دعا برای رفع حزن و غم | دعا برای رفع گرفتاری

دعاهای برا رفع بلا و آؤامش افراد بسیار مفید می باشند اگر دعا را با خلوص نیت بخوانید دعای شملا مستجاب می شود بسیاری از دعا گرفتاری را رفع می نماید و باعث سبکی فکر و ذهن انسان می شود دل را آرام و متوجه خدا می نماید در ادامه جزئیات بیشتر دعا برای رفع حزن و غم | دعا برای رفع گرفتاری را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

دعـــا و رفع حزن و غم
یکــی از عوامــل رفع حزن و غم، اســتـــفــاده از اهـــرم دعاســت، آنـجـــا که امـــید انسان از تمــام اســباب دنیایـــی، قطـــع می شود و فقط خدا را پنــاه خود می دانــد. قرآن کریـــم در آیات مختـــلف، از این سنّت الـهی سخـن به میان آورده اســت.

قسمـتی از ایـن آیـــات، در داسـتــان حضـــرت یونس علیه الــسلام بیــان شده اســت آنجـا که می فرماید:
وَ ذَا الـنــّـــُونِ إِـذْ ذَهَـــبـــَ مُغـــاضِــبـاً فَـظـَنـــّــَ أَـــنْ لَــنـْ نَــقـْــدِــرَ عَلَـیهــِ…[1]
و یونس را به (یاد آور) در آن هنـگام که از میــان قوم خود رفـت و چنــین می پنداشــت که بر او تنـــگ نخواهــیـــم گرفت (امّـا موقعـــی که در کام نهـنـــگ فرو رفت) در آن ظلـــمـــت های متـراکــم فریـاد زد: خداوندا! جز تو معبودی نیـسـت، منــزّـهـی تو، من از ستـمکاران بودم.

سپس می فرماید:
فَاسْـتَجَبـْـــنا لَـهُ وَ نَجــّـــَــیناهــُ مِنَ الْغَـــمِّ وَ کذلـــِـک نُـــنْــجِی الـــْمُــؤْمــِنــِـــیــنَ[2]
ما دعــای او را به اجابت رسانــیــدیـم و از آن انـدوه نجاتش بخشـیدیم و ایـــن گونه مؤمنـان را نجـــات می دهـــیـم.

جمـلـه پر معـــنـای وَ کذلـِک نُـنــْـــجـــِــی الْــمـُـــؤْمِـــنِیــنـــَ نشـــان می دهد که سنــّت نجات و امــداد الـــهی، یک حکــم مخصوصی نیـــست بلکــه با حفظ سلـــسه مراتـــب، جنبـه عمومی و همــگـــانــی دارد، بسیـــاری از حوادث غم انـــگـــیــز و گرفــتـاری های سخـــت و مصــایـــب بزرگ، مولود گناهـان ماســـت و گرفـتـاری ها تازیانــه هایـــی برای بیدار شدن روح های خفته و یا کوره ای برای تصفـیــه فلـــز جان آدمی است.

اگر انــسان هنگام گرفـتـــاری، به سه نکــته ای که حضـرت یونس علــیه الــسـلـــام بدان ها توجه کرد، توجه داشتـــه باشد، نجــات و رهاییــش حتمـــی خواهـــد بود:
1- توجه به حقــیقــت توحید و ایــنــکـه هیـــچ معـــبود و تکــیـه گاهـــی جز خداوند نیـست.
2- تنـزیه و پاک شمـــردن خداوند از هر عیب و نقـــص و ظلـــمی و دوری از هرگونه گمان بد دربـاره ذات پاک او.
3- اعـتراف به گنــاه و تقـــصیـــر خویش.

البـته مجازات های الـهی دوگونه اســت؛ بخشـی از آنهـــا مجازات اسـتـــیـــصالی و نهـــایـــی است که برای نابود کردن افراد غیـــر قابــل اصـــلـاح فرا می رســد و هیچ دعـایـی در آن موقع، سودمـند نخواهنــد بود؛ چرا که بعد از فرو نشستــن طوفان بلا، همـان برنامــه های عصیان و گناه تکرار می شود و بخـــش دیــگر، مجــازات های تنـــبـــیـهی اســت که جنــبـــه تربـــیـــتـــی دارد، در ایـن موارد به محض اینــکـه مجــازات اثـر خود را بخـشـید، فرد مبتـلا از خواب غفـلـــت بیدار می شود و ضعف های خود را بر طرف می سازد.

دعـای حضرت یونس به عنوان «ذکـر یونسیــه» مطرح شده که تکرار آن موجب رهـــایــی از تاریکی های روحی و گرفتـــاری های زندگــی اســت. (ذکر یونســیـه یعنــی گفــتـن: «لا اله الـــا انــت سبـــحانــک انــی کنت من الظـــالمیـن»)

پیــامـــبـر اکـــرم صلـــی الله علــیـه و آلـــه و سلــم فرمود:
اسْـمُ الـلــّهــِ الـــّــَذی اذ ادُــعـــِی بِــهـــِ أجَـابَ وِ اذا سُئِلَ به أَـــعــْطی وَهُوَ دَعْوَةُ یوُنـــســَ الــنَبّـی علـیـه الـسلام قُـــلــْتَ یا رَسُولَ اللّهـــِ لَــهُ خاصـــَّةً؟ فَقــالـَ خاصّــةً وَ لِجــَـمـــیــعـِ الْـــمُؤمِــنـیـــنـً عامّــَةً اذاْ دَعَوا بِهـا الَمْ تَسْمَعـْ قَولَ اللّهـِ سُـــبْــحـــانـهُ: وَ کذلِـک نُـــنـــْـجِـی الْـــمـــُــؤْمــِنـینــَ

آن اســـمـــی (از اسـامی خدا) که اگر کسی او را با آن بخوانــد اجــابـتـــش می کند و هر چه بخواهـد می دهـــد، همـان اسمی اســـت که یونس (فرزنـد متی) خواند؛ عرضه داشتـــم یا رسول الـلّـه! آن اسـم، مخـــصوص یونس علــیــه الـــسلـــام بود یا برای همه مؤمـنان؟ فرمود: برای یونس و همه مؤمنـــان اسـت که اگـــر خدای را با آن بخوانـــنــد اجابت می کنــد مگـر نشـنیــده ای که خداوند می فرمـــایـد: و ما این چنــین مؤمــنیــن را نجات می دهــیم.

و در روایت دیگـــر از پیـــامبـــر اکرم صلـی الـــلــه علـیـه و آله و سلــم نقل شده که فرمود:
انّـــی لَـاعْـــلـــَمـــُ کلِـــمـَــةً لا یقــْرَـــأـُها مَـکرُوْبٌ الـّـــا خَـرَـــجــَ عَـنــْهُ، کلــِـمـــَـــةُ أَخـی یونُس فَنــادی فِی الظـــّـــُـلُماتـِ أَنـــْ لا الــهـَ الـّـا أَنْتَ

من به کلمـه ای آگاهم که هرگرفتـاری، آن را بخوانـد نجـــات می یابـد و آن کلـمه برادرم یونس اسـت که در آن ظلـــمـــت های متراکـم صدا زد جز تو معــبودی نیست.
الــبـته آنـچـه نقش واقعـــی را در ایـن دعـــا دارد، حالـــت روحی خوانـــنـــده دعــاســـت، آن طوری که دعـای حضرت یونس در دل نهـنـــگ اجـابت شد؛ و آن حالت انقطــاع اســـت.

یکــی دیگر از دعـاهـایـــی که برای رفـــع حزن می باشـــد، آن چیزی اســـت که بعــضی از ائمه درقــنوت های طولانــی خود می خوانــده انـد و آن دعـــای طولانی اســت که بخشـــی از آن چنیـــن اســت:
یا مُدَــبـــّـِـرَ الْأُـــمـُورِ یا مُجـــْــرِـــی الــْـبُحـُورِ یا بَـــاعـــِثـَ مَــنْ فِـــی الْـقـــُـبـُورِ یا مُجْــرِـی الـْـفُـلْـــک لِـنُوحٍ یا مُـــلَینـــَ الــْحـَــدِـیدِ لِدَاوُدَ یا مُؤْتِــی سُــلـَـیمَانَ مُلْکاً عَظــِـیـــماً یا کاشـــِفَ الــضـــُّرّـــِ عَنْ أَـیوبَ یا جَــاعِــلـــَ النــّـــَـارِ بَرْـــداً وَ سَــلَـــامـــاً عَــلــَـی إِـبـْرَــاهِـیـــمَ یا فَـــادِــی ابْـنـِهـــِ بِالذّــِـبـْــحـِ الْـعـــَـــظـِـیمــِ یا مُـفـــَرِّــجَ هَمـِّ یعـــْــقـــُوبَ یا مُــنَفِّسـَ غَـــمـــّـــِ یوسُـــفَ یا مُکـــلِّـمـَ مُوسَــی تَکلــِیمـــاً یا مُـؤَیدَ عِیسَـی بِالـــرّـــُوحِ تَـــأـْیــیداً یا فَـــاتِحــَ لِـــمـــُحـَمـّـَـــدٍ فَتْحاً مُبـــِـیـنــاً وَ یا نَاصـِـــرَــهُ نَـصـــْراً عَـزِیـزاً[3]

در مفـــاتـیـح الـجنــان، دوازده دعــا برای رفع همّ و غم وارد شده یکـی از آنها دعـــایـــی است که از امــام صادق علیه الســـلام نقل شده که فرمود: «برای رفـــع غم و اندوه، غســل کن و دو رکــعت نماز بگذار و ایـن دعـا را بخوان:

یا فَارِجـَ الـْـــهـَـمــِّ وَ یا کاشـــِـــفــَ الْــغـــَـمّـِ یا رَـــحْــمَــانَ الدّـــُـــنــْــیـا وَ الــْآخـِرَةِ وَ رَحـــِــیـــمَــهـُــمَا فَرِّــجْ هَمــِّــی وَ اکــشِــفـــْ غَمـِّــی یا الـلـــّـَـــهُ الْوَاحـــِدُ الــْأـَـحـــَـــدُ الـــصـــَّمَدُ الَّذِـی لَمـــْ یلـــِدْ وَ لَــمْ یولَدْ وَ لَمـْ یکنْ لَــهــُ کفُواً أَحـَـــدٌ اعــْصــِمْـنـــِـــی وَ طَهـــِّـرْـنـــِـــی وَ اذْهــَـــبـْ بِـــبــَلِیتـِی[4]
ای گشـایـنده انـدوه ها و برطـرف کننــده غصـــه ها، ای بخـــشـاینده در دنــیا و آخرت و رحم کنــنـــده در ایـن دو جهان، انــدوه مرا زایـــل ساز و غم هایم را برطـرف کن از خدای یکتای بی همـتای بی نیـــاز که نه می زاید و نه زایــیده شده و هیـچ کس همتــای او نیــسـت! مرا نگـهـبـــان باش و پاکـم گردان و گرفـــتـــاری ام را از من دور ساز.

و سپـس آیـــة الــکـــرسی و معوذتین (سوره ناس و فلــق) را بخوان. و دعـــاهـای بسیار دیگـری برای رفـع غم وارد شده است همــچون دعــای مشلول که بایـــد به منـــابـع و متون روایـی چون بحـــار مراجـــعـــه نمود.[5]

خواندن «زیـارت عاشورا، همـراه با زیارت علـقــمــه و حدیـــث کساء» نیـــز نقش زیـادی در رفـع حزن و انــدوه دارد. چنـــانـــچه در حدیـث کساء آمــده اسـت:
مَـــا ذُـــکــرَ خَـــبـَرُـــنـــا هذا فی مَحفِــلٍ مِن مَحـافِـــلـِ اهـلِ الارضِ وَ فِـــیهـــِ جَــمــعـٌ مِـن شیــعـَــتـــِنـــا وَمـــُـحِبّـینــا وَفِــیهــِـم مَهمومٌ الّـا وَفـَرَّجـــَ اللهـُ هَمــَّـــهــُ وَلا مَغمُومٌ الّـا وَ کشَـــفَ اللهُ غَــمـــّـَــهـُ[6]
خبر ما در محــفـلـی از محافل مردم زمــیـن ذکـر نمی شود، که در آن جمـــعـــی از شیــعیان و دوست داران ما باشـــند، الــا این که غم آنـــان برطرف می شود.

دعا برای رفع حزن و غم | دعا برای رفع گرفتاری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.