راهنمای انتخاب دکوراسیون اتاق خواب نوزاد

دکوراسیون اتاق خواب نوزاد بسیار مهم می باشد شما می توانید از سیسمونی های که در ست می باشد برای نوزاد خود انتخاب نمایید قبل از تولد نوزاد این وسایل را آماده نموده تا اتاق خواب و سرویس خواب نوزادتان آماده باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر راهنمای انتخاب دکوراسیون اتاق خواب نوزاد را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شاید مهـــمـــ‌تـریـــن وسیلــه‌ـــای که به عنوان سیـسـمونی نوزاد تهـــیـه میـــ‌شود، سرویس خواب نوزاد باشد. معـمولا سرویس خواب نوزاد قبـل از تولد او توسط والـــدین انـــتخــاب و خریداری می‌شود و با چیـدمانــی مناسـب، داخـل اتـاق کودک قرار میـ‌ـــگیــرد. به‌‌ـــطور کلـــی، سرویس خواب نوزاد از سه تکــه دمـ‌ـــدسـتـــی مانـنــد بالـش، لحاف و تشـک و یک تکه بزرگ که همان تخت کوچک یا گهواره می‌ـباشد تشکـــیل میــ‌شود. اجــنـــاس ایـــرانی سرویس خواب نوزادی معـــمولا از جنـــس تیتـرون و مخـمـل هسـتنـد امـــا اجـــناس خارجی، تنوع بیـشتری داشته و معـمولا از نوع ضد حساسـیت تولید میـــ‌ـشوند.

معـــمولا در ماهـــ‌های ابـتـدایـی تولد نوزاد، هیـچـــگونه اسـتـفـادهــ‌ــای از تخت خواب کودک نمیــ‌شود و تا حدود سن دو یا سه سالگی، کودک در تخــت کوچک یا گهواره‌ـــای نزد والـدین نگــهداری میـــ‌ـشود. از آنجا که ایــن دوران، مدت زمان کوتاهـــی نیـست و حفــظ سلــامت، آرامش و داشـــتن خوابـــی آرام مهـــم‌تــریـــن مسالــه برای کودک است، باید به کیفـــیت سرویس خواب نوزاد بیش از هرچــیز دیــگــری توجه شود تا به دلیـل اســـتفاده مکرر از آنـــ‌هـــا، مشکـــلــی برای او پیــش نیـاید.

لطفا قبـــل از هرچــیزی، تحـــقـیـق کنیـد که چه مدل تختـی منـــاســب كودك‌ـــتـــان اســت و بعد به سراغ خریــد سرویس خواب نوزاد بروید. استــانـداردهای سرویس خواب نوزاد، كودك و نوجوان بسـیـــار مهــم هستـــند زیـرا تخـــت خواب قرار نیــست یک جسم لوکس و تزیینـی باشـــد.

ابعاد استــاندارد سرویس خواب نوزاد
ابـــعـــاد اسـتانداردی برای انتـخــاب تخـــت نوزاد وجود ندارد. مهـــم‌ـتــریـــن معــیـــار برای انتــخاب تخـت، طول قد و میـزان وزن نوزاد شمــاست. البتــه امــروزه تخــت‌های چندمــنظوره‌ای تولیـــد میــ‌ـــشوند كه از نوزادی تا نوجوانی قابـــل اسـتــفـادهـ‌ـانـــد. ایــن تختـ‌ـــهــا ابـتـدا برای نوزاد و سپــس برای سنین بالاتـــر قابــل اســتـفـــاده خواهــند بود. تخـــتـــ‌ـخواب‌هـای نوزاد-نوجوان لبـــهـ‌های بلـــنــدی دارنــد که برای جلوگیری از سقوط نوزاد به روی زمیـــن تعبــیـــه شده انــد. میـ‌ــتوانیـد ایـــن لبـه‌ها را كم‌ـــكــم و با بالا رفـــتن سن كودك ‌بـــرداریــد تا تخت نوزاد به تخت نوجوان تبدیل شود. همچـنـیـن ارتــفـــاع تخـت هم با بالا رفتن سن كودك شمـا قابلــ‌ـتنــظـــیـــم خواهد بود.

رنگ سرویس خواب نوزاد
بهتریــن رنــگ برای تخــت نوزاد و سرویس خواب نوزاد، طیف رنــگ كرم تا اســتــخوانـی است. ایــن رنــگ ضمـــن روشن‌ـتـر و بزرگــ‌ـتــر نشانـ‌ـدادن فضــای اتــاق، در صورت كثـــیف شدن، لكــ‌ـــهـــا را بهتر نشـــان میــ‌ـــدهـــد. الـبتـه این مورد کامـــلا سلـیـــقــهـــ‌ــایسـت و هر پدر ومادری میـ‌توانند بسـتـــه به سلـــیـــقــه خود رنگ اتاق خواب و سرویس خواب نوزاد خود را انتـخاب کننـد.
تختــ‌ــخواب نوزاد میـ‌ـتواند به رنگ دیوارهـــای اتــاق و یا رنــگی متـضاد آن باشد. مهم‌ــتــر از رنگ بدنـه تخت، رنگی است كه برای تشك تخـت انـتــخاب میــ‌كـنـــید. همچـنـیـــن برای انتــخـــاب تخــتـخوابـ‌ـــهـــای دو طبــقـــه، مدلی را انــتـخاب كنـیــد كه طبـقـه دوم، لبــه منـــاسبــی داشتــه باشـد و ایــمــنی فرزند شما تضــمیـــن شود. فراموش نکنــیـــد که طبقه دوم تخـت‌هـای دو طبـــقه نباید خیلــی به سقــف نزدیك باشند. همچـیـن روشنـــایـــی مسـتـــقــیم مثل چراغ خواب یا آبــاژور نبـاید در كنار دیواری كه تخت را قرار می‌دهیــد قرار داشـتــه باشد.

نکــته:
نور طبـــیعـــی بهتــریــن نور برای اتـاق كودك اســـت امـا توجه داشـــتـه باشـــیــد كه بد‌ـــتریـــن جا برای قراردادن تخـت، زیـــر پنجـره اســـت. اگر اتــاق كودك شمـا كوچك است و تنــها جایــی كه میــ‌ــتوانـــید تخت را قرار دهید زیـــر پنـجره است، حتــمـا با نصـــب پردهـ‌ای مناسـب جلوی ورود نور و تابـــش مســـتــقـــیـم آفتاب روی صورت دلــبندتان را بگــیریـد.

ارتفاع مناســـب تخت نوزاد
ابـعـاد تخـــت نوزاد بر اســـاس وزن، قد و ابـــعــاد بدن كودك متغیر اســت. تخــتـــ‌خواب یك نوزاد و شیـــرخوار بایــد لبــهـ‌ـهـای بلـنـدی داشتــه باشــد. البـتـــه اگــر كودك شما شیـــرخوار نیـســت، ارتـفاع 30،20 سانــتـــیـــ‌ــمـتـــری تخـت از سطـح زمــیــن نیـــز منـاسـب بهـ‌نظـر میـ‌ـرسد. برای سن‌ـــیــن بالـا‌تـــر كه قد كودك بلـــنــد‌ـتـــر می‌شود، فاصلـــه 40،30 سانـــتی‌متـر اســتانـــدارد خواهد بود. اگر قد كودكی بلند‌تـر و یا كوتاه‌ـــتر از میــانگیـن سنــیــ‌ باشد، این ارتــفـــاع تغــیــیر خواهد کرد. بهــتـــر اسـت فاصله تخــت از سطـــح زمیـن نه خیلـی زیـــاد و نه خیلـی كم باشد.

انـتخاب مدل سرویس خواب نوزاد
یک تخـت اسـتــانــدارد با طرحی ساده همـــیـشه قابـل اســـتـفــاده اســـت و هیـــچ وقت از مد نمـیـــ‌افـــتــد. اگـــر قصـــد دارید تخـــتی انتـــخاب كنـــیـد تا كودك‌تـان چنـــد سال از آن اســـتفاده كند، از انتــخاب طرحــ‌ـهـای فانتــزی روز بپـرهـیـزیـد زیــرا بعـدا پشـــیمان خواهید شد. همـــچنــین در دكوراسـیون اتاق نوزاد نیازی نیــسـت از قابـ‌ عكـس‌های مخـتــلف اســـتــفاده كنیـــد. مهمـ‌ـتــریــن نكتـه در دكوراسیون اتــاق نوزاد این است كه مراقب باشیـــد تخــت نوزاد را به هیـچ عنوان زیر پنجره قرار ندهــیـــد.

جنـــس تختــ‌ خواب نوزاد
تخت چوبی، بهـتـــرین انـــتـــخاب برای سرویس خواب نوزاد اســـت.بعـد از آن، MDF یا نئوپان بهـــتـرین گزینهـــ‌ــها برای كودك میـ‌باشـنـــد. تخت‌هــای فرفورژه به هیچ وجه برای كودكـان مناسب نیـســتــنـد و حتی بزرگـسالـان هم بهـــتـــر اســـت از چنیـن وسایـلـــی كه لبــه‌ـهای تیز دارند، اســـتــفــاده نكـننـد. بهتـــر است تختـی برای كودكان‌ـــتان انتـخـــاب كنید كه زیر آن فضایــی خالـی داشـــتـــه باشــد تا بتوان مرتب زیـر آن را نظافت کرد و از تجـــمع حشرات جلوگیـری نمود. همــچــنیـن فضای زیــر تخت‌ـــهایی كه به صورت كشویی هسـتـنــد، بسـیار به منظـــمــ‌تر بودن اتــاق كودك یا نوجوان شمـــا كمك میــ‌كــنــد. كشوهای زیـر تخــت، محل مناسبــی برای قرار دادن وسایــل اضـافـی هســتـــند.
اگر نمـــیـــ‌خواهـــیــد تخــت نوزاد شمــا تمـــام چوب باشــد، می‌توانـید از تركیبـ‌های زیبای فلز و چوب که در بازار موجود هسـتند اســـتـــفـــاده کنیـد. لوازمــی چوبی همـیـــشــه راحـــتـ‌ــتر با دكوراسـیون اتـــاق هماهنگ شده و مناسب تمــام فصول هستـــنــد. همچنیـن همــیشـه شیك و زیـــبــا به‌ــنظــر می‌ـــرســـنـد و دوام بالــایــی نیـــز دارنــد.

راهنمای انتخاب دکوراسیون اتاق خواب نوزاد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.