دکل‌های مخابراتی و امواج مخرب آن بر روی بدن

امواج مخرب دکل های مخابراتی در کشور بر روی سلامت همه تاثیر گذار می باشد تابش امواج مخابراتی به بدن انسان تاثیرات منفی دارد هر چه می توانید از این دکل ها دوری نمایید تا تاثیرات منفی این دکل ها را بر روی بدن بتوانید کنترل نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکل‌های مخابراتی و امواج مخرب آن بر روی بدن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : هر چنــد وقت یک بار اثـرات وجودشان بر شهر بررســـی می‌شود، مسئولان حضور آنـهـا در شهر را ناگزیــر می‌ــدانـــنــد، اما قول داده‌ـــاند که در ارتــبـاط با تعـــداد و محل وجودشان در شهـر تجـدیدنــظـر کنـــنــد.

الهــام فخاری، نمـــاینده شورای شهـر در ارتــبـاط با تاثــیـرات دکل‌های مخـابـــراتی بر سلامــت شهروندان می‌ــگوید: «مسئولان باید نســبـــت به توسطـه شبـــکـه فیـــبر نوری در کشور تعجـــیـــل کنــند، زیـرا میدانـ‌ـــهــای امواج در هر صورت سلـامـت شهروندان را از هر نظر به خطـر میـ‌ــاندازد، هرچنــد توسعـه شبـــکــه فیـــبـر نوری هزیـــنــه‌بردار است، اما سبــب کاهـش بیــمــاری‌های ناشـی از امواج الکتـرومغــنــاطیـــســی میـــ‌شود.»

آیـــا وجود دکـــل‌ــهــای مخـابـراتی در سطـــح شهر بر سلامـــت شهـروندان تاثیرگـــذار اســت؟

سامانــهــ‌ــهـــای فشار قوی و مخابراتـــی میــدانــ‌هایــ‌ــامواج ایـجـــاد میـــ‌ـکــننـد. بر ایــن اساس دکـــل‌هــای موبایـل برای سلــامـتی، بیــ‌ـــزیــان نیـستنــد. برپـــایهـــ‌ یافته‌هـــایـــ‌ـپـــژوهشــی، تابـش‌ها و پرتوها بر بدن اثــر منـــفی می‌ــگذارنـد و اثرات منــفی آنهـــا بر بدن انـســان سالـــ‌ـهاسـت سبــب بحـث و جدل مسئولان شده است. برخی از آنهـا تاثیــرات منفی این پرتوها را تایــید و برخـــی دیــگـــر تکـــذیـــب میـــ‌ـــکــنـــند. برای مثال درباره پیامــدهای پرتوهای‌ـــالــکـــترومغــناطـیــسی تلــفنـــ‌هـــمــراه روی مغـــز انسان پژوهشـــ‌ـــهای گســـتـرده‌ در کشورهـای پیشــرفته انجام گرفت و مشـخــص شد شدت فرکــانس‌ها و مدت قرار گرفتن در میدان پرتوها پیامــدهـای منـــفی بر بدن انــسـان میــ‌ـگذارد. آنــتــنــ‌ــهـای BTS بهــره‌ـــبـــرداریــ‌ـشده در شبکــه تلـــفنـ‌هـــمـراه، کم‌ــقـــدرت و در مقابل فرسـتنـــده‌ـهای‌ـمـخابراتـــی از توان‌ـــکمتری برخوردار هستـنـد.

با این همــه، اگــر کسی در کمتـر از 10متـری دکلـ‌ــهـای BTS قرار گیـــرد، پرتوهای آن به گرم شدن بدن می‌انـجامــنـــد و پیـامــدهای منــفی بر مولکول‌هـای بدن میــ‌ــگذارنـد. متـــاســفــانـــه ایـن دکـــل‌ـهــا روی پشت‌بامـ‌ و حیـاطـ‌ خانـــهـ‌ـــهـــا گذاشته می‌شود بدون آنــکه ساکــنـان ساختمـــان را از پرتوهای آنـــها آگـاه کنـــنـد. هر قدر مردم به ایــن امواج نزدیـــکـــ‌ــتـــر باشـــنـد خطـــرنـــاکـــ‌ــتر اســـت؛ فاصــلـــه ایــمن شهـروندان از ایـــن دکلـــ‌ـهـــا پنـج کیلومتــر اســت و با دور شدن از شعـــاع پنــج کیلومتـری آن، پرتوها توان تاثـــیـرگـذاری بر بدن را از دســـت خواهند داد. رعایــت فاصله لازم از مکـان زنـــدگـــی مردم و به ویژه آگــاه ساخــتـــن شهروندان از پیامـدها کمــتــریـنـــ‌ـکار لازم در ایـــن زمینه اسـت که البـــته کافی نیســت. از سوی‌ــدیگر تجـــهـــیـزاتی که زیر دکـلــ‌ـــها گذاشته می‌شود به دلـــیل ایــجـــاد میـدان‌مــغناطـیسی برای ساکنـــان ساختــمانـ‌ها زیانــ‌بار اســـت، اما ایـــن آســیـب‌ـــهـــا در کوتاه‌ـمـدت نمایــان نمــی‌شوند.

چگونه می‌ــتوان میزان تاثیرات مخــرب دکل‌ـهــای مخــابراتــی بر سلـــامت شهروندان را کنــتـرل کرد؟

اگـر دکــل‌ـهـــایـــ‌ـموبایل با مرکز‌کـنتــرل نصـــب شود پیـامدهـای زیـان‌بـار بســیـــار کمـتــری برای مردم پیش میـ‌ــآورد. دکـلــ‌ـــهـایـــی که روی ساخــتــمانـ‌هـا (مســکونی و اداری) بارگــذاری میـ‌ـــشوند باید تجهیزات درسـتـی داشته باشند تا پیامـد منفـــی و زیـان کمـــتری بر تندرستی شهروندان(کودکـــان و بزرگـــسالـــان) در آن ساختـمان و ساخــتـــمان‌های پیــرامونی بگذارند. برای نمونه اگـر دکلـ‌ـــهـای خودایــســتـــا بهــ‌کـــارگرفتـه شوند و روی خود، اتــاقــک جدا و امنی داشته باشنــد آسیـبـــ‌ـــهـــای آنهـا از بین نمـــیــ‌ـــرود، امـــا کاهــش می‌ـــیـــابـــد.

میــ‌توان از اسـپـــکتروم‌ـآنـــالــایزر (دستـــگاه کوچکی برای آزمـایش و بررسی ترکــیب طیفــی شکل پرتو سیــگنــال‌ــهایـ‌ـــالـــکتریـــکی، صوتی یا نوری) برای مدیریـت پرتوها بهرهــ‌ـبـرداری ‌کرد تا اگر بانــدهای محلـــهـــ‌ای از شهر شلوغ اسـت از بانــد دیـگری بهره‌ــگـیری شود تا آلودگـــی‌ــمــغــنـاطـــیســـی شدیـــدی در یک منـــطـقه پدیـــد نیایـد. تمام مکالـمـــهـــ‌هـــا در محــلــه‌هــای پررفـت و آمد یا برخـی از منـــاطق تهـران با پوشش چنـد آنـــتــن سبب افـزایــشــ‌‌آلودگی می‌شود،ـزیرا پرتوهای زیـــاد در یک محــدوده آلودگـــی‌ــفـــرکــانســی پدید میــ‌ـــآورد.

در کشورهــای پیـــشرفته چگونه با اثرات زیـــانـ‌بـار دکـلـ‌ـــهــای مخابراتـی بر سلــامــت مردم مقابـــلـــه میـ‌کــننـــد؟

در برخـــی کشورهای پیــشرفتـــه برای امواج برنـــامـه‌ــای خاص تدوین شده و هر کشور برنـامـــهـــ‌ـــهای خود را دارد. برخی کشورهـایـ‌ـــاروپایـی مانند اتریـــش بر روی خواب افــراد در ساخـتــمانـ‌های گوناگون بررســـی کرده‌اند، برپــایـــه یافتـــهـــ‌ـــهــای ایـــن پژوهشـ‌هــا پرتوهایـــی که به سوی تخت‌ـــهـایـ‌ـــفـــلـزی میـ‌رود، با پدیدآوری محــیـط نامــنـاســـبی بر اعـصـــاب افراد اثـر ‌گذاشـتــه و به بدخوابـی مردم می‌ـانجامد. به همـیـــن دلـــیــل این کشورها به جمع کردن پنـــجـره‌ـها و تختـــ‌ـهای فلزی اهــمیــت زیادی می‌ــدهـــنـــد. در کشورهای پیــشرفــته نیــز توریــ‌ــهـــای ویژه برای کم کردن میــدانــ‌ــهـای مغـــناطیـــسی ساخـــته شده که زیــر تختــخوابـ‌ـــها پهن می‌ـــشوند. شوربــخـتــانه در ایــران به دلــیل سیـــاســتـــ‌ـــهـای مخابـــراتــی ایـن توریــ‌هـا ساخــتـــه یا وارد نمـیـــ‌ـــشوند.

توجه به پرتوها در ساخـت ساختمـــان‌ها نیـز اهمیـــت بسیاری دارد، زیـرا اســـتفـاده زیــاد از فلـز برای ساخت ساخــتمــان‌ـهـا باعـث افزایـــش میـــدانــ‌مغـناطیـــســـی در آنهـــا میـ‌ــشود. امروزه ساخــتـمان‌هـــای نیـــمــه پیش ساخـتــهـ‌ـــای در شمال ایران وجود دارد که در اســکـلت آنها چوب بیشتر و فلـز کمـــتری به کار رفــتــه که میـــدان مغنـــاطیـــســـی را کاهـــش میــ‌ــدهد و مانـند ساخــتـمان‌ــهـای معمولی نیـــسـت. موضوع تشـــدید پرتوها و میدان‌ـمغنـاطــیســـی در مورد خودرو‌هـا هم باید پیگیــری شود. شایــد قانون راهنـــمایـــی و‌رانندگـــی به‌ــکـــارگیـری موبایــل را برای «پرت شدنـ‌ـحواس راننـده» هنگــام راننـــدگـی ممنوع کرده اســـت، امــا این قانون از سوی دیگر راننده و سرنـشینان‌خودرو را از پرتوها و میدان بســـیار افــزایــشــ‌ــیافـتــه (به دلـــیـــل فلـــزی بودن سقف و بدنهـ‌ـخودرو) مصون میـ‌دارد.

در برخــی مناطـق دنیــا به ویژه کشورهای آمریـــکایــ‌ــشــمـالی و اروپایی برپایــه قانون و به دلـــیل آســیــب‌هـــا بر تندرســـتی شهروندان به‌ـــکارگیری وایــرلــس ممـنوع اسـت و در ایـن منــاطق از فیــبـرنوری که امــن و سالم اســت، بهره میــ‌ــگــیـرند. خوشبـــخــتانـه فیبــرنوری در ایران پیـشــرفــت خوبی داشتـه تا جایـی که در روستــاهـــا هم فیـــبـرنوری وجود دارد، اما بایـد سامانــهـ‌هـــا را با برنامه زمانـ‌ـــبـنــدی هرچـــه زودتر از وایرلـس به فیــبــرنوری تغـیـیــر دهنـد. اگــر شرکـت‌ـهـــای مخـــابـــراتـــی خدمــات را از راه فیــبرنوری ارائه کنــند بسـیــاری از آسیبــ‌ـها کاهش یافتـــه و آلودگـــی و ازدحام امواج کاهـــش خواهــد یافـــت. برخی بر این باورنــد که هزینهـ‌مـــاهــانه به‌کارگـــیـری زیــرســـاخــت‌هـــای فیبـرنوری بسیـار گران اســـت و برای کاربری عموم مقرون به صرفه نیست، در حالی که ایــن هزینــه ماهـــانـــه می‌تواند از بیماری‌ـهـای بســیاری پیشــگیـری کرده و هزیــنـــه‌هــای هنگـــفت دوره درمان نیـز کاهــش می‌ـیابـــد.

چگونه می‌ـــتوان میـــزان آگـاهی شهـروندان را از اثرات زیانـ‌ــبار امواج مخابـــراتـی بر سلــامـتــی افزایش داد؟

آگـــاهــی حق مردم و پیـــشـــ‌بــایــسـتهـ‌ زندگـی سالــم شهــروندی است. بخش ارزنــدهــ‌ای از حق و وظیــفــه شهــروندان دانستن پیامــدهــای تصـــمیــمــ‌ها و انـتـخـاب‌های مدیـــران، ابزارهـا، روش‌ــها و سازوکارهای عمرانی یا فنـــی در شهـرهـــا یا روستـــاهـــا اســت. این آگاهــی به‌ویژه در مورد سامــانـهـ‌های مخـابــراتی و برقی بیـــشتـــر لازم اسـت. پرتوهای نادیدنــی و آلودگـــی‌ـــهـای مغنــاطــیــســی در شهرها بهـ‌گونه‌ـای نادیدنــی از کیــفیــت زندگی روزمـره مردم می‌ـــکـــاهـــند و در بلندمـدت آنـهــا را دچار بیمــاریـ‌ می‌کنـــنــد. از سویی بر تخصـصـــی و پیچیده بودن ایـن زمـــینــه پافشـــاری میــ‌ـشود و از سوی دیـــگـر باور و تلـاشی برای بیـــان شرایط و دلیل تصمیم‌هـــای مدیــران به زبان ساده برای مردم دیده نمــیـ‌ـــشود.

پیـــ‌ــریـــزی بنیـانـ‌ـــهای فنــی شهـر بر‌ــپـــایـهـ‌ـهـــای صرفــا درآمـدی بدون توجه کافی به پیامدهـــا و هزینـهـ‌ــهای غیـــرمســـتقیم برای شهروندان و نه فقط دولت یا شرکـتـ‌ـــهـــای بزرگ اقتــصادی، از جمـــلــه گرفتـــاری‌های ملـی در دهــه‌ــهـای کنونی است. در بجانـــمایـــی(توجیه) بسـیاری از روش‌ـهـا و ابزارهــایـی که در ایــن سطـــح در شهر یا روستا به‌کـــار میــ‌روند، شرکــتــ‌ـهـا یا دولتـ‌هــا کانونمــنـــد بر نیازهای فوری مردم به واردکردن فنــاوریـــ‌ــهــایــی دســت زدهــ‌ـانـد که پیوستـ‌ـــهای بهــداشـتــی و محـیـطـــ‌ـــزیــســـتی آنها هنوز روشن نبوده‌اند. میـــ‌ـتوان گفـت با جامــعــه شهروندی مانـند یک نمونه آزمایشگاهی رفتار شده و شوربــخــتانه روند بررسی و ارزیابـــی پژوهشـی دربـــاره پیــامدها نیز انـجام نپــذیرفــته اسـت. دلـیــل هم ایــن اسـت؛ وقتـــی شمــا سرمـــایه‌ــگـذاری سنگـــیـــن و واردات ویژهــ‌ در یک زمـــینـه را بدون پژوهشــ‌ـهای پیـشیـنــی، باور و برنــامــه‌ــای برای بررسی پیـــامد انجـــام داده‌اید، در ایـــن صورت ضرورتـــی برای تغـــیـــیـر سامانــهـ‌ــهـــا و برچـیدن فنـاوری زیـانـ‌بار نخواهــیـد داشت.

نقـش نظارتی و سیــاسـتـگـــذاری پارلمــانـــ‌ـــشهری در کاهش اثـــرات امواج الـکـتــرومغنـــاطــیس بر سلـامـــت شهروندان چه میزان است؟

نقـــشــ‌نـــظارتی و سیاستــگــذاری پارلمانـــ‌های‌ـــشهــری، روستایـــی و کمـــیــسـیون‌ـهـایــ‌ــتخصـــصـــی شوراهـــا، از پایه مانـــند شورای شهـــر یا روستــا، تا فرادسـت مانـــنـد شورای شهــرســتـــان، اسـتـــان، شورایـــ‌ـعـــالی اســتـــانـــ‌ها بســـیار ارزنده و کلــیـــدی است. برپـــایـی سامـانـــهــ‌هـــا یا به‌ــکـارگـیــری فنـاوری در شهــر یا روستا، بایــد با توجه به پیامـدهـا، سود و زیانـ‌ آن در چارچوب سیاستـــگذاری یکــپارچـــه شهری/روستایی انـــجام پذیـــرد نه ایـــنکه یک نهـــاد‌ وزارتــی یا سازمـــان بتوانــد شرایـطـــی را بر شهـر تحمـــیــل کند که پیـــامــدهـــای آن ناروشن اسـت.

زیـــســـت‌بوم شهـر یا روستا، از آنِ همه نسـل‌هاست و زیستگـاه همـه جانـــداران شهــر یا روستــا بهـ‌ــشـــمـار میــ‌رود، از این‌رو باید به پیامدهـــای بهــ‌ـــکـارگـیری فنــاوریـ‌ـــهــایـــ‌نوین ازجملـه مخابــراتی یا ماهوارهــ‌ای یا موبایــل روراسـت، روش‌مـــند و به‌دور از سودمـــحوری و شتابزدگی پرداخـت. در بســیاری از شهـــرهــای توسعـــهــ‌ــیـــافــتــه تحـــمــیـــل فنـاوری زیانـــ‌بار بر شهر و مردم جرم تلـــقــی میـ‌ـشود،اما در کشورهـــای در حالـ‌ـــتوسعه کمتـر نهاد رســانهـــ‌ــای یا علـمـی مسـتـــقـــلـی به سیاســـت‌ها و سامـــانــهـــ‌های شهری یا روستــایـی مستقر پرداخــتــه اســت.

دکل‌های مخابراتی و امواج مخرب آن بر روی بدن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.