دعای روز چهارم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب

دعای روز چهارم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این دعاها و اعمال مربوط به روز چهارم ماه رمضان می باشد شما می توانید از این روزها بهره برده و دعاهایی ویژه ماه رمضان را بخوانید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دعای روز چهارم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دعــای روز چهارم ماه مبـــارک رمــضان

بسـم اللـــه الــرحـمن الـرحـــیــم

اللـهمّ قوّنی فیهِ علـــى إقـــامـــَةِ أمـــْـرِـــكـــَ واذِــقـْنــی فیـــهِ حَـلــاوَةَ ذِكـــْــرِكـــَ وأوْزِعـْـــنـــی فیـهِ لأداءِ شُـــكْرَكــَ بِــكـَـرَــمــِكـَ واحـــْـــفـَظـــنـــی فیــهــِ بِــحـــِـفظـــْـكَ وسِـــتــْــرِــكـــَ یـا أبْصـَرَ الــنّاظرین.

خدایــا نیرومنـدم نمــا در آن روز به پا داشـتن دســـتور فرمـانـت و بچـشان در آن شیـــرینى یادت را و مهیـــا كن مرا در آنــروز راى انجام سپـــاســـ‌ــگذاریـــت به كـرم خودت نگـــهــدار مرا در ایــن روز به نگـــاه‌داریـت و پردهــ‌ـــپوشى خودت اى بیـــنــاترین بیــنـایــان.

دعـــای سید بن باقـی در روز چهارم رمضان
الــجـزء الـــأول؛ أبواب أحـكام شهــر رمـضان؛ الــباب الـــثــامــن فيمـــا نذكـره من زيادات دعوات في الـليلـة الـــرابعـة و يومهـا و فيهـــا ما نخــتـاره من عدة روايات‏: فصل فيما يختـــص بالـــيوم الـــرابــع من دعـــاء غير متـكــرر، دعـاء الـــيوم الـــرابع من إختــيار الــســيد ابـن الــبــاقي رحمـه الـــلهـ‏
جلد اول، باب های احکــام ماه رمــضان؛ باب هشتــم دعـــاهـــای مخــصوص شب و روز چهـارم ماه رمـضـــان و بعضی از روایات ذکر شده : فصـل اول دعاهایــی که مخـصوص روز چهـــارم ماه می باشـد، دعـــای دوم به نقل از كتاب «اخـتـــيار» نوشتــهـــ‌ى «سيد ابـن البــاقــى» -رحــمـــه الـــلّــه-
الـلــّـَـــهـــُـمّـــَ إِنــّــِــي أَـــسْـأــَـــلـــُـكَ يَــا مَــنْ هُوَ أَــكْـــبَرُ وَ أَـــبـْصـَـــرُ وَ أَـخْيَــرُ وَ أَقـْدَـــرُ وَ أَطْـهَرُ وَ أَنــْوَرُ وَ أَشـْكـَـرُ وَ أَـــسـْـتـــَـــرُ
از تو درخواسـت مىــ‌كنـــم اى خدايى كه بزرگ‌تــرين و بينــاتـــرين و بهتـرين و نيرومندترين و پاكـــيزهـ‌ـتـرين و درخشـــان‌ـتـرين و سپـاسگزارتــرين و پوشانـنـده‌تــرين
وَ أَفْـــخـــَـرُ وَ أَنـــْصـــَــرُ وَ أَعــَزّــُ وَ أَـــكْـبـَـــرُ وَ أَسـْــمـــَـعـــُ وَ أَـــقـــْـنَعــُ وَ أَعْلـــَــى وَ أَـرْفـَـعـُ وَ أَـخْـــلَــفـــُ وَ أَــعْـطـــَــفــُ
و بالــنــدهـ‌ـــتـرين و يارىـــ‌كنــنـده‌تــرين و سرافرازتــرين و بالـــاترين و شنواتـــرين و بســـنــدهـــ‌ـــتـــرين و بلـــندتـرين و بلندپـــايهـــ‌ـــتــرين و جانـشين‌ـــترين و مهـــربان‌ــتـرين
وَ أَـرْـأَفُ وَ أَــمْـجـَـدُ وَ أَـــحــْـمـــَـدُ وَ أَـــكــْمـــَلــُ وَ أَــفـــْضـــَلــُ وَ أَـشْــفَـــقـــُ وَ أَرْــفـَقــُ وَ أَـصـْـدَـــقـُ وَ أَــرْــحَـمُ وَ أَـــجـــَلـــُّ
و مهرورزترين و بزرگوارتـرين و ستودهــ‌ـتـرين و كاملــ‌ـــترين و برتــرين و دلسوزتــرين و نرم‌رفــتــارتـــرين و راســتـگوترين و مهـرورزترين و شكوهمـنـدتـرين
وَ أَـــعْـــظـَـــمُ وَ أَـحــْـــكـَمـُ وَ أَقــُومُ وَ أَـــقْدَـمـــُ وَ أَـــمــْـــلَـــكـــُ وَ أَـرْزَـقُ وَ أَـــقـــْبَــضُ وَ أَبْســـَـــطُ وَ أَـسْــبـــَـغـــُ وَ أَحـْفـَظـــُ
و بزرگــ‌ترين و فرمـــانــرواتـرين و اســتوارتـــرين و ديرينــه‌ـــترين و دارنـــدهـــ‌تـرين و روزى‌ــبخـــش‌ترين و گيرنــدهـ‌ـــترين و گســـتـرانـــنـــده‌ـتـرين و فراوانـــ‌كـننــدهـ‌تـــرين و نگــاهــ‌ـــدارتـرين
وَ أَـغـــْـنــَـى وَ أَـــقـْـــنـــَـــى وَ أَـعــْلَـى وَ أَوْفـــَـى وَ أَمْـــلَـــى [أَـــبـــْلــَى‏] وَ أَــعـْــطـــَـى وَ أَـــنْـمــَـــى وَ أَـــكـــْـلَــا وَ أَـســْــخـــَـــى وَ أَهــْـــدَـى
و بىـــ‌نيازترين و بىـــ‌نيازسازتــرين و برتـــرين و باوفاتـــرين و آكـــندهـــ‌ـترين [و امــتـــحان‌ـكـــنـــندهــ‌تـــرين]و دهــنـدهـــ‌ترين و رشـددهــندهـ‌ــتـرين و نگاه‌ــدارنده‌ــتـرين و بخشنده‌تـــرين و راهــنــمون كننــدهـ‌ـتــرين
وَ أَــعـــَزُّ وَ أَـجَـــلـّـُ وَ أَقْرَبـــُ وَ أَغـْلَبــُ وَ أَهـــْـيَــبـُ وَ بِحَــقــِّـــكَ الْوَاجِبـــِ عَلَــى مَنــْ صَامَ لِوَجـــْــهـــِـــكـَ الـْكـَرِيمـِ
و سربلــنـــدترين و بزرگـ‌ـــتــرين و نزديك‌ـــترين و چيرهــ‌ـتـــرين و بابـــيمـ‌ـتـــرين هستــى و نيز به حقــّ تو كه بر روزهـــ‌داران براى روى [اسمـــا و صفات، يا ذات]باكـــرامـــتـت [براى خشــنودىـــ‌ـات]
فِي هَـذَـــا الـْيَوْمــِ وَ فِـــي هَذَـــا الــشـّــَـــهْرِ مُـــنْـذُ فَرَـــضــْــتـــَـــهُ عَـــلَـى مُــحَمــّــَـدٍ نَـبِيّـِكــَ صَـلـــّـــَـى اللـــّـــَــهــُ عَـــلَيْــهـِ وَ آلــِـهــِ
در اين روز و در اين ماه، واجــب نموده‌اى، از آن هنگام كه روزه را بر پيامـبــرت حضـرت محــمّد-درود خدا بر او و خاندان او-
وَ عَــلــَـى أُـــمـــَّــتِهـــِ أَـنـــْ لَــا تَدَعـَ لِـي ذَـــنـــْباً إِلــَّـــا غَفــَـرْتــَـهُ وَ لَــا هَمـــّاً إِـلّـَـــا فَرّـــَجـــْتَـــهـــُ وَ لَا غَمــّاً إِلّــَـا نَفّــَســـْـــتَهُ
و امـــّت او واجــب گردانــيده‌ـاى، [از تو مى‌ـخواهـم]كه گنـاهـى براى من وامـگذارى جز آنكه آمرزيده باشى و نه اندوهى مگـــر آنـكه گشوده باشى و نه دلــگـــيرى‌ـاى مگـر آنكــه برطــرف نموده باشـى
وَ لَـــا عُـسْـــراً إِــلـّــَــا يَسـَّـرْتـَـهـــُ وَ لَــا فَســَـــاداً إِــلــَّا أَـــصــْـلَــحْتــَهــُ وَ لَا دَــيْـــنـــاً إِلــّـَــا قَـضــَيْتَـهُ وَ لَـا مَرَضــاً إِلّــَا شَـفـــَيْتـَهُ
و نه سختــىـــ‌ـــاى مگر آنكـه آســان ساخته باشى و نه نابـســـامـانـــى و تبـاهـــىـ‌اى مگـر آنــكه به سامـان آورده باشى و نه بدهــى‌اى مگـر آنكه ادا نموده باشـى و نه بيمــارىــ‌ـــاى جز آنــكـه بهبودى بخـــشــيده باشــى
وَ لَا عَـيْـــبــاً إِـــلـّـــَا سَـــتـَــرْـــتَهُ الـلّـَـــهُمّـــَ اصـــْـرِـفــْ عَـــنـّـِـي فِـــيهِ الْـــآفــَـــاتِ وَ الـْـــعَـــاهـــَـاتــِ وَ الْـــبـَلْوَى وَ الْـــبــَـــلِيَّاتـِ
و نه عيبــى جز آنــكه پوشيده باشـــى. خداوندا، در اين روز آسـيبــ‌ها و بيمـارىـــ‌ـــها و گرفـــتارى‌ــهــا و مصــيبتــ‌ها را از من منـصرف كن
وَ اغْـفِرْ لِيَ الـْمـــُوبِــقَاتِ وَ أَــنـْجـِـــحـــْ لِـــيَ الطّــَـلــِـبـَاتِ وَ ارْفـَـــعـْ لِـــيَ الدَّرَجـَـــاتـِ وَ وَفِّـقــْنِـــي لِــلـــصّـــَـالــِحَـــاتــِ
و گنـــاهان نابودكنندهـ‌ام را بيامرز و خواسـتــهـ‌ـهـايم را برآور و درجاتــم را بالـــا بر و به كارهاى شايستـه موفق گردان
وَ أَدْـــخـِــلـْنـِـــي الْجَـــنـَّاتـــِ مَـــعَ الـْـمُؤْـمــِـنـــِـينَ وَ الـــْـمُـــؤْـمِـنــَـــاتــِ وَ الـْـقَـــائِلِـــينَ عَدْــلـــًـا مُخْـلِــصـــاً لَـــا إِـلــَـهــَ إِلَّــا الــلـــّــَـهُ وَحـــْـدَـهُ لَا شَـرِيكَ لَـهـــُ
و همراه با مردان و زنـان مؤمـن و كســـانى كه با داد و اخـــلـــاص «لا اله الـــا اللّــه وحده لا شريك له» مىــ‌ـگويند، در بهشـت‌ها وارد كن.
الــلَّـــهـــُــمــّــَ إِـنـِّي أَسـْــأـــَلـُـكــَ يَا مَــنْ أَيَـادِــيهــِ لَـــا تُــحْصـــَـى وَ يَـــا مَـنْ ذِـــكـْرُـــهُ لَـا يُـنْســـَى وَ يَـا مَنــْ نِــعــَمـُــهــُ لَا تَفْنَـى
خدايا، از تو مسأـــلــت دارم اى كســى كه عطـاهـــايت به شمـاره نمـــىـــ‌آيد و يادت فراموش نمـــىــ‌ـشود و نعــمـــتـ‌هـايت پايان نمـى‌پـــذيرد.
يَا مَـنـــْ عَـلَـا فَـــاسْتـــَعْلـــَى يَـا مَنـْ عَلَا فَتَعــَالَــى يَـــا أَـهْـــلـــَ الـْـــفَضْلــِ وَ الــْــآلــَــاءِ يَـــا مَنــِ الْعـَــرْـــشــُ مِـنْ نُورِهِ يَتَلَأــْـلـَـأـــُ
اى خدايى كه برتـرى و لذا برتـــرىـ‌ـــجوى و بلـــنـدپايهـــ‌ــاى، اى اهل تفضـّــل و نعمــتــ‌ـــهـــا، اى خدايى كه عرش از نور تو مىـ‌ـدرخشـد،
أَـــسْـأـــَـــلُكَ بِمَا مَــدَـــحــْـــتـُــكَ بِهـــِ مِـــنْ أَسْمـــَائِكَ فِي يَوْمِي هَـذَــا وَ نَـاجـــَـيْــتــُــكــَ بِـهـــِ فِي هَـذَـا الــشّـــَـــهــْـــرِ الْمَــيْـــمــُونِ الـــْــمَـفـــْرُوضِ الـْـــمُـــبـــَارَــكـــِ
به اســـمائى كه در اين روز تو را بدان ستودم و در اين ماه مبــارك كه روزه‌ـاش را واجب نمودهـــ‌ــاى و خجســته است، با تو منـــاجـــات نمودم
وَ بِمَا مَنَـنــْـتــَ بِــهِ عَـــلـَـــى أَوْلـــِــيَائِكـَ وَ أَــنْـبـــِيَــائِكَ وَ أَهــْلِ طَـــاعـــَــتـِـكَ أَـنـْ تُــعـْتـِـقـَ رَقــَبَــتــِـــي مِنَ الــنــَّـــارِ وَ تُصْلـِحـَ لِـــيَ الـــشـّـَـــأــْـــنـَ
و به آنچه بر دوستان و پيامبران و اطــاعــت‌ــكــنــندگان از خود ارزانى داشـتـــه‌اى، از تو خواســـتارم كه مرا از آتـــش جهـنـّم آزاد كنى و كارم را سامـان دهى
وَ تَهَبــَ لِــي حَوَائِجَ الــدُّــنــْيَـــا وَ الـْــآخــِرَةِ وَ الـــْـأــَـمـْـــنـَ وَ الْــعَافــِـيَـــةَ وَ الــْـغِنــَى وَ الْــمَغـْفـــِرَةَ إِـــنّــَكـَ عَـلى‏ كُلـِّ شَــيْ‏ءٍ قَــدِـيرٌ وَ صَلّـَـى الــلـــّـَهـُ عَـلَـــى مُحـــَـمَّـدٍ وَ آلِـــهِ الـــطـــّــَـــاهِرِـــينـــَ‏
و خواســـتـه‌ــهاى دنيا و آخــرت و ايمــنى و عافــيت و بىـ‌ـــنــيازى و آمرزش را به من ببخشـى، به راســـتـــى كه تو بر همــه چيز توانايى. درود تو بر حضـــرت محـمـــّـــد و خاندان پاك او.

دعای یا کهـــفـــی حیـن تعیـینـی الـمذاهـب
الـجـزء الأول؛ أبواب أحـــكــام شهر رمضــان؛ الـبــاب الثامـن فيمـا نذكره من زيادات دعوات في الـلـــيلة الرابـعـة و يومهـا و فيهـا ما نخــتـاره من عدة رواياتــ‏: فصـل فيمـا يخـــتص باليوم الـرابـع من دعـــاء غير متكرر، دعـاء الـيوم الـــرابـع من شهـر رمــضانـــ‏
جلد اول، باب های احکام ماه رمــضان؛ باب هشـــتم دعاهـای مخـصوص شب و روز چهـارم ماه رمضان و بعضــی از روایـات ذکـر شده: فصل اول دعاهــایـــی که مخـصوص روز چهــارم ماه می باشد، دعای اول:
يَـــا كَــهْـــفِي حِـينَ تُــعْيِينـــِـي الـــْـــمــَـذَاهِبُ وَ مَــلـــْـجـَئِي حِــينَ تَــقـِـــلــّــُ بِيَ الْــحِيَـــلـــُ وَ يَـــا بَارِئَ خَـــلــْـــقـــِي رَحــْمـَةً بِــي وَ كُنـــْتـَ عَنــْ خَلْــقِــي غَــنـــِيّـــاً
اى گريزگاه من آنـــ‌گاه كه راه‌ـــهـــا [ى گوناگون]ناتوانم مى‌ــسازند و پناهــگــاه من آنــ‌گـاه كه بيچاره مىــ‌گـــردم و اى پديدآورندهـــ‌ـــى آفـــرينـشم از روى رحــمــت به من، درحالىـ‌كه از آفريدن من بىـــ‌ـــنـياز بودى،
يَا مُؤَيّـِدِـــي بِــالــنّــَصْـــرِ عَـلَى أَعْـدَـائِي وَ لَوْ لَـا نَصــْــرُـكَ إِـــيَّـايَ لَكُــنــْــتـــُ مِنــَ الْـمَـــغْــلـــُوبِـينَ وَ يَــا مُقـِــيلـــَ عَثْرَـتِـي وَ لَوْ لَا سَتْرُــكَ عَوْرَـــتِــي
اى يارىـ‌بـــخش من در پيروزى بر دشـــمنـــانم، كه اگــر يارى تو نبود، قطعـا جزو شكـــست‌ــخوردگان بودم و اى درگـــذرنده از لغـــزشـــم، كه اگــر زشـتــىـــ‌ام را نمىـــ‌ـپوشيدى،
لَـــكــُــنـــْـــتـــُ مِنـَ الْــمــَـــفْضُوحِينَ وَ يَا مُرْـســـِــلَ الرِّيَاحـِ مِـــنــْ مَـعـَادِــنـــِــهَـا وَ يَـا نَـاشــِرَ الْـبَرَـــكَاتِ مِنـــْ مَوَاضِعِهــَـــا وَ يَا مَـــنْ خَـــصـــّــَ نَفْســـَهـُ بِــشـــُـمُوخِ الرّـــِفـْـعَةِ
حتما جزو رسواشدگان مىــ‌شــدم و اى گسيلــ‌دارنــدهـ‌ــى بادهـا از جايگـاه‌هاى مخصوص آن و اى گستــرانــنــدهـــ‌ـــى بركــات از جايگـاهـ‌ـهـــاى خاص آن و اى كســـى كه خويشتـــن را به بلندپـــايگى ويژه گردانـيدهــ‌اى
فَــأـَوْلِيَاؤُــهُ بِــعــِــزَّــتـِهِ يَــتــَـعَــزَّــزُونَ وَ يَـــا مَنـْ وَضــَـــعـــَ نِـيرَ [قهر] الـْمــَذَـــلـــّــَـةِ عَلَى أَــعــْنَـــاقِ الـْــمــُلـُوكِ فَـــهـــُـمْ مِــنْ سَــطـَوَاتـــِــهــِ خَــائِفُونَ
از اين‌رو دوستـانت به عزّت تو سرافـــرازاند و اى كسى كه يوغ [قهر]خوارى را بر گردن پادشـــاهــان نهـــاده‌اى، از اينــ‌ـرو آنـ‌ـها از چيرگى گرفــتـن تو، بيمـناك‌ـــاند.
أَــســـْأَلـــُـــكَ بِاسـْـــمـــِــكَ الــَّذِـــي هُوَ مِـنــْ نُورِكـــَ وَ أَـسْأَـلُكـــَ بِنـــُورِكـَ الـــّــَذِي هُوَ مِنـْ كَــيْـــنـُونَـــتِكــَ [كَـــيْــنــُونِـــيَّــتـِـــكَ‏]
به آن اسم تو كه از نور تو اســت، از تو درخواست مى‌كـــنم و به نور تو كه از هســـتـــى تو اسـت، از تو خواســـتـــارم
وَ أَـسْأَلــُكــَ بِــكَيْـنُونَـتِكـَ [كَـيْنـُونِـــيّـَــتَــكـــَــ‏] الّــَــتــِي هِــيَ مِــنـْ كِـبـــْرِـيَـائِكـَ وَ أَـــسـْأــَــلُكَ بِـكِبْرِيَائِكـــَ الـــّـــَـتــِـــي هِيَ مِـنـْ عَــظـــَمَتِـكـــَ
و به هستى تو كه از بزرگــمــنشى تو اســت، از تو مسـأــلــت دارم و به بزرگـــمــنشــى تو كه از عظـــمت تو است، از تو مى‌ــطــلــبم
وَ أَســـْأَلــُـكــَ بِــعـــَـظَمَـتـِـكَ الّــَتــِـــي هِــيَ مِـنْ عِزّــَتِكــَ وَ أَسْأـَـلــُـــكَ بِعـــِـــزّـــَتِكَ الــَّتـــِـي لَـــا تُـرَـامـــُ وَ بِـقـُــدْرَـــتـِكـــَ الـــّـــَـتـــِي خَلـــَـقـــْــتَ بِهَا خَلْقـــَكـَ فَـهُمْ لَكـــَ مُـذْـــعـِـــنـــُونِ
و به عظـمــت تو كه از سربلنـــدى تو است، از تو مىــ‌ـــخواهم و به عزتت كه كسى نمىــ‌ــتوانـد آهــنگ آن را كنـد و به قدرت تو كه آفريدهـ‌ـهايت را به آن آفـريدهـ‌ــاى، از اينــ‌ــرو همـــه در برابــر تو فروتنـــ‌ـانـد، از تو مسأــلت دارم
وَ بِـاســْـمِكــَ الـْأـَـــجَـــلّــِ الـــْــأـــَعــْــظـــَمِ الْــمـــُـــبـِــينُ أَـنْ تُصـــَـــلّـِـــيَ عَـــلـــَـــى مُـــحَمـــَّـدٍ وَ آلِــهـِ
و به اسم والــاتـر و بزرگ‌ـتـــر و آشكـار تو، از تو مى‌ــطــلـبــم كه بر محـــمّــد و آل فرســتـى
وَ أَنْ تَقـْـضـِـــيَ عَـنّــِي دَـــيْـنـِي وَ تُــغْــنِــينِــي مِـــنَ الــْـفَـقـــْـــرِ وَ تُمَتــِّعـَنـــِي بِـــسـَـــمْعـــِـي وَ بَصـــَرِي وَ تَـــجْـعَــلــَــهـُـمــَـا الْوَارِـثـَيْـنــِ مِـــنـــّـــِـي
و بدهى مرا ادا نمـــايى و از نادارى مسـتــغـنــىـــ‌ـام گردانيده و به گوش و چشـــمــم بهـره‌ـــمــند سازى و آن دو را وارث من قرار دهى
وَ أَـنـــْ تَرْـزُقــَـــنـــِي مِــنــْ فَضـْــلـــِكَ الْوَاسِـعـــِ مِــنــْ حَيْــثُ أَحـْـــتــَــســـِبــُ وَ مِنـْ حَيْـثُ لَـا أَـــحْــتـــَســِـبُ فَـــإــِـــنّـــَهُ لَا حَوْلـــَ وَ لَـا قُوَّةَ إِــلّـَا بِــكـــَ
و از [روزى]افزون و گستردهــ‌ـــى خود، اعــم از آنـــجا كه گمان دارم و يا گمان ندارم، روزى‌ام دهى؛ زيرا هيچ بازدارنـــدگــى و نيرومنـدى نيست مگر آنكه به تو تحــقـــق مىـ‌ــيابـــد.
يَا اللّـَـهُ يَــا رَبـــّـِ صَلّـِ عَلَـى مُحـــَمــّـَـدٍ وَ آلـِ مُـــحَمــّـَدٍ وَ اغْـفـِـرْ لِــي وَ لِــكـُـــلّـِ مُـــؤْـــمـِــنـــٍ وَ مُؤْــمِـــنَـةٍ يَا أَرْــحَــمَ الـرّـــَاحـــِـمِــينَ‏
اى خدا اى پروردگــار من، بر محــمـــّد و آل محــمّد درود فرست و من و همـــه‌ـى مردان و زنـــان مؤمن را بيامــرز، اى مهـــربــانـــ‌تــرين مهــربانان.

دعــای روز چهـــارم ماه رمـــضـــان (زاد الـمــعـاد)

اعمال ماه رمــضان؛ دعاهـــاى روزهـاى ماه مبـارك رمضـان. از ابـن عبـــاس روايت كردهــ‌اند كه حضـرت رسول صلّـــى الـــلـّه علـيه و آله فضيلت بســيار از براى روزه هرروز ماه مبارك بيان فرمود و از براى هرروز دعــاى مخصوص با فضـــيلـــت و ثواب بسـيار براى آن دعا ذكـر كرده‌انــد و ما به اصل دعـا اكـــتـــفا مى‌نمـاييم.

دعاى روز چهارم:

الــلـــَّهُمــّــَ قَوِّـنـِـــي فِيهِ عَــلَــى إِـقـَامَـــةِ أَـمــْــرِكـَ وَ أَـــذِـــقْـــنـِـي فِيهِ حَلَـاوَةَ ذِـكـــْرِــكـَ

خدايا! مرا در اين روز براى اقــامـهـــ‌ى فرمانــت قوت بخــش و حلاوت و شيرينــى ذكرت را به من بچــشان

وَ أَوْزِـعــْـــنــِــي فِـــيهـِ لِأَدَـاءِ شُـكْرِكـــَ بِــكــَرَـــمــِـكَ وَ احْفــَظـــْــنـِــي فِـيهِ بِـحـِـــفْــظِـــكــَ وَ سِتْـرِكَ يَــا أَـبـْصـــَرَ النّـــَاظـِــرِــينَ.[1]

و براى اداى شكر خود به كرمت مهيا ساز و در اين روز به حفظ و پردهـــ‌پوشى مرا از گنـاه محـفوظ دار، اى بصـيرتـرين بينــايان.

دعای روز چهارم ماه رمضان (بلـــدالامـیــن)

رَوَاهـَـا اِبْنـُ عَــبـــّــَــاســـٍ عَـنـــِ اَـلـــنــّـَبِــيّـــِ ص اَلــْـيَوْمَ اَـلرّــَــابـــِـعـــَ

ابن عبـاس از پیـــامـــبر اکرم صلـــی الـــلـه علــیـــه و آلـه روایت کرده اســت: دعای روز چهارم ماه رمضـــان

اَـــللـَّــهـُــمـــَّ قَوِّنِــي فِــيهِ عَـــلـَى إِقـَـامَةِ أَـــمْرِكـَ وَ أَوْزِـعْـــنـــِي لِـــأَدَـاءِ شُكْــرِكـــَ بِـــكــَرَمـــِـــكَ

وَ اِحــْفـَـظــْنـِــي بِـــحِفْــظـــِـــكَ وَ سِتــْـرِـكَ يَـا أَبــْصَرَ اَــلـنـــّـَــاظِرِينــَ

مَـنْ دَــعـــَا بِـهـــِ أُــعـــْـــطِـيَ فِي جَنّــَـةِ اَلـْـــخـــُــلــْـدِ سَـبــْعـــِينـــَ أَلـــْفَ سَرِــيرٍ عَـلَى كُلّـِ سَــرِـيرٍ جَارِـــيَـةٌ مِــنــَ اَـلـــْحُورِ اَــلـْــعِينـِ

هر کس این دعا را بخواند، به او در بهشـت جاودان هفتــاد هزار تخت و بر هر تخـــتی حور الـــعــیــنــی است.

دعای روز چهارم ماه رمضان و اعمال واجب،مستحب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.