دلیل اعدام بهمن ورمزیار و ماجرای سرقت مسلحانه

بهمن ورمزیار یکی از سارقان طلا فروشی که مسلحانه در همدان رخ داده بود امروز صبح به دار مکافات آویخته شد بهمن ورمزیار با دوستان خود به صورت مسلحانه وارد طلا فروشی و اقدام به دزدی نمودند بهمن ورمزیار صاحب یک باشگاه ورزشی در همدان می باشد و به دلیل فقر این دزدی را انجام نداده بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دلیل اعدام بهمن ورمزیار و ماجرای سرقت مسلحانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دادستان اسـتان همدان از اجــرای حکـــم اعــدام بهمـــن ورمـزیار، متهم جوان پرونده سرقت مسـلـــحـانــه، که اجـرای حکـم او روز گذشــتـه بهــ‌دلـیـل «اشکال قضــایی» متوقف شده بود، خبــر داد.

به گزارش سایت دانستن:  (۲۹ فروردیــن) خبــرگـــزاری ایسنــا، کامران حمـزه گفتــه که ورمــزیار، سحـــرگــاه امروز در زنــدان همـدان اعـــدام شدهـ‌ـــاست.

به گفــتــه حمزه، اجـــرای حکـــم وی پس از رفع «اشــکال قضـــایی» صورت گرفـــتـــهــ‌ــاســت.

ایــن مقـام قوه قضــائیه و دیـــگـر مقـــام‌ـهای این نهاد، هیــچ توضیــحـی دربــارهـٔ اینــکـه کدام «اشکـــال قضـــایــی» موجب توقف یکـ‌ـروزه ایــن حکم شده بود، ارائه نکــردهـــ‌ــاند.

مادر بهمـن ورمزیار

بهمـن ورمزیار، متهم جوان پرونده سرقـــت مسلحـانــه از یک طلـافـــروشی در همدان بود. وی ۱۸ روز پس از ایـــن سرقـت که چهـار سال پیـش از سوی وی و سه نفــر دیـــگـــر صورت گرفتـــه بود، خود را تسلیم پلیـــس کرده و از اقدام خود اظهار پشـیـــمانـــی کرده بود.

توقف حکم اعدام وی که قرار بود صبـح روز سهـ‌ـــشنـــبــه اجــرا شود، گمانه‌ـــهــایــی را در فضای مجازی ایجــاد کرده بود که توقف این حکـم، «بر اسـاس دسـتور مقامات عالـــیــ‌ــرتــبه» صورت گرفــتهــ‌است.

امـا دادســـتان همدان این موضوع را رد کرده و علـــت تعویق اجــرای حکــم را «فقـط وجود یک اشکــال قضــایــی» توصیف کرده بود.

ورمــزیار در حالـــی اعـدام شد که برخی فعـالان حقوق بشـر با توجه به مراجـعـــه خودخواســته وی به پلیــس و نیز توبه، وی را مستـحـق اعـــدام نمـــیـــ‌ـــدانـسـتنـد.

اگـرچـه دادســتــان همــدان از توضیــح دربارهٔ «اشــکال قضایــی» در پرونده ورمـــزیـار خودداری کرده، امـــا حسـن شمــشادی، خبرنــگـار صدا و سیـــمـــا نیـــز همـچون دیـگـــر فعالـان حقوق بشـر، با انــتـــشار متـنـــی حقوقی در کانــال تلـــگــرام خود، صدور حکم اعدام برای ایـــن جوان را «خلــاف موازیـن حقوقی» معــرفـــی کرده بود.

مادر این جوان نادم، در چهار سال اخـــیر تلاشــ‌های فراوانـی برای کسب حکم عفو یا تخفـــیــف مجازات فرزنــدش کرده بود.

وی در روزهای اخیـــر با انـتـشـــار ویدیویی، از عفو بهمـــن ورمـزیــار از سوی آیـــت‌اللـــه علی خامـــنـهـــ‌ــای خبر داده بود که دادســـتـان همـدان اظهـارات او را تکــذیـــب کرد.

خانـم ورمــزیـار روز قبـــل نیـــز در ویدیویی که نشـــان میـــ‌ـــداد وی با شنــیــدن خبـــر اجرای زودهنگـام جکم اعــدام فرزنـــدش، دچـار خونریزی بینی شده، در حالی که در شرایط روحی و جسمــی نامــنـــاســـبی به سر میـ‌ـبرد، از مردم خواســـتـــه بود برای نجات جان فرزندش، با وی همــراه شوند.

علـــاوه بر خانواده ورمزیـــار، فعالان حقوق بشــر نیـــز با راه‌انـــدازی توفان توییـتـری و نیــز تجــمـع‌ـــهایی در خارج از کشور، درخواست توقف حکـم اعدام وی را مطرح کرده بودنـــد.

اجـــرای حکم اعدام بهــمن ورمـــزیار در حالی به اجــرا گذاشــتـــه شد که بر اســـاس گزارش سالـــانـــه عفو بین‌ـــالمــلــل، در سال گذشته میلـــادی، ایران با ۵۰۷ مورد اعــدام همچنــان دومین کشور جهان از نظـــر آمار بالـای اعـــدام بودهــ‌اســـت.

در ایـن گزارش آمده که بدون احتـــســاب چین ۸۴ درصـد از کل اعدام‌های جهــان در ایــران عربستـان سعودی، عراق و پاکـــســتان صورت گرفـــتهـــ‌است.

عفو بینـ‌المـــلل همــچنیـــن میـــ‌ـگوید روند دادرســی بســیـــاری از افـرادی که در ایـران به اعـدام محکوم شدنــد «ناعـادلــانــه» بوده و اعـــتـــرافـات آنـــان تحــت «شکنجه» گرفـتــه شده‌است.

اعدام چهــار مجرم نوجوان (افــرادی که در زمان ارتــکاب جرم کمـــتر از ۱۸ سال داشتـهـــ‌اند) و نیـــز اجرای ۳۱ حکــم اعدام در ملـاءعام در ایران از دیگر مواردی اسـت که در این گزارش به آنـهـــا اشاره شدهـ‌اســـت.

دلیل اعدام بهمن ورمزیار و ماجرای سرقت مسلحانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.