خداوند میـ‌خواهــیـم در ماه رمـضـان کاری کنــد که به رضـایــت و خشنودی او نزدیک بشویم؛ــدر روایت وارد شده، اگـر میـــ‌خواهـــی بدانــی خدا از تو راضی است، ببیـــن که تو از خدا راضی هسـتی یا نه ؟!

بعضـــیـــ‌هـا از خدا راضی نیســـتنــد و به درگــاه الهی گلـه میـ‌ـکـنـــنــد که خدایـا چرا همه دارند و من ندارم؟! یا چرا همه سالـــمنـد و من مریضـم ؟! نبــاید اینـ‌طور حالــتـــی داشـت بلــکه بایـد در هر حالتی که هســـتـــی از خدا راضــی باشی.


ماه مبـــارک رمـضـان

پس اگر میـ‌ــخواهی بدانـی خدا از تو راضـی اسـت یا نه ؛ به دلـت مراجـــعـه کن، ببیــن در زندگـی از خدا راضی هســـتــی ؟ اگـــر راضـــی هســـتــی بدان که خدا هم از تو راضی است و اگــر در گوشه دلت از خدا ناراضـــی هستـی ؛ متوجه باش که خدا هم از تو ناراضی اســـت.

اینـک به بیان مخـــتـــصــر چنــد نمونه، از مصـادیق رضا و سخــط الـهـی در روایات میــ‌پــردازیــم:

امام باقر(علــیـــه‌ـــالـــســلـــام) فرمودند: «خشنودی خداوند بلنـــدمرتــبه در اطـاعــت از امــام، پس از کســب معــرفت اوست». [الـــکـــافـی، ج ۱،‌ ۱۸۵]

در حدیـث دیگری نیــز امیرالــمـؤمــنین علی (علـیه الــسـلــام) فرمودند: «نشـــانه رضـایــت خداوند از بنده،ـــرضایت بنــده به تمام مقدرات خداوند اســت ـ چه آن مقدرات خوش آیند، و چه ناخوشایند باشـــند ـ». [غررالــحـکـم، ص ۱۰۴]

پیـــامبــر اسـلـام(صلــی اللـه علـیه وآلـه) فرمودنـد: «رضـایـــت خدا در رضـــایـت پدر و مادر و خشم خداوند در خشـم آنهاســت» [مستـــدرک‌الوسائل، ج ۱۴، ص ۲۸۶]

دعای روز دوم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.