دوش آب سرد چه فایده هایی برای بدن شما دارد

دوش آب سرد قرار نیست که جایگزین دوش آب گرم باشد، بلکه جایگزینی برای باشگاه ورزشی است درک نادرست از هدف دوش آب سرد مردم را از شناخت ارزش آن به عنوان یکی از آسان ترین، ارزان ترین و مؤثرترین فعالیت های بهبود فردی باز می دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دوش آب سرد چه فایده هایی برای بدن شما دارد  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دوش آب سرد مزایای بسیـاری دارد که از جملـــه آن ها می توان به استــقامـــت، توانایی انجـام کاری که حرفش را زده اید، نظـــم و یکـــپــارچـــگـــی اشـاره کرد. مهـــارت های مرتــبط انــگــیـزشـی و عاطفی که می توان از آن ها به عنوان مهــارت های رهـــبــری نام برد نیز از دیگـــر فواید دوش آب سرد اســت. این در حالـــی است که اکثـر مردم دستـــیابی به مهارت های رهبـــری را بسیـــار دشوار می یابــنـد.

چرا افراد زیادی دوش آب سرد را امـــتـحان نمـــی کنـنـد؟

با وجود ایــنکه همه می توانــنـد دوش آب سرد را امتحـــان کننـد تا خودشـان بدون تقـــریــبـاً هیچ هزیـــنه ای در زمان، پول یا دیگر منـابـــع ببــیـــنـنـــد که برایــشـــان مفــید است یا نه، و با توجه به ایـــنــکـه افراد بسـیار زیـادی در مورد فوایـد آن صحـبـــت می کننـد، پس چرا آدم های زیـــادی دوش آب سرد را امتـحــان نمی کنند؟

به نظـــر می رسد که اکثــر مردم دوش آب سرد را به عنوان جایگزیــنی برای دوش آب گرم در نظـر می گیـرنـــد. دوش آب گرم فوق الــعــاده راحــت و آرامــش بخـش است، در حالـــی که دوش آب سرد دقــیقــاً بر عکــس آن اسـت. چه کســی می خواهـد راحـــتـی را با سخـتـی عوض کنـــد؟

اگر به دوش گرفتــن فکــر کنـیـــد، هیچ کس حاضــر نیـــســت ناراحتـــی را جایــگزیــن راحــتی کند.

ولی به مزایـــایـی که بالـــاتر اشاره شد نگاه کنیـــد: استــقـــامت، توانایــی انـــجــام کاری که حرفـــش را زده ایـد، نظـم، یکپارچــگی و غیـــره. ایــن ها بسیــار ارزشـــمـنـــد هسـتـنـد و نســـبــت به فوایـد معــمول دوش گرفتــن مثل نظــافـــت و داشـــتـن رایــحه معطر بدن بسیار متفاوت هستنـد.

دوش آب سرد جایـگزیـــن دوش آب گرم نیـســـت

مزایـایـــی که در مورد دوش آب سرد ذکـــر شد از تمـریـــن و انـجام فعالـــیــت های بدنـــی مثـل رفتـــن به باشگاه بدنـــسازی، ورزش کردن، تمریـــن کردن، نواخـــتــن سازهـای موسیـقی و سایـــر فعالیـت های مرتـــبـط با عمـــلـــکرد حاصل می شود.

دوش آب سرد همـــان قدر با دوش آب گرم متـفـــاوت اسـت که دلفــین ها با ماهـی ها فرق دارنـــد. بله، آن ها هر دو به هم نزدیـک هســـتنــد، ولی یکی ماهـــی و دیـگـــری پســـتـــاندار است.

دوش آب سرد بیــشـتـر شبـیــه بلـــنــد کردن وزنه یا شرکــت در دوی ماراتن اســـت، با ایـــن تفاوت که فوایــد آن را در پنــج دقـــیـــقـــه به دســت می آوریــد، نه در دو ساعت.

دوش آب سرد جایگــزینی برای باشــگـــاه ورزشی اســـت

برای به دست آوردن یکپــارچگی بدن و چنین فوایــدی از ورزش کردن نیــاز به انجــام زیـــاد آن دارید. برای بسـیاری از مردم ایـن به معــنـای عضویت در باشـــگاه ورزشــی، اســـتفـاده از تجهـــیزات ورزشــی، داشـــتـن مربـــی، و زمــانبندی و سفــر و غیره است. مردم پول های فراوان و ساعت های بی شمار در طول سال را برای دستـیـــابـــی به آن فواید صرف می کنــند.

ولی اگـــر بتوانید تمام آن فوایــد را بدون هیــچ هزینه ای در زمان، پول، یا دیـــگر منـــابع به دســت آوریــد چطور؟

دوش آب سرد بگیـریـد. بلـــه، این کار دشواری اســت، ولی آن را با رفتن به باشگـاه ورزشـی یا هر فعــالــیت دیگری که فوایـــد بالــا را به دنـبــال دارد مقــایــسه کنیــد. دوش آب سرد:

– هزیـــنـــه ای ندارد
– زمان اضـــافـــه ای نمــی برد (معــمولاً کمـــتــر از دوش آب گرم طول می کشد)
– نیـاز به تجـهـیزات ندارد
– نیـــاز به تمــریـــن، مربـــی یا ناظـر ندارد
– هیــچ خطـری از آسیب دیـدگی ندارد
– نیــاز به برنـامه زمانـی ندارد

حالا تمام این سادگی را با باشگاه ورزشی، تمــریـــن و دیـــگـر روش ها برای بهـبود اســتــقامــت، نظـــم، یکـــپـــارچگــی و غیـــره مقـــایسه کنید.

بلـه، دوش آب سرد سخـــت است، ولی فقط همیـن سختـــی را در پی دارد. تقـریــبـــاً از هر بُـعد دیگــری که به آن نگـــاه کنیــد، بدون هیـــچ هزیــنـه ای عمیــقاً برایتان مفید اســـت.

دو بار دوش آب سرد در هفتــه می تواند در ساعــت ها سفر، تمـــرین، همـاهـــنگـــی و برنــامـــه ریـزی و همـــچنــیـن مقدار زیـادی پول صرفه جویی به دنــبـال داشـتــه باشـد.

چرا دوش آب سرد را امــتحـان نکـــنــیـــم؟

جای شک نیسـت که اکـثر مردم هرگز دوش آب سرد را امـتــحــان نخواهـــند کرد. اکثـر مردم نمی خواهـنـــد رهــبـــر شوند. بیزاری از غلـبه بر چالش های ایــن چنـیــنی که منـجر به توسعه مهـــارت هایی مثـــل چیـــزهـایی که در بالـا اشاره شد می شود، دلیل مهـمــی اسـت.

ولی شایـــد توجه به ایـن نکتـــه که دوش آب سرد جایـــگــزیــنـــی بدون هزیـنــه، بدون صرف زمان و بدون آسـیب نسبـــت به باشــگاه ورزشـــی است شمـــا را مشــتاق کنــد که آن را یک بار، یا یک ماه امـتحـان کنــیــد تا فواید کامـــل آن را یاد بگـیریــد و تجربه کنــید.

تنــها کاری که لازم اســـت انـجــام دهـیـــد ایـن است که دفعه بعـــد که می خواهــیـد دوش بگــیریـــد، شیر آب داغ را باز نکـــنـیـــد. بعد می توانــید زمان و پولی که صرفـه جویی کردیــد را در جای دیگــری اسـتفـــاده کنیـد.

دوش آب سرد چه فایده هایی برای بدن شما دارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.