برنامه دورهمی ناصر ملک مطیعی در ماهواره پخش شد

برنامه دورهمی که ناصر ملک مطیعی در آن به عنوان مهمان ویژه حضور داشت در تلویزیون و شبکه نسیم پخش نشد ولی این فیلم در ماهواره از شبکه ضد ایرانی پخش شد شایعات بر این که یکی این فیلم را با موبایل گرفته و در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی گرفته و پخش شده است تا چه حدی صحت دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر برنامه دورهمی ناصر ملک مطیعی در ماهواره پخش شد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همره باشید.

به گزارش سایت دانستن: وقتـی یک شبکه ماهواره‌ ای مصاحبــه پخــشـــ‌ نشـده ناصـــر ملـک‌ مطیــعی در دورهمـی را به نشــان می دهـد ، ایــن سوال را به ذهـن‌ ها می آورد که با این همـــه محافظـه‌ کاری و مراقبـتــی که در صدا و سیما انـــجام می شود چطور این اتــفاق می‌ـافتـــد؟ طبــق اخـبــار پخــش شده منــتــشرکننده فیلـم حضور ناصـر ملک مطــیـعـــی در برنـــامه دورهمی توسط تیم ایـــن برنـامه شنــاسـایی شد.
ناصر ملـــک‌ مطیعی در دورهـــمی

بر اســاس آخــرین اخباری که خبرنگــار گروه فرهنــگی خبـرگـزاری میــزان به دست آورده صاحـب فیــلـــم حضور ناصــر ملـــک مطـــیــعی در برنـــامـــه دورهــمـــی که با گوشی موبایــل به شکـل غیر قانونی ایـن برنامــه را ضبـط کرده اســـت توسط تیـــم برنامـه دورهـمی شنـــاســـایـــی و پیــدا شده اســت.

لازم به ذکـر اســـت فرد مذکور این برنــامــه را علاوه بر غیـــر قانونی بودن آن به هر طریقــی که هنوز مشــخص نیســت در اخــتیــار شبـکـهـ‌هـــای ماهواره‌ـــای قرار داده اسـت.

گزارشــ‌ــها حاکـــی اســـت امروز طی جلســه ای درخـصوص برنامـه دورهـــمــی و حواشـــی آن، جلســه ای بین روابط عمومی صدا و سیمـــا و عوامل مجـموعه دورهـــمی برگزار خواهـد گردیـد و سپس نتیجه ایــن جلســه توسط روابط عمومی رسانـه ملــی اعلــام خواهــد شد.

منتـــشرکـننده فیلم حضور ناصـــر ملک مطـیعی در برنـامه دورهـــمی شنــاسـایـــی شد

کاری نداریـــم که اصــل دعوت مرحوم ملـکـ‌ـــمـــطــیــعـی برای حضور در یک تاک‌ــشوی پرطــرفــدار تلویزیونی چقــدر منـطـــقـی بوده امــا هرچـــه هســت گرداننــدگــان ایــن اتفــاق گویا به مقــصود خودشان یعـنـــی زیر سوال بردن سیـاسـت تلویزیون، دست پیدا کرده‌اند.

زیرا یکی از جملـــاتی که بســـیـار بر روی آن تأکـــیـــد داشتــه‌انـد این است که چگونه رسانــه ملی ایــن ابتکـــار عمـل را از دســت داده و فیــلم تولیـــدی رســـانه ملی در اختـیــار یک کانـــال لســ‌آنجلسـی قرار میـــ‌ـــگیــرد.

از دیروز تا الـــان رسـانه‌ــهـای مختـــلـــف به ایـن موضوع پرداخـتـهـــ‌ــانــد امـــا با پیگیــری‌ــهــای انجام داده خبرنــگــار فرهنـگـــی تســـنـیم ظاهرا ایــن برنامـــه توسط یک تمـــاشـــاگـر برنــامه «دورهمی» فیلـــمبــرداری شده و در اختـــیــار شبـکـــه‌ـــهای تلویزیونی و پیـــام‌رســـانـ‌هــای داخلی و خارجـــی قرار گرفته اســت.

به گفتــه مطـــلـعین این ماجـــرا، فیـــلــم ۳۸ دقـیـــقه ضبـــط شده که هم شب گذشته در برنامه کانـتکت شبکـه تپــش پخــش شده و هم در لیـسـت دانـــلودهـای فضای مجـــازی قرار گرفتـه، با توجه به کیفیـت و نوع فیلمبـــرداری انــجـــام شده تصویربـرداری توسط یک تماشاگــر برنــامــه دورهـمـی اسـت و نه کار حرفه‌ـای تولیـدی رسانه ملـــی.


عکـس ناصر ملــک‌ مطــیــعـــی در دورهمی

امـا چنـــد سوال از مدیران صدا و سیـــمـــا دربـــاره پخـــش فیــلــم مصــاحبه ناصر ملکـــ‌ مطیــعـــی در دورهـمـی

اول: مجــری برنـامه دورهـــمی به صورت مرتب نســـبت به ایـنـــکـــه کسی حق ندارد موبایــل و یا وسایـــل تصویربـرداری و فیلمـــبرداری را با خودش به سالن برگـزاری برنامه بیاورد تذکـر داده و ظاهـــرا بارها در حین ضبط برنـــامه هم مواردی کشـــف شده که افـراد با خود موبایـل داشـتـنــد و همه وسایل جمع آوری شده اســت؛ باز چطور می‌تواند این چنیــن اتـفـــاقی بیفـــتــد که فیلم سر از شبـــکـه های ماهواره ای درآورد؟

دوم: بعـضــاً مشاهـــده شده کسی که در حیــن ضبــط برنـامــه، فیـــلـمـــبرداری انجـام داده مهران مدیـــری او را به بالـــای جایگاه آورده و به گونه‌ای این تماشـاگــر را مؤاخـــذه کرده است؛ چطور با ایـــن شرایـط، تمــاشـــاگـری مجال فیلـــمـــبـــرداری ۳۸ دقـیقه‌ـــای یک برنـامـهــ‌ــای که همـه می‌ــدانـنـــد احتــمال عدم پخــش آن و حاشیـهــ‌ـــســـاز شدن ایـن برنـــامـه وجود دارد را پیــدا کرده اســـت؟

سوم: برنــامه های گفتــ‌وگو محور بایـــد یک برنـامـــهــ‌ــریـزی و سیـاست‌ـگذاری مناسبـی همـراه با نظارت دقیـــق داشته باشـنـــد تا هم از حیـــث انتخاب و دعوت میـهــمانــان، هم از جهـــت اجـرا و هم از جهـت اتفاقـــات بعد از برنـــامه همـه مسـائل را به نحو شایـسته و حرفــهــ‌ـای مدیریـــت کند تا امروز شاهـــد این دروغ‌پــراکنـــیـــ‌هـــا و جنــجالـــ‌سازیـ‌های رســانــهـ‌ـهـای معانـــد غربـــی نبـــاشیـــم؛ سوال ایــن اســـت آیــا صداوسیمـا تمهـــیـداتـی برای ایـن نوع برنــامـه‌های گفتـــ‌وگو محور پرطـــرفـدار دارد؟


بوسه مهـــران مدیـــری بر سر ناصــر ملـکـــ‌ مطـــیـعی

عذر‌خواهی تهــیــه‌ــکـننـده «دورهمی» بابــت قصور در حفـــظ امـانـــت

تهـیـه‌کنـــنده «دورهمـی» با اشاره به پخش بخش‌ـهایی از برنـامه گفـتــ‌و‌گو با ناصـــر ملـک‌ـــمـــطـــیـعی در یک شبـــکــه ماهواره‌ـای، گفـــت: «ایــن شبـکهــ‌ـــهـــا به چنـان فلاکتی رســیــده‌اند که میـ‌ــخواهـنـد با دزدی از سرمـــایه‌های معـنوی دستِ چنـــدم صدا و سیـمــای جمهوری اسـلـامـــی، مخاطبــی برای خود دست و پا کنـند.»

سیـدمـصطــفــی احـمدی در گفـــتگو با روابـط عمومی صدا و سیـــمـــا با بیان ایـــنکـه تصاویر پخش شده از حضور ناصـر ملـــکــ‌مــطـیــعی در برنـامه «دورهــمی» با دوربیــن تلــفــن همراه ضبــط شده است، گفـت: «ما برای حفظ آرامش و نظـــم برنـــامه اجـــازه ورود تلفـــن همـــراه به برنامــه را نمیـ‌ــدهــیـــم و فقــط برای احــتــرام به همراهان مهمان برنــامــه، بعــضا به آن‌ـها اجازه می‌دهیــم تلفن همـــراه خود را به داخل اسـتودیو بیاورند.»

تهیـــهـ‌کننده برنــامـــه «دورهـمـی» محــافظت از سرمـایه‌های معـنوی سازمان صداوسیما را از وظایف برنامه‌سـازان دانســـت و تصــریح کرد: «هر رسـانــهـــ‌ای برای خود ضوابـط مشخصی دارد اما همگـــی بر حفـظ سرمـــایهــ‌های تولیـد شده خود تاکـــید و حساسـیـت ویژه دارنـــد و برنامه سازان خود را امانــتــداران آن رسانـه می‌ـدانند.»

احـــمـــدی در پایان تاکـــیــد کرد: «برغـــم همه تلاش‌ـــهـــایی که با همـــکـــارانم در ایــن مدت داشــتهـــ‌ـایـم امـــا از قصور بهــ‌وجود آمـــده در حفظ امانـت رسانــه ملـــی بسیار ناراحــتم و عذر خواهی میـــ‌ــکـنـم.»

برنامه دورهمی ناصر ملک مطیعی در ماهواره پخش شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.