ترفندهای کاربردی برای داشتن دکوراسیون جذاب

دکوراسیون جذاب یکی از ویژگی های خانه مدرن و ایده آۀ می باشد افرادی که برای خانه های خود از ایده های جذاب استفاده می نمایند و خانه ای زیبا با دکوراسیونی جذاب دارند چیدمان اصولی را برای اتاق های نشیمن و پذیرایی به کار می برند خانه زیبا و مدرن داشتن به ایدههای جدید نیاز دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ترفندهای کاربردی برای داشتن دکوراسیون جذاب را درسایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: خانـــه بایـــد امـنــ‌تــریــن و زیبـاتـــریــن جای دنیـا باشد؛ حتی اگـر امکـــانـاتـتان خیـلـی کم اسـت باز هم تا جایی که میــ‌ـــتوانـید به ایـــن قانون عمـــل کنیــد وتمـــام تلاشتان را برای زیــباتـر کردن فضای خانه به کار بگیـرید. ممکـن است در ابتدا متوجه تفـاوتی که در روحیـــهـ‌تـان ایـــجاد می‌شود، نشوید؛ـــاما با گذشت کمـی زمـــان ناخودآگـــاه احـــسـاس شادی و آرامــشـتــان بیشتـر خواهـــد شد. از روش‌هـــای زیر برای زیـــباســـازی فضـای خانـه کمـــک بگـــیریـــد.


زیـبـاسـازی فضای خانـــه

قانون اول: توجه به جزئیات کوچک در خانه

خانــه هم مثـــل خیـلـــی چیــزهـــای دیــگر، برای زیــبـــایی بیشــتــر به اکـسسوری و جزئیات نیاز دارد. مهم نیـــسـتــایـــن جزئیات از برندهـــای ایـــتــالـیــایــی تهـیه شده باشند یا از برندهای داخلـی؛ مهـــم ایـــن است که با خانــه شما در هارمونی وهمـاهــنــگــی به سر ببـــرنـد.جزئیات شامل دیوارکوب‌ها، قاب عکسـ‌ـــهـا، تابـــلوهای نقـــاشــی، کوسنــ‌ــهــا، ظروف تزئینــی وموارد مشــابـــه میــ‌شوند.لازم است برای شیک شدن فضای خانه، بین ایــن موارد و فضـــای کلـــی منــزلــتان همـاهنـگی وجود داشــتــه باشـــد.برای مثــال اگـــر مبلـــ‌هـایـــتــان بنــفش هستنـــد، یک ظرف رومیــزی شیـشـــه‌ای صورتــی، قابــ‌ عکـســ‌ــهای سفیـــد یا نقــره‌ــای و کوسن‌ـهای صورتی،ـــبنـــفش و سفـــیـد می‌توانند ترکیـــب جالبـــی ایـجــاد کنـند. بیـن تمــام ایـــن وسایـل همـــاهنـگــی رنـگ وجود دارد.
فضـای خانـــه : سنتـــی یا مدرن !

علاوه بر همـاهنــگی بیـن رنگ‌هـا، بایـد به نکـــته دیـــگری هم توجه کنـید؛ ایـنکه فضــای داخلی منــزلــتـان سنـتـی است یا مدرن.اگر روتخـــتی ترمـه داریـــد،رومیزیـــ‌ قلمـکاری انـــداختــهـــ‌ایــد و بیــشتر ظروفتان سرامـیـکـــی هســـتنـد و طرحـ‌های سنــتـی دارنــد،نمـی‌توانـید یک دفـــعـه یک آبـــاژور کامـلا مدرن با زاویه‌های تیز و فرم عجــیــب را به دکور اضافـــه کنیــد؛ـــدر عوض بهتر است دنـبــال آبـــاژوری ساده بگـــردیـد یا سراغ مدل‌ـــهایـــی را بگــیــریـــد که کلـاهـکـشان طرح بته جقــه یا کاشی‌های رنـگـی دارد.مثــال دیـــگــر در مورد وسایــل اساسـی‌ـــتـــر و بزرگــتـر اســـت؛ـاگــر مدل های پرده برای منزل و اتاق خواب شمــا کاملــا مدرن و امـــروزی اسـت،ـنمیـ‌ـــتوانــید سراغ روتخــتـی سنـــتــی یا تختــی با فرم قدیمی بروید.بنـابـــرایـن لازم اسـت هارمونی هم از نظـــر رنـــگ رعـایـــت شود و هم از نظر سبــک.رعایــت نکـردن ایــن نکـات، ترکــیــبـــناهــمــاهــنـــگــی به شمـــا می‌ـدهد که اصلـا جذاب نیـــست.
قانون دوم: ایـــمـان به معـــجـزه رنــگــ‌ـها


بهترین رنگ بنـدی برای وسایـل منزل

یکــی از چیزهــایـــی که خانـه ما ایـــرانی‌هـا کم دارد، رنـــگـــ‌هـــای پرانرژی اسـت. ما معـمولا هنـــگـام انــتخـاب لوازم منـزل از دایــره قهوه‌ـــای،کرم، مشـکـــی و زرشکی خارج نمـی‌ـــشویم؛ درحــالــی‌ـــکه دنـیـایی از طیـف‌های متنوع رنــگ‌های گوناگون وجود دارد که میـ‌ــتواندبــا کمــتـریــن هزینـه، بیـشتریــن تغــیـیر را در منـزلـــمان ایـجـاد کنـــد.
چرخه رنـگ ها :

کافـــی است نگاهـی به چرخــه رنـــگــ‌ـــهـــا بیــنـدازیـد؛ رنـگ‎هــایــی که کنـــار هم قرار دارند، همـــ‌خانواده هستـند وآنــ‌ـــهــایـــی که رو‌بـــهـ‌ــروی هم نشستــهـ‌اند، متـضـاد. استـفـــاده از رنـگـ‌ـهـای متــضـاد برای خانه‌هــایـــی منـاســـب است کهــساکــنــانشـان دوست دارنــد در زمــیــنـه ایـــجــاد تنوع، پیـشرو باشـنـد و جرأـــت ریسـک بالایی دارند. رنــگـ‌هـای هم‌ــخانوادهـــهم برای افـرادی به کار می‌ـرود که ترجیح می‌ـــدهــنـــد با کمـــتـــریـن ریســـک، بیـشـترین نتــیــجه را بگیرند. هنـگــام انــتــخــاب لوازم خانـهـاول قوانـــیـن چرخه رنـگـ‌ـــهــا را بشنــاســید و ببیـــنـیـــد کدام رنـــگ‌هــا در کنـار هم احـســـاس بهتری به شمـا میـ‌ـدهـــنـد. یادتـان باشدرنگ و طرح دیوارهـــا یکی از مهمـ‌تـــریـــن نقش‌ـــها را در زیبـــایــی منزلـتــان ایفا میـ‌کــنـــد،چون مســاحت زیـادی را به خودشان اختصـــاص میـــ‌دهـــنـــد، پس با احتــیاط و انرژی انتــخاب کنیـد!
قانون سوم برای زیـبـــاسـازی فضای خانـــه : توجه به مســـاحت خانــه

قبل از انــتخــاب وسایــل خانه، به مساحـــتـی که قرار اسـت برای آن دست به خریـد لوازم بزنید، توجه کنیـــد. اگــر خانـــهــ‌تـــان کوچک است

لازم است برای ایجــاد تعادل در فضـــای آن به بعضــی نکات دقـــت کنـید:

• سراغ وسایل چنــدکـــاره بروید. مبـلمــان تختــ‌ـــشو یا میز کار و کتابخــانـه سر هم میـ‌تواننــد مقـــدار زیادی به صرفــه‌جویی در فضا به شمـــا کمـک کنـــنـــد.• از آیــنه استفاده کنـید. آینــه قابـلیــت جادویی بزرگتـــر نشــان دادن خانه را دارد؛ طوری که با جاگذاری درســت فضـــای شمـــا حداقلدو برابـر بزرگتـــر از آنـچـــه هســت به نظر می‌رســد.• به جای اسـتـــفـاده از وسایلــی که پایــه دارند، سراغ آن‌هـایــی را بگـیرید که قابلـــیــت آویزان شدن از سقف یا چفـــت شدن به دیوار را دارنـد.برای مثال یک میز آشــپـزخـانه که به راحتی و با یک اهـــرم به دیوار چفت میـ‌ـشود یا گلـدانـــ‌ــهایـی که از کنارهـ‌ـــهای دیوار آویزان شده‌ــانـــد،فضــای زمینـــی شما را نمـی‌ــگیرنـــد و امکان تنوع بیـشتری به شما خواهنـد داد.
برای زیـبـاســـازی فضای خانــه حتـــما باید در انــتخـــاب رنــگ ها دقت خیلــی کنـــیــم .

• به جای رنــگــ‌ـهــای تیـــره سراغ رنـگ‌ـــهای روشن بروید. هر چه فضـــا روشنــ‌ـــتـــر باشد، بزرگــتـــر به نظر میـ‌ــرسـد.• از تاثــیـر نورپــردازی و به طور کلی نور زیــاد در فضـای کوچک غافـــل نشوید. اگر خیــلـــی از اصول نورپـــردازی سر درنـــمــیـ‌آوریدو احتمال اشتبـاه کردنتــان بالـاســت، برای نورپـــردازی فضــای کوچکـتان از یک مشـاور راهـنـمایــی بگیـــریــد.• مبــلمان خیـلــی بزرگ یا هر وسیـله جاگـیــر دیــگــری دکور کردن خانـــه را برایتـــان سخــت میـــ‌کـــنـد. در عوض سراغ ابـــعاد متوسط بروید.• بهتـــر است فضــای کوچک منزل را با جزئیات و وسایـــل زیـــاد پر نکـــنید. شلوغی باعث می‌ـــشود مسـاحت فضــای شماکـــمتر به نظر برسد و ایــن چیـزی نیســت که به آن احتـیـاج داشتـه باشـیـد.• منظـم و مرتـب نگــه داشتن فضای کوچک را از یاد نبــرید. نظم فضا را بازتر و بزرگتر نشـــان میـــ‌دهـــد.

قانون چهـارم: توجه به کلـیات!


لوازم دکوری پذیــرایـــی

جزئیات زمانــی معــنا پیـــدا می‌کنند که کلـــیـات را درست انــتخـــاب کرده باشید. کلـیات شامل مبـــلمان، فرشــ‌ــهـــا، پردهـ‌ــها، رنـــگ دیوارها یاحــتـــی کاغذ دیواری میــ‌ـشود.لازم است که بیـــن ایـــن موارد هم هماهـنـــگـی و تنـــاسـب به چشم بخورد.مثـلا کاغــذ دیواری منـــزل ماننـــد کاغذ دیواری سه بعــدی در کنار لوازم مدرنی خودش را نشان میــ‌دهـــد که از نظر رنـگ و طرح بهــهـم شباهت داشتــه باشنــد. در عین حال بایـد بیـــن پرده و فرش هارمونی به چشـم بخورد و هر دوی ایـــنــ‌ـها به مبلــ‌ـــهـــا بیایند.تازه بعـــد از هماهــنـــگی بیـــن این موارد کلی اســـت که جزئیات می‌تواننــد خودی نشــان دهــند و خانـه را جذابتــر نشــان دهـنــد.
قانون پنـجــم: عکــس ببیــنـــید

اگـر خیــلـی اهــل مطالـعه نیــسـتید و وقت یا حوصلــه خواندن قوانـین دکوراسیون داخلی را ندارید، خودتـان را به تماشـــای عکــســـ‌ـــهـــایدکوراســـیون منــازل زیبا عادت دهـــیــد. مجـــلــه بخریــد یا روی ایــنترنت جســـت‌و‌جو کنـیــد؛ هر کدام از ایـن روش‌ــهــا را که انــتـخــاب کنـیـد،ـــنتــیجـه یکـی است؛ ایـــنـــکــه چشـم‌ــتان به دیــدن زیبایی ‌هــا عادت میـــ‌کــند و بعد از مدتــی ناخودآگاه آن‌هـــا را یاد می‌ــگــیــرد.ذهـنـی که قوانیـن نانوشتــه را یاد گرفتـه باشد، بعـــد از مدت کوتاهی میـــ‌ـتواند آن‌ــهـا را در مورد منـزل خودش هم اجرا کنــد.بنـابـــرایـــن تا می‌ـــتوانــیـــد تصاویر زیـــبــا ببینــیــد و علاوه بر لذت بردن از آنـ‌ـــها، کم‌کم در خانـه خودتان اجرایشـان کنیــد.

ترفندهای کاربردی برای داشتن دکوراسیون جذاب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.