دعای روز پنجم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب

دعای روز پنجم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این دعاها و اعمال مربوط به روز پنجم ماه رمضان می باشد شما می توانید از این روزها بهره برده و دعاهایی ویژه ماه رمضان را بخوانید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دعای روز پنجم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دعــا و اعمال روز پنـجـــم ماه مبـارک رمــضـان :
دعای روز پنجـــم ماه مبارک رمضــان :

«اللـــهمـــّ اجــْـــعَـلْنـی فیــهــِ من المُـسـْـــتـَــغـْـفــرینَ واجـْـعـــَــلــْــنی فیهِ من عِـــبـادَـکـَ الصـــّالـحیـنَ القـانـِتیـــن واجـْعَـــلْنـــی فیهــِ من اوْلیائِکَ الـــمـُــقـــَرّبـینـــَ بِرَــأـــفــَــتِـــکــَ یا ارْحــَـمَ الرّاحِـمـیــن. »

خدایـــا قرار بده در ایــن روز از آمـــرزش جویان و قرار بده مرا در ایــن روز از بندگـــان شایـســته و فرمـــانـــبـردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستــان نزدیکت به مهربـــانـى خودتـــ‌ اى مهربانـ‌ـتــریـن مهربـــانـــان.
شرح دعــای روز پنجـم ماه مبـارک رمضان :

مرحوم آیـــت‌ـــالــله مجـتـــهــدی تهـرانی فرمودنـد :

«الـلـَّهــُــمـــّـــَ اجـْــعـــَـــلْنـِـــی فِــیــهــِ مِـــنَ الْـــمــُــســْـتَغْفِـرِـینـَ» می‌ـگوید: در ایـن دعــا میــ‌ـگوییم خدایا من را در این ماه رمـــضان جزو مسـتغـــفــریـن قرار بده، برای استغفـــار، بایـد شرایط استغـــفار را داشـت. کســی که مال حرام خورده که با استــغفار کارش درســت نمی‌شود. باید برود و صاحبــان مال را راضی کند. وی در ادامـــه میـــ‌ـگوید: با مال حرام و رشوه و ربا رشد کردهــ‌ای، حال که توبه میـ‌کـــنی باید بروی سود ربـــا را به صاحبان آن بازگــردانـــی. غذای کم و حلــال بخوری تا گوشت‌هـای تنـت که با مال حرام پرورش یافـــتهـ‌انـــد، آب شوند. این اســتـاد اخـلـــاق می‌افزاید: کســی که شب تا صبـح پای کار حرام نشــســـته،ـــ‌ باید شبـ‌ـها احـــیـــا نگـــهدارد و عبادت کند. از جملــه در شب ۱۵ شعبــان که احتــمالاً شب قدر اسـت که تمـــام مقــدّــرات ما در آن نوشته می‌ــشود.

آیت‌ـالله مجتــهدی تهــرانی ادامه می‌ـدهد: پس «خدایا مرا از مسـتــغـفرین قرار بده!» یعـــنـی ایـــنـکـــه واقعاً استـغفار کنم و اگر مال حرامــی دارم، آن را حلـــال کنم. به گنـــاهی که قبـلاً کردم فکر نکــنــم و از آن لذت نبرم. حالــا زبـانـــی هم اســتــغفـار کنیــم، خوب اســـت. بعد از نمــاز مغـــرب هم ۷۰ بار اسـتغفار وارد اســـت. وی به بیان حدیثـــی در ایــن باره میـ‌ـپردازد و می‌ـگوید: «من اکـــثرالـاستغـفــار» کسی که زیـــاد استغـفار کنـد، ۴ چیـز به دست میـ‌آورد. «جعـل الله له من کل همٍ و غمٍ فرجا» اگــر غم و غصــه دارد، غم و غصـهـ‌ـاش بیرون میـــ‌آیــد. من هم دلم غصهـــ‌دار میــ‌شود. وقتـی شیــعـیـان عراق را میــ‌کـــشند، وقتـی در فلـــســـطین جنـایـــت مرتـــکب میـــ‌ــشوند، روایـت هم داریم وقتی یک شیعــه در غرب عالـــم غصـهـــ‌ــدار میــ‌شود، یک شیــعه هم در شرق عالــم محزون می‌ــشود.

ایـن اســتـــاد اخـلــاق تأــکید میــ‌ـــکـــنـد: آدم گاهی اوقات بیـــخودی غم و غصهــ‌اش میــ‌ـــشود. من گاهـــی همـــیـــنــ‏ـطوری غصــه‌ام میـ‌ـــگیـرد، تسبـــیح را برمی‌دارم، استغفار میـ‌ــکـــنــم و حالم خوب میـ‌ـــشود. آیت‌الـــلـه مجـــتـــهــدی تهـرانـی در ادامه میــ‌گوید: دوم «من کل خوفٍ امنا» گاهـی اخبـــار ناخوشایــنــد را می‌ــدهند. اگر اســـتغـفار کنـی، هیـــچ خبــری نمــیــ‌شود. یه نفـر دشـمـن داری، تهـــدیـد کرده که امـشب ترورت میـــ‌ـکنم، اســتــغـفـــار کنی او را یکـــی دیــگــر ترور می‌کنـد و راحـــت میـــ‌ـــشوی. اگر استــغفار کرده‌ای از کســی نترس و فقط از خدا بتـــرس. وی ادامه میــ‌ـدهـــد: سوم «من کل ضیق ٍ مخـرجا» صاحبـخـانـــهـ‌ تو را جواب کرده؟

سفتـــهــ‌ـهــایـت عقـب افـتــاده؟ گرفــتــاری؟ اگـــر اسـتغفـــار کنـــی همه ایــنـهـا درســـت می‌ـشود. ایـــن عالــم برجســته ادامـــه میـــ‌ـــدهـــد: اگر در گرفتــاری هستیـــد، اگــر مشـکـــل ازدواج دارید، اگــر منـزل می‌خواهـــیـــد،ــ‌ اســـتغفار کنـیـد، خدا گره از کارهاتـان باز میـ‌ــکنـد. امـا باید شرایط اســتـغـــفار را هم مراعـــات کرد. وی ادامـه میــ‌دهـــد: و چهارم ایـنـــکه «ورزقه من حیـــث لایــحـتــسب» از جایی که گمان نداری اســـتــغـفـــار کنـــی، میـــ‌آیـــد. همسفـر خوب پیـــدا میــ‌ـــکــنـــی، یه زن خوب گیرت میــ‌آیــد برای نمــاز شب.

اگــر استـغـــفار کردی یک زن نمـاز شبـــ‌ــخون نمــاز شب‏خوان گیـــرت می‌ــآیـد و اگر استغـــفار نکــنــی یک زن بیـــ‌نـمــاز گیــرت میــ‌آید. آیـت‌الـــله مجــتـهـدی در ادامـــه میـــ‌گوید: رزق همه‌اش پول نیست. در احـــادیث که آمــده اگر ایـــن کار را بکـــنی رزقـت زیاد میــ‌ـــشود، رزق معنوی رزق اسـت، رفیـق خوب رزق اسـت، همـسفــر خوب هم رزق است. هر وقت میـــ‌ـــخواهیـــد مسافرت بروید، چنــدبـار اســـتــغـفــار کنـیـــد تا یک همســـفر خوب داشته باشیـــد. وی در ادامـــه در شرح «وَاجــْــعـــَـلـــْـنـــِی فِــیـــهِ مِنـــْ عِـبـَادِـکـَ الـــصَّــالــِــحِینَ الـــْـقَـــانـِـــتــِینـــَ» میـــ‌ـــگوید: خدایا من را از بنـدگـان شایـــســـته خودت قرار بده. فرمــانـــبـردار تو باشم. اطاعت تو را کنـــم. خدا آدم فرمــانـــبـردار را دوست دارد.

ایـــن استــاد بزرگ اخلــاق در ادامـــه در شرح «وَاجـــْعـَـــلْنــِی فِیـهـــِ مِـنْ أَوْلــِــیائِکـَ الْــمـــُــقـــَـرّــَـــبِینَ » اظـهار می‌کنــد: خدایا من را از دوستان نزدیکت قرار بده. آیــا خدا دوست نزدیـک دارد؟ بله، بنـدگانــی هستــنـــد که آدم آنـها را در بهشت هم پیـدا نمـی‌ــکـند. خطـاب میـــ‌ـشود که خدایا ایــن دوست ما کجـــاســت؟ ندا میـــ‌ـآید که در حضور و بهشــت خدا رفته است. وی با بیان ایـنـکـه بهشت خدا جدا از بهشــت معمول اسـت، میــ‌ـــگوید: بهــشت معـمولی برای کســانـی اسـت که غذا و حوری می‌خواهـــند؛ امــا آنها که خود خدا را میــ‌ـــخواهنـد و عبـادت را برای خود خدا کردنــد و نه برای ترس از جهنــم،

آنـــها در بهــشــت خدا وارد میـ‌ــشوند. آیـــه قرآن هم وجود دارد. «فادخـــلــی فی عبادی و ادخلی جنـتی» از خدا بخواهیـــم که در آن بهشت قرار بگیریــم. جنـــت فردوس، جنـت عدن جنـتـــ‌های متعـدد وجود دارد ولی جنت خدا عالی اسـت. این عالم ربانـی در ادامــه در شرح فراز آخـر دعای روز پنجـــم ماه رمضـــان «بِرَأْفــَتـــِـکـــَ یا أَــرْـــحَـــمـَ الـــرّـَاحــِمـِـــینـَ» می‌گوید: خدا به مهــربـــانـــی خودت، دعاهای ما را مسـتـجاب کن. ایــن خدایـی که رحــمت از همـه رحمـ‌ـهـــا بیشتـر است.

دعای روز پنجم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.