دکوراسیون خانه خود را با رنگ خردلی زیبا نمایید

دکوراسیون خانه باید از رنگ های بسیار زیبا و شادی تزیین شود بسیاری از افراد دوست ندارند از رنگ های شادی در دکوراسیون نمای داخلی استفاده نمایند و حس می نمایند خانه را از حالت مدرن خارج خواهد شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون خانه خود را با رنگ خردلی زیبا نمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : انــتخـاب رنـــگـــ‌ـــهـــای خنـثــی در دکوراسیون داخلی بیـــشـــتـر ‌خــانـــهـ‌هــای ما شایــعـ‌ـــترین انتــخـــاب است، اما این انتــخاب بهـ‌ـــمرور، کمـی خســـتـــهــ‌ــکــنـنـده و یکـــنواخــت می‌شود، پس چطور اســت چیزی که کمی بیـشتــر قابـــل‌ــتوجه باشد را امــتــحـان کنـــید؟ وقت آن رسـیـده که تمام رنـــگـ‌ـــهـای محافــظهـــ‌کـــارانـــه و سنــت‌های قدیمــی را فراموش کرده و رنـگ‌هـای برجســـته و پر جنبـ‌وجوش را به کار بنـدید.

 

خردلی، رنـگـی درخشان و شاداب اســت که از هم‌نـــشـــیـــنی زرد درخـــشان با رگـــهــ‌هــایـی از قهوه‌ای و طلایـــی حاصــل میـ‌ــشود. با توجه به فرا رسـیدن ماهــ‌های سرد سال، این رنـگ‌ چاشنـی با انـرژی غیــرقـــابـــل‌ وصف خود با کولهـ‌ باری از گرمـــا و انرژی وارد فضـاهای داخلی شده و به‌ـــطور کامــل ظاهر فضـــا را تحـــت تأـــثـــیر قرار می‌دهد، پس در این مطـــلــب همــراه ما شوید تا با انـتـخابی متـفــاوت به شیوه‌ـــای هوشمـنــدانـــه به کاشـــانه خود هویت ببــخــشیـد.

شنـاخت رنـــگ چاشنــی

در دكوراســـيون داخـــلـی، رنگــي كه به مقــدار و نسبـــت خيلـــي زياد در فضـــا دیـــده میـ‌شود، رنــگ اصلي آن دكوراسـيون محـسوب مي‌ــشود و در مقــابـل رنگـی که با نســـبت کمـــتـــری شاهد حضور آن در فضا هســتـــیـم، رنـگ جانــبـــی نام میــ‌ـــگیرد که بهــ‌ـــنوعی تکمیلـــ‌ــکننــده نقــش رنگ اصـلی در فضـاست. در ایـن میان گاهـــی رنگ‌ــهــای برجسته و جذابـی در دکوراســـیون دیده می‌شود که به‌ـنوعی مزه فضـــا محسوب می‌ـشوند و بهــ‌صورت لکـهـــ‌های رنگـی در جای‌جـای فضا به چشم میـ‌ـــخورنـد که عموما به آنـــها رنـــگ چاشــنـی میـــ‌ـگویند.

 

اســـتـفاده از تضـــاد رنـگـي در دكوراسيون مي‌ـــتوانـد به راه‌هــای مختلـفـی بر حالـــ‌ و هوا و احــســـاس حاكــم بر فضا تأـــثـیـــر بگذارد؛ براي مثــال در اتاقي كه رنگ اصلـــي آن بنـــفـش ارغوانـــي است دکوراســـیون خفه میـ‌شود كه در اين صورت هم اضـافــه كردن مقــداري رنـگ خردلـــی مي‌توانـد بهـــ‌ـــکـــلی از اين اتـفـــاق جلوگیـری کرده و روشنــي‌ـــبـخـش فضـــا باشد.

لباســی جذاب بر تن دیوار

اگر تمـایل دارید که رنگـــی جسورانــه را روی دیوار‌ـــهـای منزل خود داشـــته باشیـد، بهتـر اسـت که تمـــام یا بخــشــی از دیواری را که بیـشــتـر در دیــد اســت و در اصل نقــطه کانونی فضاســـت با رنـــگ خردلــی پوشش دهـــید. با این کار، اســـترس را از فضا دور میــ‌کـنــید و احــسـاس خوشاینـدی وجود شما را فرا میــ‌گــیرد؛ براي مثال در اتاقي كه رنگ اصـــلـــي آن آبي اســت، وجود عناصــری به رنــگ خردلی مي‌ــتوانـد گرمـــابخــش فضـا بوده و سرماي رنـگ آبـي را به ‌مـــقدار زيادي تعديل كنـــد. پیـــشنهـــاد دیــگـر ایـن اسـت که از نسـخـــه‌ـهــای کمــرنــگ خردلی که به میـــزانی رنــگ خاکستـــری در خود دارد اســتفــاده کنـــیـــد. ایــن کار کمی پیـچـــیـــده اسـت که بایــد به یک رنگـ‌ــکـار ماهر سپـــرد، امـا درنـهــایــت جوابــگوی اشـتـــیـاق شمـا برای داشتن ترکیــب رنـگی موردعلاقـــهـــ‌ در فضـایتان خواهـد بود.

شما آزادیـــد که تقـــریــبـا هر رنـــگ برجـــســتـــهـ‌ای را در فضایــی با سقف بلــند و نور طبـــیـعـی منـــاسـب امتـــحـــان کنـــیـــد، بهــ‌خـصوص دیوارهـــایــی که در قســمــت زیـــریــن پنجــرهـــ‌ـــهـا هســتـــنـد همــیشـــه مظلوم رهـــا میــ‌شوند؛ بنـابراین میــ‌توان با زدن رنـــگـــی جذاب مانـند خردلـــی، چهـــره زیــبایـی به آن دیوار بخـشـــیـد. اگر انتــخـاب شمــا، رنـــگ کردن تمامــی دیوارها با رنـــگ برجـــسته خردلــی اســـت برای ایـجـاد تعادل و حفـــظ قدرت رنــگ دیوارهـــا، تمـامی مبلــمـان و لوازم تزئینـی را خنــثـی نگـــه داریــد تا فضایـی دعوت‌کـــننـده، گرم و صمــیــمی را تجـربه کنـیـد.

چالش فضـــاهــایی با پلـــان باز

فضایی با پلـان باز، همیـشــه خواهان زیـادی دارد، اما نکته چالش‌برانگــیز در این فضاهـا اسـتفـاده چندگـــانه و کاربریـ‌ـهـای مخـــتـلـــفـی است که در یک فضا گرد هم آمده‌ــانـــد. اسـتـــراتژی پیـشنـهادی برای ایــجـــاد نگــاهی یکپارچـــه در ایـــن فضاهــا به ایــن صورت اســت که بیـشــتر فضا را رنــگــ‌ـــهـــایی خنـثـی مانـــنــد طوسی یا کرم در برگـیرد و درنهـــایت از رنـگ خردلی گرم و شاداب بهــ‌ــصورت نقاطـی پراکــنده بهــ‌ـعـــنوان چاشنی در فضـا اســتفـــاده کنیــد. جالــب اســـت بدانـیــد که خردلــی، رنگی است که به زیبایی هرچـــهــ‌ـــتـمام‌ــتـر با رنـــگ طوسی و ذغـــالــی و کفـ‌پوش‌های چوبی که رگهــ‌ــهـــایی طلایی در بافـــت خود دارنـد، همراه می‌شود.

 

تکـنــیک تکــ‌ـرنــگ

بازي با تنوع طیـف رنـگــ‌ـــها بر جلوه رنـگ اصـلـــي و تعـــادل آن تأــثـــیــر می‌ـگــذارد. هم‌ـــچنين مي‌ــتوانيد با استفـــاده از طیف‌هـای مخـتــلف يك رنگ، رنگ چاشـني را در دكوراســيون خانــه خود داشته باشــيد؛ براي مثــال در فضـــايي كه رنگ غالب دكوراسيون آن رنـگ زرد بســـيار ملـــايم است، رنگ برجـســـته خردلـی مي‌ـتواند در بیــشتــر تزئینـات و جزئیاتی مانـنـــد رومیــزی‌هـا، شید آباژور، کوسن، روتخــتی، قالـی و قالیــچـــه‌ـــها به فضا جان بدهــد.

 

خردلــی رنــگــی اســت که با رنگ‌ـــهای همـســـایه خود از زیتونی و سبـز جنـــگـلــی تا نخودی و کرم به‌ـخوبی هماهــنـگ میــ‌ـــشود و با ایجــاد تضادی چشمگیـر به فضـــا عمــق می‌ــبخـشــد.

توصیـــهــ‌ــهــای چاشـنی‌ـدار…!

رنگــ‌ـــهای چاشنـی بهـــ‌ــخـــصوص خردلی، بی‌قرار و تحریـکـــ‌کننده‌انــد و بهـتریــن جلوه خود را زمانی می‌ــیـــابـنــد که در مقــابل پس‌ـــزمـــینهــ‌ـــای خنثـــی و در جوار پارچــه‌ـــهای کتـان، کنــف، کرباس و حصـیـــر برای مبـــل و صنــدلـــی قرار گیرنـــد. انـــتـخــاب خردلی برای فضای نشـــیمن و بهـــ‌خــصوص مبـــلمان، انــتـــخابی هیـجانـ‌انـــگیز است که حس خوب خوش‌آمدگویی را القا میـــ‌ـکــند. برای گرمـا بخــشـیـــدن و دلـپذیر ساخـتــن فضـــاهـــای بزرگ و سرد، دیوارها را با خردلـــی درخـــشان رنـــگ کنــیــد تا احـســاس مطبوع نزدیکی و صمـیـمـــیت به وجود آوریـــد.

خردلی رنــگـــی اسـت که میـ‌توانــد هم برای فضــایـــی مدرن و امروزی، چاشنی منــاســبــی باشد و هم برای فضایــی سنـتی، چراکـــه در فضایـی مدرن، باعـث جلوه و درخشش بیـشـتر مصـالحی همــچون شیـــشه و فولاد ضدزنگ و بتـن میــ‌ـشود. همــ‌ــچنـیــن در فضـایی سنـــتی در تاروپود فرشــیـنهـــ‌ــهـــای سنــتـــی مثـل گلیم و جاجیم به فضا اصالـت میــ‌ــبخشد.

 

دقــت کنید که پا به پای رنگ اصــلـی، رنگ چاشــنی مانند خردلی را وارد فضـا نکنــیـــد، چراکـه درنــهایــت، فضـــايي سخــت و نا‌آرام را بهـ‌ وجود مي‌آوریــد. براي جلوگيري از اين اتـــفاق، رنگ چاشـنـي را به‌صورت لکه رنــگـی در غالـب عنـاصر تزئینی، پرده، رانـــر، کوسن، گلـــدان و… به کار ببـــریـد، به صورتــی که به فضای خود علــاوه بر انـــسجـام، ریتم نیز ببــخشــیـــد.

یک ایـده بیـ‌نـظــیر، اســتفــاده از رنــگ خردلـــی در فضـــاهایی اداری است که غالـــبـــا رنـــگ‌ــهـــای خنـثی و یا سرد، فضـای آن را خشــک و بی‌ــروح کرده است. می‌توان با زدن رنـگ عمـیــق و گیــرایـی مثــل خردلــی، درخــشش و حرارتی خوشاینـــد را به فضای موردنـــظر بیفــزایـیــد.

کلام آخــر

در آخـــر باید اعتــراف کرد که اصل «كمتــرين، بيشــتـــرين است» در مورد رنـــگ چاشـني به‌ــخوبی صدق مي‌ـــكند. رنـگ چاشـــني اگـر بهـــ‌ـجـا و متنـــاســب با سبـک فضا و روحیـه افـــراد ساکن در آن انتـخاب شود در كمـتـــرين مقــدار مي‌ــتواند نقـش خود را به‌خوبی ایــفـا کرده و بيشترين و بهــتــرين تأـــثیــر را بر جلوه دكوراسيون فضـــا داشته باشـد.

برای تهــیـــه مجــلـــه منزل می توانـــیــد به صورت حضوری از کیوسک های روزنامه فروشی سراسر کشور و برای خریــد نســـخه الـکترونیـــک از وب سایـــت taaghche.ir اقـدام نمائید.

دکوراسیون خانه خود را با رنگ خردلی زیبا نمایید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.