دکوراسیون خانه با وسایلی که طرح شطرنجی دارند

دکوراسیون خانه باید متنوع و در طرح های مختلف باشد شما می توانید از وسایلی که شطرنجی هستند استفاده نموده و خانه را متنوع نمایید این وسایل شطرنجی در خانه باعث می شود خانه شما زیباتر شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون خانه با وسایلی که طرح شطرنجی دارند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : پـــارچــه‌هـا از هر نوع در دکوراسیون، جایـگـــاه مهمی دارنـد. انواع گوناگون آنـــهــا، جهـان زیـــبـــایی از نقـش و نگـــارهای گوناگون را به فضایمــان میــ‌ـــآورنـد و چشــم و دل ما را با طرح ، نقـش و رنـــگـــ‌ها نوازش میـــ‌ـدهنــد. هر دکوراسیونی با پارچـــه‌ــهایی با الگوهای نقـشـــینـه‌ـــای و خاص همـــراه می‌ـشود و به آن شخصیت و هویت میــ‌ـبخــشـد. یکی از خاص‌ـــتــریــن این الـگوهای نقشـــینـــه‌ـای، طرح‌های مخــتــلـف شطـرنــجی هستـــند.

چهــارخانه آشنــا!

پارچهــ‌ـــهــای شطـرنجی در انواع گوناگون خود با رنـــگ‌هــا و انـــدازه‌هـــای ریـزودرشت در خاطـــره ما نقش بستـــه‌انـد. یک نوع بســیار آشنا، انواع دو رنـگ آن مانـنـــد سفـــیـــد و قرمــز یا سفـیـــد و آبـــی اسـت. به ایــن نوع از چهارخـانــه‌ــها «گیــنــگـــهام»، کلـــمهـــ‌ــای با ریشه مالـــایـی (مالزیــایی) گفتــه میــ‌ــشود که به معــنـی «راهـــ‌ـراه» است. پایـه طرح شطرنجی ساده یا دو رنـــگ نیـــز راهـــ‌ـــراه‌ـهــایی اســـت که به‌ــصورت عمودی و افـــقـی از هم رد شدهـــ‌اند و بر زمینه سفید پارچـه کتـانـــی، شطـــرنـــجـیـ‌ـــهـا را به وجود آوردهـــ‌ـاند. ایـــن نوع از شطـرنـــجـیـ‌ــها در تمـــام دنیـــا محـبوبیت دارنـــد و مورد اســتقبال قرار میـــ‌گــیرنــد. امــروزه این نقــش بر پارچــه‌ـهــای غیرنــخـــی نیـز دیده میــ‌ــشود و حتـــی به‌ـعــنوان نقـش تزئینی بر ظروف هم چاپ می‌گـردد.

 

شهر و روستا!

این سبک از پارچــهـ‌ــهای شطــرنجـــی، ما را بیـشــتـــر به یاد فضاهـــای روستــایـی یا ییـــلـاقـــی می‌ـاندازد، ولی عملــا در فضـــاهـای امروزی شهـری نیز از قلم نیـــفـتـــادهــ‌ـانــد. با ایـــن نوع از چهـــارخانهـــ‌هـا، آشــپــزخـــانه شهـــری، حالتـی سنـتی و صمــیمانه به خود می‌ـگـیرد. پارچهـــ‌ـهای شطرنـــجـی دو رنـگ، حالتـی عامیانـه دارنــد؛ مثـلـــا در تمـام منــازل روستایــی یا ییـلاقی فرانـــسـه برای پوشش پنـــجـرهــ‌ـها از این نوع نقش و با رنــگ قرمز و سفــید دیده می‌شود و در قسـمـــت بالای پرده نیـــز پارچه را چینـــ‌ـدار در نظر میـ‌ـــگیــرند. در رستورانـ‌ــهـا و کافــهـــ‌هـای محلی نیز به‌عنوان رومیـــزی، بســـیار هواخواه دارد و از اجـزاء مهم دکوراسیون محسوب شده و بهـ‌عنوان یک رسم محـــلــی دارای ارزش اســت. از ایـن الـگوی نقشـــیـنه بهـــ‌عـــنوان کوسن، ساک و زنـــبــیـل خرید و حتـــی دیوارپوش هم اســتفـاده می‌ــکــنــنـــد، ولی این پارچه معـروف در چهارچوب روستـــا یا ییـــلــاق باقی نمـی‌ـــمانـــد.

 

برای داشتن جو صمـیمانـه و بیــ‌تــکلف به استـفاده از ایـــن نوع الـــگوی نقشــینهــ‌ای برای فضای نشـیـمـــن مدرن هم میـــ‌ـــتوان فکــر کرد و یا برای اتاق‌ـــهای کودکان و نوجوانـــان به کار برد و از کلـیـــشهــ‌هـــای مرسوم دوری گزید.

سبـــک شمالــی!

اگر به چیدمـــانــ‌ـهـایــی با محـــدودیت رنـگ و تنوع بافت از قبـــیـــل سبـک میـنـــیـمال یا اسکاندیــنــاوی علـاقـــمـــنـــدیــد، از این نوع پارچهـــ‌ـهـــای شطـرنجی، ولی با رنــگــ‌ــآمـــیــزی با رنــگ‌ـــهـای خاموش و سرد مانـنـــد انواع چهـــارخــانهــ‌ـــهــای آبـــی، سبــز، خاکــستری و یاسی‌ـهـا در کنار مبـلــمـــان با چوب سفـــیـــد و کف سازی‌هـــایــی به همـــیـن رنگ استفاده کنــیــد. (در کشورهـــای اســکـانـــدیــناوی کف فضا را با آهـک انـدود میــ‌ـکنـنـد و به همان صورت نگه می‌دارنـد). در نشــیـمـن‌ـهـایــی که رنگ غالــب فضا ترکیبـی از خاکـسـتری، آبی و سفــید اسـت این نوع پارچه با خطوط قوی خود به زیـــبـایی و جذابــیــت خاص فضا می‌ــافــزایـــد. پارچــه شطــرنـجـــی با ترکــیـب آبی کم‌ـــرنــگ در کنـــار لوازمـــی از جنس چینـی با زمیـنـه سفیـد و نقوش آبی و یا برعکــس و همـ‌ـچنیــن اکــسـسوریـ‌ــهایی به رنـگ زرد و یا سفید یکدست در تزئین آشـــپــزخــانـه‌ـهـای آمـریـــکایـی یا اروپایـــی زیـاد دیـــده میـــ‌ـشوند و حالــتـی مدرن دارنــد.

چهارراهـ‌هـای مخــتلـط!

برای کســانی که به تلفــیق نقوش علاقمنـــد هستـــنــد، پارچــهـــ‌ــها و لوازمـــی با نقش چهــارخـانه دو رنگ، مورد خوبی برای طبـــع‌ـآزمـایی و خلــاقیــت بهـــ‌ــحـــساب میــ‌ـآیــد. یکـــی از بهــتــریــن روش‌ـها ترکیبــی از نقوش شطرنــجـی در اندازه‌های درشــت و ریز، ولی با رنـــگ‌ــبـندی مشـــتــرک و یا سیر و روشن اســـت. می‌توان برای داشـــتـــن هیـجان بصری بیشــتر از میان رنگ‌ـهای مکـــمل نیـــز انتــخـــاب کرد. در این صورت انـــدازه شطرنــجیــ‌هـــا بایـد یکــســـان باشد. اگــر میــ‌خواهـید مبلـمـانتان را با پارچه شطــرنـــجـی روکش کنیـد در این صورت از پارچهـ‌ــای با نقش چهارخـانه درشت و با رنــگـی جانــدار و پرمــایــه بهــره ببــریــد.

ترکـــیب نقوش راهــ‌ـراه با شطـــرنــجــی نیز تیم خوبی درســت میـ‌ـــکنــند، ولی به رنـــگ مشتـــرک میان آنـهـا توجه داشته باشـــیـــد. پارچــهــ‌ــهای چهارخـانه ریـــز بهـــ‌عــنوان آســتـر برای پردهـــ‌هـــایی با پارچه گلـــ‌ــدار بسیـــار منــاســبـ‌اند، ولی در ایــنـــجـا هم باید به رنــگ مشترک میـان هر دو پارچه دقـــت داشت. نکته مهـــم دیگـــر اینــکه هنـــگــام برش و دوخت پارچهـ‌هـای چهارخـــانـــه، توالـی خطوط و همـــ‌راستا بودن رنــگ‌هـــای آنـها روش درســـت‌ـــکـــار است تا نتیـــجــه دلخواه و زیـــبــایـــی حاصـل شود.

 

اســـکاتلــنـدیــ‌ـــهای دوستـــ‌داشـتنـــی!

نقش چهـارخـانـــه اســـکـــاتـــلـــندی یا پیـچازی که به نام اسـکاچ معروف هستــنـــد، عموما بر پارچهـــ‌ــهـــای ضخــیـــم‌ــتـر از قبـیل پشــم یا فوتر، نقـــش میــ‌بنـــدنــد و «تارتـــان» نام دارند. در قرن نوزده و در اســـکـاتلــند، دو نوع از ایـــن پارچــهـــ‌ــهـا برای دو منظور متـفـــاوت استفاده می‌شـد: یکـی برای لباس شکـــار و دیگری برای حضور در مراســم و مجـامـع. ملـــکـه وقت انـگـــلــســتان؛ «ویکـــتوریا» علاقــه خاصی به ایـن نوع نقش داشـــت تا آنـجا که حتی دیوارپوش‌هــا و فرش‌های قصــر موردعلاقه‌ــاش؛ «بالــمورال» را با ایـــن نوع از پارچه‌هـــای چهــارخـــانه تزئین کرده بود. این چهـارخانه‌ــهای زیـبــا، ولی با طرح رنگ محـدود تا ژاپــن و آمـریـــکا هم برای خود طرفـــداران زیـادی کســـب کرد.

امـــروزه، ولی از محــدودیت رنگ خبــری نیست. رنگ‌ـهـــای تیــره ایــن نوع الـــگوی نقشــینــه‌ای بهـــ‌ـــعنوان روکش مبــل با مبـلمـــانـــی چوبی لاکـــ‌ـالـــکــل خورده و تیرهـ‌ـــرنــگ، بسـیــار خوب جفت‌وجور میـ‌ــشوند. بهــ‌ویژه در خانـهــ‌ـهـایــی با کف‌ـــپوش‌ـــهای آجـــری یا سنــگــ‌ــفرش بهـــ‌عنوان پرده یا پشتـ‌ـــدری‌ها نیــز عالی هستــند. این سبــک از پارچهــ‌ــهـــا با سبــکــ‌ـــهای «روستیـک»، «وینـــتیــج» و «ریتـــرو» همـــ‌خوانــی دارنـــد. در ایــنـــجا هم با توجه به رنگ غالب پارچـــه میـ‌ــتوان از پارچـــهــ‌هـایی با نقوش دیـگــر برای ترکــیــب و تلـــفــیـــق اسـتـفــاده کرد.

 

درنــهـایـــت پارچـهــ‌ــهـــای شطـرنجی جزء پارچهـ‌هـــایــی با طرح هندسی محـــسوب میــ‌شوند و در سبـــک‌ـــهـــای مدرن، هم بهــ‌عــنوان ایجــاد تنوع بصـری و هم برای آوردن رنـگ و نقش به درون فضــا به کار میـ‌روند. به سبب وجود خطوط قوی و مستــقـــیـم در این نقوش، ایـن پارچهـــ‌هـــا با لوازم و اکـــسسوریـــ‌ـــهـــای مدرن و هنـــدســـی به زیــبـایی و درستــی همـراه میــ‌شوند. حتـــی بهـــ‌عنوان نقش بر وسایـل، مبلمان و ظروف هم زیبـا و متفاوت هســـتند.

دکوراسیون خانه با وسایلی که طرح شطرنجی دارند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.