دکوراسیون خانه با استفاده از رنگ بنفش

رنگ بنفش در دکوراسیون داخلی خانه بسیار زیبا دیده می شود شما می توانید از وسایلی که به رنگ بنفش تمایل دارند استفاده نمایید تا دکوراسیون خانه خود را جذابتر نمایید بنفش را می توانید به صورت ترکیبی در چیدمان استفاده نموده و دکوراسیون خانه خود را جذابتر نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون خانه با استفاده از رنگ بنفش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: رنگ بنـفش یکی از محــبوب تریـن رنـگ هایـی اســت که معمولا طراحــان داخلـــی دکوراســیون نگـاه ویژه ای به آن دارنــد و با توجه به طرفداران زیادی که این رنـگ دارد، اســـتــفاده از آن نیـز روز به روز در حال گسـتـرش است. رنـگ بنـــفش معــمولا از جمـــلــه رنـــگ های شاد و بارز شنـــاخـــتـه می شود که به کارگــیری آن می توانـد تاثیــر زیادی در بهبود دکوراســـیون داشـته باشــد. اگــر می خواهـــیــد از این تاثـیـرات بیشـــتـــر آگــاه شوید، حتـما با این مطـــلـب همـــراه باشــیـــد. در ادامـه نکـاتــی را در مورد استفـــاده از این رنـگ بیــان خواهــیم کرد و به چگونگی تاثیرگذاری آن اشاره می کنـــیـــم.

چرا بایـد رنــگ بنــفش را انـــتـــخـــاب کنــیـــم؟

شایـد در نگـــاه اول رنگ بنفـــش به نظـــر رنــگـــی بســیــار خاص و بارز جلوه کند. به ویژه اگر انتـــخاب اصـــلی ما برای طراحی دکوراســیون داخلی، رنـــگ های ملــایـــم و یا خنثـــی باشـد، ایـــن رنگ می تواند جلوه متمـــایـزی نسبت به دیـــگــر طیـــف های رنگـــی به کار رفته در محــیـط ارائه کند. در ایـنجـــا قصـد داریم بیــشتـر روی نوعی از رنگ بنفــش تمرکـز کنـــیم که پایـه آبــی دارد و از ایـن حیـث می توان آن را جزو بنـفش تیـره دســـتـــه بندی کرد.

اگـر چنیــن رنـــگی را در نظر داشتـــه باشـــیــد و در تصـــاویر نیـز دقــت کنــیــد می بیـنـــیـد که با توجه به طراحی مدرن دکوراسـیون، می توانــد سازگــازی بسیار خوبی با محـــیـــط داشــتـــه باشـــد و جنبه هنـــری ایـده آلـی نیز به فضــا می بخــشـد. شاید اولیـــن قدم بعــد از انــتـخـــاب رنـــگ بنفـش در طراحـــی دکوراســیون داخـلـی، ایجاد همـــاهـنگی با دیگـــر رنگ های به کار رفـتــه در محیــط باشـــد. برای ایــن منـظور، بهتــریــن انـتخاب برای شما رنــگ های خنـثی و یا طیــف خاکـستری اســت که آسان تریـــن و بهترین همـاهـنـــگی را برایـتـان ایجاد خواهــنــد کرد.

رنگ دیوارها

هیــچ پیــشــنـــهـــادی برای طراحـی دکوراسیون، بدون مشخص کردن رنــگ مناسب برای دیواهــا، کارساز و مفــید نخواهـد بود. شاید ساده تریـــن تصور افراد از رنگ بنفـــش، به کار بردن آن برای طراحی اتــاق کودکـان باشد، اما در واقـــعــیت، چنیـن چیـزی صحـت ندارد و اسـتفــاده از ایـــن رنگ می توانـــد در محیـــط های مختــلـفــی، مناسب و مفید واقع شود. تصور کنیــد در فضایـی که می خواهـید در آن از چراغ های دیواری استفــاده کنـــیـــد، رنگ آمیــزی دیوارها به رنگ بنــفـــش چه جلوه زیــبایـی ایـــجـاد خواهـــد کرد. طیف خوشرنـگ و بسیــار زیـــبایی که پس از تابش نور روی دیواری به رنــگ بنفـــش ایجـــاد می شود، حس بســیــار دل انــگـیــزی در محیط فراهـم می کند.


برای ایـــن منــظور بهتـر اســت دیواری که قصـــد داریـد از آن به عنوان نقــطـــه کانونی در فضــا ایـجـــاد کنـــیــد را با رنگ بنفش بپوشانید و از این طریـق همه نگاه ها را به سمــت نقطه مورد نظر جلب نمایـیـد. اگـــر تصــمـیــم به اجرای چنـــیــن ایـده ای داشتیـــد، سعی کنـیـد یکــی از دیوارهــایـی که در مکـان روبروی ورودی اتـــاق نبــاشـــد را انـــتخـاب کنید تا در هنـــگــام حضور در اتاق، نگاه ها برای تمرکز روی نقــطه کانونی اتاق، نیاز به گردش داشـــته باشـــد و به ایـــن ترتــیب در اتـاق چرخـش بصری اتفـاق بیفتد. پیاده سازی ایـــن ایـــده برای اتاق ناهار خوری و نشیــمــن بســـیــار ایده آل خواهـد بود و ظاهر مدرن تری به دکوراســـیون این قسمــت های خانه می بخشد.

کابـیــنت های آشپزخــانه

اگــرچه طراحـی کابیـنـت های آشپــزخانـــه با ایــن رنـگ، ممکـــن است کمـــی عجـیـب به نظر برسـد، اما بدون شک شکل و شمـــایل جذابی برایــتـان ایـــجاد خواهد کرد. امــا یادتان باشــد برای آنکــه اندکی رنگ بنـــفـــش مورد علــاقـــه تان را در فضـــا خنـثــی کنــیــد، از طیـــف های خاکســـتـــری و خنـثی در آشــپـــزخـانه اســتـــفاده نمــایـــیــد. به عنوان مثال می توانـیـد از بافـت ها و سطوح ناهـموار بیشتـری در محـــیــط استفاده کنید که دارای رنـــگ های خنــثی باشنـــد، و یا از سنــگ های رگـــه دار سفـید مثـل مرمــر یا وسایــل چوبی طبــیعــی در فضای آشـپــزخـــانه بهــره ببریـــد. ایـن انتخـاب ها تا حد زیادی می توانــد تعادل لازم را در محیـط آشـــپزخانـــه برقـرار کنــد و رنـــگ بنـفـــش را در همـاهنــگی با دیـگر اجزای دکوراسیون قرار دهــد.


بخـــشی از مبـــلـمان

اگر می خواهـیــد به اتـاق خواب یا اتـاق نشیـــمــن منـزلتان کمی رنـگ بنفش تند و تیــز اضافه کنید، می توانـیــد بخــشـــی از مبــلـمـــان راحتـی موجود در اتاق نشــیـمــن یا صندلی راحــتــی اتاق خواب را با چنین رنگــی انتخاب کنید. در این موارد نیـز رنـــگ بنـفــش مبــلـمـــان می توانـــد نقش نقـطـــه کانونی دکوراسیون شمـا را بازی کنــد و توجه های زیادی را به خودش جلب نمایـــد. بنــابرایـــن تنــها بخش کوچکـی از مبلـــمـــان یا صنـدلـــی راحتـــی با روکش بنـفش می تواند برای رســیدن به مقــصودتـــان کافـــی باشـــد.

در چنین حالتـــی هم کنــتـــراســـت و تضـاد رنــگـی نقــش مهـمی ایــفــا می کنــد. سعی کنـیـد با مرکــزیـــت قرار دادن وسایـــلی که با رنـــگ بنـفـش تیره انتــخاب شده اند، سایر اجـزای دکوراســـیون را به رنــگ های خنثی درآوریـــد و آنها را در اطراف نقـــطــه کانونی اتاق بچـیــنـــید. هرچه سایـــر بخش های دکوراســیون دارای طیف یکـنواخـت تری باشـد، رنگ بنـــفـــش شمـا، مرکـــزیت بیشـــتری پیدا می کند.

لوازم جانبی دکوراســیون

اگر از به کار بردن رنگ بنــفـش تیره به عنوان رنگــی خاص و بارز در اجــزای اصلــی دکوراسـیون خود واهــمه داریـــد و از این بابـت انــدکی دچـــار تردیــد شده ایـــد، بهتــر است به سراغ لوازم جانــبـی اتـــاق بروید و رنگ بنــفـــش را به طور نامــحـسوسی در ظاهـر آنها به کار ببـــریــد. با ایـن کار ریسک بســـیــار کمتـری در طراحی دکوراســـیون اتاق های خانــه انجــام خواهـید داد و از آنجا که تهیـــه این لوازم جانـبـــی عمدتـا هزینـه بسـیـــار کمـتری برایتان در بر دارد، می توانیـــد در صورت عدم رضــایــت از رنـــگ های به کار رفـته در آنـــها، به راحـــتـــی ایــن لوازم جانـــبــی دکوراسیون را با دیـــگر طرح ها و رنـگ ها جایــگـــزیـن کنـید. بنــابـــرایـــن دستـــتان برای به کار بردن رنگ بنفش مورد علــاقه تان هم بازتـر خواهد بود و همــیـــن امر باعــث می شود که جســـارت بیــشــتری برای به کار بردن ایــن رنگ در دکوراســـیون داخلی داشته باشــیـد.

الـــبتـــه چنـــانــچـه می دانـید، تعریـــفی که از لوازم جانبی دکوراسـیون ارائه می شود معـــمولا بسیـــار گستــرده است و می توانـــد وسایل متـــعددی را در اتاق های خانـــه شامـــل شود. امــا هر آنـچـــه که به عنوان عنـــصـری دکوراتیو در نظـــر گرفتــه می شود و به زیـبــایـــی بصـــری محـــیــط کمـک می کنـد می توانـد در گســتـره ایـن نوع لوازم جای بگـیرد. از جمله آنـهـا می توان به تابـلوهای هنری، پتوهای به کار برده شده در اتاق خواب، کوسن ها، بالــشت ها، و دیـــگـــر وسایـــل کوچک دکوری اشاره کرد.

همــانـــطور که گفـــتــه شد استفاده از رنـــگ بنـــفش می توانـد در اجزای مختـــلفـی از دکوراسیون داخلی شمــا گنـجانــده شود. اما میزان و کیفیــت به کارگیری این رنــگ در دکوراســیون تابـــع تصــمـــیـم شمـــاسـت. هرچــنـد استـفـــاده از چنیـــن رنـــگ های خاصی در دکوراسیون نیاز به جسارت و انــتـخــاب هوشمندانـه ای دارد، اما در عیـــن حال نتایج بسیـــار خوبی نیز می توانـــد در بر داشتــه باشــد و از این طریـــق ظاهـــر دکوراسـیون داخـلی شما را دســتـــخوش تغییـــرات عمـده ای کنــد.

دکوراسیون خانه با استفاده از رنگ بنفش + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.