عکس دکتر خدادوست قبل از فوت در سن 82 سالگی + بیوگرافی

دکتر خدادوست سکی از پزشکان نمونه در جهان بودند ایشان در سن 82 سالگی دار فانی را وداع گفتند دکتر خدادوست بیمارستان چشم پزشکی در زادگاهش شیراز ساخته بود و بیماران رایگان درمان می نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس دکتر خدادوست قبل از فوت در سن 82 سالگی + بیوگرافی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : علــی‌ـاصـــغر خدادوست چشـمـــ‌ــپزشـک ایرانی-آمـــریـــکایـــی و استـــاد دانـــشــگـاهــ‌های آمــریـــکا بود. وی از چشـــم‌پزشکـــان ایرانــی معروف در عرصه بیـنــ‌الـمللـی بود که در چنـــدیــن بیـمـــارستان معروف به عمــل و پژوهش در مورد مشــکـــلات قرنــیـه چشــم میــ‌ـپـرداخت.

دبستان و دبـیــرســـتان را در شیراز پشت سر گذاشـت و به عنوان آموزگار در دبســـتـان داوری داراب مشــغول به کار آموزگاری شد. در سال ۱۳۳۳ در آزمون ورودی دانشکـــده پزشکی شیـراز شرکت نمود و با درجه ممـــتـــاز بین داوطلـــبان پذیرفتــه و در ایـن دانشـــکــده مشـــغول به تحــصـــیــل شد. دوره شش سالــه پزشـکـی را با درجه ممــتاز پشـت سر گذاشت و پس از یک سال گذراندن دوره دســتیـاری چشـم و گوش و حلق و بیــنی در بیـــمارستـان نمـــازی دانـشگـاه شیراز در سال ۱۳۴۱ از طرف دولت برای گذرانـدن دوره تخصــصـی در ایـــالات متــحـده انــتــخاب شد.

دکـتــرای پزشکـی از دانــشــکـده پزشـکی دانـشگـاه علوم پزشکی شیـراز (۱۳۳۳–۱۳۳۹)
دسـتیـار چشـم و گوش و حلـــق و بیـــنی (۱۳۴۰–۱۳۴۱)
کمــک دستیـار چشـمـ‌ـــپـزشــکی دانــشکده چشمـ‌ـــپــزشـــکــی Johns Hopkins آمـریـکا (۱۳۴۱–۱۳۴۳)
دســتیـــار تحقـیــقاتـــی ایـمنی‌ــشـــنــاســـی قرنـیـه در مرکز چشــم ویلـمر آمریـــکــا (۱۳۴۳–۱۳۴۶)
دستیــار تحـقـــیــقاتی ایــمنـــی‌ـشناسی قرنیـــه در مرکز چشـــم در دانشـــکـده پزشــکی دانـــشـــگـــاه Johns Hopkins آمریــکا (۱۳۵۹–۱۳۶۱)
رتبـه علــمـــی: پروفسور دانــشکـده پزشـــکــی Yale University
رتبـه علــمـی: پروفسور دانـشکـده پزشکی Johns Hopkins University

دانـشـــگــاه جانــز هاپـــکیـــنـز

دکتر خدادوست به عنوان نخـــستـــین و تنهـــا دسـتـــیار خارجی در بخـــش چشـمـ‌ـپـــزشـکـی دانشـگاه جانـــز هاپـــکینـــز (به انـــگــلیسی: Johns Hopkins) در سال ۱۳۴۱ پذیرفـــتــه شد و دوران سه سالـــه دستــیـــاری را به عنوان بهــتـــریـــن دســتیــار مرکـــز چشــم‌پــزشکــی ویلمـر شناخـتـه شد. وی در این دوران علاوه بر تحـصیـــل در دانـــشـ‌هــای بالـــیـنــی به‌طور فعــال مشــغول پژوهش در دانـش‌ـــهـــای پایه بود و مقالـهـــ‌ـــهـــای بســیـــاری در مجــلــهــ‌های گوناگون به چاپ رسانــیـــد. پس از پایان دوران، ایـشـان یک سال به عنوان مربی و یک سال به عنوان اســـتـــادیــار در بخـش چشمــ‌پزشــکی همـان دانشـگــاه مشغول به کار شد و در سال ۱۳۴۷ علیـ‌رغـم پیشـــنـــهـاد و خواســـت دانشـــگـــاه جان هاپــکـــینـز عازم ایـران شد و در بخـش چشــم‌ــپـــزشـکی دانشـــگــاه شیراز به عنوان استـاد مشـغول فعـالیـت شد. یک سال پس از ورودش به شیـــراز رئیس بخش چشم‌پـــزشـکـی دانــشگـــاه جانــز هاپــکیـنز به شیـــراز آمــد و یک قرارداد مبادله دســتیـــار میـــان بخشــ‌هـای چشمـــ‌ـپـزشــکــی این دو دانـشگـــاه امــضا رســـیـــد. هر سال یک نفر از دستـــیـــاران بخـش چشم‌ــپـــزشـکی شیـراز برای فراگیری تکـــمیل دانــشـــ‌هـــای پایــه به دانــشـگـــاه جانـز هاپـکیــنز اعـزام میـــ‌شـد و هر سال چهار دســـتیــار بهـــ‌طور متــنــاوب از دانـــشـــگاه یاد شده برای فراگـیـری دانش‌هــای بالــیـنــی و تجربه عملـــی و تجـربـه در اعــمــال جراحی به شیـراز میــ‌آمـدنـد. ایـن برنامــه ۱۰ سالــه از موثرتـــرین برنامـهـــ‌ـــهـــا برای بالا نگــه داشـتــن سطح آموزش و پژوهش ودرمان در دانشگاه شیـــراز و خصوصاً بخـش چشــم بود.

از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۹ وی هر دو سال یک بار به عنوان اســـتـاد مدعو شش ماه را دربخش چشـــم دانشگــاه جانز هاپکیــنـــز برای ادامه برنـامـهــ‌ـهـــای پژوهشی گذراند و در ایــن دوران چنـــدیــن مرتــبـه به عنوان مدرس در کشورهـای بسـیـاری از جملـه چین، ترکـیـه سوریه، عمــان، پرو، اکوادور و ایتالـــیا فراخوان شد. دکــتــر خدادوست در سال ۱۳۵۹ عازم آمریـــکــا شد و به عنوان اســـتـاد در بخــش چشـم دانشـــگاه جانز هاپـــکـینـز مشــغول به کار گردید.

وی در سال ۱۳۶۱ به عنوان اســـتـاد و رئیس بخـش چشم دانـشـــگــاه سیســیل انتـــخاب شد و در سال ۱۳۷۱ مرکز چشمــ‌ـپـــزشـکی کنــتــیـــتکت در شهـــر نیوهیون را بنیـان گذاشــت و به عنوان سرپرســت آن مشغول به کار شد. از سال ۱۳۵۹ ایـــشـان بهـ‌ـطور پیــاپـی سالی دوبار به ایـــران بازگـشــتــه و در فعـــالیـت‌های بالیـــنی و آموزشـــی در بیمــارســتـانهـــای گوناگون تهــران و شیراز شرکــت کردهــ‌ـاست.

افتــخارات

وی بهـــ‌ـطور متــنــاوب توسط شخــصـــیتـــ‌ـــهـای برجســتهـ‌ـای در چشم‌ـــپــزشـکی آمریکا به عنوان بهــتـــریـــن جراح پیوند قرنـیـــه در دنیا معــرفی شده و شهرتـش علـاوه بر مقالــات علـــمـــی متعدد و تحقیقات گســتـرده درزمینــه‌ــهـــای مخــتلف و کیـفـــیـت درمـان و تجـــربــه در درمان جراحـــی، مدیون تحــقیـــقـــات پایهــ‌ـــای بر ناراحـــتــیـــ‌هـای سطـــح قرنیــهـــ‌است، تا آنـــجـــا که در پیوندهای قرنیـــه روی مکـــانـیــســم دفـــع پیوند به افتـــخـــار او “Khodadoust line” نامــگذاری شدهـ‌ــاست.

برخی از افـتخـــارات پروفسور:

اولیــن و تنها دســتیـــار خارجی چشم‌ــپزشــکی دانـشـگــاه جان هاپـــکـــیـــنـــز آمـــریکـا(۱۳۴۱)
بهــتــرین دسـتـیـار مرکز چشم‌ـــپـــزشکــی ویلــمـــر (۱۳۴۳–۱۳۴۶)
اولین پیوند موفقـــیتـــ‌ــآمـــیــز قرنیه در سال ۱۳۴۶ در ایـران
نامــگـــذاری متد Khodadoust Line در پیوندهــای قرنـیـــه روی مکانیسم دفـع پیوند (نشانه پس زدن قرنیـــه یا وازدگـی پیوند قرنــیـه)
چنـدین سال متــناوب بعــنوان بهـتـــرین جراح قرنـیــه در دنـیـــا توسط شخصـــیتــ‌هـــای برجــســتــه چشـم‌ـــپزشکـــی آمـریــکــا معــرفی شدنـد.
انــتشار مقالـات متـــعـــدد، فعــالیت پژوهشــی در علوم پایـــه(۴۰ مقـاله اینـــدکس شده در Pubmed که ضمـیــمه میـ‌باشـد)
اســـتاد بخش چشـم‌پـــزشـکــی دانـشـــگاه شیراز و تبادل یک نفـر از دســتیاران چشـــمـ‌ــپـــزشـکـــی ایرانـی و چها نفـر از دانـــشـگاه جان هاپکـینــز برای فراگـیــری دانـشـ‌های بالــینــی و تجـــربهــ‌هـــای علـــمــی و تجربه در اعـــمـال جراحی(۱۳۴۷–۱۳۵۹)
یکــسال مربی و یکـســال اســـتادیـار در بخش چشــمـــ‌ــپـزشـکی دانـــشـــگاه جان هاپـکـــینـز(۱۳۵۹–۱۳۶۰)
ادامـه برنــامــهـ‌ـــهای پژوهشــی بعـــنوان اســـتاد مدعو در بخــش چشـمـــ‌ـــپـزشکـی دانشـــگاه جان هاپکینـــز از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۹ به تنــاوب زمان ۶ ماه، هر دوسال یکـــبـار.
دریافـــت عنوان محقق برتـــر از Lifetime achievement Award AMO (American Medical Association)
دریافـت جایـزه چهره مانـــدگــار چشــمـ‌ـپـزشـــکی از:American Ophthalmology Association (AOA)
دریافـــت جایـــزه IRSO، انـجمن علمـی چشـمـ‌پزشکــی ایـران در سال ۱۳۹۲
نکوداشت از طرف کمیسیون ملی یونسـکو-ایران در سال ۱۳۹۳
کرسـی پژوهشـــی «توسعـــه علوم جدیـد در چشــمـــ‌پــزشـکــی» در سال ۱۳۹۳

در تارنـــمای پاب‌مـــدســین، تعدادی از مقــالــات بیـــنـ‌الــمللـی وی چاپ گردیده‌اســـت.[۶]
فعــالـیت‌هـــا

پروفسور خدادوست در شیراز بیمــارسـتان فوق تخـصصـی چشــم دکتر خدادوست را بنـــا کرد. وی همـچنـین با دعوت اسـتاندار اردبیـــل، ساخت بیــمــارستـــان چشـمــ‌پـزشــکـــی سرعـیـن را پذیرفــتــهـــ‌ـــاسـت.

سوابــق اجـــرایــی:

استـادیار/ اسـتـــادمـدعو / مربــی چشـــم‌پـزشکــی ویلــمر
اســـتـادیــار/ اســتــادمـــدعو / دانـشکـــده چشمـــ‌پزشـــکی Johns Hopkins University
رئیس مرکـز مراقبـــتـهـــای چشـم کانــکـــتـــیـک
عضو آکــادمی چشمـــ‌پـزشـکی آمـریــکـا
عضو انجـــمــن پیــشــبـــرد علوم آمریکا
بنـیانـــ‌ـــگــذار مؤســسه اربـیــس (بیــمـارسـتان سیار جراحی چشـمــ‌ـپـزشکی که در اکـثر کشورهــای محروم دنـیا از جمــلــه آفــریقـا فعالـــیت دارد)
عضو شورای پیوند اعــضـا آمریـــکـــا
عضو انـــجـــمن پزشکـی آمــریکـا
عضو انــجـــمـن تحـقـــیقـات بینایــی و چشم‌ـپـزشـــکـــی آمـــریـــکــا
عضو ممتحـــنه بورد تخــصـصـــی چشـمـ‌ـپـــزشــکـــی ایران
استـــاد و مدیـــر گروه چشم‌پزشـکی دانـشــکده چشم‌ـــپزشـکـی دانشــگــاه علوم پزشکی شیـراز

درگـذشــت
پروفسور خدادوست ساعت ۱:۴۸ بامــداد روز ۱۹ اســفــنـــد سال ۱۳۹۶ (ساعت ۱۶:۱۸ روز ۹ مارس ۲۰۱۸ به وقت محــلــی) بر اثـــر عارضهـٔ قلــبـی در سن ۸۲ سالگـی در بیــمـارستان پریســپتریــن واقـع در شهــر نیویورک کشور ایــالــات متـــحـــده آمریـکا درگـذشـت.

عکس دکتر خدادوست قبل از فوت در سن 82 سالگی + بیوگرافی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.