دکوراسیون خانه با گلدان ها و گل های زیبا

گلدان ها و گل هایی که آپارتمانی می باشند می تواند در خانه بسیار زیبا و دیدنی باشند چیدمان خانه خود را با دکوراسیون گل های خانگی زیباتر نمایید تا فضای خانه شما جذابتر شود و بیشتر می توانید با گیاهان محیط خانه را شاداب تر نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دکوراسیون خانه با گلدان ها و گل های زیبا را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در چندین مقـاله پیشـین در باب چگونگی ایجـاد حس مکـــان و تعـلـقــ‌خاطـر به خانه بهـ‌واسطـــه حضور عوامل مخـــتـلف کالــبدی نکاتـی مطرح گردیــد. حس مکان بهــ‌ــعــنوان عامـلــی مهـم در هماهــنــگی فرد و محـیط باعــث بهره‌ـــبــرداری بهـــتـر از محــیـــط، رضایـت کاربـران و درنـــهــایـت احساس تعـلـق آنهــا به محـــیط و تداوم حضور در آن میــ‌شود. حضور گیاهـان در فضـــای داخلــی ضمـــن ایـنــکــه طراوت و تازگـــی را با خود به همـــراه میـــ‌ـــآورد در خلـــق حس مکان نیز مؤثـر اســـت؛ لذا در این مقالـه به آخــرین فاکـتوری که بر ایـــن موضوع تأثـــیرگذار است خواهــیـم پرداخـــت: فضــای سبــز در خانه.

ارتـبــاط حســی با فضای سبــز

زمـــانـــی که انـســان با محیط خود ارتـباط برقـــرار می‌کنـــد از راه یکی از حواس پنـــجــگانه یا ترکــیـبی از آنهــا آن را ادراک میــ‌نــمـــاید. فضــای سبـز ازجـملـه محیطـ‌هایی اسـت که از راه دیـدن برای انسان قابـل‌درک بوده و به دنبـــال آن بیـــشتــریـن جذابــیـــت را برای فرد به دنبـــال دارد. از دیگــر حواس انـــســـان که با طبــیــعــت درگیر می‌ـشود، لمس کردن و بوییـــدن اســـت؛ بنـابـــرایــن گیـاهان و فضای سبز، بیشــتـــریــن اثـر را در نحوه درک مکـان و ایـجــاد حس مکــان دارنـــد.

آرامشـی از جنـــس طبـیـــعت

وجود رنگــ‌ــهــای متـــنوع در طبـیـــعت و فضـــای سبــز، تأـثیرات مثـــبــتـی بر روی انـــسان‌هـــا خواهــد داشت که منجـر به آرامش روحی و روانـی خاصــی در آنـهــا می‌ـشود؛ به‌عــنوان‌مـثــال رنـــگ قرمـز که توجه را بیشتر به خود جلـــب میـــ‌کند، موجب پویایـی و تحـــریک هیـــجــانـات روحی میـ‌ـشود و سرزنــدگـــی را افـــزایـــش می‌دهد؛ درحالیــ‌ــکه رنـــگ سبـــز که توجه کمـتــری را جلـب میـ‌ـــکــند، دارای تأـثیــر مسـکن و آرامـــ‌ــبــخــش اسـت. به‌طورکلـی گیاهانی با رنگ ملایـم مانـنـــد صورتـی، سفــید، بنـفـــش و… حس آرامش و گیـاهانـــی با رنـگ‌های گرم و تنـــد مانــند قرمز، زرد، نارنـــجـــی و… حس هیــجـــان را به دنـبال خواهــنـد داشت؛ بنابراین ترکــیـــب درستـــی از گیـــاهان با رنـگـــ‌ــهای متنوع در کنـار هم موجب ایجـــاد تعادل در احـساســـات فرد شده و آرامـــش روحی را فراهـم می‌ـآورد.

کاربرد گیـــاهان در طراحی فضای داخــلــی

بر اسـاس پژوهشـ‌هایــی که در زمیــنه اسـتـــفاده از گیــاهــان انـــجام شده نتــایج، حاکی از آن اسـت که وجود گیاهان در فضــای خانه و محل کار بهـــ‌ـــگونه‌ــای که همواره در معــرض دید افـــراد قرار داشته باشــند علـــاوه بر ایــجـاد جذابــیـت در فضا در بالـــا بردن روحیه افـــراد تأــثیــرات بسـزایــی دارد؛ بنـابــرایــن حتـمـا در بخـشی از محل سکونت و یا کار خود از گیاهان منــاسب بهـره ببـرید و فضـــایـــی هرچــند کوچک را به این امـر اخـــتـصـــاص دهــیــد. فضـــا میـــ‌ـتواند با اســـتـفـــاده از چند شاخه گل بر روی میز کار، کاشــتن گیـــاه در گلــدان، قرار دادن گیـاهان همـــیـــشـهــ‌ســـبــز در پشت پنـجــره‌ــهــا و کنــارهـــ‌ــهـای اتـاق و… ایجاد شود. همـــ‌ـچـنـــین میـــ‌ــتوان از گیاهان بالــارونده برای افزایش جذابــیت به فضا و ایجـاد حس ارگــانــیـک بودن اســتفاده نمود؛ زیرا گاهی برخی فضـــاهــا حس خشک و خستهـ‌کننــدهـــ‌ـای دارند که با ایـن کار میـــ‌ـــتوانـــیــم ایـن حس را از بیـن ببریــم.

محــصور کردن فضا: با قرار دادن گیـاهان خانــگی در فضــاهای مختلــف خانه میـــ‌توان بخـــش‌ـهایی از خانه را به لحــاظ بصـری تفــکـیک نموده و دیــد را تا حدودی به بخش‌ـهای دیـــگـــر محـــدود گردانـیـــد. هر چه گیـــاهـان مورداســتــفاده متــراکـــمــ‌ـــتـــر باشــند دیــد را محدودتـــر کرده و هر چه دارای خلل و فرج بیـشـــتری باشـــنـد محـیـط بازتری را به وجود خواهـنـــد آورد.

تقـــســـیـــم فضا: اگر از گياهـانــي با ارتـفاع بلندتر بهــره ببریــم، فضـــا را ازلــحاظ فيزيكي محـــصور نمودهـــ‌ایــم؛ بدیـن ترتــیب که با طراحـــی فضــایـــی برای کاشـت گیـــاه می‌ـتوان یک فضـای بزرگ را به دو فضای کوچک‌ــتر تقسیـــم نمود و یا مسـیـــر مشخصـی برای تردد در میان فضاهـــای داخــلـــی تعـییـــن کرد.

عمق بخـــشــیدن به فضـــا: وجود بافت در هر فضــایــی و ترکــیــب مناســب آن میـــ‌توانـد به عمـــق بخـــشــیـــدن به آن فضـــا کمــک کرده و تنوع خوبی ایــجـــاد نمــاید. یکـــی از مواردی که بهـــ‌وسیلــه آن میـــ‌ــتوان بافــت را در فضا به وجود آورد گیـاهـان هســـتــند. بهــ‌مـنظور ترکیب فضـا و بخـشــیدن عمـــق به آن میـ‌توان از گیاهانی با بافــت ریـز در پســـ‌زمــیـــنــه و گیاهـان با بافت درشــت در پیــش‌ـــزمـــینه اســـتفاده نمود تا عمق بصـــری را افـــزایش دهـــند. در مقـابل نیـز برای کاهش عمق میـــ‌توان جای گیـاهان ریزبافت و درشـتــ‌ـــبـافـت را با هم عوض نمود.

ايجـاد قاب يا حصــار: گياهـان میــ‌ـــتوانـنـد با فرم خود، منظرهــ‌ــهــایــی را در قاب قرار دهــنــد تا نقـطـــه كانوني موردنــظر بهتر جلوه كند.

پوشانـــدن معـــایب: همواره در فضــاهای داخـــلی گوشهـ‌هــای پرت و بیـــ‌ـــاستـفــادهـــ‌ـــای نهــ‌چــنــدان زیبـــا وجود دارد که بهــ‌ـــنوعی باید پوشش داده شوند. اسـتفــاده از گیاهــان در ایـــن بخش از فضـــا می‌ــتوانـد ضمــن تأـــمــیـن فضــای سبـــز و طبیـعـــی در داخل خانــه، معایـــب ناشـــی از ساخــتـــ‌وساز را از دیـد پنـــهــان سازد . برای پر کردن گوشهـ‌ـــهایــی از فضــا نیـــز که خالی مانــدهـــ‌ــانــد میــ‌توان از گیاهــان پرشــاخ و برگ و متراکـم اســتفــاده نمود. از سویی تابـش نور خورشـــیـــد در ساعات مخـتلــف روز بر روی گیـــاهان، منـــجـــر به شکلــ‌گیری سایـــه‌ـــروشنــ‌ــهـــایــی بر روی دیوارها خواهـــد شد که بر زیـبایـی فضا می‌ـــافزاید.

فضـــای سبـز در خانـه

همــه افراد با حضور در میــان طبـیـــعـــت، احســـاس آرامـــش دارند که میـــ‌توان این حس خوب را با آوردن گیاهـان متـــنوع به روش‌ــهـــای گوناگون به فضــاهـای مخــتلــف خانـه داد.

نشــیمن: وجود گیـاه و فضـای سبـــز در فضای نشـیــمــن به ایـجاد حس صمیـمت و خودمـانی بودن آن کمــک مؤثـــری کرده و باعــث می‌ـشود که افراد، زمـان بیــشتـری را با آرامش بیـشـــتــر در آن سپری کنـــنـــد.

پذیرایی: پذیرایـی، بخـــش مهـــمـــی از منزل محـسوب می‌ـــشود که معمولا برای آنـــکه حالـت رســـمی خود را حفظ کند، رنگی خنثی‌ به خود می‌گــیــرد. برای از بیـن بردن این حس خســـتـهــ‌ـــکننـده و بی‌روح، بهــتر اســت از گیاهان دکوراتـــیوی با رنـگـ‌هـــای شاد در مکان مناسب بهره برد. برای اینکـــه دکوراســیون داخلـی منزل شمـا یکـنواخـــت نشود میـــ‌ـــتوانــید در فصول متفـاوت، گیاهــان متـــنوعی را تهـــیه و جایگـزین گیاهـــان قدیمــی کنیــد.

آشپزخـانــه: معــمولا در آشپزخــانه‌های اپن، اشــراف فضاهـــای مجاور به فضـای آشـــپــزخانه و به‌ـــخصوص سینک ظرفشویی وجود دارد که این امر برای افـراد خوشایـــنــد نیــسـت. اگـــر از سطح پیشخوان بهــ‌ــعنوان میز غذاخوری یا سطح کار در آشـــپـــزخــانـه اسـتفـــاده نمـــیـــ‌کنـــید، میـ‌ــتوانـــیـــد با قرار دادن چند گلــدان حاوی گیاهان بلنـد و کوتاه، دیوارکــی از گیـاهـان سبـــز تهیه نمــایید؛ بهــ‌ـــایـــنـــ‌ـــترتـــیب همـ‌ـــزمـان با کاربرد گیـاهان سبـــز در محـیـط آشــپـزخــانــه و فضــای مجاور آن، مانـــعــی برای دید و اشراف مهمانـــان بر فضـای داخــل آشپـــزخـانه نیــز ایـــجاد میـ‌ـشود.

اتـاقــ‌خواب: اگــر وجود گیــاهــان در اتاقــ‌ـخواب به لحاظ حسـاســـیتـــ‌ــهــای تنـفـســی و غیره، منـــعـی برای افــراد بهــ‌ـــحساب نیـــاید، امــا میـ‌توانـــد به الـــقـا حس شادابــی فضـا کمک نموده و اتاقـــ‌خواب را از ایـنــکـه صرفـــا فضــایی برای خوابـــیدن باشـــد به مکانی برای فعالــیـــتـــ‌ــهــای شخـــصــی مختــلــف تبــدیــل نمــاید.

تراس: تراس ازجمــلـــه فضــاهــایـــی اسـت که برای نگــهـداری گیاهـان بسیـار منــاسب است، بهــ‌خـصوص در آپارتـمانـــ‌هـــای امـروزی که کمـتـر فضـایی به‌عـنوان حیاط در اخـــتــیـــار دارنـد. اگـــر بتوان از سمت نشیـــمـن و یا پذیرایی، دید منـاسبــی به تراس ایجــاد نمود همواره می‌توان از حضور همیـشــگی فضـای سبـز در کنــار خود لذت برد.

دکوراسیون خانه با گلدان ها و گل های زیبا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.