دلایل یکنواختی رابطه جنسی و روش های تنوع در سکس

یکنواخت شدن سکس در بین زوجین نتیجه سردشدن رابطه بین زن و شوهر است زن و شوهرهای که یکنواختی جنسی در رابطه دارند نمی توانند از یکدیگر لذت ببرند و بیشتر این زن و شوهر ها به هم خیانت نموده و یا از هم جدا می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دلایل یکنواختی رابطه جنسی و روش های تنوع در سکس را درمجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در هر مرحــلـــهـ‌ـــای از زنــدگی، و در هر موقعـــیت جدید، همـه آدمـهــا باید بطور مداوم بیـن امـــنــیــت و قابـــل پیشــ‌ـبـیـــنـی بودن از یک طرف و عطــش ماجـراجویی و چالـــش از طرف دیگــر انـتـــخاب کنند. وقتــی افـراد امــنـــیت زیاد داشــته باشــند، ممــکــن اســت دچـار یکـــنواخـتـــی کُشـنـــدهـــ‌ـای شوند که ذهـــن را تیـــره و تار کرده و روحیه را از بین میـ‌ـبـــرد. اگــر از طرف دیگـر، زنــدگــی سراسر چالــش و ماجراجویی داشته باشــنـــد، ممــکــن است منابـــعـــ‌شان به شدت تخــلــیه شود و زنـدگی پرهـــرج‌ــمـرج و غیرقـابل‌ـپـیشـــ‌ــبیــنـی را بگــذرانند. هدف عالی برای هر فرد پیـــدا کردن بهــترین تعــادل بیـــن ایـــن دو انتـخاب اســـت.

وقتی قرار باشـد فقـط خودمان را در نظـــر داشتـــه باشیـــم، ایـن فرایـــند به اندازه کافـی مشـکـل خواهـد بود. وقتـــی وارد یک رابطــه نزدیـــک میــ‌شویم، از ‌آن سختــ‌ــتــر شده و مجـــبور خواهـیـم بود به طور متـــقــابل بیــن تعارضاتـــمان با طرفـ‌مقابل تعـادل ایجـــاد کنــیـم.زوج‌ـهـــا در ابــتـــدای رابـطـه تا حد زیــادی برای اسـتـــقـــبـــال از ماجراجویی‌ــهــایــی که ارتباطشـان ایــجاد میــ‌کــنـــد مشتاق هســـتنــد. آنـهـــا جذب سخـتی کشــف همدیگــر می‌شوند و به طور پیوستـه افکـار، اعـــمال و احـــساســات جدیدی را تجربــه میـ‌ــکــنـنــد. در ایــن شرایـط که هنوز نمــی‌دانـنـد رابطـهــ‌شان تا کجـا ادامــه پیــدا خواهـــد کرد،ـنیــاز به راحتــی و امــنــیــت هنوز به خاطــرشان خطور نکـرده اسـت.

همیـنـــطور که همـدیگر را میـ‌ــشـــناسنـــد و سرعت اکـــتـشـافــات جدید کاهـش میـــ‌ـــیـابد، زوج بیـــشتـر و بیـشتـــر نگـران آینده رابطـه میـ‌ــشوند. هر دو طرف یا یکی از آنــها هرگونه تغیــیـــرات شخــصی تهــدیدآمیز را محـدود میـــ‌ــکـنــد و به جای روابـط قابـلـ‌ـپــیــشــ‌بیـنـی به هم پاداش می‌ــدهــنـد. به شریـکــ‌ــهایـــی تبـدیـــل می‌ـــشوند که سعـی می‌کنـنـد محـدودیت‌ــهـــای همـدیگـر را بپذیــرنـد به جای ایـنکـــه آنها را به چالــش بکــشنــد. وقتـی دو طرف اجازه میـ‌ـــدهنـد که گذشــتــه، آینـــدهــ‌ـــشان را تعریف کنـد، اکــتشـافـات اولیـــه آنــهـا در منطقه ناشناختــه به وضعیـت رکود تبدیل می‌ــشود و این محـــدودیــتـ‌هـای انتخاب شده را عشق واقـــعـی و مانـــدگار میــ‌ـپـندارنـد.

«میـــ‌ـدانم که همـــیـشـه همــیـنـــطور دوستـت خواهــم داشــت.»
«هیـچوقت عوض نشو. هیمنـــطور که هستی عالی هستـــی.»
«ما اینـــقـدر خوب و کامل همــدیــگـــر را میـــ‌ـفــهمــیـــم که دیگـــر لازم نیـست درموردش فکر کنیم.»
«من میـــ‌توانـــم هر چیزی که او میـ‌ــخواهــد را پیــشـــ‌بــیــنی کنم و همیشــه در دستــرســش باشـــم.»
«به محـــض ایــنکـه به چیزی که نیاز دارم فکــر می‌کنم، طرفـم قبل از من آن را به زبـــان میـ‌آورد.»
«ما عشقی جاودانــه بینمـــان ساختــهـ‌ـــایــم. بگذار همـــیـــشــه همــینطور بمــانـــیم.»
«ما اشـــتبـــاهـات و نقـــص‌ـهای هم را به طور کامـل میـ‌پذیریـــم. به خاطــر همیــن اسـت که ایـــنـــقـدر خوب با هم کنــار می‌ـآییم.»
«هیــچوقت نمـــیـ‌گذاریــم چیزی ما را از هم جدا کنـــد.»

ایـــن نوع نظـرات دقـــیقاً ایـده‌ـهــای ایـــدآلـ‌گـراهای رمـانـــتـیـــک اسـت. متــاســفـانـــه، آنـهـا در وضعـیــت رکود می‌ـماننـد که رشـد بیشتر رابطـه را محـــدود میـ‌ـکـــند. زوج‌هـایـــی که این حرفـــ‌ـــها را به هم میـــ‌زننـد اعـتـــقاد دارنـد که آشنـایــیت و قابـــل‌پـیــش‌بیــنی بودن آنهــا جبران از دست رفتن هیجـانــی که در ابتدا تجــربــه کرده بودنــد را می‌کـند. صمــیـمــیـت امـنــیت، جایــگـزیـن ترس اکـتشـــاف شده اســت و آنـها را برای از دســت رفـتـن عشقی که ساخـتـــهـــ‌انــد آسیـب‌پـذیــر کرده است.

وقتــی افـراد دســـت از چالـش و اکـتــشاف برداشته و به امـــنـیت روی میــ‌ــآورند، در خطــر گذاشـتن انــرژی کمتر قرار میـــ‌گـــیـرند زیـرا رابطــه دیگر به انـــرژی زیادی نیـاز ندارد. درعوض، دو طرف آداب و رفتارهـــای کلامـــی و فیـزیکــی قابـــل‌ــپــیـــشـ‌بینـی به دســـت می‌آورند. درنـــتیجــه، دیـــگـــر هر ایـدهـــ‌ای که آنچـــه پیش‌ــبــیــنـی میـ‌کـــردهـ‌انـــد را به خطـــر می‌اندازد، به زبــان نمـیـ‌ـآورنـد. پیــش‌بـــیــنـــیــ‌پـذیری بیـش از انـــدازه می‌توانــد منـــجر به بی‌تفـاوتی شود. به مرور زمان، بیـ‌ـــعـلاقگـی میــ‌تواند به غضب، آزار و اذیــت شدن منـجر شود. امـنـیتـی که یک روز قلـعـه محافـظ آنـها بود حالـا به زنـــدانـــی برایشـان تبـــدیل می‌ـــشود. بدون آنـکه بدانــنـد خســـته شده و برای هم یکنواخـــت میـــ‌ـشوند.

زوج‌ـها معــمولاً نمـــی‌فهـــمنـد که مشکـــلـشـان از خستگــی که نادانــستــه ایــجـــاد کرده‌اند ریـشه میــ‌گیرد. مشاجـره بر سر مســائل آزاردهنده کوچک به چالـــش‌ـهــا و مشکلـاتـی فاجعـــه‌بار تبدیـل میــ‌ـــشود. زوج ممــکــن اسـت گمان ببرند که شکـــایت‌ـهـــایــشـــان مشــکـــل اصــلــی نیـــســـت اما دیگـــر قادر نیستنــد علت اصــلــی را درک کنـــند.معمولاً مشخـــص میـ‌ـشود که مشــکــل اصـلی از دست رفـــتــن همان حس اکتشـــاف اسـت. آنـــها زندگی را بدون پیش آمــدن اتفـاقــات تازه پذیرفتهــ‌انــد. و باایـــنــکـه به طور متــقـــابـل به چالشـــ‌هــای خارجـی زنـــدگـــی متـعـــهد شدهـــ‌انـد، امـــا علـاقــهـــ‌ـشان به رابـطه‌ـــشـان را از دســت دادهـ‌اند.

چرا زوج‌ـهای متعـــهــد، امـــنـــیت را به اکـتـشافـات پیوسته ترجیح می‌ـــدهند؟
امــنـــیت بســیار شیـریـــن اســـت. زوج‌ــهــای رابطه‌های جدی از اینـــکـــه بدانــند چه انـــتظـاراتی باید داشته باشند و بتواننـــد با پیــشامدهـــا کنـــار بیـــایند برایـشـــان کافی است. چالـشــ‌هـــای عادی زندگی برای اینکه زوج‌ـها در کنـــار هم با آن مقابــلـه کنـنــد، کافی اســـت.وقتــی از آنـهـــا میـــ‌ـپرســـیـد که چرا امـــنــیــت را به اکــتــشـــاف ترجــیــح می‌ـــدهـنـــد، میـ‌ــگوینــد نزدیـکی به وجود آمده و انــرژی کمـــتـــری که طلــب میـــ‌ـکــند را دوست دارنـد. وقتی نباید همیشه گوش به زنــگ آمـاده چالـــش بعــدی در رابــطه باشـــنـد، اضــطراب کمتری دارنـــد.

«از صورتـش میــ‌فــهمم که چه میــ‌خواهــد بگوید و معـــمولاً هم درســت حدس زدهــ‌ام.»
«وقتی وارد خانــه میــ‌ــشود و با عصبانیـت شروع به تمــیـز کردن میــ‌ـکـــنــد، میـــ‌ــدانــم که مشـکلی پیش آمـــده و بایـد حرف بزنــیم.»
«از سر کار که میـ‌ـــآیم، وقتـی میـــ‌ــبیــنــم که ملـــحـــفـــه‌ـهای تخت را عوض کرده و کامپـیوتر خاموش اسـت می‌ـفـهـــمــم که دوست دارد رابــطه‌ــجنســی داشتـــه باشـد.»
«وقتی آن لبـــخند مســـخره روی لبانش میـــ‌ــآید، میـــ‌دانم که میـ‌ـخواهـــد هرچه که می‌ـگوید بگویم باشــه!»
«وقتـی در سه قرار قبــلی دیر رسیده، میـــ‌دانــم که امروز برایـــم گل میــ‌ـآورد.»
«وقتـــی خیـلـــی با من مهربان میـ‌شود، می‌ـــفهـــمـــم که مادرش قرار اسـت بیاید و یک ماه پیـــش ما بمانـد.»

چرا عاشق و معــشوق‌ـــهای جدید، دسـت از هیـــجان اکـتشـاف میـــ‌کـــشــنـــد؟
عشــاق جدیـــد مدام در حال کشـف همدیـــگــر هســـتــند. آنهـا بدن هم، قلب، ذهــن و خاطــرات هم را با هیجـان و شدت بســیــار زیاد بررسـی میـــ‌ـکـنـــند و به دنبال راه‌ـهایــی تازه برای برقـــراری ارتـــباط هســتــند. هر اکتــشـاف تازه ذخیـره شده و برای مراجـــعات بعـــدی آرشـــیو می‌ـــشود. آنــهـــا از به دسـت آوردن توانـایی حدس زدن نیــازهــای طرفشــان به شوق میــ‌آیند. در آن زمــان قابل پیشـــ‌بــیــنــی بودن برایشان راهـی به ایجاد یکـــنواخــتـــی در رابـــطه نیــست؛ آنهــا آن را راهـی عالـی برای راحـتـی متقــابـــل میـــ‌ــبیــنــنـد.

هر طرف در تغـییر مداوم اسـت و برای هر تجـــربــه جدیــد شدیداً زنده و آمـــاده. هر دو طرف از نظر احـساســی خوب واکــنـش داده و مداوم پیام امید و تایید به هم می‌فـــرستــنــد. از هیجـــانات مداوم هم لذت برده و از آرزوهای هم پشـــتـیبـــانـــی کرده، آرزوهایی تازه با هم می‌ــســازند و قادر به انــجـــام کارهــایــی می‌ــشوند که به تنـهایـی توان آن را نداشتـــند.
عشاق تازه درکنـارهـم زندگـی متـقـابل میـــ‌سازنـد.عشــق درونی آنــهابـــه جستـجو،درکــنـــار ارتــباطــات جسمــی پرشـــهوتشـان، آنـها را به عمیـــقــ‌ــتـــریـــن تجـربیــات جدیـد میــ‌رســـاند. مردمک چشمــانشان گشــاد شده و بدنشــان سرشـــار از آدرنـــالیـن می‌شود و با هر اکـــتشاف جدیـد، انـرژی بیــشتری به هم میــ‌ـــدهـنــد.

درکـــنـار هیــجــان اکتــشـاف، زوج‌ها احسـاس اضـــطــراب و عدمــ‌امنیت را هم تجــربـــه میــ‌کـنـنـد. آنهـا مدام نگران ایـن هستـند که ارتـــبـــاط جدیـــدشان نتوانـد به شدت کنونی باقـــی بمــانـد. هرچه بیــشتر در عشـــق گرفـتار میــ‌شوند، بیـشتــر از درد احتـمالی پایـــان گرفتــن رابــطه‌ـشـان می‌ـــترســـند. این ترس باعـث می‌ــشود دست از ریـســـک کردن افـکار و رفـــتارهــای جدیــد بردارنـد و درعوض به دنبـــال راحـتی و امنیت باشـند.

ایـــن دو میـل، اکتشـــاف و ترس/عدم‌ـــامنیت شروع به تعــارض می‌ـــکــننــد. قبــلــ‌ــتـر زوج‌ از تازگی مداوم تجربــیـاتشـان لذت میــ‌برنـد و حالــا دوست دارند بدانـنــد که طرفشان برای همیـــشـه دوستــشـــان خواهـد داشــت. برای مطمئن شدن از چنــین نتـــیجـه‌ـــای، هر دو آنــهـا شروع به مخـــفی کردن افـکار، احســـاســـات و رفـــتـارهـــایـی از خود می‌ـــکـــنـــنــد که ممـــکــن است باعــث دور شدن طرفـــشـان شود. فقــط چیـــزهــایــی را ارائه می‌دهـــنـــد که باور دارنـــد مورد قبول واقـع میـ‌ـشود و دست از جستـجو درمورد هر اطــلاعـــات جدیــدی که ممکن اسـت خطـر امـــتـــناع طرفـــشــان را به دنــبــال داشـــتــه باشد، میـــ‌کشـــنــد. جسـتجو و اکــتــشاف دیـگر تمام شده است و دو طرف وارد رابــطـه منــطقـی‌تر، قابل‌ـپیشـ‌بیـنیـ‌ــتر و کمــ‌ـتر هیـجان‌انگیز می‌شوند.

این زوج‌ـها چطور به درمــان واکــنـش می‌ــدهــنـد؟
بسـیـــار زوج‌ـــهـای متعهـــد وقتـی نمـیــ‌تواننـد به هسته دلـشـکســتــگـــی‌شــان نفوذ کنـــند، از مشاوره گرفـتـن خستــه میــ‌ـــشوند. هر زمـان که چیـزی که فکر می‌کــننـــد مشـــکل اصـلـی اسـت را حل میـ‌ـــکـننـد، مشـکل دیـــگــری نمودار میــ‌ـــشود و شکـایت جدید آغـــاز میـــ‌ـــشود. اگـــر خسـتـــگی و یکنواخـــتی مسئله و مشکـل باشــد، معـمولاً در این روابط غیرخـیالی پدیـــدار می‌ـشود.

دو طرف که دیــگـــر نمیـــ‌ـــتوانــنـــد فقـــدان شور و اشـتــیـاق از دسـت‌رفــتـــه را تحـــمل کنند، شروع به بحــث و مجـادلـــه بر سر مســائل پیـش‌ـپـاافتــاده و انـرژیــ‌گـــیــر میـــ‌کنـنـــد. بیــ‌ـحوصلــگـی آنـهـا به دشــمنــی تبـدیـــل می‌ـشود که جای صمیــمیت واقعـی را میـــ‌گــیــرد. دیگـر از امـتــحان کردن انگـیــزهـ‌ـشــان یا پیـــدا کردن راه برای انجــام متفــاوت‌ــتـر کارهـــا خسته هســـتند و دیگـر علـــاقــه‌ـای به نظـــرات و احــســـاســـات همدیگــر نشـان نمیـ‌دهند. وقتـــی از آنها درمورد وقت یا علاقهــ‌ای سوال میـ‌شود معـمولاً پاسـخ‌هــایـی آزاردهـــنـــده در آستـــین دارند.

«میـ‌ـــدونم، میـ‌دونم. وقت بیـشـــتری برای خودت میــ‌ــخوای، درســته؟ دیگــه همــان بهـانـه همــیـشگـی را پیـــش نکــش.»
«چرا درک نمیـــ‌کـنــی چقدر خسـته‌ام؟ هیـــچ‌وقت راضـــی نمـیشــی.»
«هزار بار به تو گفـتم امکــان نداره باهات به اون کلاس رقـص مســـخره بیام. اصـلـاً علاقـه‌ـــای ندارم.»
«ایـنقــدر غُــر نزن. گفتم یه لیـــســت بنویس هر وقت بتونم برات میــ‌ـگـــیرم.»
«اگــه چیزی میـــ‌ــخوای، بهم بگو. من که نمیــتونم فکرتو بخونم.»
«اصـــلاً برام مهم نیـــست که چرا ایــنـــکار رو کردی، هنوزم ازش خوشم نمیاد. یا رفـتـــارت رو عوض کن یا ایـــنـــقدر اصــرار نداشته باش که من با ایـن رفــتــار کنــار بیــام.»

بیشــتــر زوج‌هـایــی که میــ‌بـــیـنـــیــم هیـــچوقت در ابتدای رابـــطـــه با هم ایـنـطور حرف نمـی‌ـزدهــ‌ـــانـد. مطـــمئناً خیـلـــی خوب همدیگر را درک میـ‌ـکـرده و برایـشـــان مهم بوده که طرفشان چه احسـاســـی داشتـه و برای پیــدا کردن راهکـــارهای موفق برای مشکلاتشــان بسیـــار پرانــگــیزه بوده‌ــاند.بعد از بروز مشـــکلـــات درخواست کمـک میـــ‌ــکـــنــند. دوست دارند حالـــشـــان بهــتر شود. حتـــی دوست دارند دوباره عاشق بشوند و واقـــعـاً نمـیــ‌فـــهـــمــند مشکل کجـاسـت.

چطور دوباره به اکـتــشــاف و هیجــان برســیـــد؟
اگــر شمــا و همسرتان بر سر مسائل پیشـــ‌پـاافـتاده با هم جنگ میــ‌کــنید، به هم بی‌ـتوجهـی می‌کنـــید یا مدتـــی طولانـی اســـت که با هم حرف نمی‌ــزنــید، برای برگردانـدن اشتــیــاق نسبـت به همــدیـــگــر چه میــ‌ــتوانـــیـــد بکنیـد؟

ایـــن مراحل را بایــد طی کنیـــد:
۱. ارزیابـی کنیـد که تا چه حد اجـازه داده‌ـــاید که رابطهــ‌تان از توازن خود خارج شود.
۲. انـگـــیزه‌ـتـان برای تغـیـــیر را بسنــجــید.
۳. میل اولیـهـــ‌ــتـان برای کشـــف همدیــگـــر را دوباره بسازیــد.

تمـــرینـــات زیر می‌ـــتواند کمـــکـــتــان کنـد:
تمرین ۱ – ارزیابی
سوالـات زیر را پاسخ دهیـــد و به پاسخـ‌ـهـــایـتان امـــتـیـاز دهیـد. وقتــی جوابـــ‌ـهـایـتـان تمام شد، از همـــسـرتــان هم بخواهیـد همیـــن کار را بکـــنــد. بعد پاسـخـــ‌ــهـــایـتـان را با هم درمــیـــان بگذاریـــد. اگر هرکـدام از شما احـــساس کرد که بیـن هر پاسخــی نیاز دارید بپـــرسید که چرا و چطور به ایــن نتــیــجه رســـیــده است، هیچ اشــکالی ندارد.

به پاسخـ‌ـــهـایتــان به طریـق زیـــر امــتیاز دهــیـد:
همـیـــشه = ۵
اغلـب = ۴
گاهــی = ۳
نه خیلـــی زیــاد = ۲
بهــ‌ـــنــدرت = ۱

وقتــی همســرتـــان میــ‌خواهد تجــربـــه مهـــمــی را با شمـــا درمــیان بگذارد، بی‌صــبــرانـه منـتظـر این هسـتــیـد که صحبتـش تمام شود؟ ————-
آیــا جمـلــات همـسرتان را چون میــ‌ـــدانـید چطور میـــ‌ـخواهـد آن را تمــام کند، خودتان به پایان می‌رسـانـید؟ ——ـــ—ــ—-
وقتی همـســرتان نظری میــ‌ـدهد، آیـــا میـ‌توانـســـتــیـد حدس بزنید؟ ——ـــ—ـــ—-
اگــر همــسرتان سوالـی از شمـــا بپـرســد، آیا احــتــمال ایـنکـــه یک پاسخ سطــحی به آن بدهیـد زیاد اســت؟ ————-
آیا از ایـــنــکـه به نظر میـــ‌رسد همـــسرتـــان دیگر چندان علـــاقهـــ‌ــای به شمـــا ندارد ناراحت هستید؟ ——ـــ—ـ—-
آیا به این دلـیل مسائل را از همــسرتان پنـهــان میـ‌ــکــنید که فکـر میـ‌ـکــنـــیـد ممکن اســت واقعاً به آن علـاقـــهــ‌ـــمــند نبــاشد؟ ———ـــ—-
آیا احـــساس میـ‌کنـــیــد که دیـگـــر دوست ندارید آرزوهایتان را با همسرتــان مطـــرح کنیــد؟ ———ــ—-
آیا احساس می‌ـکـنـید که به دنبـــال هیــجــان بیـشـــتر در رابطهـــ‌ـــتـــان هستـــیــد؟ ——ـــ—ـ—-
چنـد وقت یکــبـــار احساس میـــ‌ــکنــید که انرژی با هم بودنـتان از بین رفته اســـت؟ ——ـ—ــ—-
آیــا آرزو دارید که می‌ـتوانستــید رابطهـ‌ـــتان را هیجان‌ـــانـــگیزتر کنید امــا ایــن افکار را از همسرتـان مخــفـــی می‌ــکنـــید؟ ——ـ—ـ—-

امـتیـازاتـتــان را جمـــع بزنید.
امـتــیاز بیـن ۲۰-۱۰ یعــنـــی آنــقـــدرهـا که فکر میـ‌ــکنـیـد دچار یکنواخــتــی و خســتـگـی از رابـــطـــه‌تان نشـده‌ــایـد.
امـــتـــیـــاز بین ۳۰-۲۰ یعنی در منـــطقه نگرانـــی هســتــیـــد.
امـتیاز بیـن ۴۰-۳۰ یعــنـــی چنـد سانـتیـمـــتـــر فقط با از بین رفـــتن کامل علاقه در رابطــهــ‌تان فاصـــله دارید.
امیتــاز بیـن ۵۰-۴۰ یعـــنــی یک هشـــدار مهم که رابطهـــ‌تـــان به طور جدی دچـــار مشکل شده اســـت.
اگر هرکدام از شمـــا نگران امـــتـــیازاتـتان هســـتیــد، قدم بعـدیــ‌ـــتـــان ارزیــابــی سطـــح انـــگـــیــزه‌تان برای تغــیــیر اوضاع اســـت.

تمریـــن ۲ – انـگـیزه
بااستفاده از انـتـــخـــابــ‌هــای زیـر به سوالـات امتـــیاز دهید:
۱ = فوراً
۲ = با کمی احــتــیاط
۳ = با ملـاحظـه‌ـــکاری اما علـاقــه‌ـمـــنـــد به امتــحـان کردن
۴ = به من ثابتــش کن
۵ = باور ندارم که قابـل تغیـــیر باشـد

آیـا اگر همـســرتان ایـدهـــ‌ـهـــای تازه و مسائل چالشــ‌ـبرانــگیــز برای گفــتــن داشتـــه باشـــد، برای گوش دادن به افـکــار و احســاســات او علاقــه‌ـــمـند هســـتــید؟ ——ـــ—ـــ—-
آیا دوست داریــد از آنـــچـه که همسرتان میـ‌خواهد بگوید تعــجـــب کنــیــد؟ ——ــ—ــ—-
آیا اگر سوالـات همـــســرتان آن چیزی نباشـــد که شمــا انـتظـــار داشـتید، خوشحالـــ‌تر میــ‌ـشوید؟ ————-
آیـــا دوست داریــد همسرتــان انتـــظـار داشـتـــه باشــد که فردی جالــب‌تر باشیــد؟ ——ـــ—ــ—-
آیــا دوست داریـد که همســـرتـان علاقـه بیـشتـری به چیزهایـی که می‌ـگوییــد نشان دهـد؟ ———ـــ—-
آیا آرزو داشــتـــید که برای گفــتن افـــکـار و احـــساساتــتـــان به همـــســرتان مشـــتـــاقـ‌ـــتـر بودیـــد؟ ———ـــ—-
آیا دوست داشــتــید که برای در میان گذاشـــتن ایده و احساسات جدید هیـجــان بیشـــتری داشتـه باشـــید؟ ———ـ—-
آیا دوست داریـــد که همسرتـــان شما را با افکـار و احــســاساتــی که قبـــلـاً نشنـــیــده بودیــد، متــعجــب کند؟ ——ــ——-
آیا تبــادلـات مثـــبت‌ــتـر و پرانرژیــ‌ــتــر با همــســرتان میـ‌ــخواهیـد؟ ——ـ—ـــ—-
آیـا به طور کلــی در رابـــطـــهـــ‌ـــتــان عشق و شور بیشتری می‌ـــخواهید؟ ——ـــ—ـ—-
آیـــا دوست داشــتید که همـــسرتــان مرموز‌تر بود؟ ——ــ——-

امـــتـــیازاتـتـــان را با هم جمع کنیـد.
امــتیــاز بیــن ۲۰-۱۰ یعـــنی ایــن احـتــمـــال وجود دارد که بتوانیـــد چالــش‌ـهــای موجود در رابــطـهـ‌تـــان را دوباره پیــدا کنـــیــد.
امـــتـیـاز بین ۳۰-۲۰ یعـنـــی کمی امـید از دســت داده‌ــاید ولی هنوز برای امـتحـــان کردن تلـاش می‌کـــنـیـــد.
امتــیاز بین ۴۰-۳۰ یعـنـی ازاینــکه نتوانــیــد دوباره اوضاع را به وضع سابـــق برگـردانــید، ناامیــد شده‌اید.
امــتیـــاز بیــن ۵۰-۴۰ یعـنـی کامـــلاً مشـخــص است که خســته شدهــ‌اید امـا همـه چیــز را آنـــطور که هست پذیرفته‌ـاید و می‌ـــخواهید امــنــیـــت را بدون هیـچ تلاطــم خاصـــی قبول کنـــیــد.

ممـــکن اســـت احـســاس کنـــیـــد که تحت هیــچ شرایـــطــی تغـیـــیـری رخ نخواهـــد داد امـــا وقتی امتـحـان کنــیــد، رویکـــردتان تغییـــر خواهد کرد، حتی تغیــیر خیـــلی کم. امیـد تولید انـرژی میـــ‌کنــد و برای برگردانــدن رابـــطــهـ‌ــتان به وضعــیــت سابـق نیـــاز به چیـز زیادی ندارید.زوج‌ــهـایــی که روابــط موفق دارند بطور مداوم مطمئن میـــ‌شوند که تعادل بین امـنیــت و اکـــتـشافات از بین نرفته است. از صمیـــمـــیت ایــجـــاد شده بخــاطر شنـــاخت کامـل همدیگـر لذت میـ‌ـــبـرنــد امـا همچـــنـین درک می‌کـــنـــند که نیـــاز به چالـــش‌ـــها و اکتشافات جدیـــد درمورد هم دارنــد.

می‌ــدانند که باید به تغــیـیـــر و تکامــل ادامه دهند، حتـی اگر ایـن فرایند به طور موقت امنــیـــت رابطهـ‌ـشـان را تهدیـــد کند. آنـــهــا راحــتی به دسـت آمـــده را مثــل جواهـر میــ‌ـدانــنـــد و درعـــینــ‌حـال به دنـبـــال راه‌هـای تازه‌ــای برای شناخــتــن همدیــگـــر هسـتـــند. خیـلی مهـــم است که بدانـــیـــد می‌توانــید به طور همــزمان بر روی آشنــایـــیـــت و قابــل‌ــپیـش‌ـبــینــی بودن حسـاب کنـــید اما به همـان اندازه هم مهـــم است که با تجربــیـــات جدیـد به هیـــجـان بیایید.

تازمانیــکــه خودتـــان بر روی ظرفــیـت خودتان برای به هیـجـان آوردن طرفتــان کار نکرده‌ـایـــد، نمیـــ‌ــتوانـید از همـــسرتان بخواهـید که به شما علـاقــهـ‌ــمــندتر شود. با تغـــییر رفتارهــای قابــلـــ‌ـپیــشــ‌بـــیـنــی خودتـــان شروع کنــیـــد. از خودتان بپـــرســیــد آخریـن باری که هدف خودتــان را به چالش کشیدیـــد، به دنـبــال مفهوم عمیق‌ـــتری از زنـدگـــی بوده‌ایــد یا آدابـی بیـــ‌فـایده بر جای گذاشتــیـــد، کی بوده اســت. چه ایده‌ها و افکار جدیـدی را از ترس تهدید شدن راحتی رابــطه، از همـســـرتــان پنــهان کردهــ‌ـــاید؟ اگــر هر دو شما با ایـن قوانین زندگی کنیــد، آنوقت می‌ـتوانید تغـیــیــر روبه پیـشــرفت پیدا کردن کشـفـیـــات جدید در همسـرتـــان، کســی که فکـــر میـ‌کردیـد خیــلـی خوب می‌ـشـــنــاختـیــد، را آغـاز خواهید کرد.

اگــر میـ‌ـــخواهــید چالـــش و اکتـشـاف بیشـــتری وارد رابطه‌ـتـان کنیـــد، لطفــاً به خاطـــر بیـاوریــد که اوایــل رابطه تان وقتـی عشــقـتان تازه بود، چه کارهـــایــی انـجــام می دادیــد و به دنـــبال چه میــگـــشـتـید. متاسفــانه بســـیـــاری از آنهایــی که بخاطـر یکنواختــی رابطه‌ ای که به آن متـعـــهــد هسـتـــنــد، شروع به قرار گذاشتــن با افراد تازه میـــ‌کــنــنـــد، فوراً و با علـاقـه تمام کارهایــی را انجـــام میـــ‌ـــدهـنـــد که اگـــر در رابطه قبلـی اجـــرا می‌ـــکردنـــد، وضعــیتشـان در رابــطه قبـــلـی بهـبود میــ‌ـــیـــافـــت. شما سرمایـــه زیـادی را در چیــزی که در کنـــار هم ساختـــه‌ــایـد گذاشتـــهــ‌اید. اضـــافه کردن هیجـان تجـربـیات غیرقــابـــلــ‌ــپیش‌بـــیـنی و جالب، رابـــطهـ‌ــتــان را به بهـــتـریــن حالــت سابــق خود برمیـ‌گــردانـد.

دلایل یکنواختی رابطه جنسی و روش های تنوع در سکس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.